АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.01.2012 г. до 31.01.2012 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 269/2011 Други административни дела А.Ц.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Определение от 04.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1/04.01.2012г. на основание чл. 159, т. 5 от АПК съдът

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Ц.П. *** против Заповед № РД-02-02-91 от 28.09.2011 година на Областния управител на област Габрово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 269/2011 година по описа на Административен съд – гр. Габрово.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщението до страните.


 
2 Административно дело No 140/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.К.Д.С.,
К.Р.С.,
М.Р.С.
НАЧАЛНИК СГКК ГАБРОВО Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Решение от 05.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 151 ОТ 05.01.2012 ГОДИНА
ОТМЕНЯ изцяло Заповед № КД-14-07-172 от 08.04.2011 г. на Началник СГКК гр. Габрово, като незаконосъобразна и връща преписката на административния орган за провеждане на производство по създаване и одобряване на КК и КР по реда на чл. 35б от ЗКИР. ОСЪЖДА Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово, с адрес гр.Габрово, пл.”Възраждане” № 3, да заплати на В.К.Д.-С., К.Р.С. и М.Р.С.,*** сумата от 10.00 /десет/ лева, представляващи заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, чрез Административен съд Габрово.

 
3 КАНД No 189/2011 Наказателни касационни производства Р.Б.Б. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Решение от 05.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 207 от 05.01.2012 г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 590 от 19.10.2011г. на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 522 по описа за 2011 година на същия съд.


 
4 Административно дело No 283/2011 Други административни дела П.Х.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Определение от 06.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2/06.01.2012 Г.
На основание чл. 158, ал. 3 и чл. 159, т. 1 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от П.Х.П. *** от 29.11.2011 година по описа на Административен съд – Габрово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 283/2011 година по описа на Административен съд – гр. Габрово.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщението до страната.


 
5 Частно административно дело (К) No 278/2011 Частни касационни производства М.Д.К. Т.С.С. Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 09.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 159/09.01.2012 г.
ОТМЕНЯ ДАДЕНИЯ ХОД ПО СЪЩЕСТВО на адм. дело 278/2011 год., постановен с определение в съдебното заседание на 21 декември 2011 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на М.Д.К. *** срещу Разпореждане № 269 на Административен съд- Габрово, постановено в закрито заседание на 18.11.2011г. по адм.д. № 226/2011 год., с което е оставено без уважение искането на настоящата частна жалбоподателка по чл.304, ал.1, във вр. с чл.306, ал.1-4 от АПК за налагане на глоба на Главния архитект на Община Габрово Т.С.С. за това, че е допуснала недопустимо забавяне с изричния си отказ във връзка с определение № 145/19.07.2011 г. постановено по адм. дело № 100 по описа на Административен съд – Габрово за 2011 г., т.е., неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт - определение по адм.дело № 100/2011г. на Административен съд Габрово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 278/2011г. по описа на Административен съд – Габрово.
Определението може да се обжалва чрез Административен съд – Габрово пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението до страните.


 
6 Административно дело No 284/2011 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм М.С.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Решение от 09.01.2012г.
Р Е Ш Е Н И Е № 158 от 09.01.2012 година

ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх. № 1546 от 30.11.2011 г. по описа на съда, подадена от М.С.М., ЕГН: ********** ***, на заповед № 2253 от 17.11.2011 г. на Кмета на Община Габрово, с която се прекратява наемното правоотношение между община Габрово, същото лице, М.И.Л. с ЕГН: ********** и Д.И.Л. с ЕГН: **********,*** и се постановява освобождаване на жилището в посочен в същата срок, като неоснователно и недоказано.
ОСЪЖДА М.С.М., ЕГН: ********** *** да заплати на Община Габрово разноски по делото в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.


 
7 КАНД No 212/2011 Наказателни касационни производства И.О.И. РУ "ПОЛИЦИЯ" ТРЯВНА Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА 
Решение от 09.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 209/09.01.2012 г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 65 от 21.11.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 119 от 2011 г. по описа на Районен съд Трявна, с което е изменено наказателно постановление № 461/11 от 23.06.2011 г. на Началник РУП Трявна, издадено против И.О.И. с ЕГН: ********** *** за нарушение на чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП, като е постановено намаляване на наложената санкция глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лв. и лишаване от право на управление на МПС в рамките на 12 /дванадесет/ месеца.

