АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.10.2011 г. до 31.10.2011 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 133/2011 Други административни дела П.С.Ц. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 03.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 198/03.10.2011Г.
На осн. чл. 159, т . 8 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от П.С.Ц. ЕГН ********** ***, срещу акт за установяване на публично държавно вземане/АУПДВ/ № 01-6500/23641 от 13.04.2011 г., издаден от зам. изпълнителния директор на Фонд “Земеделие” София, бул. Цар Борис ІІІ 136.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 133/2011 год. по описа на Административен съд – Габрово.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението до страните.
Препис от определението да се изпрати страните.


 
2 Административно дело No 158/2011 Други административни дела А.Й.С.,
Й.Й.С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Определение от 03.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 199/03.10.2011Г.
На основание чл. 158, ал. 3 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Й.С. ***, с ЕГН ********** и Й.Й.С. ***, с ЕГН **********, против Заповед № РД-02-02-81 от 12.07.2011 г. на Областен управител на Област Габрово, с която е оставено без уважение като неоснователно, недоказано и нередовно подаденото от Й.С. и А.С. искане за изплащане на еднократно обезщетение съгласно ЗПГРРЛ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 158 по описа за 2011 год. на Административен съд Габрово.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщението за изготвянето му, чрез АС Габрово.
На основание чл.138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на жалбоподателите.

 
3 КАНД No 89/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР - ГАБРОВО Ц.И.П.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО
Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Решение от 03.10.2011г.
Отменя изцяло решениетоРЕШЕНИЕ №124 ОТ 03.10.2011 ГОДИНА.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 46 от 25.03.2011 г. на Районен съд Севлиево, постановено по н.а.х.д. № 16 от 2011 г. по описа на същия съд, с което е изменено наказателно постановление НП № 1100/09 от 14.03.2009 г. на Началник РУП - МВР гр. Севлиево, с което на жалбоподателя Ц.И.П. ***, с ЕГН **********, е наложена глоба в размер на 150 лева на основание чл. 182, ал.1, т.4 и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, като и отнемане на 7 контролни точки на основание Наредба № Із- 1959 на МВР, за допуснато нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП – движение със скорост над разрешените стойности, като го е отменил в частта досежно наложената санкция лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец и отнемане на 7 контролни точки на основание наредба № Із-1959 на МВР и го оставил в сила в останалата му част по отношение наложената глоба в размер на 150.00 лева, като неправилно и незаконосъобразно и вместо него ПОСТАНОВИ:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 1100/09 от 14.03.2009 г. на Началник РУП - МВР гр. Севлиево, с което на жалбоподателя Ц.И.П. ***, с ЕГН **********, е наложена глоба в размер на 150 лева на основание чл. 182, ал.1, т.4 и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, както и отнемане на 7 контролни точки на основание Наредба № Із- 1959 на МВР, за допуснато нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП – движение със скорост над разрешените стойности, като правилно и законосъобразно.


 
4 КАНД No 112/2011 Наказателни касационни производства ДНСК - СОФИЯ ЕТ А.- С. А. - ГАБРОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Решение от 03.10.2011г.
РЕШЕНИЕ №125 ОТ 03.10.2011 ГОДИНА.

ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 270/13.05.2011 г., постановено по НАХД № 195/2011 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № Г-23-ДНСК-22 от 20.01.2011г., издадено от Зам.Началник ДНСК гр.София, с което на основание чл. 237, ал.1, т.1 от ЗУТ, във вр. с чл. 239, ал.1, т.2 от ЗУТ, за нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, с което е осъществен състава на административно нарушение по чл. 237, ал.1, т. 1 от същия закон, е постановено ЕТ “А.. А.”, представлявано от С.А. С., да изтърпи административно наказание- имуществена санкция в размер на 7000.00 / седем хиляди/ лева.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
5 КАНД No 113/2011 Наказателни касационни производства М. К. Г. ООД - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА 
Решение от 03.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 139/03.10.2011 Г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 309 от 13.05.2011 г. на Районен съд Габрово, постановено по н.а.х.д. № 290 от 2011 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 07-0700640 от 31.01.2011 г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда”- Габрово, с което на “М. К.- Г.” ООД, Габрово, ЕИК: ****** е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв. за нарушение по чл.415, ал.1 от КТ.
Решението е окончателно.


 
6 КАНД No 119/2011 Наказателни касационни производства Б. - ** ООД - СЕВЛИЕВО ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Решение от 03.10.2011г.
РЕШЕНИЕ №126 ОТ 03.10.2011 ГОДИНА.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 405 от 24.06.2011 г., постановено по НАХД № 405 по описа за 2011 г. на Районен съд – гр.Габрово, е изменил наказателно постановление № 10512 от 02.12.2010 г. на Директора на ТД на НАП – гр.В.Търново, с което на “Б.**” ООД - гр.Севлиево, представлявано от Д.Г.Б. - Управител, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 / две хиляди / лева, за нарушение по чл.40, ал.1, т.1 от Закон за счетоводството/ЗСч/, на основание чл.47, ал.3 от ЗСч, в ЧАСТТА досежно наложената имуществена санкция, като е намалил същата от 2000/две хиляди/ лева на 500/петстотин/ лева.

 
7 КАНД No 121/2011 Наказателни касационни производства О. Р. ЕООД - СЕВЛИЕВО ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Решение от 03.10.2011г.
РЕШЕНИЕ №127 от 03.10.2011 година.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 354 от 24.06.2011 г., постановено по НАХД № 377 по описа за 2011 г. на Районен съд – гр.Габрово, е изменил наказателно постановление № 7114 от 07.12.2010 г. на Директора на ТД на НАП – гр.В.Търново, с което на “О. Р.К” ЕООД – гр.Севлиево, представлявано от М.В.Б. - Управител, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 / две хиляди / лева, за нарушение по чл.40, ал.1, т.1 от Закон за счетоводството/ЗСч/, на основание чл.47, ал.3 от ЗСч, в ЧАСТТА досежно наложената имуществена санкция, като е намалил същата от 2000/две хиляди/ лева на 500/петстотин/ лева.

