АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.10.2012 г. до 31.10.2012 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 144/2012 Наказателни касационни производства Ц.И.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АА" - ОО "КД - ДАИ" -ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 1.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 181/01.10.2012 Г.  ОТМЕНЯ Решение 223 от 27.04.2012 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 1360 по описа за 2011 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 27-0000478 от 31.10.2011 година на Началника на Областен отдел „Контролна дейност - ДАИ“ – гр. Габрово, с което на Ц. за нарушения на чл. 89, т. 7 и т. 8 от Наредба № 33 от 1999 на МТ и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози са наложени 2 глоби от по 1500 /хиляда и петстотин/ лева.     Решението е окончателно.
 
2 КАНД No 145/2012 Наказателни касационни производства П.С.П. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 1.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 171/01.10.2012 Г.  ОТМЕНЯ съдебно решение № 182 от 17.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 1404 от 2011 г. на Районен съд Габрово, с което е потвърдено наказателно постановление № 223 от 02.12.2011 г. на Началник Районно управление “Полиция”-Габрово и с което жалбоподателят П.С.П. ***, с ЕГН **********, е санкциониран, като му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500.00 /петстотин/ лв. и отнемане разрешителното за носене на ловно оръжие за срок от един месец на основание чл. 184, ал.1 от ЗОБВВПИ, за допуснато нарушение на чл. 60, ал.1, б.”б”.”Е” от същия закон, като вместо него ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 223 от 02.12.2011 г. на Началник Районно управление “Полиция”-Габрово, като неправилно и незаконосъобразно.   Решението е окончателно.  
Особено мнение
Особено мнение на съдия Гишина:   Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав и съображенията ми за това са следните:   Разпоредбата на чл. 60, ал. 1, т. 3, б. „е” от ЗОБВВПИ въвежда забрана за носенето и употребата на оръжие и боеприпаси при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества. Касае се за абсолютна забрана, независимо от концентрацията на изброените вещества. Последното важи и за наказуемостта на деянието съгласно чл. 184 от с. з. Каквато и да било аналогия със състави, уредени в други закони - напр. чл. 174, ал. 1 от ЗДвП - намирам за недопустима. За единствена прилика намирам това, че както ЗОБВВПИ, така и ЗДвП урежда правила, свързани с осъществяването на рискови дейности, изискващи съответни знания и квалификация. Следва да се отчете обаче фактът, че механизмът на управление на МПС или друго средство, посочено в разпоредбата на ЗДвП, е различен от този на боравене с огнестрелно оръжие, както от гледна точка на усилията и времето, необходими за привеждане в движение на превозното средство, респ. произвеждане на изстрел с огнестрелно оръжие, така и с оглед възможността за преустановяване на горепосочените действия. Считам, че именно различният механизъм, отразяващ се на степента на риска и опасността от настъпване на вредни последици от осъществяване на дейността, е една от причините за законодателния подход при въвеждане на процесната забрана и наказуемостта й в ЗОБВВПИ. Законодателният подход не подлежи на съдебна преценка и контрол. Поради това считам, че към процесния случай е неприложима разпоредбата на чл. 28, т. „а” от ЗАНН. Конкретно установената концентрация на алкохол в кръвта следва да се разглежда само като смекчаващо вината обстоятелство. В случая наложеното наказание е в предвидения в закона минимум, поради което следва да се приеме, че е извършена преценка съобразно чл. 27, ал. 3 от ЗАНН, а предвид забраната по чл. 27, ал. 5 от ЗАНН по-нисък размер е недопустимо да бъде обсъждан, респ. налаган. Считам, че решението, обект на касационен контрол, следваше да бъде оставено в сила.     По изложените съображения подписах решението с особено мнение.       Съдия:  
3 КАНД No 153/2012 Наказателни касационни производства ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ - ГР. СОФИЯ В. З. И. АД - ДРЯНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 1.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 183/01.10.2012 Г.  ОТМЕНЯ Решение № 22 от 21.05.2012 година на Районен съд – гр. Дряново, постановено по НАХД № 25 по описа за 2012 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 726 от 03.02.2012 година на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” – гр. София, с което на „*****” АД – гр. Дряново е наложена имуществена санкция в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 1300 /хиляда и триста/ лева на 1000 /хиляда/ лева.  Решението е окончателно.
 