Решението е окончателно.


 
8 Административно дело No 141/2011 Дела по КСО Г.И.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУСО ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 10.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 156/10.01.2012 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.Г. ЕГН ********** *** против Решение № 33/16.06.2011 г. на Директора на РУ “Социално осигуряване” Габрово, с която е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане № **********/13.04.2011 г.`на ръководител “ПО” в РУ”СО” Габрово за изменение на размера на пенсията му за осигурителен стаж и възраст. ОСЪЖДА Г.И.Г. ЕГН ********** *** да заплати на Районно управление”Социално осигуряване” Габрово юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
9 КАНД No 194/2011 Наказателни касационни производства А.Ф.К. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ" - ГР. ГАБРОВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 10.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 208/10.01.2012 г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133 от 19.10.2011 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по НАХД № 372 по описа за 2011 година, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 27-0000363 от 10.08.2011 година на Началника на Областен отдел „Контролна дейност - ДАИ“ – гр. Габрово относно наложената на А.Ф.К. *** глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/.

Решението е окончателно.


 
10 Административно дело No 255/2011 Дела от администр. характер - данъчни ЕТ И.. И. - ГАБРОВО ДИРЕКТОР ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Решение от 11.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 155 от 11.01.2012 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “И.. И.”, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул.”***” № ***, ЕИК ********, представляван от И. Д. И., против Заповед № 12836 от 16.06.2011 г. на и.д.Директор на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр.Велико Търново, с която е наложена принудителна административна мярка “запечатване на търговски обект”- “диагностично-консултативен център на автомобилна електроника”, находящ се в гр.Габрово, ул.”****” № **, стопанисван от ЕТ “И.. И.” гр.Габрово, като неоснователна и недоказана и ПОТВЪРЖДАВА същата заповед като правилна и законосъобразна.

 
11 Административно дело No 259/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Х.К.,
В.Ц.К.
НАЧАЛНИК СЕКТОР ГАБРОВО КЪМ РДНСК - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Решение от 11.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 154 ОТ 11.01.2012 ГОДИНА
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.Х.К. като едноличен търговец с наименование на фирмата „К. – В.К.” със седалище и адрес на управление гр. Габрово и В.Ц.К. против Заповед № ДК-19-06 от 26.09.2011 година на Началника на сектор Габрово при Регионална дирекция за национален строителен контрол – Северен централен район.
ОСЪЖДА В.Х.К. като едноличен търговец с наименование на фирмата „К. – В.К.” със седалище и адрес на управление гр. Габрово и В.Ц.К. солидарно да заплатят на Сектор Габрово при Регионална дирекция за национален строителен контрол – Северен централен район сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за участие на юрисконсулт в процеса.
На основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ решението е окончателно.


 
12 Административно дело No 282/2011 Други административни дела С.В.Ш. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" ГР. ГАБРОВО ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Решение от 12.01.2012г.
Р Е Ш Е Н И Е № 2 ОТ 12.01.2012 година.

РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 70082/2011 от 03.10.2011 г. на Началник Районно управление “Полиция” при ОД на МВР- Габрово по жалба на С.В.Ш., ЕГН: ********** *** от 29.11.2011 г. по описа на ГАС, като неоснователно и недоказано.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд. 
13 КАНД No 205/2011 Наказателни касационни производства Л. З. ЕООД - С. КАМЕЩИЦА ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 16.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 16.01.2012 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 622 от 27.10.2011 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 962 по описа за 2011 година.
Решението е окончателно.


 
14 Административно дело No 285/2011 Други административни дела М.Д.К. ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ  Определение от 17.01.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото на осн. чл. 159, ал. 1 от АПК, поради процесуална недопустимост на жалбата.
Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС.


 
15 Административно дело No 299/2011 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Е.З.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Определение от 17.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №10/17.01.2012Г на осн. чл.158, ал. 3 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.З.Г. *** против Заповед № 2363 от 28.11.2011 година на Кмета на Община Габрово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 299/2011 година по описа на Административен съд – гр. Габрово.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.


 
16 Административно дело No 6/2012 Дела по КСО Б.С.Л. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ РУСО ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 18.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12/18.01.2012 Г.
На чл. 159, т . 8 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от д-р Б.С.Л. ЕГН ********** *** срещу решение № 11 от 15.02.2011 г. на Директора на ТП на НОИ Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 6/2012 год. по описа на Административен съд – Габрово.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението до страните.
Препис от определението да се изпрати страните.


