АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.02.2013 г. до 28.02.2013 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 13/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв Х.Г.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 4.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 1/04.02.2013 г.  ОТХВЪРЛЯ предявения от ИСК за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди в размер на 709,751.76 /седемстотин и девет хиляди седемстотин петдесет и един лева седемдесет и шест стотинки/, които да са настъпили от Акт за установяване на административно нарушение серия А-2009, № 097480 издаден на 25.08.2010г. като неоснователен.  ОСЪЖДА Х.Г.Г. с ЕГН **********,*** да заплати на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” София, ул. Гурко № 5 разноски по делото в размер на 14,645.- /четиринадесет хиляди шестстотин четиридесет и пет/ лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
 
2 КАНД No 271/2012 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Ц.К.К. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 5.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 16/05.02.2013 г.  ОТМЕНЯ Решение №687 от 09.11.2012г. по НАХД№785 по описа на Габровски районен съд за 2012г., като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВИ :  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №РЦ18/16.07.2012г. на Началник Отдел “Централна България” при ГД“Рибарство и контрол” гр. Габрово ИАРА към МЗХ София в ЧАСТТА, досежно наложената глоба на Цаньо К. *** като намалява размера й от 500 лева на 200 лева.  В останалата част ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №РЦ18/16.07.2012г. на Началник Отдел “Централна България” при ГД“Рибарство и контрол” гр. Габрово ИАРА към МЗХ София като правилно и законосъобразно.   РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
 
3 КАНД No 272/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО С.М.Х. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 5.2.2013г.
РШЕНИЕ № 14/05.02.2013 г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 630 от 08.11.2012 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 565 по описа за 2012 година.
4 КАНД No 21/2013 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ -В. ТЪРНОВО Т.-ГАБРОВО ЕАД Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 6.2.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 33 от 06.02.2013 година  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на РИОСВ – гр. Велико Търново против Решение № 698 от 23.11.2012 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 630/2012 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 21 по описа за 2013 година на Административен съд – Габрово.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщението до страните.
 
5 Административно дело No 20/2013 Дела по ЗОС Н.Х.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 7.2.2013г.
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ №34/07.02.2013 НА ОСН. ЧЛ.158, АЛ.1 ОТ АПК   ПРЕКРАТЯВА производството Адм.д.№20/2013г. на АС Габрово по жалба от Н.Х.Н. *** против Заповед №2539/18.12.2012г. на Кмет на Община Габрово.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7- дневен срок от съобщението пред ВАС на Република България.
6 КАНД No 270/2012 Наказателни касационни производства М. ЕАД - ГР. СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 7.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 15/07.02.2013 г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 574 от 11.10.2012г. на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 657 по описа за 2012 година.
7 Гражданско дело No 12/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.И.М.,
П.Т.М.
ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 12.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 12.02.2013 Г.  ОСЪЖДА Община Габрово, пл. Възраждане №3, представлявана от Кмет да заплати на П.И.М. и П.Т.М. ***, на основание чл. 4, във връзка с чл. 1 от ЗОДОВ, сумата в размер на 960,00 лв., представляваща обезщетение за причинените им имуществени вреди, резултат от незаконни действия, бездействия и актове на административния орган, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане на сумата.  ОСЪЖДА Община Габрово, пл. Възраждане №3, представлявана от Кмет да заплати на П.И.М. и П.Т.М. ***, на основание чл. 4, във връзка с чл. 1 от ЗОДОВ, сумата общо в размер на 1000,00 лв., представляваща обезщетение за причинените им неимуществени вреди, резултат от незаконни действия, бездействия и актове на административния орган, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане на сумата.  ОТХВЪРЛЯ предявения иск от П.И.М. и П.Т.М. ***, пл. Възраждане №3, представлявана от Кмет за заплащане на имуществени вреди в останалата му част за сумата над 960, 00 лева до размер на 1310, 00 лева, като неоснователен и недоказан.  ОТХВЪРЛЯ предявения иск от П.И.М. и П.Т.М. ***, пл. Възраждане №3, представлявана от Кмет за заплащане на неимуществени вреди в останалата му част за сумата над 1000,00 лева до размер на 2000, 00 лева, като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА Община Габрово, пл. Възраждане №3, представлявана от Кмет да заплати на П.И.М. и П.Т.М. *** сума в размер на 550, 00 лева, представляваща направени от тях разноски по делото, като отхвърля в останалата част претенцията за разноски от 550, 00 лева до 910, 00 лева като неоснователна и недоказана.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
 
8 КАНД No 3/2013 Наказателни касационни производства Р.И.Г. РУ ПОЛИЦИЯ - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 13.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 26 от 13.02.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №740/06.12.2012г. по НАХД№816/2012г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
9 КАНД No 5/2013 Наказателни касационни производства Л. Б. ЕООД - СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 13.2.2013г.
