АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.09.2009 г. до 30.09.2009 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 171/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.Н.,
И.А.Н.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ТРЯВНА Докладчик: Д.И.Г.  Определение от 03.09.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 205/03.09.2009Г.
Водим от горното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.Н. и И.А.Н.,***, против отказ на Началника на Общинска служба "Земеделие" - гр. Трявна, обективиран в Констативен протокол от 23. 07. 2009 година на комисия, назначена със Заповед № РД-10-202 от 10. 07. 2009 година на Началника на Общинска служба "Земеделие"- гр. Трявна.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 171/2009 година по описа на Административен съд - гр. Габрово.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните. 
2 Административно дело No 137/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Г.С. ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик: П.Г.Г.  Определение от 08.09.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 207/08.09.2009 Г.
На основание чл.158, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съдътОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.С. против решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1602/18.08.2008 год. кмета на Община Габрово.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 137/2009 год. на Административен съд Габрово.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7- дневен срок от съобщението за изготвянето му до страните.


 
3 Административно дело No 168/2009 Дела от администр. характер - данъчни Д.К.Д. ДИРЕКТОР ТД НА НАП - ГАБРОВО Докладчик: И.Н.Ц.  Определение от 10.09.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №211/10.09.2009 Г.
На основание чл. 158, ал.3 от АПК съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Д. *** против постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изходящ № 2029-6/05.06.2009 г., издадено от С .П.М. - главен публичен изпълнител при ТД на НАП Габрово.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 168 по описа за 2009 год. на Административен съд Габрово.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщението за изготвянето му до страните.


 
4 КАНД No 101/2009 Наказателни касационни производства И.А.Ч. РУ НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик: С.Г.Р.  Решение от 11.09.2009г.
РЕШЕНИЕ № 112 ОТ 11.09.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44/26.02.2009г. постановено от Районен съд - Габрово по НАХД 585/2008г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно.


 
5 Административно дело No 95/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.С.Т. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: П.Г.Г.  Определение от 14.09.2009г.
С ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 14.09.2009 Г. ДЕЛОТО Е ПРЕКРАТЕНО НА ОСНОВАНИЕ чл. 159, т.4 ОТ АПК.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.С.Т., ЕГН ********** *** против Заповед № 0326/01.04.2009 г. на Кмета на Община Севлиево.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 95/2009 г. по описа на ГАС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС София в 7-мо дневен срок от днес за явилите се страни и в 7-мо дневен срок от съобщаването му на неявилите се страни.
Препис от определението да се изпрати на неявилите се страни.


 
6 КАНД No 114/2009 Наказателни касационни производства В.Д.К. РУ НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик: С.Г.Р.  Решение от 14.09.2009г.
РЕШЕНИЕ № 113 ОТ 14.09.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 314/11.06.2009г. постановено от Районен съд - Габрово по НАХД 83/2009г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно. 
7 КАНД No 124/2009 Наказателни касационни производства П.Д.Ш. РУ НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик: С.Г.Р.  Решение от 16.09.2009г.
РЕШЕНИЕ № 114 ОТ 16.09.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 413/03.07.2009г. постановено от Районен съд - Габрово по НАХД 169/2009г. по описа на същия съд в частта му с която е потвърдено Наказателно постановление 4518/12.09.2008г. на Началника на РПУ - Габрово в частта с която за нарушение на чл. 103, предл. трето от ЗДвП на П.Д.Ш. е наложено наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл. 175, ал.1, т. 4 от ЗДвП.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 413/03.07.2009г. постановено от Районен съд - Габрово по НАХД 169/2009г. по описа на същия съд в частта му с която е потвърдено Наказателно постановление 4518/12.09.2008г. на Началника на РПУ - Габрово в частта с която за нарушение на чл. 6, т.1, предл. четвърто от ЗДвП на П.Д.Ш. е наложено наказание глоба в размер на 50 лева на основание чл. 179, ал.1, т. 4 от същия закон /в която част наказателното постановление е влязло в сила/, като недопустимо.


 
8 Административно дело No 129/2009 Дела по ЗМСМА ЕТ Д. ** - Г. Д. - ГАБРОВО КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: И.Н.Ц.  Определение от 17.09.2009г.
С протоколно определение на основание чл.155, ал.1 от АПК, прекратява производството по административно дело № 129 по описа за 2009 на АС- Габрово.

