АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.04.2013 г. до 30.04.2013 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 56/2013 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б. П. Б. АД - СОФИЯ НАЧАЛНИК ДНСК - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 1.4.2013г.
Прекратява делото ОПРЕДЕЛЕНИЕ №77/01.04.2013г. на основание чл. 159, т. 7 от АПК, съдът       ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „***” АД – гр. София, вх. № 346 от 27.03.2013 година по описа на Административен съд – Габрово, съдържаща искане за отмяна на Писмо изх. № ГБ-2471-01-797 от 07.03.2013 година на Началника на ДНСК – София и искане за спиране принудителното изпълнение по събарянето на разширение на жилищна сграда /пристройка/ - собственост на банката до произнасяне на съда с решение по обжалваното писмо.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 56/2013 година по описа на Административен съд – гр. Габрово.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщението до страната.  
2 КАНД No 41/2013 Наказателни касационни производства К.А.Н. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ" - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 2.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 58/02.04.2012 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 739 от 10.12.2012 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 820 по описа за 2012 година
Особено мнение
Особено мнение на съдия Даниела Гишина:     Не споделям мнението на мнозинството от съдебния състав за оставяне в сила на обжалваното решение и доводите ми за това са следните:   Административнонаказателният състав по чл. 93, ал. 2 от ЗАвтП се отнася до случаите, когато водачът на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари, разполага с изискуемите документи, но не ги е представил в момента на проверката, за разлика от този по чл. 93, ал. 1 от ЗАвтП, за която разпоредба е релевантно не дали даден документ, изискуем за извършване на превоза се представя, а дали такъв документ въобще съществува.   В процесния случай се установява, че липсва издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобус за превоз на деца и/или ученици – удостоверение съгласно Приложение № 8 /в редакцията от ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г./ към чл. 38, ал. 3 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства във връзка с чл. 23б, ал. 2 от ЗАвтП. Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 3 от посочената наредба в относимата към случая редакция от ДВ, бр. 104 от 2011 година, в сила от 1.01.2012 година, при периодични прегледи по чл. 32, ал. 1 освен документите по ал. 1, председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС,издава и съответната карта за допълнителен преглед /приложение № 9,  допълнение 1, 2 или 3/, а при периодичните прегледи на автобуси за превоз на деца и/или ученици - удостоверение за допълнителен преглед за проверка на оборудването им /приложение № 8/. Представената след съставянето на АУАН карта за допълнителен преглед /л. 17 от първоинст. дело/ и удостоверение за техническа изправност на ППС /л. 13 от първоинст. дело/ с отбелязване съгласно Приложение № 9, допълнение 2 от горепосочената наредба са от дата 25.06.2012 година, която следва тази на извършената проверка – 20.06.2012 година, от което следва, че няма как да е било издадено исканото удостоверение преди извършената проверка Това обстоятелство е можело да бъде установено от административнонаказващия орган преди издаване на НП и в последното да бъде дадена вярната правна квалификация на деянието – по чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвтП /следва да се отбележи, че деянието е коректно описано в съставения АУАН/. Горното потвърждава тезата, че изискуемото удостоверение съгласно чл. 23б, ал. 2 от ЗАвтП не съществува /не е издадено/ към момента на проверката и нарушението, извършено от Н. попада в хипотезата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвтП, а не на ал. 2. С процесното НП Н. е наказан за нарушение, което не е извършил.   Предвид гореизложеното, намирам, че обжалваното решение на въззивния съд като неправилно поради неправилно приложение на материалния закон следва да бъде отменено и постановено друго решение по същество за отмяна на НП.       Съдия:    
3 Гражданско дело No 20/2012 Искове за обезщетение В.П.Н. Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 3.4.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 79 от 03.04.2013 година  На основание чл. 129, ал. 3 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от В.П.Н. от гр. Габрово против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към министъра на правосъдието с искане за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 31 300 лева.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 20/2012 година по описа на Административен съд – гр. Габрово.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до ищеца, което съобщение да се извърши чрез връчване на препис от настоящото определение.
 
