АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.10.2009 г. до 31.10.2009 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 102/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.М.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Председател и докладчик: Е.К.К.Т.  Решение от 01.10.2009г.
РЕШЕНИЕ №116 ОТ 01.10.2009 ГОДИНА
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на мълчалив отказ на кмета на община Дряново по молба вх. № 94.М-41 от 31.03.2009 г. на М.М.С., ЕГН: ********** ***, за издаване на удостоверение и скица по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, като неоснователно.
ОСЪЖДА М.М.С., ЕГН: ********** *** да заплати на община Дряново сумата от 360.00 /триста и шейсет/ лв. разноски по делото, направени пред настоящата съдебна инстанция.


 
2 Частно КАНД No 89/2009 Наказателни частни касационни производства И.З.З. ОБЩИНА ТРЯВНА Председател: П.Г.Г.
Докладчик: И.Н.Ц. 
Определение от 01.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 115/01.10.2009 Г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 29.05.2009 г., постановено от Районен съд гр.Трявна в закрито съдебно заседание по н.а.х.д. № 28 от 2009 г. по описа на същия съд, с което е оставено без уважение искането на адвокат И.И. от ГАК за присъждане в полза на доверителя му - И.З.З. ***, на сума в размер на 150 лева, представляващи направените по делото разноски от същия пред ТРС за възнаграждение на един адвокат, като правилно и законосъобразно.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
3 Частно КАНД No 104/2009 Наказателни частни касационни производства П.Й.Р. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ГР. СЕВЛИЕВО Председател: П.Г.Г.
Докладчик: И.Н.Ц. 
Определение от 01.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 121/01.10.2009 Г.
ОТМЕНЯ определение № 43 от 03.07.2009 г., постановено от Районен съд Севлиево по НАХД № 296 от 2009 г. по описа на същия съд, с което е прекратено производството по същото дело, като неправилно и незаконосъобразно и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на указанията, дадени с мотивите на настоящия съдебен акт.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
4 КАНД No 139/2009 Наказателни касационни производства В. ООД - ГАБРОВО РИОКОЗ - ГАБРОВО Председател: П.Г.Г.
Докладчик: Е.К.К.Т. 
Решение от 01.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 141 от 01.10.2009 година.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 421 от 16.07.2009 г., постановено от Районен съд Габрово по НАХД № 453 от 2009 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 51/21.04.2009 г., издадено от Директор РИОКОЗ- Габрово, с което на "В." ООД, Габрово е наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лв. за нарушение на чл.12, ал.1 от Закона за храните, като правилно и законосъобразно.

 
5 Административно дело No 213/2009 Други административни дела Д.Н.К.   Докладчик: Е.К.К.Т.  Определение от 02.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 225/02.10.2009г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 272 ал.2 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх. № 1155 от 30.09.2009 г., подадена от Д.Н. *** за издаване разрешение за влизане/ достъп до втори етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Трявна, ул. "П.Р.С." № 6**, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 213 от 2009 г. по описа на Административен съд Габрово.
Настоящото определение подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
Препис от същото да се връчи на молителката, в едно със съобщението.


 
6 КАНД No 109/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ГАБРОВО Я.П.П. Председател и докладчик: П.Г.Г.  Решение от 02.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 137 от 02.10.2009 година.
ОТМЕНЯ Решение № 318/19.06.2009 г. по НАХД № 252/2009 г. на РС - Габрово, с което е отменено НП № 1361-0013287/20.02.2009 г. на Н. И. С. - началника на отдел "Обслужване" при ТД на НАП - Габрово ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

 
7 КАНД No 115/2009 Наказателни касационни производства С.П.С. РУ НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик: П.Г.Г.  Решение от 02.10.2009г.
РЕШЕНИЕ №138 ОТ 02.10.2009 ГОДИНА.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 365/30.06.2009г. по НАХ дело № 215/2009 г. на Габровския районен съд.


