АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.12.2011 г. до 31.12.2011 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 83/2011 Други административни дела Д.С.К. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Решение от 01.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 118 ОТ 01.12.2011 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/23900 от 13.04.2011 година, издаден от Зам.-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София.
ОСЪЖДА ДФ ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” - Разплащателна Агенция, София, БУЛ.”Цар Борис ІІІ”, № 136, представляван от Румен Порожанов - Изпълнителен Директор, да заплати на Д.С.К.,***, сумата в размер на 1 510/хиляда петстотин и десет/ лева, представляващи направени по делото разноски – внесена държавна такса за разглеждане на жалбата в размер на 10.00 лева и изплатено адвокатско възнаграждение в размер на 1 500 лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, по реда на чл. 211 от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено, чрез АС - Габрово.


 
2 Административно дело No 123/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ СЕВЛИЕВО" ГР. СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 01.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 140/01.12.2011 Г.
ОТМЕНЯ чл. 16, т. 8, чл. 22 и чл. 24, ал. 1, т. 5 от Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Севлиево, приета с решение № 18/24.02.2010 год.,/протокол № 2/, изм. и доп. с решение 4/25.01.2011 год./протокол № 1/ на Общински съвет Севлиево. ОСЪЖДА Община Севлиево да заплати на “Дружество за защита на животните Севлиево”, БУЛСТАТ ****, гр. Севлиево, ул. ****, чрез Н.Х.Н. ЕГН **********, представителен член на УС, разноски в размер на 70/седемдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от решението да се изпрати на страните. След влизане на решението в сила, същото да се обяви от председателя на Общински съвет Севлиево по начина, по който е обявена оспорената наредба.

 
3 Административно дело No 272/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Д.К. РДНСК - СЦР - ГАБРОВО,
РДНСК - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Решение от 02.12.2011г., в законна сила от 02.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 292 от 02.12.2011 година
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.К.,***, с искане да бъде отменена Покана за доброволно изпълнение изх.№ Гб-124-00-572/03.11.2011 г. на РДНСК Габрово. ОТХВЪРЛЯ искането М.Д.К. за спиране на изпълнението, като неоснователно. Решението, включително в частта в която е с характер на определение, е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл. 298, ал.4 от АПК.

 
4 Административно дело No 262/2011 Дела по КСО А.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУСО ГАБРОВО Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Решение от 05.12.2011г.
РЕШЕНИЕ №149 от 05.12.2011 година.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Решение № 49 от 21.10.2011 г. на Директор РУ”СО”- Габрово, с което е потвърдено Разпореждане № 346 от 25.05.2011 г. на Началник отдел КПК при същата административна структура за събиране на неправомерно изплатени суми по Акт за начет № 346 от 09.05.2011 г., с който се установява недължимо получена от А.Д.Н., ЕГН: ********** *** сума в размер на 3148.64 лв. /главница/ и лихва върху същата до съставянето на акта- 840.0 53 лв. или общо дължима сума за възстановяване- 3989.17 лв . 
5 Административно дело No 154/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Д.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - ГР. РУСЕ Председател и докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ  Решение от 06.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 127 от 06.12.2011 г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на М.Д.К. *** против Заповед №ДК- 02- СЦР- 30/02.05.2011г. на Началник РДНСК СЦР, като неоснователно и недоказано.
ОСЪЖДА М.Д.К. *** да заплати на Началник РДНСК СЦР направените разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение по адм. дело №154/2011г. по описа на Административен съд Габрово в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.