 
9 КАНД No 91/2009 Наказателни касационни производства Ц.М.К. РУ НА МВР - СЕВЛИЕВО Председател: П.Г.Г.
Докладчик: Е.К.К.Т. 
Решение от 17.09.2009г.
Оставя в сила решението РЕШЕНИЕ №116 ОТ 17.09.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 131 от 22.05.2009 г., постановено от Районен съд Севлиево по НАХД № 152 от 2009 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 602/08 от 12.03.2008 г., издадено от Началник РПУ- Севлиево, с което на Ц.М.К., ЕГН: ********** ***, е наложена глоба на основание чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ в размер на 400.00 /четиристотин/ лв., като правилно и законосъобразно. 
10 КАНД No 120/2009 Наказателни касационни производства ЕТ Д-Р Х. В. - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ГАБРОВО Председател: П.Г.Г.
Докладчик: Е.К.К.Т. 
Решение от 17.09.2009г.
РЕШЕНИЕ № 117/17.09.2009 Г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 262 от 22.05.2009 г., постановено от Районен съд Габрово по НАХД № 1100 от 2008 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 07-0700041/23.10.2008 г., издадено от Директор на Дирекция "Инспекция по труда"- Габрово, с което постановление е наложена имуществена санкция на ЕТ "Д-р Х. В.- ИППМП", Габрово, с БУЛСТАТ: *****************, в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв. за нарушение на чл. 12, ал.10 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
11 КАНД No 122/2009 Наказателни касационни производства С.М.Х. РУ НА МВР - ГАБРОВО Председател: П.Г.Г.
Докладчик: Е.К.К.Т. 
Решение от 18.09.2009г.
РЕШЕНИЕ №118 ОТ 18.09.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 289 от 11.06.2009 г., постановено от Районен съд Габрово по НАХД № 124 от 2009 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 4371 от 10.09.2008 г., издадено от началник РПУ- Габрово, с което на С.М.Х. ***, ЕГН: **********, са наложени санкции: глоба в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лв. на основание чл. 179, ал.2, във вр. с чл. 179, ал.1, т.5, предл. осмо от ЗДвП, глоба в размер на 100.00 /сто/ лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от три месеца на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, като правилно и законосъобразно.

 
12 Административно дело No 130/2009 Дела по ЗМСМА ЕТ Д. ** - Г.Д. - ГАБРОВО КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик: Д.И.Г.  Определение от 23.09.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 115/23.09.2009г.
На основание чл. 159, т. 8, предл. 2 от АПК съдът
ОТМЕНЯ протоколно определение от 15. 09. 2009 година, с което е даден ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на едноличен търговец Г.Д.Д. с наименование на фирмата "Д. ** - Г.Д." със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. "********" № **, против Заповед № 1154 от 26. 05. 2009 година на Кмета на община Габрово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 130/2009 година по описа на Административен съд - гр. Габрово.
ОСЪЖДА едноличен търговец Г.Д.Д. с наименование на фирмата "Д. ** - Г.Д." със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. "**********" № ** да заплати на Община Габрово сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, а на "******" ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "********************" № **, вх. *, ет. *, ап. **, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща договорено и внесено адвокатско възнаграждение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.


 
13 Административно дело No 186/2009 Други административни дела С.П.К. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦБ - С. БАНЯ ПРИ ДАБ Председател и докладчик: Д.И.Г.  Решение от 23.09.2009г.
РЕШЕНИЕ № 111 ОТ 23.09.2009 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Решение№ УП-6 от 13. 08. 2009 година на интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет на Република България, с което молбата на С.П.К. за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут е отхвърлена.
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по молбата на С.П.К. при съобразяване с дадените в настоящия съдебен акт указания по тълкуване и прилагане на закона.
Решението не подлежи на касационно обжалване предвид разпоредбата на чл. 85, ал. 4 от Закона за убежището и бежанците.

 
14 КАНД No 95/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Х.И.М. Председател и докладчик: П.Г.Г.  Решение от 23.09.2009г.
РЕШЕНИЕ № 125/23.09.2009 Г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 211 от 30.04.2009 г., постановено от Районен съд Габрово по НАХД № 889 от 2008 г. по описа на същия съд, с което е отменено наказателно постановление № 07-0700080/28.08.2008 г. на Директор Дирекция "Инспекция по труда"- Габрово, с което на Х.И.М., ЕГН: **********,***, на основание чл. 414, ал.3 от КТ е наложена глоба от 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв., като правилно и законосъобразно.
Решението е окончателно, не подлежи на обжалване.


 
15 КАНД No 98/2009 Наказателни касационни производства РДНСК ГАБРОВО Б.Й.И. Председател: П.Г.Г.
Докладчик: Е.К.К.Т. 
Решение от 23.09.2009г.
РЕШЕНИЕ №120 ОТ 23.09.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 60 от 22.06.2009 г., постановено от Районен съд Дряново по НАХД № 56 от 2009 г. по описа на същия съд, с което е изменено наказателно постановление № Г-04-РДНСК-02 от 04.03.2009 г. на началник РДНСК- Габрово, с което на Б.Й.И. ***, ЕГН: **********, е наложена санкция- глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лв. за нарушение на чл. 157, ал.2 от ЗУТ, като намалява глобата на 150.00 /сто и петдесет/ лв., като правилно и законосъобразно.