 
8 КАНД No 136/2009 Наказателни касационни производства И.М.А. РУ НА МВР - ГАБРОВО Председател: П.Г.Г.
Докладчик: Е.К.К.Т. 
Решение от 02.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 140 от 02.10.2009 година.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 420 от 31.07.2009 г., постановено от Районен съд Габрово по НАХД № 408 от 2009 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 2542 от 14.04.2009 г., издадено от началник РУ на МВР- Габрово в частта му, в която на И.М.А., ЕГН: **********,***, на основание чл. 157, ал.1, т.5 от Закона за движението по пътищата, е наложена санкция- глоба в размер на 60.00 /шейсет/ лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от един месец, като правилно и законосъобразно.

 
9 КАНД No 88/2009 Наказателни касационни производства Н.М.Н. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕВЛИЕВО Председател: П.Г.Г.
Докладчик: И.Н.Ц. 
Решение от 05.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 126/05.10.2009 г.
ОТМЕНЯ Решение № 137 от 20.05.2009 г. на Дряновския районен съд, постановено по НАХД 21/2009 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 46 от 06.01.2009 г. на Директора на Държавно горско стопанство гр. Севлиево.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 46 от 06.01.2009 година на Директора на Държавно горско стопанство гр. Севлиево, с което на жалбоподателя - Н.М.Н. затова, че не спазил изискванията на чл.61,62 и 63 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ и чл. 110 от ППЗЛОД, с което осъществил състава на административно нарушение по чл. 90 от ЗЛОД, на основание чл.96, ал.2 от същия закон е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500 лева и са отнети в полза на държавата вещите предмет на нарушението ловни трофеи - 51 броя от сръндак, 1 брой от дива коза, 14 броя от дива свиня и 2 броя от благороден елен.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
10 Административно дело No 136/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Ц.Г.,
Н.Ц.Б.,
Р.Ц.Х.
ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: И.Н.Ц.  Определение от 06.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.155, ал.1 от АПК, производството по административно дело №136 от 2009 по описа на ГАС и оставя жалбата без разглеждане, поради оттеглянето на същата.