4 Административно дело No 234/2012 Дела по ЗОС Р.Н.Р.,
В.Н.Р.,
А.В.С.,
Ц.В.Л.,
В.С.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 4.4.2013г.
РЕШЕНИЕ №21 ОТ 04.04.2013 ГОДИНА.  ИЗМЕНЯ Заповед № 1697 от 17.09.2012 г. на Кмет на Община Габрово  в частта й, с която е определено обезщетение за отчужден имот, представляващ ПИ с идентификатор 14218.29.9 местност Войновска спирка с площ 1899кв.м., земеделска земя- ливада по КК на гр. Габрово, собственост на наследниците на Д. С. М., жалбоподателите по настоящото производство съгласно приложен НА№14, т. ІІ, рег.№293, нот. дело №351/1999г. по описа на Нотариус с рег.№165 в регистъра на Нотариалната камара, като увеличава обезщетението от 3 576,00 лв. на 16 989 лева (шестнадесет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева) лева.  ОСЪЖДА Кмет на Община Габрово да заплати на Р.Н.Р., В.Н.Р., двете от гр. В. Търново, А.В.С., В.С.А.,*** и Ц.В.Л. *** сума в размер общо на 660 лева, от които- 10 лева заплатена ДТ, 200 лева възнаграждение за вещо лице и 450 лева възнаграждение за адвокат, представляващи направени от същите разноски по настоящото съдебно производство.  РЕШЕНИЕТО съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗОС, е окончателно и не подлежи  на обжалване.  
5 Административно дело No 247/2012 Други административни дела Н. Ч. Р. - *** ГР. ДРЯНОВО ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА СУБСИДИЯ ЗА ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. ДРЯНОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 4.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 19 ОТ 04.04.2013 ГОДИНА  ОТХВЪРЛЯ оспорването на Народно читалище „***” – гр. Дряново, представлявано от председателя М.И.Л., против Решение по Протокол № 4 от 18.10.2012 година на Комисия за разпределение на годишната субсидия за читалищата на територията на Община Дряново, с което са разпределени средстватаза дейност “Читалища” по бюджета за 2012г.  ОСЪЖДА Народно читалище "***" - гр. Дряново да заплати на Община Дряново сумата от 350.- /триста и петдесет/ лева, представляваща извършени разноски пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на касационно оспорване и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
 
6 Административно дело No 29/2013 Други административни дела М** Д-Р Т. В. АД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 4.4.2013г.
РЕШЕНИЕ №18 от 04.04.2013 година.     ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ”****”АД Габрово, представлявано от Д- р Н.И.С. против Писмена покана №29- 02- 24/21.01.2013г. на Директор на РЗОК Габрово, като неоснователна и недоказана.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.  
7 Административно дело No 116/2012 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е** И. ЕООД - СОФИЯ ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 5.4.2013г.
РЕШЕНИЕ №13 от 05.04.2013 година.  ЗАЛИЧАВА заинтересованата страна “*****” ЕООД, Габрово с ЕИК: ******. Решението в тази си част има характера на определение и същото подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.  ОТМЕНЯ Заповед № 446 от 23.03.2012 г. на Заместник- кмета на Община Габрово, с която на основание чл.196, ал.3 и чл.195, ал.6 от ЗУТ е разпоредено освидетелстваните със заповед № 919 от 18.05.2011 г. на Кмета на Община Габрово сгради, находящи се в ПИ № 14218.502.580 от КК на гр. Габрово, а именно: ПИ №№ 14218.502.580.2, 14218.502.580.3 и 14218.502.580.4 с административен адрес- гр. Габрово, ул. “***” № 1, да се премахнат от “***” ЕООД, София с ЕИК: ****.  ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на “****” ЕООД с ЕИК:**** със седалище- гр. София и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. “***” № ***, сумата от 1365.00 /хиляда триста шейсет и пет/ лв. разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.  
8 Административно дело No 25/2013 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т. . ЕООД - ГРАД ТРЯВНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 5.4.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 17 ОТ 05.04.2013 ГОДИНА  ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ с което е даден ход на делото по същество в съдебно заседание на 12.03.2013г.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ОСПОРВАНЕ на “***”ЕООД Трявна с което същият е обжалвал Разрешително за поставяне на преместваемо съоръжение №8/12.12.2012г. на Гл. архитект на Община Трявна, като недопустимо поради липса на активна легитимация на Дружеството, като прекратява производството по делото.  ОСЪЖДА “***”ЕООД Трявна да заплати на Гл. архитект на Община Трявна сума в размер на 150 /сто и петдесет/ лева представляваща направени разноски по делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.  
9 КАНД No 39/2013 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО М.С.М. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 8.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 57/08.04.2013 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 787 от 14.12.2012 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 1003 по описа за 2012 година.
10 КАНД No 50/2013 Наказателни касационни производства В. ООД - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 8.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 61 ОТ 08.04.2013 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 843 от 10.01.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 320 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено наказателно постановление № 07-0700989 от 27.02.2012 г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда” Габрово, с което на “В.” ООД, Габрово, в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 лв. за нарушение на чл.62, ал.1 от Кодекса на труда, като законосъобразно.  Решението е окончателно.
 