 
6 Административно дело No 99/2011 Други административни дела С.С.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - СОФИЯ Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Решение от 07.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 123 от 07.12.2011 г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/23684 от 13.04.2011г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”, София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 да заплати на С.С.С. с ЕГН ********** *** сумата 410.- /четиристотин и десет/ лева деловодни разноски. 
7 Административно дело No 108/2011 Други административни дела Е. Б. -ООД ГАБРОВО ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ  Решение от 07.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 120 ОТ 07.12.2011 Г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3614 от 13.04.2011г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”- София, с който по отношение на “Е. Б.”ООД от гр. Габрово с ЕИК****** е определена сума за възстановяване на фонда като недължимо платена в размер на 11741, 95 лв.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция София да заплати на жалбоподателя “Е. Б.”ООД от гр. Габрово с ЕИК**** сума от 500.00 /петстотин / лв., съставляваща направени по делото пред настоящата съдебна инстанция разноски.
ОТХВЪРЛЯ искането на процесуален представител на “Е. Б.”ООД от гр. Габрово с ЕИК**** за присъждане на разноски над определения размер от 500 лева до пълно заявения от 850 лева като неоснователно.


 
8 Административно дело No 109/2011 Други административни дела П.Х.М. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Решение от 07.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 125 от 07.12.2011 г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/23846 от 13.04.2011г от 13.04.2011г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”, София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 да заплати на П.Х.М. с ЕГН ********** ***”А” сумата 160.- /сто и шестдесет/ лева деловодни разноски. 
9 Административно дело No 129/2011 Други административни дела Й.Ц.К. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ  Решение от 07.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 119 ОТ 07.12.2011 Г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/23771 от 13.04.2011г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”- София, с който по отношение на Йордана Ц.К. *** с ЕГН********** е определена сума за възстановяване на фонда като недължимо платена в размер на 4078, 55 лв.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция София да заплати на жалбоподателя Йордана Ц.К. *** с ЕГН********** сума от 210.00 /двеста и десет/ лв., съставляваща направени по делото пред настоящата съдебна инстанция разноски.
ОТХВЪРЛЯ искането на процесуален представител на Йордана Ц.К. *** с ЕГН********** за присъждане на разноски над определения размер от 210 лева до пълно заявения от 595 лева като неоснователно.


 
10 Административно дело No 184/2011 Други административни дела Х.П.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- Р А -СОФИЯ Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Решение от 07.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 124 от 07.12.2011 г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/32524 от 28.07.2011г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”, София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 да заплати на Х.П.Р. с ЕГН ********** *** сумата 222.- /двеста двадесет и два/ лева деловодни разноски. 
11 Административно дело No 267/2011 Други административни дела Т.Г.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ,
ИЗП. ДИРЕКТОР НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Определение от 07.12.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №295 ОТ 07.12.2011Г НА ОСН.ЧЛ.135, АЛ 3 ПРЕКРАТЯВА административно дело № 267/2011 г. по описа на Административен съд- Габрово и ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ на Върховен административен съд.

На жалбоподателката и Държавен фонд “Земеделие”- Разплащателна агенция да се изпрати препис от определението.

Определението не подлежи на обжалване.


 
12 Административно дело No 181/2011 Дела по ЗОС Й.С.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Решение от 08.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 146 ОТ 08.12.2011 ГОДИНА

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Й.С.С. срещу ЗАПОВЕД № 1568 от 12.08.2011 г. на Кмета на Община Габрово, като неоснователна и недоказана и ПОТВЪРЖДАВА същата заповед като правилна и законосъобразна.
ОСЪЖДА Й.С.С. ***, на основание чл. 143, ал.3 от АПК и чл. 78, ал.8, вр. чл.144 от АПК да заплати на Община Габрово сумата от 150.00/сто и петдесет/ лева разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ гр.София, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.


 
13 Административно дело No 195/2011 Други административни дела Н.А.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Определение от 08.12.2011г.
Прекратява делотоОПРЕДЕЛЕНИЕ № 122 ОТ 08.12.2011 ГОДИНА
ОТМЕНЯ определението си от 08.11.2011 година, с което е даден ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.И. *** против писмо с изх. № АУ-07-01-31 и АУ-07-01-32 от 30.08.2011 година, подписано от Кмета на Община Габрово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 195/2011 година по описа на Административен съд – гр. Габрово.
ОСЪЖДА Н.А.И. *** да заплати на Община Габрово сумата от 150 /сто и петдесет/ лева юрисконсултско възнаграждение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