 
8 Частно КАНД No 130/2011 Наказателни частни касационни производства С.Д.М. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА 
Определение от 03.10.2011г.
ПотвърждаваОПРЕДЕЛЕНИЕ № 142/03.10.2011 Г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 08.07.2011 г., постановено от Районен съд Габрово по н.а.х.д. № 765 от 2011 г. по описа на същия съд, с което същото дело е прекратено.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
9 КАНД No 132/2011 Наказателни касационни производства Л. Б.ЕООД - СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА 
Решение от 03.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 143/03.10.2011 Г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 247 от 21.04.2011 г. на Районен съд Габрово, постановено по н.а.х.д. № 275 от 2011 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 07-0700688 от 31.01.2011 г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда”- Габрово, с което на “Л. Б.” ЕООД, София, БУЛСТАТ: ***** е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 /хиляда и петстони/ лв. за нарушение по чл.415, ал.1 от КТ.

Решението е окончателно.


 
10 Гражданско дело No 10/2011 Искове за обезщетение Н.П.Т. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ,
ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА",
СЛЕДСТВЕНИ АРЕСТИ - ГАБРОВО
Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Определение от 04.10.2011г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №201 OT 04.10.2011Г
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 10 по описа за 2011 година на Административен съд – Габрово.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Административен съд София-град исковата молба на Н.П.Т. ***, понастоящем пребиваващ в Затвора в гр. Ловеч, против Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Следствен арест – гр. Габрово


 
11 КАНД No 146/2011 Наказателни касационни производства Г.М.Г. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ-ДРЯНОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА 
Решение от 05.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 144/05.10.2011 Г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 65 от 27.07.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 78 от 2011 г. по описа на районен съд Дряново, с което е потвърдено наказателно постановление № 213/11, издадено на 21.03.2011 г. от Началник РУ “Полиция” МВР- Дряново, с което на Г.М.Г. с ЕГН: ********** *** е наложена глоба в размер на 100.00 /сто/ лв. за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

Решението е окончателно.


 
12 Административно дело No 163/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Х.Ц. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Определение от 06.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 104 ОТ 06.10.2011
ОТМЕНЯ протоколно определение от 28.09.2011г. постановено от Административен съд – Габрово по адм. дело 163 по описа на съда за 2011г. с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Г.Х.Ц. с ЕГН ********** ***, по чл. 257 от АПК да бъде задължена Община Габрово да изпълни произтичащо от чл. 196, ал.5 от ЗУТ задължение да премахне строеж
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 163 по описа на Административен съд – Габрово за 2011г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Г.Х.Ц. с ЕГН ********** *** за присъждане на деловодни разноски.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.


 
13 Административно дело No 159/2011 Други административни дела И. *** - ЕООД - С. ЦАРЕВА ЛИВАДА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- Р А -СОФИЯ Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Определение от 07.10.2011г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 07.10.2011 ГОДИНА
На основание чл. 135, ал. 5 от АПК СЪДЪТ
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 159 по описа на Административен съд - Габрово за 2011 година.
ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Габрово и Административен съд София – град относно разглеждането на жалбата на „И. **” ЕООД – с. Царева ливада против Заповед № 01-РД/3446 от 15.11.2010 година на Изпълнителен директор на ДФ”Земеделие”.
Делото да бъде изпратено на ВАС на РБ за произнасяне по така повдигнатия спор и определяне на компетентния съд.
Съгласно чл. 135, ал. 7 от АПК настоящото определение не подлежи на обжалване.


 
14 Административно дело No 196/2011 Други административни дела С.С.Ц.,
Р.С.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Определение от 07.10.2011г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 07.10.2011 ГОДИНА
на основание чл.158, ал.3 във връзка с чл.151, т.2 от АПК СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.С.Ц. и Р.С.П. *** да издаде разрешение по чл. 32 от ЗОСИ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 196 по описа на Административен съд - Габрово за 2011 година
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в седемдневен срок, който за жалбоподателите тече от връчване на съобщението, а за ответника от днес.


 
15 Гражданско дело No 9/2011 Искове за обезщетение Л.Л.Л.   Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Определение от 10.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 205 от 10.10.2011 година
На основание чл. 133, ал.2 от АПК съдът ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 9 по описа за 2011 година на Административен съд – Габрово.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София-град.
Определението не подлежи на обжалване


 
16 КАНД No 118/2011 Наказателни касационни производства С.М.Е. РУ ПОЛИЦИЯ - ГАБРОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА 
Решение от 10.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 140/10.10.2011 г.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 300 от 28.05.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 252 от 2011 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено наказателно постановление № 1867/09, издадено на 25.03.2009 г. от Началник РУ “Полиция” МВР- Габрово, с което на С.М.Е. с ЕГН: ********** *** е наложена глоба в размер на 100.00 /сто/ лв. за нарушение на чл.6, т.1, предл. трето от ЗДвП.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, който да се произнесе при спазване указанията, дадени в настоящия съдебен акт.

Решението е окончателно.


 
17 КАНД No 120/2011 Наказателни касационни производства Х. -* ООД - СЕВЛИЕВО ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА 
Решение от 10.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 141/10.10.2011 г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 345 от 24.06.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 390 от 2011 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е изменено наказателно постановление № 7112, издадено на 07.12.2010 г. от Директор ТД на НАП- Велико Търново, с което на “Х.- *” ООД, Севлиево с ЕИК: ******* е наложена имуществена санкция за нарушение на чл.40, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството, като санкцията е намалена от 2000.00 лв. на 500.00 лв., като правилно и законосъобразно.

Решението е окончателно.