11 Административно дело No 253/2012 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Г.Л. НАЧАЛНИК НА РДНСК СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - РУСЕ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 9.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 16 от 09.04.2013 година.  ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Р.Г.Л. ***, ЕГН **********, подадена чрез адвокат М.Н.Н. от ГАК, с която жалба е оспорена Заповед № ДК-02-СЦР-114 от 29.10.2012г. на Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол – Северен централен район, издадена на основание чл. 225, ал.1 от Закона за устройство на територията, разпореждаща да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ “Жилищна сграда”, построена в Урегулиран поземлен имот ІХ–79, от кв.7 по плана на с.Трънито, общ.Габрово-ПИ с идентификатор № ****** по КК и КР на гр.Габрово, като неоснователна и недоказана.  ОСЪЖДА жалбоподателката Р.Г.Л.,***, ЕГН ********** да заплати на основание чл.78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК и чл. 143, ал.4 от АПК в полза на РДНСК-СЦР гр.Русе сумата 150.00 / сто и петдесет/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за оказана правна помощ.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
12 Административно дело No 17/2013 Дела по ЗОС В.Д.Х.,
П.В.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 9.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 25 ОТ 09.04.2013 Г.  ИЗМЕНЯ Заповед № 2539 от 18.12.2012 г. на Кмет на Община Габрово  в частта й, с която е определено обезщетение за отчужден имот, представляващ ПИ 606, кв. 271 с площ 125кв.м. по действащия план на гр. Габрово- ІІІ етап, ІІ част, представляващ ПИ с идентификатор 14218.510.438 по КК на гр. Габрово, по предходния план на ЦГЧ Габрово- 40 част, имотът е с пл. №3591 от кв. 128 и е попадал под улица с о.т. 1592- 1596 между квартали 128 и 129, собственост на наследниците на В.С. Йонков- жалбоподателите по настоящото производство, както и заинтересованите страни по делото- П.В.П., В.В.П., В.В.С., Е.В.С., С.С.С., Р.С.С., Т.К.В., А.Б.П., А.Д.Ш., Е.Й.В., С.Г.С., В.С.С., Н.Х.Н., Х.П.Х., Х.И.П. и А.И.Д., като увеличава обезщетението от 33 500 лв. на 36 338 лева (тридесет и шест хиляди триста тридесет и осем лева) лева.   ОТХВЪРЛЯ в останалата й част претенцията на В.Д. *** и П. *** за заплащане на обезщетение за отчуждаване на описания в Заповед №2539/18.12.2012г. на Кмет на Община Габрово недвижим имот за сумата над 36 338 лева до пълно заявения размер от 50 000 лева като неоснователна и недоказана.  ОСЪЖДА Кмет на Община Габрово да заплати на В.Д. *** и П. *** сума в размер общо на 200 лева, представляващи направени от същите разноски по настоящото съдебно производство, съразмерно на уважената и отхвърлената част от претенцията им.  ОТХВЪРЛЯ претенцията на В.Д. *** и П. *** за заплащане на направените от тях разноски от Кмет на Община Габрово в размер над 200 лева, до пълно заявения от 1100 лева, като неоснователен и недоказан, съразмерно на уважената и отхвърлената част от претенцията им.  РЕШЕНИЕТО съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗОС, е окончателно и не подлежи  на обжалване.    
13 КАНД No 33/2013 Наказателни касационни производства Е. Б. АД - КВ. ЧАРКОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 9.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 56 от 09.04.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 757 от 07.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 862 по описа за 2012 г. на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 07-0701328/23.07.2012 г. на Директор Дирекция “ИТ” Габрово, с което на дружеството жалбоподател на основание чл. 416, ал.5, във вр. с чл.415, ал.1 от КТ, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева, за извършено нарушение на чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда, като правилно и законосъобразно.