 
11 Административно дело No 211/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.Л.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ - ГАБРОВО Докладчик: И.Н.Ц.  Определение от 06.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 227/06.10.2009г.
На основание чл. 135, ал.2 от АПК, съдът
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 211/2009 година на Габровски административен съд по жалбата на К.Л.К. ***, с която жалба е поискал да бъде прогласено за нищожно Решение № 129 от 16.01.2001 г. на "Общинска служба по земеделие и гори" /Поземлена комисия/ - Габрово.
ИЗПРАЩА делото за разглеждане по компетентност на Габровски Районен съд.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. 
12 Административно дело No 181/2008 Други административни дела МБАЛ Д-Р С. Х. ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА РЗОК ГАБРОВО Докладчик: Д.И.Г.  Решение от 07.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 228 от 07.10.2009 година
На основание чл. 175 от АПК и чл. 248 от ГПК във връзка с чл. 144 от ГПК
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 102 от 04. 08. 2009 година, постановено по адм. дело № 181 по описа за 2008 година, като на страница десета, редове от 27-ми до 29-ти включително да се четат "Предвид гореизложеното санкцията по т. 8 от процесната заповед следва да бъде отменена за сумата от 540 /петстотин и четиридесет/ лева - за 3 /три/ случая и потвърдена в останалата й част до 2520 /две хиляди петстотин и двадесет/ лева", а диспозитивът на посоченото съдебно решение да се чете както следва: "ОТМЕНЯ Заповед РД-09-566 от 12. 08. 2008 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Габрово в частта й на т. т. 2, 3, 4, 5, т. 8 за сумата от 540 лева и т. 9 за сумата над 1800 до 4140 лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р С. Х." ЕООД - гр. Севлиево против Заповед № РД-09-566 от 12. 08. 2008 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Габрово в останалите й части /т.т. 1, 6, 7, т. 8 за сумата над 540 до 2520 лева и т. 9 за сумата до 1800 лева/".
ИЗМЕНЯ Решение № 102 от 04. 08. 2009 година, постановено по адм. дело № 181 по описа за 2008 година, в частта относно разноските като на страница единадесета /редове от 46-ти до 49-ти включително/ изречението "От изложеното следва, че по компенсация РЗОК - гр. Габрово следва да заплати на жалбоподателя сумата от 155. 92 /сто петдесет и пет лева и 92 ст./ лева направени разноски по делото" да се чете: "От изложеното следва, че по компенсация Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р С. Х." ЕООД - гр. Севлиево следва да заплати на ответника сумата от 246. 45 /двеста четиридесет и шест лева и 92 ст./ лева направени разноски по делото", а диспозитива относно присъдените разноски, както следва: ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р С. Х." ЕООД - гр. Севлиево да заплати на РЗОК - гр. Габрово разноски по делото в размер на 246. 45 /двеста четиридесет и шест лева и 45 ст./ лева, изчислени по компенсация, от които 128. 45 /сто двадесет и осем лева и 45 ст./ лева възнаграждения за изготвяне на СМЕ и 118. 00 /сто и осемнадесет/ лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 
13 Административно дело No 99/2009 Дела по КСО Г.С.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ РУСО ГАБРОВО Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Решение от 08.10.2009г.
РЕШЕНИЕ №113 от 08.10.2009 година.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА Г.С.Д. ***, против РЕШЕНИЕ № 17 от 13.04.2009 год. на Директора на ТП на НОИ - РУ "СО" Габрово, с което е потвърдено РАЗПОРЕЖДАНЕ № ********** от 12.12.2008 год., на Ръководителя на отдел "ПО" при ТП на НОИ-РУ "СО"Габрово и с което разпореждане, на основание чл. 68, ал.1-4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и § 4, ал.1 от ПЗР на КСО на жалбоподателя Г.С.Д. е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.
ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ № 17 от 13.04.2009 год. на Директора на ТП на НОИ - РУ "СО" Габрово, с което е потвърдено РАЗПОРЕЖДАНЕ № ********** от 12.12.2008 год., на Ръководителя на отдел "ПО" при ТП на НОИ-РУ "СО"Габрово, като правилно и законосъобразно.


 
14 Административно дело No 145/2009 Други административни дела М.К.М. КМЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: Г.Н.К.  Определение от 08.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 120 ОТ 08.10.2009 Г.
Отменя протоколно определение от 24.09.2009 г., с което е даден ход на делото по съществото на спора.
Прекратява производството по АД№145 по описа на АС Габрово за 2008г.
ОСЪЖДА М.К.М. *** да заплати на Кмет на Община Севлиево направените разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение по адм. дело №145/2009 г. по описа на Административен съд Габрово в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

 
15 Административно дело No 173/2009 Други административни дела ****. ООД ГАБРОВО УПРАВИТЕЛ НА **** ЕООД - ГАБРОВО Докладчик: Г.Н.К.  Определение от 08.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №229/08.10.2009Г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "А."ООД гр. Габрово, представлявано от Управител И.Ц. против Заповед №73/16.07.2009г. на Управител на "***" ЕООД Габрово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №173/2009 година по описа на Административен съд - гр. Габрово.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

 
16 Административно дело No 197/2009 Други административни дела Р.К.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик: П.Г.Г.  Определение от 08.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №230/08.10.2009Г.
на основание чл.158, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс съдът
О П Р Е Д Е Л И :
- ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.К.К. ЕГН ********** *** против мълчаливия отказ на кмета на Община Севлиево за издаване на данъчни оценки по подадени заявления с вх. № 0000002897/12.06.2009г., вх. № 0000002898/12.06.2009 г., и вх. № 0000002899/12.06.2009 год.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 197 по описа за 2009 год. на Административен съд Габрово.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщението за изготвянето му до страните.
На основание чл.138, ал.1 от АПК, препис от разпореждането да се изпрати на жалбоподателя на постоянния му адрес..