РЕШЕНИЕ №27 от 13.02.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 634 от 31.10.2012г. на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 762 по описа за 2012 година.
10 КАНД No 9/2013 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ К.Й.П. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 13.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 29 ОТ 13.02.2013 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 701 от 29.11.2012 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 837 по описа за 2012 година.    Решението е окончателно.  
 
11 Частно КАНД No 10/2013 Наказателни частни касационни производства А.М.М.,
М.С.М.
ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 13.2.2013г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №36/13.02.2013 г.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /с характер на частна такава/ на М.С.М. против Определение № 250 от 03.12.2012 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 1066/2012 година.   ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКАНД № 10 по описа за 2013 година на Административен съд – град Габрово.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.
   
12 КАНД No 11/2013 Наказателни касационни производства Д.В.Х. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 13.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 30 от 13.02.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 725 от 05.12.2012 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 933 по описа за 2012 година.
13 Административно дело No 35/2013 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Г.К.,
М.Г.Т.
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 14.2.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 37 от 14.02.2013 година  Прекратява производството по Адм.д.№35/2013г. по описа на Административен съд Габрово, поради неподсъдност.  Изпраща Исковата молба от Й.Г.К. от гр. В. Търново и Марияна Г.Т. от гр. В. Търново с искане да бъде установено, че документ, представляващ Скица №1345/23.02.2009г. за имот с идентификатор 23947.501.1106 издадена от СГКК гр. Габрово представлява документ с невярно съдържание по подсъдност на Районен съд Габрово.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
 
14 Административно дело No 175/2012 Дела от администр. характер - данъчни Г. П. АД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МТД" ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 15.02.2013 ГОДИНА  ОТХВЪРЛЯ жалба вх. № 1053 от 13.07.2012 г. по описа на съда, подадена от “****” АД, Габрово, против Акт за установяване на задължение за такса битови отпадъци № 91 от 25.04.2012 г. на Главен експерт при Дирекция “Местни данъци и такси” към Община Габрово, потвърден с Решение № МДТ-02-9 от 29.06.2012 г. на Директор Дирекция “Местни данъци и такси” към Община Габрово, с който е установен размер на задължение на дружеството за ТБО на стойност 4 435.64 лв., включваща 4 134.42 лв. главница и 301.22 лв. лихва, изчислена към 14.05.2012 г.  ОСЪЖДА “****” АД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, да заплати на Община Габрово сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., съставляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
 
15 Административно дело No 251/2012 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Х.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 15.2.2013г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 15.02.2013 година.  На основание чл.159, т.8 от АПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производство по делото.  Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок.
16 КАНД No 246/2012 Наказателни касационни производства СД ".. И С." - ГАБРОВО ДНСК - СОФИЯ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 15.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 12 ОТ 15.02.2013 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №541/27.07.2012г. по НАХД№1021 по описа на Габровски районен съд за 2010г., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.  