4 Частно административно дело No 227/2012 Частни администр. дела ТД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,ОФИС НА НАП ГАБРОВО Г. ООД - СЕВЛИЕВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 4.10.2012г., в законна сила от 4.10.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 228 от 04.10.2012 година  ПРОДЪЛЖАВА СРОКА на наложена с Постановление № 4719/28.06.2012г.. на Публичен изпълнител при ТД-Велико Търново на НАП, Офис–Габрово запор по отношение на “Г.” ООД - Севлиево, ул.******* с ЕИК ****** до приключване на ревизионното производство с издаване на акт по чл. 119, ал.3 от ДОПК, но не по-късно от 31.12.2012г.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис от настоящото да се изпрати на молителя.  
5 КАНД No 167/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Й.Г.С. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 4.10.2012г.
РЕШЕНИЕ №177 от 04.10.2012 година.   ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 96 от 18.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 136 от 2012 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено наказателно постановление № 11011545 от 27.12.2011 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на Й.Г.С. *** е наложена глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лв. за нарушение на чл.6, ал.5 от НВМОП /отм./.  Решението е окончателно.
 
6 КАНД No 172/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Й.Г.С. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 4.10.2012г.
РЕШЕНИЕ №176 от 04.10.2012 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 108 от 29.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 126 от 2012 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено наказателно постановление № 11011543 от 27.12.2011 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на Й.Г.С. *** е наложена глоба в размер на 300.00 /триста/ лв. за нарушение на чл.7, ал.1, т.3, във вр. с чл.5, ал.1, т.10 от ППЗОП.    Решението е окончателно.  
 
7 Гражданско дело No 13/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв Х.Г.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 5.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 130 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК  СЪДЪТ  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 13 по описа на Административен съд Габрово за 2012 година.  Връща исковата молба вх. № 1188/1708.2012г. по описа на Административен съд - Габрово като недопустима.  Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок пред ВАС на РБ, който срок тече от днес.  ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 05.10.2012 Г.
8 КАНД No 150/2012 Наказателни касационни производства К.С.К. РУ ПОЛИЦИЯ - ДРЯНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 5.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 189 ОТ 05.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 22.05.2012 година на Районен съд – гр. Дряново, постановено по НАХД № 16 по описа за 2012 година.  Решението е окончателно.  
9 КАНД No 179/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Й.Г.С. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 5.10.2012г.
РЕШЕНИЕ №175 от 05.10.2012 година.   ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 109 от 29.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 125 от 2012 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено наказателно постановление № 11011540 от 27.12.2011 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на Й.Г.С. *** е наложена глоба в размер на 300.00 /триста/ лв. за нарушение на чл.7, ал.1, т.3, във вр. с чл.5, ал.1, т.10 от ППЗОП.    Решението е окончателно.
 
10 КАНД No 146/2012 Наказателни касационни производства М.С.З. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 8.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 197 ОТ 08.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №331/21.05.2012г. по НАХД№336/2012г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.  
11 КАНД No 163/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ГАБРОВО Б. ЕООД - СЕВЛИЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 8.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 195 ОТ 08.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №309/23.05.2012г. постановено от Районен съд - Габрово по НАХД 249/2012г. по описа на същия съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО  РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
 
12 КАНД No 175/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Й.Г.С. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 8.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 187/08.10.2012 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89 от 14.06.2012г. на Районен съд – Севлиево, постановено по НАХД № 122 по описа за 2012 година на същия съд
.
13 КАНД No 181/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Й.Г.С. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 8.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 188/08.10.2012 Г.   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87 от 14.06.2012г. на Районен съд – Севлиево, постановено по НАХД № 129 по описа за 2012 година на същия съд.
14 КАНД No 185/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР - ГАБРОВО Х.И.М. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 8.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 201/08.10.2012 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39 от 20.06.2012 година на Районен съд – гр. Трявна, постановено по НАХД № 57 по описа за 2012 година.
15 Административно дело No 102/2012 Дела по ЗМСМА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 10.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 98 от 10.10.2012 година.  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 46 по протокол № 5 от заседание на Общински съвет гр.Севлиево, проведено на 28.04.2010 г., прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 14, ал.7 от Закона за Общинската собственост и чл. 12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, с което се дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от пет години на язовири публична общинска собственост, а именно: язовир “Гредата”, находящ се в землището на с.Ловнидол, общ.Севлиево, имот № 000344 по КВС на с.Ловнидол, с площ от 38.685 дка; язовир “Душевска градина”, находящ се в землището на с.Душево, общ.Севлиево, имот № 000004 по КВС на с.Душево, с площ от 15.487 дка; язовир “Табашко”, находящ се в землището на с.Кръвеник, общ.Севлиево, имот № 001975 по КВС на с.Кръвеник, с площ от 6.309 дка и язовир “Чешмата”, находящ се в землището на с.Дамяново, общ.Севлиево, имот № 000436 по КВС на с.Дамяново, с площ от 6.996 дка и на основание чл. 14, т.8 от ЗОС е определил и началната наемна цена от 18.00 лева годишно на декар залята площ при пълен обем, без включен ДДС.
16 Административно дело No 146/2012 Дела по ЗМВР Б.П.Б. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ РУ ПОЛИЦИЯ-ГАБРОВО, ДИМИТЪР ШИКОВ Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 10.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 97 ОТ 10.010.2012 ГОДИНА  ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски орган - полицейски инспектор при РУ „Полиция” – Габрово, с изх. № 9118 от 09.05.2012 година.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Габрово да заплати на Б.П.Б. сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
 