 
17 Административно дело No 75/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.М.Ш. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК - СОФИЯ Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Решение от 09.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 114 от 09.10.2009 година.
ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД № РД-18-108 от 18.12.2008г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, обнародвана в ДВ бр. 10 от 06.02.2009 г., като незаконосъобразна в ЧАСТТА й относно поземлен имот с идентификатор № 23947.501.1207.
ВРЪЩА делото като преписка на Агенцията по кадастъра, за проверка и изготвяне на кадастралната карта и регистър за процесния имот, съобразно дадените в настоящето решение указания.
ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър да заплати на жалбоподателя Г.М.Ш. ***, с ЕГН ********** сумата от 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лв., съставляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.


 
18 Административно дело No 174/2009 Други административни дела В.С.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Решение от 12.10.2009г.
РЕШЕНИЕ №124 ОТ 12.10.2009 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Заповед № 1596/15.07.2009 г. на Кмета на община Габрово, с която е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в заповед № 1362 от 17.06.2009 г. на същия административен орган, като незаконосъобразна.

 
19 Административно дело No 200/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Д.М. НАЧАЛНИК НА СГКК - ГАБРОВО Докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Определение от 12.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 231/12.10.2009г.
На основание чл. 158, ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл. 150, ал.1, т. 6 и 7, чл. 151, т. 3 и 4 от Административно процесуалния кодекс жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по настоящото дело следва да бъде прекратено.
Поради горното и на посоченото правно основание, Административен съд Габрово
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, вх. № 1092 от 15.09.2009 г. по описа на същия съд, подадена от М.Д.М. *** като нередовна и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 200 от 2009 г. по описа на Административен съд Габрово.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в седмодневен срок чрез Административен съд Габрово до Върховен Административен съд.
На жалбоподателя и началник СГКК- Габрово да се изпрати препис от определението.


 
20 Частно административно дело No 220/2009 Частни администр. дела ТД НА НАП ГАБРОВО ЕТ Р. - Р. - ТРЯВНА Докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 13.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 233/13.10.2009Г.
на основание чл. 121, ал. 5 ДОПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА на наложените предварителни обезпечителни мерки от публичен изпълнител при ТД на НАП Габрово Минка Николова Чимпирева, наложени с постановления изх. № 2558-3/15.06.2009 год., № 2558-4/15.06.2009год. и № 2558-5/15.06.2009 год., до приключване на срока за завършване на ревизионното производство..
Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Габрово.
Определението не подлежи на обжалване.

 
21 Частно административно дело (К) No 205/2009 Частни касационни производства П.Х.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ - ГАБРОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА 
Определение от 14.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №126 ОТ 14.10.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1641 от 16.07.2009 г., постановено по гр. д. № 120 от 2009 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е прекратено производството по същото дело поради недопустимост на жалбата, подадена от П.Х.П., ЕГН: ********** ***, срещу решение № Г 27 от 30.06.2000 г. на Поземлена комисия- Габрово.

Определението не подлежи на обжалване.

 
22 Административно дело No 207/2009 Други административни дела С.С.Ц. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Определение от 15.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 235 от 15.10.2009 година
На основание чл. 159, т. 1 от АПК
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.Ц. ***, ЕГН **********, с която е оспорен мълчалив отказ на Областен управител за Област Габрово да упражни правомощията си по чл. 32, ал. 2 от ЗА и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА по жалба срещу Решение № 89 на Общински съвет гр. Севлиево, по протокол № 7 от заседание на съвета, проведено на 29.07.2009 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 207/2009 г., по описа на Административен съд гр. Габрово.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез АС Габрово.
На основание чл.138, ал.1 от АПК, препис от разпореждането да се изпрати на страните.