Особено мнение
Особено мнение на председателя на състава-съдия Иван Цонков, докладчик по к.н.а.х.дело № 33/2013 г., по описа на съда.  Подписвам решение № 56 от 29.03.2013 г. по к.н.а.х.дело № 33/2013 г. на тричленен състав на Административен съд Габрово с особено мнение, по следните съображения:  Не споделям становището на мнозинството на състава, според което за нарушението, за което е наложена санкцията на “**********” АД Габрово, не е изтекъл предвиденият в чл. 34, ал.2 от ЗАНН срок, при наличието на което административно наказателното производство следва да бъде прекратено, тъй като спазването на посочените срокове по установяването и санкционирването, се отнася до всяко едно административно нарушение и липсва понятие “продължено” нарушение, тъй като нарушението възниква с факта на извършването или не на определено действие към точно определен момент. В тази насока е Решение № 67 от 30.01.2012 г. на Адм.съд София област, постановено по к.а.н.д. 1068/2012г.; решение от 07.12.2012г. по к.а.н.д. 445/2012г. на Адм.съд Русе; решение па к.а.н.д.10273 от 01.10.2012г. на Адм.съд В.Търново; решение от 27.04.2011г по к.а.н.д. 1162/2011г на Адм.съд Варна и пр. Останалите мотиви споделям изцяло.   Считам, че в случая възражението за изтекъл срок по чл. 34, ал.2 от ЗАНН, а именно изтичане на повече от една година от извършване на нарушението, поради което не е следвало да се образува административно наказателно производство срещу дружеството жалбоподател, е основателно. Това е така поради факта, че в разпоредбата на чл. 34, ал.2 от ЗАНН, се сочи, че не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на административно нарушение в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. В случая се касае за втората хипотеза, а именно налице е изтекъл срок повече от една година от извършване на нарушението. Последното е било обективен факт именно след изтичане на определения срок за изпълнение на предписанието 30.06.2011г. и от този момент съгласно цитираната разпоредба от ЗАНН следва да започне да тече едногодишния срок, в който е следвало да бъде реализирана административно наказателната отговорност на дружеството, тъй като никъде в случая никъде в посочената разпоредба не се съдържа изискване този срок да започне да тече от момента на преустановяване на нарушението, а напротив, касае се за срок свързан с момента на извършване на нарушението. И това е така, тъй като изтичането на фиксирания срок от контролните органи срок им дава правна възможност да именно още оттогава да се търси административно-наказателна отговорност от дружеството. В случая може да се твърди дори, че е приложим и по краткия срок от три месеца обуславящ прекратяването на административно наказателната отговорност, тъй като не се касае за неизвестен извършител, а известен такъв, предвид извършваните проверки на дружеството от инспекцията по труда и след като инспекторите от същите са предоставили срок за отстраняване на констатирани недостатъци по работното оборудване, представляващи заплаха за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, и след като именно тези органи са дали предписания в тази насока, е следвало да упражнят своевременен контрол по изпълнение на същите. Това е така и поради факта, че по никакъв начин година след извършване на нарушението категорично трудно би се установи дали не е било отстранено нарушението в указания срок и впоследствие предвид средата и естеството на предписанието, обстоятелствата обосноваващи наличието на нарушението-наличието отново на корозия по транспортната лента, отново да са били възникнали.  
 