 
18 КАНД No 123/2011 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ-МИТНИЦА СВИЩОВ З.И.Т. Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 10.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 132 ОТ 10.10.2011 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90 от 30.06.2011 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по НАХД № 177 по описа за 2011 година.
Решението е окончателно.


 
19 КАНД No 124/2011 Наказателни касационни производства С.Г.И. РУ НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 10.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 153/10.10.2011 Г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 360/27.06.2011 г. по НАХД № 96/2011г. на Габровския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 6338/09 от 23.12.2009 г. на началника на РУМВР Габрово, в частта, в която на С.Г.И. ЕГН ********** *** Асен 1, на основание чл. 179, ал. 2, във вр с чл. 179, ал. 1 т. 5, предл. 5 от ЗДП е наложено наказание глоба в размер на 150/сто и петдесет/ лв. като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.

 
20 КАНД No 128/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГАБРОВО К.К.М. Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 10.10.2011г.
Потвърждава решениетоРЕШЕНИЕ № 151/10.10.2011 Г.
Оставя в сила решение № 296/27.05.2011 г., постановено по НАХД № 100/2011 г., на Районен съд - Габрово с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 57/30.12.2011г. на Директора на Държавно горско стопанство - Габрово, в частта, в която на основание чл.112 ал.1 от ЗГ е отнет в полза на Държавата товарен бус фургон с ДКН V949DFV-LDV Convoy.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
21 КАНД No 148/2011 Наказателни касационни производства Х. - ** ЕООД - ГР. ГАБРОВО ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА 
Решение от 10.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 138/10.10.2011 Г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 426 от 15.07.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 459 от 2011 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е изменено наказателно постановление № 6848, издадено на 11.12.2010 г. от Директор ТД на НАП- Велико Търново, с което на “Х.- **” ЕООД, Габрово с ЕИК: ****** е наложена имуществена санкция за нарушение на чл.40, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството, като санкцията е намалена от 2000.00 лв. на 500.00 лв., като правилно и законосъобразно.

Решението е окончателно.


 
22 Административно дело No 84/2011 Други административни дела С.К.С. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Решение от 12.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 92 ОТ 12.10.2011 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане 01-6500/21247 от 10.04.2011 година, издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София.
ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – гр. София да заплати на С.К.С. *** сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.


 
23 Административно дело No 168/2011 Дела по ЗОС К.М.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Решение от 12.10.2011г.
РЕШЕНИЕ №100 ОТ 12.10.2011 ГОДИНА.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх. № 1020 от 18.08.2011 г. по описа на съда, подадена от К.М.П., ЕГН: ********** ***, на заповед № 1553 от 12.08.2011 г. на Кмета на Община Габрово, с която се прекратява наемното правоотношение между община Габрово и същото лице и се постановява освобождаване на жилището в посочен в същата срок, като неоснователно и недоказано.
ОСЪЖДА К.М.П., ЕГН: ********** *** да заплати на Община Габрово разноски по делото в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение.


 
24 Административно дело No 65/2011 Други административни дела П.Н.Н. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО" ПРИ ОД НА МВР- ГАБРОВО Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Решение от 13.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 90 ОТ 13.10.2011 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Заповед рег. № з-309 от 09.03.2011 година на Началник отдел „Досъдебно производство” при ОД на МВР – Габрово
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Габрово да заплати на П.Н.Н. с ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.


 
25 Административно дело No 122/2011 Други административни дела Е.К.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Решение от 13.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 91 ОТ 13.10.2011 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/23856 от 13.04.2011 година, издаден от Зам.-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София.
ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – гр. София да заплати на Е.К.И. *** сумата от 110 /сто и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.


 
26 Административно дело No 137/2011 Други административни дела П.С.Ц. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Решение от 13.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 93 ОТ 13.10.2011 ГОДИНА

ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/23679 от 13.04.2011 година, издаден от Зам.-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.


 
27 Административно дело No 85/2011 Други административни дела А. Ф. ООД - ГР. ГАБРОВО ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ  Решение от 14.10.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3366 от 10.04.2011г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”- София, с който по отношение на “А. ф.”ООД, Габрово с ЕИК: ****** е определена сума за възстановяване на фонда като недължимо платена в размер на 12 711, 18 лв.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция София да заплати на жалбоподателя “А. ф.”ООД гр. Габрово ЕИК: ****** сума от 200.00 /двеста/ лв., съставляваща направени по делото пред настоящата съдебна инстанция разноски.
ОТХВЪРЛЯ искането на процесуален представител на “А. ф.”ООД гр. Габрово и ЕИК: **** за присъждане на разноски над определения размер от 200 лева до пълно заявения от 1550 лева като неоснователно.


 
28 Административно дело No 210/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Х.П. НАЧАЛНИК РДНСК СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН СЕКТОР ГАБРОВО Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Определение от 14.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 207/14.10.2011Г.
На основание чл.135, ал.2, във вр. с ал.1 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1243 от 10.10.2011 г. на П.Х.П., ЕГН: ********** *** и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 210 от 2011 г. по описа на същия съд.
ИЗПРАЩА материалите по същото административно дело на Районен съд Габрово за присъединяване.
Определението не подлежи на обжалване.


 
29 Административно дело No 87/2011 Други административни дела Ч. З. К.." - С. ГЪБЕНЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - СОФИЯ Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Решение от 17.10.2011г.
РЕШЕНИЕ №98 ОТ 17.10.201А1 ГОДИНА.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6400/346 от 10.04.2011 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”- София, с който по отношение на ********”, с. Гъбене, обл. Габрово с ЕИК: ***** е определена сума за възстановяване на фонда като недължимо платена в размер на 6 682.98 лв.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”- Разплащателна агенция, София да заплати на жалбоподателя- ******** “Липа”, с. Гъбене, обл. Габрово с ЕИК: *****, сума от 50.00 /петдесет/ лв., съставляваща направени по делото пред настоящата съдебна инстанция разноски.