17 КАНД No 273/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ГАБРОВО ЕТ Р.. П. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 18.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 25 ОТ 18.02.2013 Г.   ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 632 от 30.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 386 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 19436, издадено на 23.11.2011 г. от Директор офис на НАП Габрово към ТД на НАП гр. Велико Търново, с което на ЕТ “Р.- 2- В.П.”*** с ЕИК: ***** е наложена имуществена санкция в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение на чл.5, ал.4 от КСО, във вр. с чл.3, ал.3, т.1 на Наредба Н-8/2005 г. на Министерство на Финансите.    Решението е окончателно.  
18 КАНД No 8/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР - ГАБРОВО Т.Д.Ш. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 18.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 28/18.02.2012 Г.  ОТМЕНЯ Решение №758/07.12.2012г. по НАХД№868/2012г. по описа на Габровски районен съд, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, вместо което  ПОСТАНОВИ  ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш, серия К, №0284401 за налагане на глоба за нарушение, установено чрез автоматизирано техническо средство, издадено от ОД на МВР Габрово, с което за осъществено на 14.07.2012г. в гр. Габрово, ул. “Търновско шосе”, до мебелна къща “Арон” нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, констатирано и заснето посредством автоматизирано техническо средство на Т.Д.Ш. е наложена глоба в размер на 200 лева, като правилен и законосъобразен.   РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.  
19 КАНД No 20/2013 Наказателни касационни производства П.И.П. РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 18.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 32/18.02.2013 г.  ОТМЕНЯ Решение № 802 от 17.12.2012 година на Районен съд –Габрово, постановено по НАХД № 1101 по описа за 2012 година,  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 31 от 10.02.2011г. издадено от Началника на РУ “Полиция “ - Габрово.  
20 КАНД No 15/2013 Наказателни касационни производства Б. Л. ООД - СЕВЛИЕВО ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 19.2.2013г.
РЕШЕНИЕ №20 от 19.02.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 226 от 10.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 567 от 2012 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е изменено наказателно постановление № 100.568 от 08.10.2012 г., издадено от зам. Кмета на Община Севлиево, като наложената с него имуществена санкция на “Б. л.” ООД, Севлиево с ЕИК: ***** за нарушение по чл.123, а.1, във вр. с чл.14 от ЗМДТ в размер на 1000.00 /хиляда/ лв. е намалена на 500.00 /петстотин/ лв., като правилно и законосъобразно.  
 
21 КАНД No 22/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ГАБРОВО В. ЕООД - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 19.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 38 ОТ 19.02.2013 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 745 от 07.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 826 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 11016, издадено на 09.03.2011 г. от Директор офис на НАП Габрово към ТД на НАП гр. Велико Търново, с което на В.” ЕООД, Габрово е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лв. за нарушение на 125, ал.1, във вр. с ал.5 от ЗДДС  Решението е окончателно.  
22 Административно дело No 230/2012 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.Я.Г.,
Д.Я.Д.
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 20.2.2013г., в законна сила от 20.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 6 от 20.02.2013 година.  ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА Л.Я.Г. *** и Д.Я.Д. ***, с която са оспорили Заповед № 0880 от 05.09.2012 година на Кмет на Община Севлиево, с която заповед на основание чл. 195, ал.4 от ЗУТ и констативен протокол от 28.08.2012 година на комисията по чл.196, ал1 от ЗУТ при Община Севлиево, е разпоредено да бъдат извършени неотложни ремонтни и възстановителни работи – покриване на двуетажна жилищна сграда, попадаща в УПИ ХVІ – 1582, кв.50, по плана на гр. Севлиево, с административен адрес гр.Севлиево, ул.”*********” № 9, собственост на Р. П.Х. и наследници на ********* – 1/3 идеална част и Д.Я.Д. и Л.Я.Г. – 2/3 идеални части, с оглед прекратяване на процесите на увреждане на носещата конструкция на същата и недопускане на аварийни ситуации, като неоснователна и недоказана.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.7 от ЗУТ.  
23 КАНД No 262/2012 Наказателни касационни производства Д. К. ЕООД - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 21.2.2013г.