 
23 КАНД No 88/2009 Наказателни касационни производства Н.М.Н. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕВЛИЕВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Решение (второ) от 15.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 236/15.10.2009
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 126 от 05. 10.2009 година, постановено по касационно наказателно административно дело № 88 по описа та АС Габрово за 2009 година, като в диспозитива на решението вместо "Отменя Решение № 137 от 20.05.2009 г. на Дряновски Районен съд", следва да се чете Отменя Решение № 137 от 20.05.2009 г. на Севлиевски Районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати на страните. 
24 Административно дело No 159/2009 Други административни дела С.М.И. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Решение от 16.10.2009г.
РЕШЕНИЕ №117 от 16.10.2009 година.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.И. ***, ЕГН **********, с която е оспорил Заповед № 1113 от 10.06.2009 г. на Директор на ОД на МВР Габрово, с която заповед му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ по чл. 76, т.2 от ЗБДС и не му се разрешава напускане пределите на страната, както и да не му бъдат издавани паспорти и други заместващи ги документи за самоличност като неоснователна и недоказана.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № 1113 от 10.06.2009 г. на Директор на ОД на МВР Габрово, като правилна и законосъобразна.


 
25 КАНД No 112/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО ЕТ Е. - Е. П. - С. БОЖЕНЦИ Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Решение от 19.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 143 от 19.10.2009 година.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 171 от 08.04.2009 г., постановено от Районен съд Габрово по НАХД № 6 от 2009 г. по описа на същия съд, с което е отменено наказателно постановление № 07-0700082/28.08.2008 г. на Директор Дирекция "Инспекция по труда" - Габрово, с което на ЕТ "Е.s-Е.П."***, представляван от Е.Т.П., на основание чл. 416, ал.2, във вр. с чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, като правилно и законосъобразно.

 
26 КАНД No 121/2009 Наказателни касационни производства И.Т.Л. РУ НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 19.10.2009г.
РЕШЕНИЕ №161 ОТ 19.10.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 335/25.06.2009г. по НАХ дело № 26/2009 г. на Габровския районен съд. 
27 Административно дело No 194/2009 Дела по КСО В.Ц.М. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ РУСО ГАБРОВО Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Определение от 20.10.2009г.
На основание чл. 159, т.8, предл.1 от АПК, намира, че следва да остави жалбата без разглеждане и да прекрати образуваното съдебно производство, с оглед на което Габровски Административен съд
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от В.Ц.М. ***/ 07.09.2009 година по описа на ГАС и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №194/2009 година по описа на същия съд.

 
28 КАНД No 90/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - ГАБРОВО ЕТ М. - Т. Ш. - СЕВЛИЕВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 20.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 129 ОТ 20.10.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 79 от 11. 03. 2009 година на Районен съд - гр. Севлиево, постановено по НАХД № 25 по описа за 2009 година.
Решението е окончателно.


 
29 КАНД No 96/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Е*** Б. М. АД - ВАРНА Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 20.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 130 ОТ 20.10.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 210 от 30. 04. 2009 година на Районен съд - гр. Габрово, постановено по НАХД № 107 по описа за 2009 година.
Решението е окончателно.


 
30 КАНД No 99/2009 Наказателни касационни производства Е.М.Х. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ 
Решение от 20.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 131 ОТ 20.10.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 283/27.05.2009г. по НАХД № 242/2009г. по описа на Габровски районен съд като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.


 
31 КАНД No 100/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ГАБРОВО Е.Ц.П. Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ 
Решение от 20.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 132 ОТ 20.10.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №296/12.06.2009г. постановено от Районен съд - Габрово по НАХД 241/2009г. по описа на същия съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО
РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване. 
32 КАНД No 102/2009 Наказателни касационни производства С..К. М." ГРАД ГАБРОВО ТД НА НАП ГАБРОВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 20.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 133 от 20.10.2009 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Решение № 313 от 09. 06. 2009 година на Районен съд - гр. Габрово, постановено по НАХД № 235 по описа за 2009 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 717-0012429 от 11. 11. 2008 година на Началника на отдел "Обслужване" към Териториална дирекция - гр. Габрово на Национална агенция за приходите, с което на сдружението за нарушение на чл. 92, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО.
Решението е окончателно.