 
30 Административно дело No 151/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П. АД - ГР. ДЕВНЯ КМЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 17.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №209/17.10.2011Г.
На основание чл. 159, т. 5 от АПК, Оставя без разглеждане жалбата на “****” АД гр. Девня, със седалище и адрес на управление гр. Девня, община Девня, област Варна, Промишлена зона, п.к. 9160, ЕИК ***** против Заповед № 0501/22.06.2011 год. на Кмет на Община Севлиево. Прекратява производството по адм. дело № 151 от 2011г. по описа на Административен съд Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд. Препис от определението да се връчи на страните.


 
31 Административно дело No 182/2011 Други административни дела С.Р.Г. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 17.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №210/17.10.2011Г
На основание чл.158, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс съдът
- ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Г. ЕГН **********,*** Загора, ОЗ-Стара Загора, 9 гр., 133 килия срещу заповед № з-843/10.06.2010 год. на директора на ОД на МВР Габрово с правно основание чл. 75, т. 3 от ЗБДЛ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 182 по описа за 2011 год. на Административен съд Габрово.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщението за изготвянето му до страните.
На основание чл.138, ал.1 от АПК, препис от разпореждането да се връчи на страните.


 
32 КАНД No 141/2011 Наказателни касационни производства А.М.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА - ГР. СОФИЯ Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 17.10.2011г.
Оставя в сила Решение № 189 от 11.05.2011 год. по н.а.х. дело № 107/2011 год. на Габровския районен съд.

 
33 КАНД No 137/2011 Наказателни касационни производства К.И.Т. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ 
Решение от 18.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 156 от 18.11.2011 г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №504/15.07.2011г. по НАХД№644/2011г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 
34 Административно дело No 89/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П. АД - ГАБРОВО КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 19.10.2011г., в законна сила от 19.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 96/19.10.2011 Г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “****" АД ЕИК****, със седалище и адрес на управление - гр. Габрово, ул. "****" № **, представлявано от Т.Б. – изпълнителен директор против Заповед № 520 от 21.03.2011г. на кмета на Община- гр. Габрово, с която е разпоредено да се премахнат четири броя метални павилиона, представляващи магазини за трикотаж, алкохол и пакетирани стоки, склад и заведение, разположени в УПИ V – 147 от кв. 240 по плана на гр. Габрово – ІІІ ет., ІІ част с административен адрес ул. Рачо Ковача № 1 и улица с о.т. 2285-2284/част от ул. Отец Паисий/. ОСЪЖДА “***” АД ЕИК****, със седалище и адрес на управление- гр. Габрово, ул. "*****" № 23, представлявано от Т.Б. – изпълнителен директор да заплати на Община Габрово разноски в размер на 200/двеста/ лева, от които 50/петдест/ лева за депозит на вещо лице и 150/сто и петдесет/ лева юрисконсултско възнаграждение на основание Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. ОСЪЖДА “******” АД ЕИК*****, със седалище и адрес на управление- гр. Габрово, ул. "*****" № 23, представлявано от Т.Б. – изпълнителен директор да заплати на К.В.К. ЕГН ********** *** сумата 450/четиристотин и петдесет/ лева за платен адвокатски хонорар. Решението не подлежи на обжалване.

 
35 Административно дело No 112/2011 Други административни дела Т.З.Т. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Решение от 19.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 95 ОТ 19.10.2011 ГОДИНА
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/23902 от 13.04.2011 година, издаден от Зам.-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София.
ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – гр. София да заплати на Т.З.Т. *** с ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.


 
36 Административно дело No 169/2011 Други административни дела М.Д.К. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Определение от 19.10.2011г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИИЕ ОТ 19.10.2011 ГОДИНА.
На осн. чл.159 от АПК
СЪДЪТ
ПРЕКРАТЯВА настоящето производство. Делото да се изпрати в РДНСК- Габрово за произнасяне по направеното в настоящото открито съдебно заседание обжалване на изричния отказ. Да се докладва на председателя на АС- Габрово.


 
37 КАНД No 129/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО А. АД - ГР. ГАБРОВО Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Решение от 19.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 155 ОТ 19.10.2011 Г.
ОТМЕНЯ Решение № № 451 от 06.07.2011г. на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 573 по описа за 2011 година на същия съд.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 7165 от 08.12.2010г. на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, като вместо имуществена санкция в размер на 2,000.- /две хиляди/ лева, налага на “****” АД - Габрово на основание чл. 47, ал.3 от Закона за счетоводството за нарушение на чл. 40, ал.1, т.1 от същия закон имуществена санкция в размер 500.- /петстотин/ лева.

 
38 Административно дело No 132/2011 Други административни дела Ч. З. П.К.." - С. ПОПОВЦИ ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Решение от 20.10.2011г.
РЕШЕНИЕ №99 от 20.10.2011 година.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6400/711 от 14.04.2011 г. на Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”- София, с който по отношение на **** “Н.”*** с ЕИК: ***** е определена сума за възстановяване на фонда като недължимо платена в размер на 10 327.77 лв.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”- Разплащателна агенция, София да заплати на жалбоподателя- ******* “Н.”*** с ЕИК: *****, сума от 500.00 /петстотин/ лв., съставляваща направени по делото пред настоящата съдебна инстанция разноски.


 
39 КАНД No 138/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО К. - ЕООД - ГР.ТРЯВНА Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Решение от 20.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 157 от 20.10.2011 г.
ОТМЕНЯ Решение № 368 от 30.06.2011г. на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 400 по описа за 2011 година на същия съд.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 7988 от 08.12.2010г. на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, като вместо имуществена санкция в размер на 2,000.- /две хиляди/ лева, налага на “****” ЕООД – Трявна, ЕИК ***** на основание чл. 47, ал.3 от Закона за счетоводството за нарушение на чл. 40, ал.1, т.1 от същия закон имуществена санкция в размер 500.- /петстотин/ лева.