17 Административно дело No 148/2012 Други административни дела Г.П.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 10.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 96 от 10.10.2012 година.  ОТМЕНЯ Заповед № 454/2012 г. от 17.04.2012 г., издадена от Началник Сектор “ПП” към ОД на МВР Габрово, против Г.П.Д.,***, с ЕГН **********, с която е постановено временно спиране от движение на ППС на основание чл.171, т.2, б.”ж” от ЗДвП. ОСЪЖДА ОД на МВР Габрово да заплати в полза на жалбоподателя Г.П.Д.,***, с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 410/четиристотин и десет/ лева.
18 Административно дело No 224/2012 Други административни дела Х.М.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 10.10.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 230/10.10.2012 Г.  На основание чл.159, т.1 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, вх. № 1321 от 26.09.2012 г. по описа на ГАС, подадена от името на Х.М.С., с ЕГН: ********** чрез П.С.П. с ЕГН: **********, двамата от гр. Габрово, и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 224 от 2012 г. по описа на същия съд.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на П.С.П..  Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от получаването му с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен Административен съд.  
19 КАНД No 183/2012 Наказателни касационни производства А.Й.Й. РУ ПОЛИЦИЯ - СЕВЛИЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 10.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 198/10.10.2012 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104 от 28.06.2012 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по НАХД № 222 по описа за 2012 година.
20 КАНД No 184/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ В.И.С. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 10.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 194 ОТ 10.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 34 от 13.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 47 от 2012 г. по описа на Районен съд Трявна, с което е отменено наказателно постановление № 11011509 от 10.02.2012 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на В.И.С. с ЕГН: ********** от гр. Казанлък е наложена глоба в размер на 200.00 /двеста/ лв. за нарушение на чл.21, ал.1, т.3 от НВМОП /отм./.  Решението е окончателно.  
21 КАНД No 159/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ГАБРОВО Т.Т.Т. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 11.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 193/11.10.2012 Г.  ОТМЕНЯ съдебно решение № 429 от 15.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 441 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 1073, издадено на 19.09.2011 г. от Кмета на Община Габрово, с което на Т.Т.Т. с ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лв. на основание чл.189, ал.12, във вр. с чл.183, ал.4, т.8 от ЗДвП и ПОТВЪРЖДАВА същото наказателно постановление.    Решението е окончателно.  
22 КАНД No 189/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ГАБРОВО А.Б.А. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 11.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 196/11.10.2012 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 262 от 07.05.2012г., постановено по н.а.х.д. № 157/2012г. по описа на Районен съд Габрово.  Решението е окончателно.  
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Светлозар Рачев.   Не споделям изнесените по-горе доводи, както и тези в мотивите на първоинстанционното решение, че е налице маловажен случай. Мотивите ми са следните.   Съгласно чл. 9, ал. 2 от НК приложим съгласно препращащата норма на чл. 11 от ЗАНН не е престъпно деянието, което макар формално и да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. В чл. 93, т. 9 от НК се съдържа легално определение на понятието "маловажен случай" - този, при който извършеното престъпление /в случая административно нарушение/ с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид.   В случая деянието, обявено от чл. 179 от ЗДДС за наказуемо е неподаване на справка-декларация по чл. 125, ал. 1 в срока по чл. 125, ал. 5 от същия закон. Деянието не е резултатно за да имат значение липсата или незначителността на вредните последици. Достатъчно е наличието на бездействие за да възникне административно-наказателна отговорност за неподалият справка-декларация в предвидения от закона срок. Няма никакво значение дали данъчния субект е платил дължимия данък или въобще не е възникнало задължение за плащане на данък поради неразвиване на дейност в съответния период. “Неплащането” на данък е друго, различно от “недекларирането”, нарушение на законовите норми и влече след себе си приложението на други санкционни текстове. Поради това липсата на това друго нарушение не следва да води до квалифициране на даден случай като маловажен. Неподаването на декларация в определен от закона срок е деянието, което води до налагане на санкция. В случая законодателят е предвидил изключително широк диапазон на възможната санкция, даващ възможност за индивидуализация на конкретното наказание в зависимост от конкретните обстоятелства за всеки отделен случай. При тази индивидуализация би могло да се вземат предвид срока на забавата, размера на дължимите данъци /ако има такива/ по съответната “забавена” декларация и т.н.   Следва да се имат предвид и целите поставени от законодателя с оглед постигане на т.нар. “генерална превенция”. Сроковете предвидени в закона, както и всички останали задължения са създадени за да се спазват. Спазването им гарантира обществения порядък. Изводи, че неподаването на декларация в предвидения срок не следва да бъде санкционирано, в никакъв случай не води до дисциплиниране на всеки отделен субект, който е задължен да подава такава декларация. Напротив подобен извод и подобна практика би довела да масово неглижиране на административните задължения, което съвсем не е целта, която законодателя си е поставил при уреждането на подобен род обществени отношения.   По тези съображения намирам, че наказателното постановление е следвало да бъде потвърдено.  
       