 
17 Гражданско дело No 13/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Х.П. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Решение от 19.01.2012г.
РЕШЕНИНИЕ №4 от 19.01.2012 година.
Отхвърля изцяло предявения, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, иск от П.Х.П. ***, с ЕГН **********,*** – Главен архитект на Община Габрово, с искане да му бъде присъдено обезщетение в размер на 2 000 /две хиляди/ лева за претърпяни неимуществени вреди, като пряка и непосредствена последица от отменен незаконосъобразен административен акт-Отказ за издаване на Удостоверение за търпимост на сгради, отменен с Решение по адм.д. № 103/2011 г. на АС Габрово, ведно със законната лихва върху главницата, до окончателното им изплащане, като неоснователен и недоказан.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, по реда на чл. 211, ал.1 от АПК. 
18 КАНД No 203/2011 Наказателни касационни производства Н.. К. ЕООД - СЕВЛИЕВО ТМУ - МИТНИЦА СВИЩОВ Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ 
Решение от 19.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 19.01.2012 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 568 от 28.09.2011 година на Районен съд Габрово, постановено по НАХД № 374 по описа за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
19 Административно дело No 293/2011 Други административни дела И.Ф.Й. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "АГРОХИМ" АД - ГАБРОВО Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Определение от 21.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13 от 21.01.2012 година
На основание чл.159, т.8, предл. “първо” от АПК съдът ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Ф.Й. с ЕГН ********** *** срещу отказа на “А.” АД – Габрово, ЕИК **** да издаде УП-3, обективиран в служебна бележка № 038 от 20.12.2011г. по описа на дружеството.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 293 по описа на Административен съд Габрово за 2011 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
Препис от настоящото да се изпрати на страните.


 
20 Частно административно дело No 12/2012 Частни администр. дела ТД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,ОФИС НА НАП ГАБРОВО М. Т. ООД - СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14 от 21.01.2012 година
ДОПУСКА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА на наложените предварителни обезпечителни мерки от публичен изпълнител при ТД на НАП Велико Търново, Офис гр. Габрово Минка Николова Чимпирева, наложени с постановление изх. № 6768/05.10.2011 год., до датата на издаване на ревизионен акт с дата на издаване 29.06.2012 год. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Велико Търново, Офис гр. Габрово. Определението не подлежи на обжалване.

 
21 Административно дело No 271/2011 Други административни дела Р.И.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР КАТ КЪМ ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ  Решение от 23.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 9 ОТ 23.01.2012 Г.
ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Началник сектор ПП към ОД на МВР Габрово по Молба /озаглавена като Нотариална покана/ от 09.11.2011г на Р.И. ***, като неправилен и незаконосъобразен.
ВРЪЩА преписката на Началник сектор ПП към ОД на МВР Габрово за произнасяне по Молба /озаглавена като Нотариална покана/ от 09.11.2011г. на р.И. ***.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.


 
22 Частно административно дело No 11/2012 Частни администр. дела ТД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,ОФИС НА НАП ГАБРОВО М. Т. 2 ЕООД - ГАБРОВО Председател и докладчик: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ  Определение от 23.01.2012г., в законна сила от 23.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 15 от 23.01.2012 година
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане на Публичен изпълнител при Териториалната дирекция /ТД/ - Велико Търново на Националната агенция за приходите /НАП/, офис Габрово № 7075-18/18.01.2012г. по описа на посочения офис.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от настоящото да се изпрати на молителя.

 
23 КАНД No 199/2011 Наказателни касационни производства Б. ЕООД - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ГАЛИН Н. КОСЕВ 
Решение от 23.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 23.01.2012 ГОДИНА
ОТМЕНЯ Решение № 572 от 14.10.2011 година на Районен съд Габрово, постановено по НАХД № 588 по описа за 2011 година, вместо, което
ПОСТАНОВИ
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 07-0700719 от 18.04.2011 година на и.д. Директор на Дирекция “Инспекция по труда” - Габрово, като за нарушение на чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда вместо имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева на основание чл. 415в, ал. 1 от КТ, налага на “Б.”ЕООД Габрово, имуществена санкция в размер на 100 /сто/ лева.
Решението е окончателно.