 
14 Административно дело No 286/2011 Дела по КСО Р.Г.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУСО ГАБРОВО Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Определение от 08.12.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 296/08.12.2011Г.
чл. 159, т. 3 от АПК съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.И. *** против Решение № 55 от 14.11.2011 година на Директора на ТП на НОИ – РУ”СО” – гр. Габрово.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 286/2011 година по описа на Административен съд – гр. Габрово.
ЗАЛИЧАВА 17.01.2012 година като дата за разглеждане на адм. дело № 286/2011 година по описа на Административен съд – гр. Габрово в открито съдебно заседание.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

 
15 Административно дело No 146/2011 Дела по ЗМВР В.Х.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Решение от 09.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 129 ОТ 09.12.2011 Г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.Х.И. с ЕГН ********** *** срещу Заповед № з820/30.06.2011г. на Директора на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи /ОДМВР/ - Габрово. 
16 Административно дело No 206/2011 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ДИЯН АТАНАСОВ - РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ  Решение от 09.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 126 ОТ 09.12.2011 Г.
ОТХВЪРЛЯ ПРОТЕСТ НА РП СЕВЛИЕВО, с който се иска ПРОГЛАСЯВАНЕ НА НИЩОЖНОСТ на Решение №43/28.04.2009г. на Общински съвет Севлиево.

 
17 Административно дело No 201/2011 Други административни дела Л. ООД - ГР. КАЗАНЛЪК НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ" - ГАБРОВО Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Решение от 12.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 131 ОТ 12.12.2011 ГОДИНА
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Л.” ООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, представлявано от И.И.И. – управител, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-14-2701 от 12.09.2011 година на Началник Областен отдел „КД-ДАИ” – гр. Габрово към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.


 
18 Административно дело No 253/2011 Дела по КСО и ЗСП М.И.Й. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГАБРОВО Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Решение от 12.12.2011г.
Р Е Ш Е Н И Е № 150 от 12.12.2011 година.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на заповед № 421105 от 26.09.2011 г., издадена от Директор на Дирекция “Социално подпомагане”- Габрово, по жалба, вх. № 1382 от 04.11.2011 г., подадена от М.И.Й., ЕГН: ********** ***, като недоказано и неоснователно.

Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд. 
19 КАНД No 192/2011 Наказателни касационни производства П. К. ЕООД - СЕВЛИЕВО ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Решение от 12.12.2011г.
Р Е Ш Е Н И Е № 205 от 12.12.2011 година.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 364 от 14.06.2011 г., постановено по НАХД № 378 по описа за 2011 г. на Районен съд – гр.Габрово, е изменил наказателно постановление № 7115 от 07.12.2010 г. на Директора на ТД на НАП – гр.В.Търново, с което на “П. К.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул.”*********” № 6, с ЕИК ******, представлявано от Г.Д.Б. - Управител, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 / две хиляди / лева, за нарушение по чл.40, ал.1, т.1 от Закон за счетоводството/ЗСч/, на основание чл.47, ал.3 от ЗСч, в ЧАСТТА досежно наложената имуществена санкция, като е намалил същата от 2000/две хиляди/ лева на 500/петстотин/ лева


 
20 Административно дело No 211/2011 Дела по КТ О. - ЕООД - РУСЕ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Решение от 13.12.2011г.
Р Е Ш Е Н И Е № 130 от 13.12.2011 година.

ОТМЕНЯ принудителни административни мерки – предписания по чл. 404, ал. 1, т. 1 от КТ № 1, 2 и 3, дадени с Протокол от извършена проверка с изх. № П-05-84 от 22.07.2011 година от Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на от „О.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Трети март” № 15, представлявано от И.Р.Й. с ЕГН ********** – управител, в останалата част.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” да заплати на „О.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Трети март” № 15, представлявано от И.Р.Й. с ЕГН ********** – управител, сумата от 58 /петдесет и осем/ лева/ разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 
21 Гражданско дело No 6/2011 Искове за обезщетение М.С.И. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Определение от 13.12.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 от 13.12.2011 г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 07.12.2011г. постановено от Административен съд – Габрово по гр. дело 6 по описа на съда за 2011г. с което е даден ход на делото по същество.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. дело № 6 по описа на Административен съд – Габрово за 2011г. образувано по иска на М.С.И. ЕГН ********** със съдебен адрес *** за присъждане на обезщетение за претърпени от нея имуществени и неимуществени вреди в размер на 6,000.- лева.