23 КАНД No 197/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ГАБРОВО ЕТ И. Д. - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 11.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 199 ОТ 11.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 435 от 15.06.2012г., постановено по н.а.х.д. №434/2012г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено Наказателно постановление №21353 от 09.01.2012г. на и.д. Директор на Офис Габрово към ТД на НАП В. Търново, с което на жалбоподателя ЕТ“И.Д.”*** е наложена санкция- имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лв.  Решението е окончателно.  
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Светлозар Рачев.  Не споделям изнесените по-горе доводи, както и тези в мотивите на първоинстанционното решение, че е налице маловажен случай. Мотивите ми са следните.  Съгласно чл. 9, ал. 2 от НК приложим съгласно препращащата норма на чл. 11 от ЗАНН не е престъпно деянието, което макар формално и да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. В чл. 93, т. 9 от НК се съдържа легално определение на понятието "маловажен случай" - този, при който извършеното престъпление /в случая административно нарушение/ с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид.  В случая деянието, обявено от чл. 179 от ЗДДС за наказуемо е неподаване на справка-декларация по чл. 125, ал. 1 в срока по чл. 125, ал. 5 от същия закон. Деянието не е резултатно за да имат значение липсата или незначителността на вредните последици. Достатъчно е наличието на бездействие за да възникне административно-наказателна отговорност за неподалият справка-декларация в предвидения от закона срок. Няма никакво значение дали данъчния субект е платил дължимия данък или въобще не е възникнало задължение за плащане на данък поради неразвиване на дейност в съответния период. “Неплащането” на данък е друго, различно от “недекларирането”, нарушение на законовите норми и влече след себе си приложението на други санкционни текстове. Поради това липсата на това друго нарушение не следва да води до квалифициране на даден случай като маловажен. Неподаването на декларация в определен от закона срок е деянието, което води до налагане на санкция. В случая законодателят е предвидил изключително широк диапазон на възможната санкция, даващ възможност за индивидуализация на конкретното наказание в зависимост от конкретните обстоятелства за всеки отделен случай. При тази индивидуализация би могло да се вземат предвид срока на забавата, размера на дължимите данъци /ако има такива/ по съответната “забавена” декларация и т.н.  Следва да се има предвид и целите поставени от законодателя с оглед постигане на т.нар. “генерална превенция”. Сроковете предвидени в закона, както и всички останали задължения са създадени за да се спазват. Спазването им гарантира обществения порядък. Изводи, че неподаването на декларация в предвидения срок не следва да бъде санкционирано, в никакъв случай не води до дисциплиниране на всеки отделен субект, който е задължен да подава такава декларация. Напротив подобен извод и подобна практика би довела да масово неглижиране на административните задължения, което съвсем не е целта, която законодателя си е поставил при уреждането на подобен род обществени отношения.  По тези съображения намирам, че наказателното постановление е следвало да бъде потвърдено.  
24 Административно дело No 155/2012 Дела по ЗОС Р.Д.П.,
С.Д.Х.,
М.Д.В.,
Г.Д.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 12.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 95 от 12.10.2012 година.  ИЗМЕНЯ Заповед № 820 от 15.05.2012 г., издадена от Кмет на Община Габрово, в частта и, с която е определен размера на дължимото парично обезщетение за отчуждаването на поземлен имот с идентификатор № 14218.510.595 по одобрената КК и КР на гр.Габрово, ведно с построената в същия едноетажна паянтова жилищна сграда, собственост на Р.Д.П., с ЕГН **********, С.Д.Х., ЕГН **********, М.Д.В., ЕГН ********** и Г.Д.М., с ЕГН ********** – всички с адрес гр. Габрово, ул.”Николай Палаузов” № 13, отреден за изграждане на улица с о.т. 2271-2272-2277, разположена м/у кв.269 и 270, по влязъл в сила План за регулация и застрояване на гр. Габрово-ІІІ етап, ІІ част, одобрен с Решение № 273, от 19.10.2006 г. на Общински съвет гр. Габрово, е определено обезщетение в размер на 25 900.00 лева, като:  УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение от 25 900.00 лева на 27 360.00 лева /двадесет и седем хиляди, триста и шестдесет/ лева.  ОСЪЖДА ответника ОБЩИНА ГАБРОВО на основание чл. 143, ал.1 от АПК, да заплати в полза на жалбоподателките Р.Д.П., с ЕГН **********, С.Д.Х., ЕГН **********, М.Д.В., ЕГН ********** и Г.Д.М., с ЕГН ********** – всички с адрес гр. Габрово, ул.”Николай Палаузов” № 13 сумата от 190.00 /сто и деветдесет/ лева, от които 180 /сто и осемдесет/ лева възнаграждение за вещо лице и 10 /десет/ лева внесена държавна такса, която сума да бъде изплатена на жалбоподателите от бюджета на Община Габрово.  ОСЪЖДА ответника ОБЩИНА ГАБРОВО на основание чл. 143, ал.1 от АПК, да заплати в полза на жалбоподателката С.Д.Х., ЕГН **********,*** сумата от 400.00 /четиристотин/ лева, представляващи изплатено възнаграждение за един адвокат.
 