 
40 Административно дело No 207/2011 Други административни дела В.К.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - СОФИЯ Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 21.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 219 от 21.10.2011 година
На основание чл. 135, ал. 5, във връзка с ал. 3 от АПК, Административен съд - Габрово
ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 207/2011г по описа на Административен съд - Габрово. ПОВДИГА СПОР за подсъдност между Административен съд - Габрово и Административен съд - Враца, по жалбата на В.К.И. ЕГН **********, земеделски стопанин с УРН 411135 от гр. Габрово, ул. **** № 45, чрез адв. П.Д. ***, тел. 952 37 30 срещу мълчалив отказ на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция за изплащане на суми по СЕПП и НДП за 2010 г. по Общо заявление за подпомагане вх. № 16458801/14.04.2010 год. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.


 
41 КАНД No 127/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО СД "Д. - М. И С***" - С. ЖЪЛТЕШ Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 21.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 133 от 21.10.2011 година
ОТМЕНЯ Решение № № 394 от 06.07.2011 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 544 по описа за 2011 година на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 7105 от 08.12.2010 година на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000 /две хиляди/ на 500 /петстотин/ лева.
Решението е окончателно.


 
42 КАНД No 135/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Г. Д. - ЕООД Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 21.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 134 ОТ 21.10.2011 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Решение № № 366 от 30.06.2011 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 520 по описа за 2011 година на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 7108 от 07.12.2010 година на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000 /две хиляди/ на 500 /петстотин/ лева.
Решението е окончателно.

 
43 КАНД No 140/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО П*** ** - ЕООД Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 21.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 135 ОТ 21.10.2011 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Решение № № 375 от 30.06.2011 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 468 по описа за 2011 година на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 9293 от 11.12.2010 година на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000 /две хиляди/ на 500 /петстотин/ лева.
Решението е окончателно.

 
44 КАНД No 143/2011 Наказателни касационни производства К*** - ** - РУСЕ Х.Г.М. Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 21.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 150/21.10.2011 Г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 405 от 07.07.2011г., постановено по НАХД № 441 по описа за 2011 г. на Габровския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
45 КАНД No 144/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е*** ООД ГРАД ГАБРОВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 21.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 136 ОТ 21.10.2011 ГОДИНА

ОТМЕНЯ Решение № № 398 от 06.07.2011 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 541 по описа за 2011 година на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 9975 от 08.12.2010 година на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000 /две хиляди/ на 500 /петстотин/ лева.
Решението е окончателно.

 
46 КАНД No 151/2011 Наказателни касационни производства Д**** А*** - ЕООД ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 21.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 137 ОТ 21.10.2011 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 444 от 19.07.2011 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 481 по описа за 2011 година.
Решението е окончателно.


 
47 Административно дело No 105/2011 Други административни дела А.А.М. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 24.10.2011г.
Протоколно определение от 24.10.2011 г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК оставя без разглеждане жалбата на А.А.М. против АУПДВ № 01-6500/23788 от 13.04.2011 г. и прекратява делото.

 
48 КАНД No 122/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕТ Р** - В**** В*** Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ 
Решение от 24.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 154 от 24.10.2011 г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №84 от 21.06.2011 г., постановено по НАХД № 221 по описа за 2011 г. на Районен съд Севлиево, като правилно и законосъобразно.


 
49 КАНД No 125/2011 Наказателни касационни производства И.И.И. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ" - ГР. ГАБРОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Решение от 24.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 147/24.10.2011 Г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 428 от 14.07.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 1193 от 2010 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е изменено наказателно постановление № 27-0000574, издадено на 16.11.2010 г. от Началник областен отдел “КД- ДАИ”, Габрово, в ЧАСТТА с която на И.И.И., с ЕГН: ********** ***, е наложена глоба от 1000.00 /хиляда/ лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, като е намалил същата на глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
50 КАНД No 126/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Я. Т. ЕООД Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ 
Решение от 24.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 160 от 24.10.2011 Г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 442 от 30.06.2011 г., постановено по НАХД № 545/2011 г. на Габровски районен съд като недопустимо.
ВРЪЩА административната преписка на административно наказващия орган- Директор на ТД на НАП В. Търново за продължаване на административно процесуалните действия по нея, а именно връчване на НП №7145/08.12.2010г. на “Я. Т.”ЕООД Габрово.


 
51 КАНД No 131/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО М. К. ГАБРОВО ООД - ГАБРОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Решение от 24.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 146 от 24.10.2011 г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 423 от 15.07.2011 г. на Районен съд Габрово, постановено по н.а.х.д. № 288 от 2011 г. по описа на същия съд, с което е отменено наказателно постановление № 07-0700638 от 31.01.2011 г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда”- Габрово, с което на “М*****” ООД- Габрово, ЕИК: *****, е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв. за нарушение по чл.415, ал.1 от КТ.

 
52 КАНД No 136/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Д. ООД - ГАБРОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Решение от 24.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 145/24.10.2011 Г.
ОТМЕНЯ Решение № 367 от 30.06.2011 г., постановено по НАХД № 483 по описа за 2011 г. на Районен съд – гр.Габрово, с което е отменил наказателно постановление № 7594 от 11.12.2010 г. на Директора на ТД на НАП – гр.В.Търново, с което на “Д.” ООД - гр.Габрово, представлявано от Т.В.К. - Управител, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 / две хиляди / лева, за нарушение по чл.40, ал.1, т.1 от Закон за счетоводството/ЗСч/, на основание чл.47, ал.3 от ЗСч, като вместо него

ПОСТАНОВИ:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 7594 от 11.12.2010г. на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, като вместо имуществена санкция в размер на 2,000.- /две хиляди/ лева, налага на “Д.” ООД – Габрово, ЕИК ****** на основание чл. 47, ал.3 от Закона за счетоводството за нарушение на чл. 40, ал.1, т.1 от същия закон имуществена санкция в размер 500.- /петстотин/ лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .


 
53 КАНД No 142/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО СД И. 5 К. И С. Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ 
Решение от 24.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 158 от 24.10.2011 г.
ОТМЕНЯ Решение № 396 от 06.07.2011г. на Районен съд Габрово, постановено по НАХД № 535 по описа за 2011г. на същия съд, вместо което
ПОСТАНОВИ :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №7148 от 09.12.2010г. на Директор на ТД на НАП Велико Търново, като вместо имуществена санкция в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, налага на “И. 5- К. ***, ЕИК ***** на основание чл. 47, ал.3 от Закона за счетоводството за нарушение на чл. 40, ал.1, т.1 от същия закон имуществена санкция в размер 500 /петстотин/ лева.

Особено мнение
Особено мнение на съдия Гишина:
Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав и доводите ми за това са следните:
Считам, че в случая АУАН е съставен след изтичане на преклузивния срок по чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Търговският регистър е публичен – арг. от чл. 9 и чл. 11 от Закона за търговския регистър. Ако се приеме тезата, че ГФО за 2008 година е следвало да бъде обявен до 30.06.2009 година, то следва да се приеме и това, че на 01.07.2009 година /работен ден/ са били известни субектите, необявили ГФО и на тази дата става известен както фактът на извършване на твърдяното нарушение, така и нарушителят, т. е. нарушителят следва да се счита за открит. От 01.07.2009 година до датата на съставяне на АУАН безспорно е изтекъл тримесечният срок, визиран в чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Изтичането на този срок изключва приложението на едногодишния срок, визиран в същата разпоредба. При предпоставките за прилагането на тримесечния срок, вторият срок /едногодишният/ всякога се изключва apriori. В този случай изтичането на тримесечния срок погасява правото за образуване на административнонаказателно производство, като без значение е вторият предвиден в закона срок. Едногодишният срок започва да тече от откриването на признаци от обективния състав на определено нарушение, без да е ясен нарушителят, като ако в рамките на този срок нарушителят бъде открит, започва да тече тримесечният срок и се прилага той, доколкото се вмества преди изтичането на двугодишния срок - т. е. винаги се прилага по-благоприятният за нарушителя срок.
Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗТР, според която Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства и обявените актове в търговския регистър, на Националната агенция за приходите, както и на други субекти, определени със закон, което е още едно доказателство, че незаявилите ГФО за 2008 година търговци са били известни много по-рано от 21.05.2010 година, на която дата, според представеното пред въззивната инстанция писмо с изх. № 12-00-388 от 18.06.2010 година на ЦУ на НАП, Агенция по вписванията е изпратила на данъчната администрация писмо, придружено със списък на търговците, неизпълнили разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗСчет.
Незачитането на публичността на ТР, както и на разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗТР, означава поставяне на данъчната администрация в привилегировано положение спрямо останалите субекти.
По изложените съображения считам, че обжалваното пред настоящата инстанция решение следваше да бъде оставено в сила.


 
54 КАНД No 145/2011 Наказателни касационни производства Х.С.К. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Решение от 24.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 148 от 24.10.2011 г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 397 от 06.07.2011год., постановено по НАХД № 523/2011 г. на Габровския районен съд.

 
55 КАНД No 158/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Д. И. АД - С. ДОБРОМИРКА Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Решение от 24.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 177 ОТ 24.10.2011 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Решение № 525 от 15.07.2011г. на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 650 по описа за 2011 година на същия съд.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 9849 от 10.12.2010г. на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, като вместо имуществена санкция в размер на 2,000.- /две хиляди/ лева, налага на “Д. и.” АД – с. Добромирка, общ. Севлиево, ЕИК ***** на основание чл. 47, ал.3 от Закона за счетоводството за нарушение на чл. 40, ал.1, т.1 от същия закон имуществена санкция в размер 500.- /петстотин/ лева.
Решението е окончателно.


 
56 КАНД No 152/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО М..Л.И. ЕООД - СЕВЛИВЕО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ 
Решение от 25.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 180 ОТ 25.10.2011 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Решение № 481 от 06.07.2011г. на Районен съд Габрово, постановено по НАХД № 609 по описа за 2011г. на същия съд, вместо което
ПОСТАНОВИ :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №6829 от 11.12.2010г. на Директор на ТД на НАП Велико Търново, като вместо имуществена санкция в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, налага на “М**** И.”***, ЕИК **** на основание чл. 47, ал.3 от Закона за счетоводството за нарушение на чл. 40, ал.1, т.1 от същия закон имуществена санкция в размер 500 /петстотин/ лева.
Решението е окончателно.


 
57 КАНД No 157/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО М**-** ООД - ГР. ТРЯВНА Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 25.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 162 от 25.10.2011 г.
ОТМЕНЯ Решение № 526 от 15.07.2011 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 700 по описа за 2011 година на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 7600 от 08.12.2010 година на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000 /две хиляди/ на 500 /петстотин/ лева.