 
22 КАНД No 190/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Б. -ЕАД ГР.ТРЯВНА Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 13.12.2011г.
РЕШЕНИЕ №203 от 13.12.2011 година.
ОТМЕНЯ Решение № 469 от 06.07.2011 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 603 по описа за 2011 година на същия съд и вместо него ПОСТАНОВИ:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 7982 от 07.12.2010 година на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, като намалява размера на имуществената санкция от 2000 /две хиляди/ на 500 /петстотин/ лева.


 
23 Административно дело No 101/2011 Дела от администр. характер - данъчни Б. Т. - ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 15.12.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 134/15.12.2011 Г.
ОТМЕНЯ ДАДЕНИЯ ХОД ПО СЪЩЕСТВО на адм. дело 101/2011 год., постановен с определение в съдебното заседание на 17 ноември 2011 год. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата, подадена от “Б. Т.” ЕООД ЕИК **** със седалище с. Г., общ. Дряново, ул. **** **, представлявано от управителя Б.Х.С., срещу Акт № 025/11.02.2011 год. за установяване на данъчни задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК/за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци/, издаден от Маргарита Пенчева Дянкова, мл. експерт в Община Дряново и заповед № 209/18.04.2011 год. на кмета на Община Дряново. Прекратява производството по административно дело № 101/2011 по описа на Административен съд - Габрово. Осъжда “Б. Т.” ЕООД ЕИК ****** със седалище с. Г., общ. Дряново, ул. **** **, представлявано от управителя Б.Х.С. *** направените разноски – заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 792/седемстотин деветдесет и два/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
24 Административно дело No 275/2011 Дела по КСО и ЗСП Д.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУСО ГАБРОВО Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Решение от 15.12.2011г.
Р Е Ш Е Н И Е № 153 от 15.12.2011 година.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Решение № 50 /посочено в жалбата като № 30/ от 03.11.2011 г. на Директор РУ”СО”- Габрово, с което е отхвърлена жалбата на Д.Т.Д. с ЕГН: ********** *** против Разпореждане № ********** от 16.09.2011 г. на Ръководител “Пенсионен отдел” при същата административна структура, в едно с оспорването на същото Разпореждане.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд. 
25 Административно дело No 289/2011 Дела по ЗСП С.Г.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ  Определение от 15.12.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 303/15.12.2011Г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №ЗД- 80/0152/25.11.2011г. на Директор Д”СП” гр. Севлиево.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция “социално подпомагане” Севлиево да заплати на С.Г.С. *** направените от нея разноски по делото в размер на 150 лева, представляващи възнаграждение за адвокат.
Определението може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.


 
26 КАНД No 188/2011 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ГАБРОВО С.И.Ц. Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА 
Решение от 15.12.2011г.
РЕШЕНИЕ №201 от 15.12.2011 година.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 575 от 14.10.2011г. на Районен съд Габрово, постановено по НАХД № 748 по описа за 2011 година на същия съд, с което е изменено наказателно постановление № МДТ-157 от 27.04.2011 г. на Директор Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Габрово, като наложената глоба на С.И.Ц. с ЕГН: ********** *** е намалена от 50.00 лв. на 20.00 лв. 
27 Административно дело No 162/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.П.П. НАЧАЛНИК НА СГКК - ГАБРОВО Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Решение от 16.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 142 ОТ 16.12.2011 ГОДИНА
ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.П. *** против Решение № КД-14-07-345 от 19.07.2011 година на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.
ОСЪЖДА П.П.П. да заплати на Агенция по геодезия, картография и кадастър сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски по делото.
Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.