25 Административно дело No 162/2012 Дела по КТ ЕТ В. - В. С. - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. ВАРНА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 12.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 100 ОТ 12.10.2012 ГОДИНА  ОТМЕНЯ Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение от 15.06.2012 година на Началник отдел „АИПО” в Дирекция „Инспекция по труда” – Варна, с което е обявено съществуването на трудово правоотношение между ЕТ „В. – В.С.”*** и М.Н.А..  ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” да заплати на едноличен търговец В.Г.С. с наименование на фирмата „В. – В.С.”*** сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева разноски по делото.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.Н.А. *** за присъждане на разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
 
26 Гражданско дело No 10/2012 Искове за обезщетение П.Х.П. ДНСК-РО НСК ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 12.10.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 233/12.10.2012Г.ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба подадена от П.Х.П. *** и ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 10 по описа на Административен съд Габрово за 2012 година.  Връща исковаа молба вх. № 1095 от 26.07.2012 г. по описа на Административен съд - Габрово като недопустима.  Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението пред ВАС на РБ, чрез Административен съд Габрово.
   
27 Административно дело No 163/2012 Дела по КТ ЕТ В. - В. С. - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ВАРНА Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 15.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 101 ОТ 15.10.2012 Г.  ОТМЕНЯ Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение от 15.06.2012 година на Началник отдел „АИПО” в Дирекция „Инспекция по труда” – Варна, с което е обявено съществуването на трудово правоотношение между ЕТ „В. – В.С.”*** и Р. Т. С..  ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” да заплати на ЕТ”В.- В.С. ***, представлявано от В.Г.С. сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева разноски по делото.   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуален представител на ЕТ”В.- В.С. ***, представлявано от В.Г.С. сумата искането за присъждане на разноски над размера от 450 лева разноски по делото до пълно заявения от 561, 67 лева.   Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
 
28 Гражданско дело No 8/2012 Искове за обезщетение П.Х.П. ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 15.10.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 235 от 15.10.2012 година  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба, предявена от П.Х.П. *** за причинени неимуществени вреди в размер на 4000.00 /четири хиляди/ лв. въз основа писмо № УТ-03-01-34/26.04.2012 г. на Кмета на Община Габрово и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 8 от 2012 г. по описа на същия съд.  На ищеца да се изпрати препис от настоящото определение.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в седмодневен срок от получаването му чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.  
29 КАНД No 154/2012 Наказателни касационни производства Ж.Р.С. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 15.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 206/15.10.2012 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 14.05.2012 година на Районен съд Трявна, постановено по НАХД № 27 по описа за 2012 година на ТРС.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
30 КАНД No 190/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Д.И.Я. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 192/15.10.2012 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 289 от 11.06.2012 година на Районен съд Габрово, постановено по НАХД № 204 по описа за 2012 година, с което е отменено Наказателно постановление № 589 от 09.02.2012 година, издадено от Директор на Регионална дирекция по горите- Велико Търново, с което на Д.И.Я. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 50/петдесет/ лева за извършено нарушение по чл.84, ал.1 от ЗЛОД, лишаване от право на ловуване за срок от 3 /три/ години на основание чл. 94, ал.1 от с.з. и отнемане на вещи послужили за извършване на нарушението-ловна пушка надцевка “ИЖ-27-Е”, калибър 12, № 9311571, на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД, като правилно и законосъобразно.   Решението е окончателно.
 