14 КАНД No 42/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ А.Г.Г. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 9.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 60 ОТ 09.04.2013 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 814 от 11.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 858 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 11010141 от 06.07.2012 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на А.Г.Г. *** е наложена глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лв. за нарушение на чл.3, ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /отм. считано от 01.04.2012 г./.  Решението е окончателно.  
15 КАНД No 48/2013 Наказателни касационни производства К.-* ЕООД - РУСЕ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 9.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 09.04.2013 Г.   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 844 от 08.01.2013 година на Районен съд -Габрово, постановено по НАХД № 559 по описа за 2012 година.
16 Административно дело No 57/2012 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б. П. Б. АД - СОФИЯ НАЧАЛНИК НА ДНСК - СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 10.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 23 ОТ 10.04.2013 Г.  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на Банка “***”АД против Акт по изпълнението- възлагателно писмо № ГБ-2471-01-400 от 16.02.2012 г. на Началник ДНСК София, с което на “***” ЕООД, кв. Войново, гр. Габрово се възлага принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ГБ-08 от 01.09.2008 г. на Началник РДНСК- Габрово.  Препис от Решението да се изпрати на страните.  Решението не подлежи на обжалване на основание чл.298, ал.4 от АПК.  
 
17 Административно дело No 58/2012 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б. П. Б. АД - СОФИЯ НАЧАЛНИК НА ДНСК - СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 10.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 24 ОТ 10.04.2013 Г.  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на Банка “****”АД против Акт по изпълнението- възлагателно писмо № ГБ-2471-01-404 от 16.02.2012 г. на Началник ДНСК София, с което на “***” ЕООД, гр. Габрово се възлага принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ГБ-10 от 01.09.2008 г. на Началник РДНСК- Габрово.  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на Банка “****АД против Акт по изпълнението- възлагателно писмо № ГБ-2471-01-797 от 07.03.2013 г. на Началник ДНСК София.  Препис от Решението да се изпрати на страните.  Решението не подлежи на обжалване на основание чл.298, ал.4 от АПК.  
 
18 КАНД No 46/2013 Наказателни касационни производства БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ, ДУНАВСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ГР. ПЛЕВЕН Л. А.ЕООД ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 10.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 62/10.04.2013 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 31.01.2013 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по НАХД № 618 по описа за 2012 година.
19 Административно дело No 209/2012 Други административни дела Л.К.Л. АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО - ГР. ГАБРОВО Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 11.4.2013г.
РЕШЕНИЕ №20 ОТ 11.04.2013 ГОДИНА.  ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Решение по т. 7 от дневния ред на Академичния съвет на Технически университет – Габрово от Протокол № 10 от 03.07.2012 година.   ОСЪЖДА Технически университет – Габрово да заплати на Л.К.Л. *** сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.  
 
20 Административно дело No 49/2013 Други административни дела Н.И.И. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ТРЯВНА Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 11.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 28 ОТ 11.04.2013 Г.  ОТХВЪРЛЯ оспорване на Н.И. *** против ЗАПОВЕД №66/13.02.2013г. за налагане на ПАМ на Началник на РУ Полиция Трявна, като неправилна и незаконосъобразна.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.  
   
21 Административно дело No 50/2013 Други административни дела Н.И.И. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" ТРЯВНА Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 11.4.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 85/11.04.2013Г.  на основание чл. 158, ал.3 и чл. 159, т.4 от АПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И:     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И. ***, ЕГН **********, с която е оспорена Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 66/2013г. от 03.02.2013 г. на Началник РУП гр.Трявна, при ОД на МВР Габрово и с която е постановено временно спиране от движение на лек автомобил марка Ауди А 4,рег.№ ЕВ *** ** за срок от един месец.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 50/2013 г., по описа на Административен съд Габрово.   Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението пред ВАС на РБ, чрез Административен съд Габрово.   На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.  
22 КАНД No 49/2013 Наказателни касационни производства Д. К. ЕООД - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 11.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 64/11.04.2013 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №841/08.01.2013г. по НАХД№670 по описа на Габровски районен съд за 2012г., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.  
23 Административно дело No 39/2013 Други административни дела Д.Н.К. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИОКН" Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 12.4.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 90/12.04.2013г.  На основание чл. 159, т.4 от АПК, съдът  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.К. ***, ЕГН **********, с която е обжалвана Заповед за прилагане на принудителни административни мерки /ПАМ/ № 01 от 22.01.2013 г.на арх.Милен Трифонов Маринов- Регионален инспектор при Главна дирекция “Инспекторат за опазване на културното наследство” в Министерството на културата, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 39/2013 г., по описа на Административен съд Габрово.  Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението пред ВАС на РБ, чрез Административен съд Габрово.  На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
 