Особено мнение
Особено мнение на съдия Гишина:
Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав и доводите ми за това са следните:
Считам, че в случая АУАН е съставен след изтичане на преклузивния срок по чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Търговският регистър е публичен – арг. от чл. 9 и чл. 11 от Закона за търговския регистър. Ако се приеме тезата, че ГФО за 2008 година е следвало да бъде обявен до 30.06.2009 година, то следва да се приеме и това, че на 01.07.2009 година /работен ден/ са били известни субектите, необявили ГФО и на тази дата става известен както фактът на извършване на твърдяното нарушение, така и нарушителят, т. е. нарушителят следва да се счита за открит. От 01.07.2009 година до датата на съставяне на АУАН безспорно е изтекъл тримесечният срок, визиран в чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Изтичането на този срок изключва приложението на едногодишния срок, визиран в същата разпоредба. При предпоставките за прилагането на тримесечния срок, вторият срок /едногодишният/ всякога се изключва apriori. В този случай изтичането на тримесечния срок погасява правото за образуване на административнонаказателно производство, като без значение е вторият предвиден в закона срок. Едногодишният срок започва да тече от откриването на признаци от обективния състав на определено нарушение, без да е ясен нарушителят, като ако в рамките на този срок нарушителят бъде открит, започва да тече тримесечният срок и се прилага той, доколкото се вмества преди изтичането на двугодишния срок - т. е. винаги се прилага по-благоприятният за нарушителя срок.
Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗТР, според която Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства и обявените актове в търговския регистър, на Националната агенция за приходите, както и на други субекти, определени със закон, което е още едно доказателство, че незаявилите ГФО за 2008 година търговци са били известни много по-рано от 21.05.2010 година, на която дата, според представеното пред въззивната инстанция писмо с изх. № 12-00-388 от 18.06.2010 година на ЦУ на НАП, Агенция по вписванията е изпратила на данъчната администрация писмо, придружено със списък на търговците, неизпълнили разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗСчет.
Незачитането на публичността на ТР, както и на разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗТР, означава поставяне на данъчната администрация в привилегировано положение спрямо останалите субекти.
По изложените съображения считам, че обжалваното пред настоящата инстанция решение следваше да бъде оставено в сила. 
58 КАНД No 161/2011 Наказателни касационни производства П. ООД - ГР. ТРЯВНА ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 25.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 163 от 25.10.2011 г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 447 от 19.07.2011 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 466 по описа за 2011 година.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Гишина:
Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав и доводите ми за това са следните:
Считам, че в случая АУАН е съставен след изтичане на преклузивния срок по чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Търговският регистър е публичен – арг. от чл. 9 и чл. 11 от Закона за търговския регистър. Ако се приеме тезата, че ГФО за 2008 година е следвало да бъде обявен до 30.06.2009 година, то следва да се приеме и това, че на 01.07.2009 година /работен ден/ са били известни субектите, необявили ГФО и на тази дата става известен както фактът на извършване на твърдяното нарушение, така и нарушителят, т. е. нарушителят следва да се счита за открит. От 01.07.2009 година до датата на съставяне на АУАН безспорно е изтекъл тримесечният срок, визиран в чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Изтичането на този срок изключва приложението на едногодишния срок, визиран в същата разпоредба. При предпоставките за прилагането на тримесечния срок, вторият срок /едногодишният/ всякога се изключва apriori. В този случай изтичането на тримесечния срок погасява правото за образуване на административнонаказателно производство, като без значение е вторият предвиден в закона срок. Едногодишният срок започва да тече от откриването на признаци от обективния състав на определено нарушение, без да е ясен нарушителят, като ако в рамките на този срок нарушителят бъде открит, започва да тече тримесечният срок и се прилага той, доколкото се вмества преди изтичането на двугодишния срок - т. е. винаги се прилага по-благоприятният за нарушителя срок.
Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗТР, според която Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства и обявените актове в търговския регистър, на Националната агенция за приходите, както и на други субекти, определени със закон, което е още едно доказателство, че незаявилите ГФО за 2008 година търговци са били известни много по-рано от 21.05.2010 година, на която дата, според представеното пред въззивната инстанция писмо с изх. № 12-00-388 от 02.06.2010 година на ЦУ на НАП, Агенция по вписванията е изпратила на данъчната администрация писмо, придружено със списък на търговците, неизпълнили разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗСчет.
Незачитането на публичността на ТР, както и на разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗТР, означава поставяне на данъчната администрация в привилегировано положение спрямо останалите субекти.
По изложените съображения считам, че обжалваното пред настоящата инстанция решение следваше да бъде отменено и постановено друго по същество, с което НП да бъде отменено. 
59 Административно дело No 106/2011 Други административни дела С.К.Б. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Решение от 26.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 102 ОТ 26.10.2011 ГОДИНА
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/23952 от 13.04.2011 година, издаден от Зам.-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София.
ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – гр. София да заплати на С.К.Б. *** с ЕГН ********** сумата от 230 /двеста и тридесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 
60 Административно дело No 121/2011 Други административни дела Х.- М ООД - СЕВЛИЕВО ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Решение от 26.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 101 ОТ 26.10.2011 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3353 от 10.04.2011 година, издаден от Зам.-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 
61 Административно дело No 194/2011 Други административни дела СОД "Л. Р. Д. - С." - ГР. СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА ДЛС "РОСИЦА" ТП Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Решение от 26.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 105 ОТ 26.10.2011 ГОДИНА
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Заповед № 68 от 22.07.2011 г. на Директора на ДЛС “Росица” ТП, с която се забранява ползването на дивеча в ловностопанския район на ловна дружина с. Кръвеник, членуваща в Л******, гр. Севлиево, з-а срок от 6 месеца.
ОСЪЖДА “Северноцентрално държавно предприятие”, Габрово да изплати на жалбоподателя “Л*** ***”, Севлиево, Сдружение с общественополезна дейност, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лв. разноски по настоящото дело.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.

 
62 КАНД No 134/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е. К. ** ЕООД - ГР. ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 26.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 149/26.10.2011 Г.
ОТМЕНЯ Решение № 395 от 06.07.2011 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 537 по описа за 2011 година на същия съд и вместо него ПОСТАНОВИ:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 7133 от 08.12.2010 година на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, като намалява размера на имуществената санкция от 2000 /две хиляди/ на 500 /петстотин/ лева.

Решението е окончателно.