 
24 Административно дело No 288/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА ТРЯВНА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК - СОФИЯ Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Определение от 24.01.2012г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 24.01.2012 ГОДИНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на осн чл.159, т.8, АПК жалбата, подадена от кмета на община Трявна и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
На осн чл.78, ал.4, ГПК във връзка с чл. 144, , АПК и чл.143, ал.3, АПК осъжда жалбоподателя Община Трявна, с ЕИК ****, с адрес: гр. Трявна, ул. “****” № 21, представлявана от кмета инж. Д. И. Н. да заплати на АГКК- София, ул. ***** № 1, представлявана от Изп. директор Александър Георгиев Лазаров сумата от 150 лв. разноски, представляваща изплатено адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7- дневен срок от днес по реда на чл.231 АПК чрез АС- Габрово до Върховен административен съд.


 
25 Частно КАНД No 200/2011 Наказателни частни касационни производства М** - ** ЕООД - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 24.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №9 от 24.01.2012 година.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 21.11.2011 г., постановено от Районен съд Габрово по н.а.х.д. № 1139 от 2011 г. по описа на същия съд, с което същото дело е прекратено.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
26 КАНД No 210/2011 Наказателни касационни производства С. ООД - СЕВЛИЕВО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО - СОФИЯ Председател: СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА 
Решение от 24.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 24.01.2012 ГОДИНА
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 13.10.2011 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по НАХД № 313 по описа за 2011 година.
Решението е окончателно.


 
27 Административно дело No 291/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.М.А. НАЧАЛНИК НА СГКК - ГАБРОВО Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. КИРОВА  Решение от 25.01.2012г.
РЕШЕНИЕ №3 от 25.01.2012 година.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.А., ЕГН: ********** *** против мълчалив отказ на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър Габрово да издаде схема на самостоятелен обект № 73403.501.732.1.1 като просрочена.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 291 от 2011 г. по описа на ГАС в тази му част.
ОТМЕНЯ Решение № КД-14-07-538 от 23.11.2011 г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър Габрово, с която е оттеглена частично Заповед № КД-14-07-513 от 01.11.2011 г. на същия административен орган и се отказва отстраняване на непълноти и грешки в КР за същия самостоятелен обект, като не се допуска жалбоподателят А.М.А. да бъде вписан като изключителен собственик на обекта.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд
.

 
28 Административно дело No 1/2012 Други административни дела П.С.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- Р. А. -СОФИЯ Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Определение от 26.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 21 ОТ 26.01.2012 ГОДИНА
На основание чл. 158, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съдът
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.Ц.,***, с която жалба същият оспорва – “сочи”, че е лишен от субсидия за Директни плащания на площ по СЕПП и НД, с което не бил съгласен, без от съдържанието на същата да става ясно какъв административен акт, с който му е отказана въпросната субсидия оспорва, както и кога и от кой административен орган е издаден този акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1 по описа за 2012 год. на Административен съд Габрово.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България-София, в седем дневен срок от съобщението за изготвянето му, чрез Административен съд гр.Габрово.
На основание чл.138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

 
29 Частно административно дело No 15/2012 Частни администр. дела ТД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,ОФИС НА НАП ГАБРОВО Б-К.ЕООД - ГАБРОВО Председател и докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ  Определение от 26.01.2012г., в законна сила от 26.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №20/26.01.2012 на основание чл. 121, ал.5, във вр. с чл. 121, ал.4, съдът
ДОПУСКА удължаване срока на наложените предварителни обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № 6795/06.10.2011 г., издадено от Цанка Симеонова Пенева – публичен изпълнител при ТД на НАП В.Търново-офис гр.Габрово, до датата на издаване на Ревизионен акт по Ревизия, възложена със Заповед № 1102350/08.08.2011г. на “Б-К.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”****” № *, ет.*, ап.*, с ЕИК по БУЛСТАТ *****, представлявано от Б.А. Т. – Управител.
Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП В.Търново, офис гр. Габрово.
Определението не подлежи на обжалване.