 
16 Административно дело No 181/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Х.К.,
Г.Х.Н.,
И.Х.К.
ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик: Е.К.К.Т.  Определение от 24.09.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 216/24.09.2009Г.
на основание чл. 158, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл. 150, ал.1, т.2, 5-8, чл. 151, т.3 и 4 и чл. 159, т.1 и т.4 от АПК, Административен съд Габрово
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 998 от 14.08.2009 г. по описа на Административен съд Габрово, подадена от "наследници на Христо Екимов К. по обявление № 94-0-111/14.04.2009/ относно ПУП и РУП за част от кв.1 по плана за с. Съботковци, общ. Габрово" и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 181 от 2009 по описа на същия съд.
Настоящото определение подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му чрез частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен Административен съд.
Препис от определение да се връчи на Е.Х.К. на адреса за контакти, посочен в жалбата и съобщение за същото да се постави на мястото за обявления в съда.


 
17 Гражданско дело No 8/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.П.М. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Председател и докладчик: П.Г.Г.  Определение от 24.09.2009г.
Протоколно определение от 24.09.2009 г.
На основание чл. 135, ал.2 от АПК изпраща гр. д. №8/2009 г. по описа на ГАС на Административен съд- София град по компетентност.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 8/2009 г. по описа на ГАС.
Изпраща делото по компетентност на Административен съд- София град.
Определението не подлежи на обжалване

 
18 КАНД No 92/2009 Наказателни касационни производства С.М.Г. РУ НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик: П.Г.Г.  Решение от 24.09.2009г.
Решение № 119/24.09.2009 г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 286/28.05.2009г. по НАХ дело № 58/2009 г. на Габровския районен съд с което е потвърдено наказателно постановление 3985/08.09.2008 г. на РУ на МВР - Габрово.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
19 Частно КАНД No 105/2009 Наказателни частни касационни производства П.Й.Р. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ГР. СЕВЛИЕВО Председател: П.Г.Г.
Докладчик: Е.К.К.Т. 
Определение от 24.09.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №122 ОТ 24.09.2009 ГОДИНА
ОТМЕНЯ определение № 45 от 03.07.2009 г., постановено от Районен съд Севлиево по НАХД № 298 от 2009 г. по описа на същия съд, с което е прекратено производството по същото дело, като неправилно и незаконосъобразно и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на указанията, дадени с мотивите на настоящия съдебен акт.

 
20 Частно КАНД No 106/2009 Наказателни частни касационни производства П.Й.Р. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ГР. СЕВЛИЕВО Председател: П.Г.Г.
Докладчик: Е.К.К.Т. 
Определение от 24.09.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №123 ОТ 24.09.2009 ГОДИНА
ОТМЕНЯ определение № 44 от 03.07.2009 г., постановено от Районен съд Севлиево по НАХД № 297 от 2009 г. по описа на същия съд, с което е прекратено производството по същото дело, като неправилно и незаконосъобразно и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на указанията, дадени с мотивите на настоящия съдебен акт.


 
21 КАНД No 116/2009 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ТРЯВНА Я.Е.Н. Председател: П.Г.Г.
Докладчик: Е.К.К.Т. 
Решение от 24.09.2009г.
Решение № 124/24.09.2009 г.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 52 от 09.07.2009 г., постановено от Районен съд Трявна по НАХД № 36 от 2009 г. по описа на същия съд, с което е отменено наказателно постановление № 140/08.04.2009 г., издадено от кмета на община Трявна, с което на Я.Е.Н., ЕГН: ********** ***, е наложена санкция- глоба, в размер на 100.00 /сто/ лв. за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 от Наредбата за придобиване, притежание и отглеждане на животни- домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Трявна и ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на същото постановление като немотивирано и недоказано.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
22 Административно дело No 148/2009 Други административни дела ЕТ Е.. Б. ГР. ТРЯВНА ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик: Д.И.Г.  Определение от 28.09.2009г.
Водим от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Ж.Б. като физическо лице и като едноличен търговец с наименование на фирмата "Е. - Ц.Б." със седалище и адрес на управление гр. Трявна, ул. "******" № *, против неидентифицирана заповед на Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - гр. Габрово, с която според оспорващата е било постановено спиране от движение на собствения й лек автомобил Ситроен С5 с регистрационен номер ЕВ ****** АК.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 148/2009 година по описа на Административен съд - гр. Габрово.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните


 
23 КАНД No 128/2009 Наказателни касационни производства Б. - * -АД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател: П.Г.Г.
Докладчик: Е.К.К.Т. 
Решение от 30.09.2009г.
РЕШЕНИЕ №142 от 30.09.2009 година.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 174 от 03.07.2009 г., постановено от Районен съд Севлиево по НАХД № 181 от 2009 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 07-0700190 от 16.02.2009 г. на директор Дирекция "Инспекция по труда"- Габрово, с което на "Б.-*С" АД, Севлиево, БУЛСТАТ: ********** е наложена имуществена санкция в размер на 10 000.00 /десет хиляди/ лв. за нарушение на чл.11, ал.1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване, като ОТМЕНЯ и същото наказателно постановление като незаконосъобразно.