31 КАНД No 188/2012 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ-МИТНИЦА СВИЩОВ Т.П.Г. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 16.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 191 ОТ 16.10.2012 ГОДИНА  ОТМЕНЯ Решение № 168 от 12.04.2012 година на Районен съд Габрово, постановено по НАХД № 1364 по описа за 2011 година на същия съд, с което е отменено наказателно постановление № 431/01.08.2011 г. на Началник Митница Свищов, с което на Т.П.Г. *** е наложена глоба в размер на 4466.44 лв. за нарушение на чл.126 от ЗАДС и е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението.  ПОТВЪРЖДАВА така посоченото наказателно постановление.  Решението е окончателно, не подлежи на обжалване.  
32 КАНД No 201/2012 Наказателни касационни производства П.И.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РДГ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 16.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 200 от 16.10.2012 година.  ОТМЕНЯ Решение № 120/10.07.2012г. на Районен съд – Севлиево, постановено по НАХД № 299 по описа за 2012 година на същия съд, като неправилно.  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 562/07.03.2012г. на Директора на Регионална дирекция по горите Велико Търново, като незаконосъобразно.  
33 Административно дело No 211/2012 Други административни дела С.П.О. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 17.10.2012г.
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 237/17.10.2012г.  На основание чл. 158, ал.3 от АПК, съдът  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.П.О.,*** и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 211/2012 г.  Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението пред ВАС на РБ, чрез Административен съд Габрово.  На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от разпореждането да се изпрати на жалбоподателя.
 
34 КАНД No 149/2012 Наказателни касационни производства С. ЕООД - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 17.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 202 ОТ 17.10.2012 ГОДИНА  ОТМЕНЯ Решение № 297 от 21.05.2012 година на Районен съд Габрово, постановено по НАХД № 166 по описа за 2012 година, вместо, което  ПОСТАНОВИ  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 07-0700986 от 30.01.2012 година на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” Габрово, с което за нарушение на чл. 12, ал. 2 от Наредба №2 за МИЗБУТИСМР на осн. чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда на “С.”ЕООД Габрово е наложена имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева  Решението е окончателно.
 
35 КАНД No 171/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Й.Г.С. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 18.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 204 от 18.10.2012 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106 от 29.06.2012 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по НАХД № 132 по описа за 2012 година.  
36 КАНД No 178/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Й.Г.С. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 18.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 205 от 18.10.2012 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 93 от 18.06.2012 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по НАХД № 135 по описа за 2012 година.
37 КАНД No 195/2012 Наказателни касационни производства З.С.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АА" - ОО "КД - ДАИ" -ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 19.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 190 ОТ 19.10.2012 ГОДИНА  ОТМЕНЯ съдебно решение № 346 от 08.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 365 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, в частта му, с което е потвърдено наказателно постановление № 27-0000033/29.02.2012 г. на Началник областен отдел “КД-ДАИ” Габрово, с което на З.С.В. *** е наложена глоба в размер на 700.00 /седемстотин/ лв. за нарушение на чл.39 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ, като неправилно и незаконосъобразно.  ОТМЕНЯ същото наказателно постановление в тази негова част.  Решението е окончателно.
 
38 Административно дело No 64/2012 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.К. НАЧАЛНИК СГКК ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 22.10.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 240 от 22.10.2012 година  На основание чл.231, ал.1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 64 по описа на Административен съд – Габрово за 2012г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.  Препис от настоящото да се изпрати на страните.  
39 Административно дело No 105/2012 Дела по ЗМСМА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 22.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 103 от 22.10.2012 година.  ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТ на Решение №45/28.04.2010г. на Общински съвет Севлиево, с което ОС Севлиево е дал съгласие да се отдадат под наем чрез публично оповестен конкурс с явно наддаване за срок от 5 години следните язовири, публична общинска собственост- имот №000202- язовир в землището на с. Търхово, Община Севлиево, имот №000157- язовир в землището на с. Добромирка, общ. Севлиево, имот №000632- язовир в землището на с. Сенник, общ. Севлиево.
40 Административно дело No 153/2012 Дела по КСО С.С.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУСО ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 22.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 102 ОТ 22.10.2012 Г.  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на С.С.М. *** ЕГН********** против Решение №47/23.05.2012г. на Директор на ТП на НОИ РУ”СО” Габрово и Разпореждане №**********/18.04.2012г, като НЕОСНОВАТЕЛНО И НЕДОКАЗАНО.  ОСЪЖДА С.С.М. *** с ЕГН********** да заплати на Директор на ТП на НОИ РУСО Габрово сума в размер на 150 лева, представляваща направени от него разноски по делото пред настоящата инстанция- възнаграждение за юрисконсулт.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.  
   