РЕШЕНИЕ №22 от 21.02.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 608 от 26.10.2012 г. на Районен съд гр.Габрово, постановено по н.а.х.д. № 671 от 2012 г. на същия съд, с което решение ГРС е изменил Наказателно постановление № 07-0701136 от 04.05.2012 г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда” Габрово, с което за нарушение по чл.63, ал.2 от КТ, във вр. с чл. 4, ар.3 от Наредба № 5 за СИРИУ, на жалбоподателя “****” ООД гр.Габрово, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”***” № 74, с ЕИК по БУЛСТАТ *******, представлявано от К.Н.И.-Управител, на основание чл. 416, ал.5, във вр. с чл. 414, ал.3 от КТ, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000.00 лена на основание същата правна норма, като е намалил размера на наложената санкция от 3000 лева на 1500 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
24 КАНД No 1/2013 Наказателни касационни производства С.В.Н. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 21.2.2013г.
РЕШЕНИЕ №18 от 21.02.2013 година.   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 207 от 21.11.1012 година, постановено по Н.А.Х.Д. № 378 по описа за 2012 год. на Севлиевския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № НП 100.339, издадено на 27.06.2012 година от заместник Кмет на Община Севлиево и с което за нарушение на чл. 20, ал.6 от Наредба № 1 за Обществения ред в Община Севлиево, на основание чл. 45 от същата наредба на жалбоподателя С.В.Н. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева, като правилно и законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
25 Административно дело No 242/2012 Други административни дела М. ООД - ДРЯНОВО ДИРЕКТОР НА ОДБХ - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 22.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 7 ОТ 22.02.2013 Г.  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на “М.”ООД Дряново против Заповед №02/19.10.2012г. с която е наредено спиране на реализацията на храни на осн. чл. 30, ал. 1, т. 8 от ЗХ на Директор на ОДБХ Габрово, като неоснователно и недоказано.  ОСЪЖДА “М.”ООД Дряново да заплати на Директор на ОДБХ Габрово направените разноски, представляващи възнаграждение за адвокат по адм. дело №242/2012г. по описа на Административен съд Габрово в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.  
26 Административно дело No 24/2013 Дела по ЗСП Б.Л.М. Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 22.2.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 38/22.02.2013 Г.  На основание чл. 158, ал. 3 от АПК съдът  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Л.М. *** от 31.01.2013 година по описа на Административен съд – гр. Габрово.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 24/2013 година по описа на Административен съд – гр. Габрово.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.  
27 КАНД No 258/2012 Наказателни касационни производства В.К.В. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 22.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 24 от 22.02.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 636 от 06.11.2012год., постановено по н.а.х. дело № 787/2012 г. на Габровския районен съд и с което решение е потвърден електронен фиш серия К № 0261027, издаден от ОД на МВР Габрово, с което за извършено нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, на жалбоподателя В. на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл. 182, ал.1, т.2 от ЗДвП, е наложено административно наказание глоба в размер на 50/петдесет/ лева, като правилно и законосъобразтно.
28 КАНД No 265/2012 Наказателни касационни производства ЕТ "Б. Т. - Т." - СТАРА ЗАГОРА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 22.2.2013г.
РЕШЕНИЕ №23 от 22.02.2013 година.   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62 от 22.10.2012 г., постановено по НАХД № 81/2012г. Тревненски районен съд, с което решение последният е потвърдил Наказателно постановление №2012- 24126 от 28.05.2012г. на Директор на РД за области Габрово, В. Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД”Контрол на пазара” към КЗП, като правилно и законосъобразно.  
29 КАНД No 6/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР - ГАБРОВО А.Д.И. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 22.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 19/22.02.2013 Г.  РЕШИ:  ОТМЕНЯ съдебно решение № 715 от 04.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 629 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово и  ПОТВЪРЖДАВА отменения с него електронен фиш серия К № 0025897, с която е наложена глоба в размер на 200.00 /двеста/ лв. на А.Д.И. ***, с ЕГН: ********** за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движението по пътищата.    Решението е окончателно.          