 
33 Частно КАНД No 107/2009 Наказателни частни касационни производства П.Й.Р. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ГР. СЕВЛИЕВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Определение от 20.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 128 ОТ 20.10.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 49 от 07. 07. 2009 година на Районен съд - гр. Севлиево по НАХД № 295/2009 година
Определението е окончателно.


 
34 Частно КАНД No 108/2009 Наказателни частни касационни производства П.Й.Р. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ГР. СЕВЛИЕВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ 
Определение от 20.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 127 ОТ 20.10.2009 Г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение№48/07.07.2009г. на Севлиевски районен съд, постановено по НАХД№299 по описа за 2009г., с което е оставена без разглеждане жалбата на П.Й.Р. против НП№11/16.07.2007г. на Директор на ДЛ Севлиево и е прекратено производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.


 
35 КАНД No 110/2009 Наказателни касационни производства ДНСК - СОФИЯ РЕЛИГ. ИНСТИТУЦИЯ "СВИДЕТЕЛИ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ" Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Решение от 20.10.2009г.
РЕШЕНИЕ №139 от 20.10.2009 година.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 284 от 26.05.2009 г., постановено от Районен съд Габрово по НАХД № 188 от 2009 г. по описа на същия съд, с което е изменено наказателно постановление № 42-ДНСК-32 от 11.02.2009 г. на Началник РДНСК- Габрово и с което на Религиозна институция "Свидетелите на Иехова в България", представлявана от Съвета на старейшините с председател Х.П.Н., ЕГН: **********, е наложена санкция- глоба в размер на 10 000 /десет хиляди/ лв. за нарушение на чл. 148, ал.1 от ЗУТ, с което е осъществен състава на нарушение по чл. 237, ал.1, т1 от ЗУТ, досежно наложената санкция, като намалява глобата на 5 000 /пет хиляди/ лв., като правилно и законосъобразно.

 
36 КАНД No 111/2009 Наказателни касационни производства РУ НА МВР - ГАБРОВО С.П.С. Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ 
Решение от 20.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 134 от 20.10.2009 година
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 351/12.06.2009г. по НАХД № 140/2009г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.


 
37 КАНД No 123/2009 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГАБРОВО Х.В.Р. Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 20.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 136 ОТ 20.10.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 385 от 09. 07. 2009 година на Районен съд - гр. Габрово, постановено по НАХД № 323 по описа за 2009 година.
Решението е окончателно.


 
38 КАНД No 117/2009 Наказателни касационни производства Р.И.Р. ОБЩИНА - ДРЯНОВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 21.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 135 ОТ 21.10.2009 Г.
ОТМЕНЯ Решение № 80 от 24. 07. 2009 година на Районен съд - гр. Дряново, постановено по НАХД № 111 по описа за 2009 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 95 от 19. 06. 2009 година на Кмета на Община Дряново, с което на Р.И.Р. *** за нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за спазване на обществения ред, приета от Общински съвет - гр. Дряново, е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредбата.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Р.И.Р. *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение.

 
39 Административно дело No 125/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.М.Р. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ  Решение от 22.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 21 ОТ 22.10.2009 ГОДИНА
ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД № 0457/29.04.2009Г. на Кмет на Община Севлиево, като неправилна и незаконосъобразна.
ОСЪЖДА Кмет на Община Севлиево да заплати на С.М.Р. *** направените от нея разноски в размер на 500 лева
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.


 
40 Административно дело No 128/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М. ООД - ГАБРОВО ОБЩИНА ГАБРОВО /ЧРЕЗ КМЕТА/ Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Решение от 23.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 118 ОТ 23.10.2009 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Заповед № 1059 от 20. 05. 2009 година на Кмета на Община Габрово, с която на "М." ООД - гр. Габрово в срок до 01. 07. 2009 година е наредено да премахне оградата, разположена в ПИ 14218.39.523 в землището на кв. Войново, местност "Войновска спирка", гр. Габрово.
ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на "Марина" ООД, представлявано от управителя Г.Л.Л., сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева разноски по делото.
Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.