 
63 КАНД No 165/2011 Наказателни касационни производства Е. ЕООД - ГР. ГАБРОВО ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 26.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 164 от 26.10.2011 г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 487 от 19.07.2011 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 540 по описа за 2011 година.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Гишина:
Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав и доводите ми за това са следните:
Считам, че в случая АУАН е съставен след изтичане на преклузивния срок по чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Търговският регистър е публичен – арг. от чл. 9 и чл. 11 от Закона за търговския регистър. Ако се приеме тезата, че ГФО за 2008 година е следвало да бъде обявен до 30.06.2009 година, то следва да се приеме и това, че на 01.07.2009 година /работен ден/ са били известни субектите, необявили ГФО и на тази дата става известен както фактът на извършване на твърдяното нарушение, така и нарушителят, т. е. нарушителят следва да се счита за открит. От 01.07.2009 година до датата на съставяне на АУАН безспорно е изтекъл тримесечният срок, визиран в чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Изтичането на този срок изключва приложението на едногодишния срок, визиран в същата разпоредба. При предпоставките за прилагането на тримесечния срок, вторият срок /едногодишният/ всякога се изключва apriori. В този случай изтичането на тримесечния срок погасява правото за образуване на административнонаказателно производство, като без значение е вторият предвиден в закона срок. Едногодишният срок започва да тече от откриването на признаци от обективния състав на определено нарушение, без да е ясен нарушителят, като ако в рамките на този срок нарушителят бъде открит, започва да тече тримесечният срок и се прилага той, доколкото се вмества преди изтичането на двугодишния срок - т. е. винаги се прилага по-благоприятният за нарушителя срок.
Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗТР, според която Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства и обявените актове в търговския регистър, на Националната агенция за приходите, както и на други субекти, определени със закон, което е още едно доказателство, че незаявилите ГФО за 2008 година търговци са били известни много по-рано от 21.05.2010 година, на която дата, според представеното пред въззивната инстанция писмо с изх. № 12-00-388 от 02.06.2010 година на ЦУ на НАП, Агенция по вписванията е изпратила на данъчната администрация писмо, придружено със списък на търговците, неизпълнили разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗСчет.
Незачитането на публичността на ТР, както и на разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗТР, означава поставяне на данъчната администрация в привилегировано положение спрямо останалите субекти.
По изложените съображения считам, че обжалваното пред настоящата инстанция решение следваше да бъде отменено и постановено друго по същество, с което НП да бъде отменено. 
64 Административно дело No 134/2011 Други административни дела Т.Г.Т. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Решение от 27.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 103 ОТ 27.10.2011 ГОДИНА
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/23946 от 13.04.2011 година, издаден от Зам.-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.


 
65 Гражданско дело No 11/2011 Искове за обезщетение Х.Г.Г.   Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 27.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 129, ал. 3 вр. с чл. 127, ал. 1 т. 2 от ГПК и чл. 130 от ГПК вр. с чл. 144 от АПК, съдът OПРЕДЕЛЕНИЕ №224/27.10.2011Г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Х.Г.Г. ЕГН **********о*** Загора срещу Т.Ц.Ц. – началник ОО “КД-ДАИ” гр. Габрово, ул. Стефан Караджа № 2, ет. 5 като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 11/2011 год. по описа на Административен съд Габрово. Определението подлежи на обжалване с частни жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС. На основание чл. 138 от АПК препис от определението да се изпрати на ищеца. Прекратява делото

 
66 КАНД No 150/2011 Наказателни касационни производства Б. К. ЕООД ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Решение от 28.10.2011г.
РЕШЕНИЕ № 179 ОТ 28.10.2011 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 445 от 19.07.2011г. на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 462 по описа за 2011 година на същия съд.
Решението е окончателно.


 
67 Административно дело No 7/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.С.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 31.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 228 от 31.10.2011 година
ОТМЕНЯ ДАДЕНИЯ ХОД ПО СЪЩЕСТВО на адм. дело 7/2011 год., постановен с определение в съдебното заседание на 04 октомври 2011 год. Оставя без разглеждане жалбата на Й.С.И. ЕГН ********** *** против заповед № 590/14.12.2010 год. на кмета на община Трявна с която и било отказано изработването на ПУП за имота и находящ се в гр. Трявна, местност Светушката, с кадастрален идентификатор 73403.25.10., образуван от имоти №№ 025003 и 025009/вж. Решение № К-6 от 28.10.2009 год. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗ на л. 13./, закупени от нея с нотариален акт № 59, том. І, дело № 55 от 2006 г. на нотариус № 516 с район на действие РС-Трявна. Прекратява производството по административно дело № 7/2011 по описа на Административен съд - Габрово. Осъжда Й.С.И. ЕГН ********** *** да заплати на Община Трявна направените разноски – заплатени адвокатско възнаграждение в размер на 300/триста/ лева и възнаграждение на вещо лице в размер на 50/петдесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд. Препис от определението да се изпрати на страните по делото.

 
68 Административно дело No 204/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Х.В. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Определение от 31.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 227/31.10.2011Г.
на основание чл. 158, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.В.,***, с адресат Кмет на Община Севлиево, с която с оглед съдържанието на същата, е оспорена Заповед № 0767 от 08.09.2011 г. на Кмет на Община Севлиево.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 204 по описа за 2011 год. на Административен съд Габрово.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщението за изготвянето му, чрез АС Габрово.
На основание чл.138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на жалбоподателя. 
69 Административно дело No 208/2011 Дела по КСО А.П.З. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ РУСО ГАБРОВО Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Определение от 31.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 226/31.102011г. на основание чл. 158, ал. 3 от АПК съдът
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.П.З. ***, изпратена от РУ”СО” – Габрово с писмо изх. № ОИП-38-3 от 07.10.2011 година, вх. № 1241 от 10.10.2011 година на Административен съд – Габрово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 208/2011 година по описа на Административен съд – гр. Габрово.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщението до страните.


 
70 Административно дело No 228/2011 Дела по ЗОСОИ Г.И.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Определение от 31.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 225/31.10.2011Г.
на основание чл. 200, ал. 1 от АПК съдът
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.С. *** против Решение № РД-03-01-529 от 04.10.2011 година на Областен управител на област Габрово.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните, участващи в административното производство.