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ  НА СЪДИЯ ЕМИЛИЯ КИРОВА- ТОДОРОВА ПО Н.А.Х.Д.№ 6/2013 г.    Подписвам решение № 19 от 22.02.2013 г. по к.н.а.х.д. № 6/2013 г. на тричленен състав на Административен съд Габрово с особено мнение, по следните съображения:  Не споделям становището на мнозинството на състава, според което нарушението, за което е наложена санкцията на А.И., се счита за доказано. Останалите мотиви споделям изцяло.  Принципът за невиновност на дееца до доказване на противното е основен принцип в българското право, валиден за реализирането на наказателната и административно наказателната отговорност /чл.11 и чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.16, чл.102 и чл.103, ал.2 от НПК/. Този принцип съставлява и основен конституционен принцип, според чл.31, ал.3 от КРБ. И двата типа юридическа отговорност предвиждат претърпяване на лична санкция за извършено противоправно деяние, извършено виновно и обявено от закона за наказуемо, като разлика между тях се явява единствено в степента на обществена опасност, но не и досежно вината и необходимостта от установяване на деянието, респективно способите за тяхното доказване. В тежест на органа, който ангажира нечия лична юридическа отговорност, е да докаже обвинението си както от обективна, така и от субективна страна. На този орган лежи тежестта за доказване на всички признаци от състава на деянието- обективни и субективни.  Тежестта на доказване в административно- наказателното производство лежи върху административно наказващия орган. Безспорно е, че в преценката си дали да издаде електронен фиш последният се основава на констатациите в снимки /клип/ от техническо средство и същите, в рамките на производството по налагане на административни наказания, се приемат за достоверни като доказателства, издадени на основание и по предвидения в закона ред, в случая те са и неоспорени от привлеченото към административно наказателна отговорност лице. В съдебното производство, доколкото то се подчинява на разпоредбите в НПК, нито съставеният електронен фиш, нито тези снимки имат обвързваща доказателствена сила. Чрез снимковия материал съдът е длъжен да изясни фактическата обстановка чрез допустимите доказателствени средства и да прецени има ли извършено нарушение и от кого е извършено.  Електронният фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, не е никакво доказателствено средство и поради това не се приема по реда на чл.283 от НПК, то е актът, който е обект на обжалване в производството. Съдържащите се в него твърдения подлежат на доказване в същото. Съгласно чл.14, ал.2 от НПК, доказателствата и средствата за тяхното установяване не могат да имат предварително определена сила. Такава сила не му предава и друга законова специална правна норма. Специалната разпоредба на чл.189, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДвП признава такава сила, но само по отношение на редовно съставен акт за административно нарушение, а електронният фиш не може да бъде приравнен на такъв акт, без наличието на специална разпоредба, т.к. процесуалните норми, вкл. и тези, регламентиращи реда за установяване на юридически факти /какъвто е нарушението/ са императивни и не могат да бъдат тълкувани и прилагани разширително и по аналогия /чл.46, ал.3 от ЗНА/. Дефиницията на “акт” по ЗДвП се съдържа в разпоредбата на чл.189, ал.1 от закона, съгласно която това са “Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон…”, които “се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон.”. В закона не е предвидено специално длъжностно лице, работещо в тези служби, което да издава фишовете. Не случайно реквизитите на ел. фиш не съдържат автор /издател/. Разпоредбите на чл.189, ал.1 до 3 от ЗДвП касаят именно АУАН, а не електронните фишове. За последните законодателят е приел специални правила- чл.189, ал.4 и сл. от същия нормативен акт.  