24 КАНД No 44/2013 Наказателни касационни производства ЕТ "Р.. К." ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 17.4.2013г.
РЕШЕНИЕ №65 от 17.04.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 11 от 01.02.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 651/2012 г. по описа на СРС. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
25 КАНД No 47/2013 Наказателни касационни производства И.И.А. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 17.4.2013г.
РЕШЕНИЕ №66 от 17.04.2013 година.   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20 от 08.02.2013 година на Районен съд – Габрово, постановено по н.а.х.д. № 1206 по описа на същия съд за 2012 година.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
26 КАНД No 58/2013 Наказателни касационни производства РЗОК ГАБРОВО М*** Д-Р Т. В. АД - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 17.4.2013г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ О.С.З. ОТ 17.04.2013 Г.  на основание чл. 225 от АПК и чл. 23, ал. 3 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК  СЪДЪТ  ОПРЕДЕЛИ:  НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ОТВЕЖДА от участие в производството съдиите Светлозар Рачев, Галин Косев и Даниела Гишина.  Изпраща същото на ВАС за определяне на друг равен съд, който да го разгледа.  
27 Административно дело No 53/2013 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б. П. Б. АД - СОФИЯ ДНСК - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 19.4.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 96/19.04.2013 Г.  Прекратява производството Адм..д.№53/2013г. на АС Габрово по жалба на Банка ”****АД гр. София представлявана от Главен изпълнителен директор, чрез надлежно упълномощен процесуален представител- юрисконсулт против Писмо изх. №ГБ- 2471- 01- 798/07.03.2013г. на Началник ДНСК София.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7- дневен срок от съобщението пред ВАС на Република България.  
28 Гражданско дело No 2/2013 Установителни искове Л. ООД - ГР. ЛЯСКОВЕЦ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 22.4.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 99 от 22.04.2013 година  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и връща на ищеца искова молба с вх. № 327 от 22.03.2007 г. по описа на Административен съд– гр. Габрово от “Л.” ООД, гр. Лясковец, ЕИК: ****, без посочен ответник, като нередовна и недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 2 от 2013 по описа на същия съд.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ГАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му.  На ищеца да се изпрати препис от определението.
 
29 КАНД No 45/2013 Наказателни касационни производства И. *** ЕООД ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 22.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 67 ОТ 22.04.2013 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12 от 01.02.2013 година на Районен съд Севлиево, постановено по НАХД № 653 по описа за 2012 година.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
 
30 КАНД No 56/2013 Наказателни касационни производства С. ЕООД ГР. ТРЯВНА ТД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,ОФИС НА НАП ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 22.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 69 ОТ 22.04.2013 Г.    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 12.02.2013 година на Районен съд Габрово, постановено по НАХД № 1034 по описа за 2012 година.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
31 КАНД No 87/2013 Наказателни касационни производства М*** Д-Р С. Х. ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 22.4.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №98 от 22.04.2013г. Прекратява делото на основание чл. 225 от АПК и чл. 23, ал. 3 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК  СЪДЪТ  НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ОТВЕЖДА от участие в производството съдия Даниела Гишина.  Изпраща същото на ВАС за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.  Определението не подлежи на обжалване.  
 