 
28 Административно дело No 211/2011 Дела по КТ О. - ЕООД - РУСЕ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Решение от 16.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 302/16.12.2011Г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 130 от 13.12.2011 година, постановено по адм. дело № 211 по описа за 2011 година на Административен съд – гр. Габрово, като на страница четвърта, ред осми от мотивите, както и на ред четвърти от осъдителния диспозитив /произнасяне относно отговорността за разноски/, посочената сума от „58 /петдесет и осем/ лева”, да се чете „173 /сто седемдесет и три/ лева”.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.


 
29 КАНД No 187/2011 Наказателни касационни производства С. ООД - ГР. ГАБРОВО ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 16.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 206 ОТ 16.12.2011 г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 574 от 14.10.2011 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 724 по описа за 2011 година.

Решението е окончателно.

Особено мнение
Особено мнение на съдия Гишина:
Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав и доводите ми за това са следните:
Считам, че в случая АУАН е съставен след изтичане на преклузивния срок по чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Търговският регистър е публичен – арг. от чл. 9 и чл. 11 от Закона за търговския регистър. Ако се приеме тезата, че ГФО за 2008 година е следвало да бъде обявен до 30.06.2009 година, то следва да се приеме и това, че на 01.07.2009 година /работен ден/ са били известни субектите, необявили ГФО и на тази дата става известен както фактът на извършване на твърдяното нарушение, така и нарушителят, т. е. нарушителят следва да се счита за открит. От 01.07.2009 година до датата на съставяне на АУАН безспорно е изтекъл тримесечният срок, визиран в чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Изтичането на този срок изключва приложението на едногодишния срок, визиран в същата разпоредба. При предпоставките за прилагането на тримесечния срок, вторият срок /едногодишният/ всякога се изключва apriori. В този случай изтичането на тримесечния срок погасява правото за образуване на административнонаказателно производство, като без значение е вторият предвиден в закона срок. Едногодишният срок започва да тече от откриването на признаци от обективния състав на определено нарушение, без да е ясен нарушителят, като ако в рамките на този срок нарушителят бъде открит, започва да тече тримесечният срок и се прилага той, доколкото се вмества преди изтичането на двугодишния срок - т. е. винаги се прилага по-благоприятният за нарушителя срок.
Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗТР, според която Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства и обявените актове в търговския регистър, на Националната агенция за приходите, както и на други субекти, определени със закон, което е още едно доказателство, че незаявилите ГФО за 2008 година търговци са били известни много по-рано от 21.05.2010 година, на която дата, според представеното пред въззивната инстанция писмо с изх. № 12-00-388 от 02.06.2010 година на ЦУ на НАП, Агенция по вписванията е изпратила на данъчната администрация писмо, придружено със списък на търговците, неизпълнили разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗСчет.
Незачитането на публичността на ТР, както и на разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗТР, означава поставяне на данъчната администрация в привилегировано положение спрямо останалите субекти.
По изложените съображения считам, че обжалваното пред настоящата инстанция решение следваше да бъде отменено и постановено друго по същество, с което НП да бъде отменено. 
30 КАНД No 193/2011 Наказателни касационни производства С.И.К. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА 
Решение от 16.12.2011г.
РЕШЕНИЕ №202 от 16.12.2011 година.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 580 от 11.10.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 407 от 2011 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено наказателно постановление № 4 от 28.01.2011 г. на Началник ПП към ОД на МВР- Габрово, с което за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП на С.И.К. *** с ЕГН: ********** е наложена санкция на основание чл.179, ал.2 от същия нормативен акт- глоба в размер на 100.00 /сто/ лв., като правилно и законосъобразно.

Решението е окончателно.


 
31 Административно дело No 165/2011 Дела по ЗОС К.К.М.,
Д.К.В.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 20.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 138/20.12.2011 Г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на К.К.М. ЕГН ********** и Д.К.В. ЕГН **********,***, против Заповед № 1477 от 04.08.2011 год. на Кмета на Община Габрово, като неоснователна и ПОТВЪРЖДАВА същата заповед като правилна и законосъобразна.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.