Смятам, че не е случайно непридаването на доказателствена сила на този фиш. При съставянето на АУАН участват специализирани оправомощени да установяват нарушение органи, свидетели и самият извършител, актът се съставя в негово присъствие, той може да направи веднага възражения с оглед обстоятелството, че е свидетел на обстановката, в която се установява нарушението, участва при самото му съставяне. При електронния фиш няма участие на такива страни. Освен това фишът играе ролята и на НП, с него се налага санкция, с оглед на което той не може да има призната от закона доказателствена сила. Ако се приеме противното бихме стигнали до абсурда че сам по себе си актът, с който се установява нарушението и налага санкцията за него не се нуждае от каквото и да било доказване, респ. ще се приеме и реализира презумпция за вина на посоченото в него лице, която идея законодателят определено не е възприел. Освен това при липсата на специално предвидени процедурни правила за доказване законосъобразността на електронния фиш пред първоинстанционния съд важат правилата на НПК, според препращащата разпоредба на чл.84 от ЗАНН.  В тази връзка лицето, привлечено към административно наказателна отговорност, не е длъжно да доказва, че не е извършило твърдяното нарушение /чл.103, ал.2 от НПК/. Положителният факт /че е извършило такова/ се доказва от АНО. Дори и изложените възражения в жалбата да не са доказани, това не води до извода, че е доказано деянието, за което е ангажирана отговорността на субекта.  НПК не познава системата на формалните доказателства- такива изключващи принципа на оценка на доказателствения материал по вътрешно убеждение. В случая освен използването на формални доказателства, се счита, че могат да се ползват и предустановени такива, ако се счита, че твърдението във фиша относно мястото на извършване на нарушението /гр. Габрово/, което в случая е и част от състава на деянието, следва да се приеме изначално за истинно, само защото е вписано в него. Доказателство е заснетият клип, вкл. и координатните точки, посочени в него, но от него не може да се установи по несъмнен начин дали процесното МПС, в момента на заснемането му, се е движило в чертите на населеното място или извън тях.  Приложената към касационната жалба справка не може да се приеме като доказателство, а евентуално като твърдение на АНО /страна в процеса по съдебното оспорване на фиша/, т.к. от една страна същата изхожда от лице, работещо в системата на ОД на МВР /полицай при сектор “ПП” ОД на МВР Габрово/. От друга страна тази справка се позовава на информация, която се намирала в общодостъпна програма “Гугъл земя”, която информация следвало да се конвертира с програма “GPS Latitude and Longitude Converter” “или с друг подходящ софтуер”, но следва да се напомни, че съдържащата се в Интернет общодостъпна информация не може да служи като доказателство. Не съществува правна норма, която да предоставя на тази информация качеството достоверност, поради което тя няма доказателствена сила. Подобни препращания не могат да се правят и привлеченото към административно наказателна отговорност лице да бъде принуждавано да издирва и извлича такива данни от общодостъпни места за информация, при които никой не поема ангажимент за достоверност. Подобни справки, направени с помощта на Интернет, могат да се направят, напр., в Търговския регистър, но информацията, съдържаща се в него, е призната за достоверна и й е предоставена доказателствена сила от самия закон /ЗТР/. Твърдението на АНО, че “ул. Търновско шосе, кв. Тончевци е участък, който е в чертите на гр. Габрово” е без значение и остава само едно твърдение, съдържащо се в атакувания фиш, което важи и за цялата друга информация, съдържаща се в него. Предмет на спора в случая е дали в момента на заснемане на автомобила той се е намирал на тази улица, в чертите на града или не. Вярно е, че информацията е определяема, на база посочените координатни точки, но докато тя не бъде
30 Частно КАНД No 17/2013 Наказателни частни касационни производства П.Д.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АА" - ОО "КД - ДАИ" -ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 22.2.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 41/22.02.2013 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Определение№247/23.11.2012г. на Габровски районен съд, постановено по НАХД№1125 по описа за 2012г., с което е оставена без разглеждане жалбата на П.Д.Т. *** против НП№27- 0000319/25.06.2012г. на Началник ОО КД ДАИ Габрово и е прекратено производството по делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.  
31 КАНД No 14/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО С. ООД ГР. ТРЯВНА Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 26.2.2013г.