 
30 Частно административно дело No 20/2012 Частни администр. дела ТД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,ОФИС НА НАП ГАБРОВО О. ООД - ГАБРОВО Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Определение от 26.01.2012г., в законна сила от 26.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 19/26.01.2012Г.
На основание чл. 121, ал. 5 ДОПК, ДОПУСКА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА на наложените предварителни обезпечителни мерки от публичен изпълнител при ТД на НАП Велико Търново, Офис гр. Габрово Севда Блажева Петрова, наложени с Постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № 3704-2/25.10.2011 год., изх. № 3704-11/26.10.2011 год. и № 3704-20/16.11.2011 год., до завършване на ревизията и издаване на ревизионен акт в срока, определен в чл. 119, ал. 3 ДОПК най-късно до 30.03.2012 год.
Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Велико Търново, Офис гр. Габрово. Определението не подлежи на обжалване.


 
31 Частно КАНД No 195/2011 Наказателни частни касационни производства М.Х.Л. РУ ПОЛИЦИЯ -ГР.ТРЯВНА Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Определение от 26.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №12 от26.01.2012 година.

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 57 от 21.11.2011 г., постановено от Районен съд гр.Трявна по н.а.х.д. № 170 от 2011 г. по описа на същия съд, с което жалбата на М.Х.Л. ***, с ЕГН ********** против НП № 736/19.10.2011 г. на Началник РПУ гр. Трявна, е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено, като правилно и законосъобразно.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
32 Частно административно дело No 19/2012 Частни администр. дела ТД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,ОФИС НА НАП ГАБРОВО М. Т. * ЕООД - ГАБРОВО Председател и докладчик: ДАНИЕЛА И. ГИШИНА  Определение от 30.01.2012г., в законна сила от 30.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 22/30.01.2012 Г.
На основание чл. 121, ал. 5 от ДОПК, ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление изх. № 7075 от 13.10.2011 година на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Велико Търново офис Габрово за налагане на предварителни обезпечителни мерки върху активи на “М*****” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Габрово, бул. „****” № 6, представлявано от В.З.З., като определя срок за продължаване на мерките до 20.07.2012 година.
Определението не подлежи на обжалване.


 
33 КАНД No 185/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "РОСИЦА" - С. СТОКИТЕ А.Р.А. Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Решение от 30.01.2012г.
РЕШЕНИЕ №13 от 30.01.2012 година.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 114 от 30.09.2011 г. постановено по НАХД № 182 от 2011 по описа на Районен съд Севлиево, с което решение е отменено изцяло Наказателно постановление № 5 от 05.04.2011 год. на Директора на ДЛС “Росица”, с което за нарушение на чл. 80, ал.16 от Закона за горите /отм./, на А.Р.А. ***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 113, ал.1 от Закона за горите е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лева на основание 53 от ЗАНН и чл. 102, ал.1 от Закона за горите, а на основание чл. 112, ал.1 от Закона за горите са отнети в полза на държавата вещите послужили за извършване на нарушението, а именно товарен автомобил ДАФ ФА 95 400-АТИ, с рег. № С 71 30 ХМ, с монтиран към автомобила автокран, като такъв послужил за извършване на нарушението.
Прекратява административнонаказателното производство
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
34 КАНД No 196/2011 Наказателни касационни производства С**** ООД - СЕВЛИЕВО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО - СОФИЯ Председател и докладчик: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ  Решение от 30.01.2012г.
РЕШЕНИЕ №8 от 30.01.2012 година.
Оставя в сила Решение № 120 от 12.10.2011 год. по н.а.х. дело № 314/2011 год. на Севлиевския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
35 КАНД No 204/2011 Наказателни касационни производства П.С.Д. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател: ПАНТАЛЕЙ Г. ГЕРОВ
Докладчик: ИВАН Н. ЦОНКОВ 
Решение от 30.01.2012г.
РЕШЕНИЕ №11 от 30.01.2012 година.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 621 от 26.10.2011 г., постановено по НАХД № 970/2011 г., по описа на Габровския районен съд, с което решение е изменено Наказателно постановление / НП/ № 1061 от 04.07.2011 г., издадено от Заместник Кмет на Община Габрово и с което НП на основание чл.22 от ЗМСМА, във вр. с чл. 60, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на Община Габрово, на жалбоподателя П.С.Д., за извършено нарушение на чл.58, т.6 от същата Наредба, е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева, в частта досежно наложеното наказание, като е намалил размера наложеното наказание на глоба в размер на 10.00 лева
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.