 
41 Административно дело No 215/2009 Дела по КСО П.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУСО ГАБРОВО Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Определение от 23.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 240/23.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 215/2009 година по описа на Административен съд - гр. Габрово.
ЗАЛИЧАВА 27. 10. 2009 година /10. 00 часа/ като дата за разглеждане на делото в открито съдебно заседание.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 215/2009 година към адм. дело № 214/2009 година по описа на Административен съд - гр. Габрово, насрочено за разглеждане на 09. 11. 2009 година - 10. 30 часа, за съвместно разглеждане.
Определението не подлежи на обжалване.


 
42 Административно дело No 199/2009 Дела по ЗМСМА Б.К.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Определение от 26.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №247/26102009Г.
на основание чл. 159, т. 1 и т. 5 от АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.К.К. ***, против Писмо Изх № 94.П-312/13.08.2009 г. на Кмета на Община Габрово, като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 199/2009 година по описа на Административен съд - гр. Габрово.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.


 
43 КАНД No 127/2009 Наказателни касационни производства ЕТ *** - Б. Б.В - ГР. ПЛАЧКОВЦИ ТД НА НАП ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 26.10.2009г.
РЕШЕНИЕ №149 ОТ 26.10.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 342/26.06.2009 г. по НАХД № 299/2009 г. на РС - Габрово, с което е потвърдено НП № 1325-0013207/20.02.2009 г. на началника на отдел "Обслужване" при ТД на НАП - Габрово, с което на ЕТ"*** - Б. Б.", със седалище и адрес на управление гр. Плачковци, ул. ******* **, вх. *, представлявано от Б. С. Б., за нарушение по чл. 96, ал. 1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, на основание чл. 178 от ЗДДС.

 
44 Административно дело No 86/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.В.М. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ  Решение от 27.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 119 ОТ 27.10.2009 Г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на Ц.В.М. *** против Заповед №0233/11.03.2009г. на Кмет на Община Севлиево, като неоснователно и недоказано.
ОСЪЖДА Ц.В.М. *** да заплати на Б.Б.Н. сума в размер на 220 лева, представляващи направените от същия разноски по делото- адвокатско възнаграждение.


 
45 Административно дело No 217/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.М.К.,
Р.К.Г.
ОБЩИНА ТРЯВНА Докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ  Определение от 27.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 243 /27.10.2009 Прекратява производството адм. гр.д.№217/2009г. на АС Габрово по жалба на Н.М.К. и Р.К.Г.,*** против Заповед №527/16.09.2009г. на Кмет на Община Трявна..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7- дневен срок от съобщението пред ВАС на Република България. 
46 Частно административно дело No 233/2009 Частни администр. дела ТД НА НАП ГАБРОВО Р. И. ** ЕООД Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Определение от 27.10.2009г., в законна сила от 27.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 246 от 27.10.2009 година
ДОПУСКА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА на наложените предварителни обезпечителни мерки от публичен изпълнител при ТД на НАП Габрово СЕВДА БЛАЖЕВА ПЕТРОВА, наложени с постановление № 2784-2/26.06.2009 г., до приключване на срока за завършване на ревизионното производство.
Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Габрово.
Определението не подлежи на обжалване.


 
47 Административно дело No 234/2009 Други административни дела Е.М.Х. НАЧАЛНИК РУ НА МВР - ГАБРОВО Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Определение от 27.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 244/27.10.2009 Г.
На основание чл. 130, ал. 4 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Е.М.Х. ***, чрез упълномощен представител - адв. Л.Ц., адресирана до Директора на Областната дирекция на МВР - гр. Габрово чрез Началника на Районното управление, срещу Заповед № 5325 от 12. 09. 2009 година на Началника на Районно управление - гр. Габрово за прилагане на принудителни административни мерки.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 234/2009 година по описа на Административен съд - гр. Габрово.
ИЗПРАЩА жалбата на Е.М.Х. *** на Директора на Областна дирекция на МВР - гр. Габрово за произнасяне.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в седемдневен срок от съобщаването му от оспорващия и от органа, на който жалбата е изпратена за произнасяне.