РЕШЕНИЕ №21 от 26.02.2013 година.   РЕШИ:  ОТМЕНЯ съдебно решение № 90/11.12.2012 г., постановено по НАХД № 138 от 2012 г. по описа на Районен съд-Трявна, с което първоинстанционния съд е изменил наказателно постановление № 07-0701320 от 10.08.2012 г., издадено от Директор на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Габрово, с което на "С." ООД- гр. Трявна, за нарушение по чл. 403а, ал.1 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв., вместо което за същото нарушение ТРС, на основание чл. 415в от КТ, е наложил административно наказание-имуществена санкция в размер на 100.00 /сто/ лв., и вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 07-0701320 от 10.08.2012 г., издадено от Директор на Дирекция "Инспекция по труда"- гр. Габрово, с което на "С." ООД- гр. Трявна, ЕИК:********************, за нарушение по чл. 403а, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв., като правилно и законосъобразно.    Решението е окончателно.  
32 КАНД No 16/2013 Наказателни касационни производства А.А.А. РУ ПОЛИЦИЯ - СЕВЛИЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 26.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 40/26.02.2013 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 234 от 15.12.2012 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по НАХД № 625 по описа за 2012 година.
33 КАНД No 28/2013 Наказателни касационни производства З.Б.В. РУ ПОЛИЦИЯ -ГР.ТРЯВНА Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 26.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 44/26.02.2013 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 96 от 08.01.2013 година на Районен съд – Трявна, постановено по НАХД № 153 по описа за 2012 година.  
 
34 Административно дело No 252/2012 Други административни дела Л.Б.Ш. НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 27.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 8/27.02.2013 Г.  ОТХВЪРЛЯ оспорването на Л.Б.Ш. *** против Заповед №РД- 14- 14- 3234/13.11.2012г. на Началник ОО”КД ДАИ” Габрово като неоснователно и недоказано.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
 
35 КАНД No 4/2013 Наказателни касационни производства С.Д.Д. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 27.2.2013г.
РЕШЕНИЕ №17 от 27.02.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 633 от 30.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 475 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено наказателно постановление № 1763 от 21.10.2011 г. на ВНД Началник сектор ПП- Габрово при ОД на МВР Габрово, с което на С.Д.Д. *** с ЕГН: ********** са наложени две санкции за две нарушения по пунктове №№ 1 и 2 от същото, съставляващи нарушения на чл.6, т.1, предл.2 и на чл.103, предл.3 от ЗДвП, за които са му наложени санкции: 1.глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лв. и 2.глоба в размер на 100.00 /сто/ лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, като правилно и законосъобразно в атакуваната част.     Решението е окончателно.
 
36 КАНД No 25/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО ЕТ Е..К. ГР. ТРЯВНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 27.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 43/27.02.2013 Г.   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 от 27.12.2012 година на Районен съд – гр. Трявна, постановено по НАХД № 134 по описа за 2012 година.
37 Частно КАНД No 23/2013 Наказателни частни касационни производства ЕТ "А. Д. - ГРАНИТ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 28.2.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 42 ОТ 28.02.2013 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Определение№278/18.12.2012г. на Севлиевски районен съд, постановено по НАХД№466 по описа за 2012г., с което е оставена без разглеждане жалбата на ЕТ”А.Д.- Г.” В. Търново против НП№07- 0701221/24.07.2012г. на Директор Дирекция Инспекция по труда Габрово и е прекратено производството по делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.  
38 КАНД No 27/2013 Наказателни касационни производства В. З. И. АД - ДРЯНОВО ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ - ТД ДР ГР. В. ТЪРНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 28.2.2013г.
РЕШЕНИЕ № 39 ОТ 28.02.2013 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 65 от 19.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 69 от 2012 г. по описа на Районен съд Дряново, с което е потвърдено наказателно постановление № 1235 от 19.05.2012 г. на Председателя на Държавна Агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, с което на “В. з.- И.” АД, Дряново е наложена имуществена санкция в размер на 2 500.00 /две хиляди и петстотин/ лв. за нарушение по чл.31, ал.1 от ЗДРВВЗ, изразяващо се в неизпълнение на дадени задължителни предписания, като правилно и законосъобразно.   Решението е окончателно.