 
32 Административно дело No 170/2011 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ П.Р.К.,
Р.А.М.,
Ц.З.К.,
В.З.Ф.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ  Решение от 20.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 141 от 20.12.2011 г.
ОТМЕНЯ Заповед №1301/06.07.2011г. на Кмет на Община Габрово, като неправилна и незаконосъобразна.
ОСЪЖДА Кмет на Община Габрово да заплати на В.З.Ф. *** направените от нея разноски по делото в размер на 760 лева.


 
33 Административно дело No 189/2011 Други административни дела Л.Д.Б. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 20.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 144/20.12.2011 Г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Л.Д.Б. ЕГН ********** ***, пл. Белорусия № 2, вх. В, ап. 5, против Отказ за издаване на разрешение за носене и съхранение на огнестрелно оръжие изх. № 10202 от 05.08.2011г. на Началник на РУ Полиция Габрово, като неоснователна и недоказана.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.


 
34 Административно дело No 252/2011 Други административни дела В. *** ЕООД - ГАБРОВО ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Определение от 20.12.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 304 от 20.12.2011 година
На основание чл.158, ал. 3 във връзка с чл.158, ал. 1 във връзка с чл. 151, т. 3 от АПК съдът ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “В. ****” ЕООД – Габрово, ул. ******, ет. *, ап.*, чрез управителя на дружеството Ц.П.В. с ЕГН ********** срещу Решение на комисия по чл. 15 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово, за което е информирана с писмо № ОССД-01-01-151/21.10.2011г. на Община Габрово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 252 по описа на Административен съд Габрово за 2011 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
Препис от настоящото да се изпрати на страните по делото.


 
35 Административно дело No 191/2011 Дела по КТ М.И.В. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Решение от 21.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 137 от 21.12.2011 г.
ОТМЕНЯ Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение между М.И.В. като работодател и И.Х.Д. от 19.08.2011 г., издадено от Дирекция “Инспекция по труда” гр. Габрово, като неправилно и незаконосъобразно. 
36 Административно дело No 120/2011 Други административни дела Б. ООД - СЕВЛИЕВО ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ  Решение от 22.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 152/22.12.2011 г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3774 от 14.04.2011г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”- София, с който по отношение на “Б.”ООД от гр. Севлиево с ЕИК**** е определена сума за възстановяване на фонда като недължимо платена в размер на 19324, 89 лв.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция София да заплати на жалбоподателя “Б.”ООД от гр. Севлиево с ЕИК**** сума от 500.00 /петстотин / лв., съставляваща направени по делото пред настоящата съдебна инстанция разноски.
ОТХВЪРЛЯ искането на процесуален представител на “Б.”ООД от гр. Севлиево с ЕИК**** за присъждане на разноски над определения размер от 500 лева до пълно заявения от 3062 лева като неоснователно.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.


 
37 Административно дело No 266/2011 Дела по ЗСП С.Г.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ  Решение от 22.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 157/22.12.2011 г.
ОТМЕНЯ Заповед №Д- 771/19.10.2011г. на Директор на Дирекция социално подпомагане Севлиево, като НЕПРАВИЛНА И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция Социално подпомагане Севлиево да заплати на С.Г.С. *** сума в размер на 310 лева, представляващи направени от него разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.


 
38 Административно дело No 287/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т. АД - СОФИЯ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 22.12.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 306 от 22.12.2011 година
На основание чл. 159, ал. 1, т. 1 АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:
Оставя без разглеждане жалбата на “Т.” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “С.” № *, с ЕИК *****, против Здравно становище за държавна приемателна комисия с изх. № НЗБ-08-1266/21.11.2011 г., издадено от Директора на регионалната здравна инспекция гр. Габрово. Прекратява производството по адм. дело № 287 от 2011г. по описа на Административен съд Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд. Препис от определението да се връчи на страните.