 
48 Административно дело No 175/2009 Дела по ЗМСМА И. ООД - СТАРА ЗАГОРА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Решение от 28.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 122 от 28.10.2009 година.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "И." ООД гр. Стара Загора, с която е оспорена Заповед № 1626 от 23.07.2009 г. на Кмета на община Габрово и с която е определен класираният на първо място в проведения търг с тайно наддаване за наемател на част от терен публична общинска собственост-място № 2, находящо се на ул."Радецка" гр. Габрово, за поставяне на преместваемо съоръжение/павилион/ тип "Верея", съгласно одобрената от Гл.архитект схема - ЕТ"Д. **-Г.Д."***, като неоснователна и недоказана.
ОСЪЖДА "И." ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул."**********" № **, вх.*, ет.*, ап.**, с ЕИК *****, представлявано от управителя Г.Н.Т., с ЕГН **********,*** юрисконсултско възнаграждение в размер на 150,00 (сто и петдесет) лв.


 
49 КАНД No 132/2009 Наказателни касационни производства ЕТ *** - Б. Б. - ГР. ПЛАЧКОВЦИ ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ-МИТНИЦА СВИЩОВ Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 28.10.2009г.
РЕШЕНИЕ №150 ОТ 28.10.2009 ГОДИНА.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65/05.08.2009 г. по НАХД № 66/2009 г. на РС - Трявна, с което е потвърдено НП № 109/29.05.2009 г. на началника на Митница Свищов, с което на ЕТ"*** - Б. Б.", със седалище и адрес на управление гр. Плачковци, ул. **********, представлявано от Б.С. Б., на основание чл. 123, ал. 2, 124, ал. 1 и 128, ал. 2 ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, както и отнемане в полза на държавата стоките предмет на нарушението - 59 кутии акцизни стоки тютюневи изделия цигари облепени с български акцизен бандерол с изтекъл срок на валидност.

 
50 КАНД No 118/2009 Наказателни касационни производства С.Д.М. ОБЩИНА ДРЯНОВО Председател: ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ 
Решение от 29.10.2009г.
РЕШЕНИЕ № 144 ОТ 29.10.2009 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Решение № 81 от 24.07.2009 година на Районен съд Дряново, постановено по НАХД № 112 по описа за 2009 година, и вместо него ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 96 от 19.06.2009 година на Кмет на Община Дряново, с което на С.Д.М. *** за нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за спазване на обществения ред, приета от Общински съвет Дряново, е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Наредбата.
Решението е окончателно.


 
51 КАНД No 138/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ ЕТ М. - М. Д. - ГАБРОВО Председател: ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 29.10.2009г.
Оставя в сила решението РЕШЕНИЕ № 147 ОТ 29.10.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 349 от 25. 06. 2009 година на Районен съд - гр. Габрово, постановено по НАХД № 384 по описа за 2009 година
Решението е окончателно.

 
52 Частно КАНД No 142/2009 Наказателни частни касационни производства К.Т. АД - СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ 
Определение от 29.10.2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 166 ОТ 29.10.2009 Г.
ОТМЕНЯ Определение от 11.08.2008г. постановено от Районен съд Севлиево по НАХД 184/2009г. по описа на същия съд, с което е прекратено производството по делото и
ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.


 
53 КАНД No 141/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ГАБРОВО П.Н.Е. Председател: ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 30.10.2009г.
Оставя в сила решението РЕШЕНИЕ № 148 ОТ 30.10.2009 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 290 от 11. 06. 2009 година на Районен съд - гр. Габрово, постановено по НАХД № 216 по описа за 2009 година.
Решението е окончателно.