41 Административно дело No 197/2012 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм З.М.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 22.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 109/22.10.2012 Г.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.М.И. *** против Заповед № 1443 от 08.08.2012 година на Кмета на Община Габрово.  Решението подлежи на касационно оспорване и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
 
42 КАНД No 182/2012 Наказателни касационни производства Н.П.Д. РУ ПОЛИЦИЯ - СЕВЛИЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 22.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 223 ОТ 22.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111/02.07.2012г. по НАХД№233/2012г. по описа на Севлиевски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
 
43 КАНД No 205/2012 Наказателни касационни производства Н.А.Х. ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 22.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 215от 22.10.2012 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 371 от 18.06.2012 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 243 по описа за 2012 година на същия съд, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 21156 от 03.01.2012 година на и.д.Директор Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – гр. Велико Търново, с което за нарушение по чл. 5, ал.4 от КСО, във вр. с чл.3, ал.3, т.2 от Наредба № Н-8/2005 г. на МФ, на основание чл. 53, във вр. с чл. 27/чл.83/ и чл. 3, ал.2 от ЗАНН и чл. 355, ал.1 от КСО, на жалбоподателя Н. Х.А., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50.00 /петдесет/ лева.
44 КАНД No 207/2012 Наказателни касационни производства С.Р.С. РУ ПОЛИЦИЯ - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 22.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 216 от 22.10.2012 година.  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 455 от 06.07.2012г., постановено по НАХД № 283 по описа за 2012г. на Габровския районен съд.
45 КАНД No 202/2012 Наказателни касационни производства ЕТ Н.. Н. ИА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 24.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 218 от 24.10.2012 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 118 от 06.07.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 275 от 2012 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е потвърдено наказателно постановление № 07-0701133 от 03.05.2012 г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда” Габрово, с което на ЕТ “Н**********”- Севлиево с БУЛСТАТ: ******* е наложена санкция за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ, като правилно и законосъобразно.
46 КАНД No 218/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР - ГАБРОВО К.Ю.К. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 24.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 218 от 22.10.2012 година.  ОТМЕНЯ Решение № 407 от 28.06.2012 година на Районен съд Габрово, постановено по НАХД № 314 по описа за 2012 година на същия съд, с което е отменено наказателно постановление № 41 от 06.03.2012 г. на Директор ОД на МВР- Габрово, с което на К.Ю.К., ЕГН: **********, от гр. Габрово, е наложена глоба от 2000.00 /две хиляди/ лв. за нарушение на чл.5б, ал.3 от Закона за закрила на детето, като неправилно и незаконосъобразно.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  
47 КАНД No 160/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Б.М.Б. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 25.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 203 ОТ 25.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №379/18.06.2012г. по НАХД№205 по описа на Габровски районен съд за 2012г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.  
48 КАНД No 166/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Й.Г.С. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 211 ОТ 25.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 99 от 21.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 134 от 2012 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено наказателно постановление № 11011538 от 27.12.2011 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на Й.Г.С. *** е наложена глоба в размер на 300.00 /триста/ лв. за нарушение на чл.24, ал.3 от НВМОП /отм./.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
49 КАНД No 168/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Й.Г.С. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 25.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 220 ОТ 25.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №86 от 14.06.2012г. на Районен съд Севлиево, постановено по НАХД № 123 по описа за 2012 година.  Решението е окончателно.  
50 КАНД No 169/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Й.Г.С. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 212 ОТ 25.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 85 от 14.06.2012 година на Районен съд–гр. Севлиево, постановено по НАХД № 121 по описа за 2012 година.  Решението е окончателно.
 
51 КАНД No 173/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Й.Г.С. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.10.2012г.
РЕШЕНИЕ №208 от 05.10.2012 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 от 28.06.2012 година на Районен съд–гр. Севлиево, постановено по НАХД № 130 по описа за 2012 година.  Решението е окончателно.
 
52 КАНД No 174/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Й.Г.С. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 25.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 221 ОТ 25.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105 от 28.06.2012г. на Районен съд Севлиево, постановено по НАХД № 133 по описа за 2012 година.   Решението е окончателно.  
 
53 КАНД No 177/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Й.Г.С. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.10.2012г.
РЕШЕНИЕ №209 от 25.10.2012 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90 от 14.06.2012 година на Районен съд–гр. Севлиево, постановено по НАХД № 127 по описа за 2012 година.   Решението е окончателно.  
54 КАНД No 187/2012 Наказателни касационни производства Д.Д.А. РУ "ПОЛИЦИЯ" - ДРЯНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 25.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 224 ОТ 25.10.2012 ГОДИНА  ОТМЕНЯ Решение №37/13.07.2012г. по НАХД№45/2012г. по описа на Дряновски районен съд, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, вместо което  ПОСТАНОВИ :  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №142/22.03.2012г. на Началник РУП Дряново в ЧАСТТА с която за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП на осн. чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП на Д.Д.А. *** е наложена наказание глоба в размер на 300 лева.  ПОТВЪРЖДАВА в останалата му част Наказателно постановление №142/22.03.2012г. на Началник РУП Дряново.  РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.  
 