 
39 КАНД No 197/2011 Наказателни касационни производства Б. А. ЕООД - ГАБРОВО ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА 
Решение от 22.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 210/22.12.2011 г.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 594 от 21.10.2011 г. /изписано като 2010 г./ на Районен съд Габрово, постановено по н.а.х.д. № 845 от 2011 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 13563 от 03.06.2011 г. на Директор Офис НАП- Габрово към ТД на НАП Велико Търново.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 13563 от 03.06.2011 г. на Директор Офис на НАП Габрово към ТД на НАП- Велико Търново, с което на “Б. ***, ЕИК по БУЛСТАТ: ******, на основание чл.261, ал.1 от ЗКПО е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лв. за нарушение на чл.92, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗКПО.

Решението е окончателно.

 
40 КАНД No 207/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Б. ООД - СЕВЛИЕВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА 
Решение от 22.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 211/22.12.2011 Г.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 355 от 29.06.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 376 от 2011 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 7116, издадено на 07.12.2010 г. от Директор ТД на НАП- Велико Търново, с което на “Б.” ООД, Севлиево с БУЛСТАТ: **** е наложена имуществена санкция за нарушение на чл.40, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството, в размер на 2000.00.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 7116 от 07.12.2010 г. на Директор ТД на НАП- Велико Търново, с което на “Б.” ООД, Севлиево с БУЛСТАТ: **** е наложена имуществена санкция от 2000.00 лв., като намалява същата на 500.00 /петстотин/ лв.

Решението е окончателно.


 
41 Административно дело No 118/2011 Други административни дела М.Т.Н. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 27.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 143/27.12.2011 Г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21261 от 10.04.2011 година, издаден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”- Разплащателна Агенция, София да заплати на М.Т.Н. ЕГН ********** *** сумата в размер на 10/десет/ лева внесена държавна такса.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.


 
42 Административно дело No 197/2011 Други административни дела С.В.Н. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 27.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 145/27.12.2011 Г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/23842 от 13.04.2011 година, издаден от Зам.-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.


 
43 Административно дело No 178/2011 Други административни дела Е.С.П.,
Д.С.И.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 28.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.С.П. ЕГН ********** *** и Д.С.И. ЕГН ********** *** срещу Заповед № РД – 02 – 02 - 86/29.07.2011г. на Областен управител на област Габрово. ОСЪЖДА Е.С.П. ЕГН ********** *** и Д.С.И. ЕГН ********** *** да заплатят на Областен управител на област Габрово сумата 150/сто и петдесет/ лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
44 Административно дело No 203/2011 Дела по КСО К.Л.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ РУСО ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 28.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 147/28.12.2011 Г.
ОТМЕНЯ решение на Директора на ТП на НОИ, гр. Габрово № 44/15.09.2011год., с което е оставено в сила Разпореждане № ********** от 23.06.2011г. на Ръководителя на отдел "ПО" при РУ "СО" – Габрово, с което е прекратена наследствената пенсия на К.Л.К. от 07.06.2011 г. Изпраща преписката на Директора на ТП на НОИ, гр. Габрово за произнасяне съобразно мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ, гр. Габрово да заплати на К.Л.К. ЕГН ********** *** сумата 10/десет/ лева разноски за платена ДТ. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
45 Административно дело No 298/2011 Дела по КСО П.И.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУСО ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 28.12.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №308/28.12.2011 на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд - Габрово,
Оставя без разглеждане жалбата на П.И.С., ЕГН **********, с адрес Р., г. М., индекс/п. код/ ***, ул. “*****”, дом № **, корпус № *, кварт./ап./ № ***, GSM - ******, съдебен адресат: Б.П.В. *** против Решение № 53/07.11.2011 год. на Директора на РУ”СО” гр. Габрово, с което е оставено разпореждане № **********/22.10.2010 год., издадено в отдел “Пенсии” в сила. Прекратява производството по адм. дело № 298 от 2011г. по описа на Административен съд Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд. Препис от определението да се връчи на страните.