55 КАНД No 193/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ц.Г.Г. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 25.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 225 ОТ 25.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №286/11.06.2012г. по НАХД№217 по описа на Габровски районен съд за 2012г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.  
56 КАНД No 196/2012 Наказателни касационни производства П.В.П. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 25.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 227 ОТ 25.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 359 от 22.05.2012 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 380 по описа за 2012 година.  Решението е окончателно.
 
57 КАНД No 198/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР - ГАБРОВО Д.Х.М. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 25.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 228 ОТ 25.10.2012 ГОДИНА  ОТМЕНЯ Решение № 442 от 18.06.2012 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 438 по описа за 2012 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К, № 0127267, при ОД на МВР – Габрово, с който на Д.Х.М. *** за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 182, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 /петдесет/ лева.  Решението е окончателно.  
58 КАНД No 200/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Х.И.К. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 25.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 226 ОТ 25.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №298/27.06.2012г. по НАХД№207 по описа на Габровски районен съд за 2012г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.  
59 Административно дело No 198/2012 Дела по КСО Х.Г.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУ "СО" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 26.10.2012г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 26.10.2012 ГОДИНА.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСН. ЧЛ..159, Т.8 АПК.  Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес с частна жалба, подадена чрез АС- Габрово до Върховен административен съд.
   
60 Административно дело No 216/2012 Други административни дела Ц.Н.М. Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 30.10.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 248 ОТ 30.10.2012 г. на основание чл. 158, ал. 3 от АПК съдът     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Н.М. *** от 13.09.2012 година по описа на Административен съд – Габрово.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 216/2012 година по описа на Административен съд – гр. Габрово.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателката.
 
61 Административно дело No 238/2011 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.И.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГАБРОВО Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 31.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 104 ОТ 31.10.2012 ГОДИНА  ОТМЕНЯ Решение № 167 от 21.07.2011 година на Общински съвет – Габрово за одобряване на ПУП-ПРЗ на Северна зона Габрово /обхват СИЗ, кв. Стефановци, кв. Бойката, кв. Златари, кв. Тончевци/ в цифров и графичен вид, в частта относно предвижданията за УПИ ХХХІ-81 /засягане на имота от предвидената улица тупик с о.т. 130-140/.  ВРЪЩА преписката на органа за ново произнасяне, при съобразяване с дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Общински съвет - Габрово да заплати на Е.И.А. *** сумата от 560 /петстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от страната разноски по делото.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
 
62 Административно дело No 210/2012 Други административни дела Б. С. -ЕООД ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 31.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 105/31.10.2012 Г.  ОТМЕНЯ Заповед № РД-04-720/21.08.2012г. на Директора на Основно училище “Неофит Рилски” - Габрово.   ВРЪЩА преписката на Директора на Основно училище “Неофит Рилски” - Габрово за произнасяне съобразно указанията в мотивите на настоящото решение.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
 
63 КАНД No 180/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Й.Г.С. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 31.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 210 от 31.10.2012 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 92 от 15.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 131 от 2012 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено наказателно постановление № 11011544 от 27.12.2011 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на Й.Г.С. *** е наложена глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лв. за нарушение на чл.6, ал.5 от НВМОП /отм./.
64 Частно КАНД No 204/2012 Наказателни частни касационни производства Н.И.М. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 31.10.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №217 от 31.10.2012 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 176 от 23.07.2012 г., с което е постановено прекратяване на производството по н.а.х.д. № 746 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово и жалбата на Н.И.М. *** с ЕГН: ********** е оставена без разглеждане като просрочена.
65 КАНД No 209/2012 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ - ГАБРОВО С.Р.С. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 31.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 219 от 31.10.2012 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 445 от 22.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 452 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 33 от 06.03.2012 г. на Началник Районно управление “Полиция”- Габрово, с което на С.Р.С. *** с ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лв. за нарушение на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ, като правилно и законосъобразно.
66 КАНД No 212/2012 Наказателни касационни производства С.Т.С. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 31.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 230 ОТ 31.10.2012 ГОДИНА  ОТМЕНЯ Решение № 552 от 23.07.2012 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 669 по описа за 2012 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 07-0701191 от 15.05.2012 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда – Габрово”.  Решението е окончателно.  
67 КАНД No 216/2012 Наказателни касационни производства В. ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 31.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 231 ОТ 31.10.2012 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 502 от 31.07.2012 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 321 по описа за 2012 година.  Решението е окончателно.  
68 КАНД No 238/2012 Наказателни касационни производства М**** Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД - СЕВЛИЕВО РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 31.10.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 249 от 31.10.2012 година  ОТСТРАНЯВА от разглеждане на КАНД № 238 по описа на Административен съд – Габрово за 2012 година съдиите: Светлозар Рачев, Галин Косев и Даниела Гишина.  ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото.  Определението не подлежи на обжалване.