32 Административно дело No 64/2013 Дела по КСО П.Б.П. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОСИГУРЯВАНЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА В РУ "СО" - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 23.4.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 103/23.04.2013 Г.  На основание чл.200, ал.1, предл. второ, във вр. с чл.54, ал.5 от АПК,  ОТМЕНЯ разпореждане № 071-00-415-1 от 13.03.2013 г. на Ръководител Осигуряване за безработица при РУСО, Габрово, с което се спира производството по отпускане на парично обезщетение за безработица, образувано по заявление № 071-00-415 от 11.03.2013 г., подадено от П.Б.П. с ЕГН: **********.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7-мо дневен срок от узнаването му чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.  На РУСО- Габрово и на жалбоподателя да се изпрати препис от определението.  
33 Административно дело No 261/2012 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Й.В. НАЧАЛНИК НА РДНСК - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - ГР. РУСЕ Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 24.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 22 ОТ 24.04.2013 ГОДИНА  ОТХВЪРЛЯ оспорването на Р.Й.В. *** против Заповед № ДК-02-СЦР-129 от 02.11.2012 година на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северен централен район - гр. Русе  ОСЪЖДА Р.Й.В. ***, да заплати на РДНСК – Северен централен район – гр. Русе сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за участие на юрисконсулт в процеса.  Решението е окончателно предвид разпоредбата на чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.  
34 Административно дело No 41/2013 Други административни дела Б.Л.М. Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 24.4.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №108/24.04.2013 г. на основание чл. 158, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Л.М.,***.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 41 по описа за 2013 год. на Административен съд Габрово.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщението за изготвянето му, чрез АС Габрово.  
35 Административно дело No 38/2013 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П. ЕООД - ГР. СЕВЛИЕВО,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - АРХ. М. Т. Ц.
НАЧАЛНИК НА РДНСК - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - ГР. РУСЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 25.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 27/25.04.2013 Г.  ОБЯВЯВА Заповед № ДК-10-СЦР-1/02.01.2013г. на Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Северен централен район, Русе за НИЩОЖНА.   ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол – София, бул. Христо Ботев № 47 да заплати на “П.” ЕООД – Севлиево, ул. *****, ЕИК **** сумата 50.- /петдесет/ лева – деловодни разноски.     Решението не подлежи на обжалване.  
36 КАНД No 52/2013 Наказателни касационни производства Д.И.Б. РУ ПОЛИЦИЯ - СЕВЛИЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 26.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 68/26.04.2013 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 от 31.01.2013 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по НАХД № 630 по описа за 2012 година.
37 КАНД No 53/2013 Наказателни касационни производства М.Д.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 26.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 72 от 26.04.2013 година.ОТМЕНЯ съдебно решение № 14 от 01.02.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1006 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено наказателно постановление № 511 от 29.09.2012 г. на Директор Регионална дирекция по горите /РДГ/- Велико Търново, с което е наложена глоба в размер на 50.00 лв. на М.Д.Г. *** с ЕГН: ********** и е разпоредено същият да заплати сумата от 400.00 /четиристотин/ лв., съставляваща равностойността на липсващи вещи, предмет на нарушение по чл.213, ал.1, т.2 от Закона за горите, като незаконосъобразно.  ОТМЕНЯ същото наказателно постановление като издадено в съществено противоречие с процесуалния закон и материално правните разпоредби.  
38 КАНД No 61/2013 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - В. ТЪРНОВО К.М.Д. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 26.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 74 от 26.04.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 13 от 01.02.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 476 от 2012 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено наказателно постановление № 15 от 15.06.2012 г. на Директор РИОСВ- Велико Търново, с което на К.М.Д. *** с ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 1000.00 /хиляда/ лв. за нарушение на чл.104, ал.1, т.4 от Закона за управление на отпадъците /отм./, като мотивирано и законосъобразно.
39 КАНД No 66/2013 Наказателни касационни производства М. С. Г. ЕООД - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 26.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 73 от 26.04.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 106 от 04.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1246 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено наказателно постановление № 07-0701132 от 02.04.2012 г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда” Габрово, с което на “******** груп” ЕООД, Габрово с ЕИК: ******, в качеството му на работодател, на основание чл.415в от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 100.00 /сто/ лв. за нарушение на чл.6, ал.3 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, като мотивирано и законосъобразно.
40 КАНД No 71/2013 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Т.П.Ц. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 26.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 71 от 26.04.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 736 от 10.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 836 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 365 от 27.07.2012 г. на Директор Регионална дирекция по горите Велико Търново, с което на Т.П.Ц. ***, с ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 100.00 /сто/ лв. за нарушение на чл.206 от Закона за горите, като мотивирано и законосъобразно.
41 КАНД No 55/2013 Наказателни касационни производства С.Г.Й. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ" - ГР. ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 29.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 76 от 29.04.2013 година.  ОТМЕНЯ съдебно решение № 25 от 08.02.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1120 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено наказателно постановление № 27-0000535 от 24.10.2012 г. на Началник Областен отдел “Контролна дейност- ДАИ” – Габрово, с което на С.Г.Й. *** е наложена глоба в размер на 200.00 /двеста/ лв. за нарушение на чл.45, т.2 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ за таксиметров превоз на пътници.  ОТМЕНЯ същото наказателно постановление.
 
42 Административно дело No 2/2013 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Г.В. КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Председател и докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 30.4.2013г.
РЕШЕНИЕ № 26 ОТ 30.04.2013 ГОДИНА  ОТМЕНЯ Заповед № 575 от 23.11.2012 година на Кмета на Община Дряново и  ВРЪЩА преписката на Кмета на общината за ново разглеждане и произнасяне, при съобразяване с мотивите на настоящото решение.  ОСЪЖДА община Дряново да заплати на Т.Г.В. *** сумата от 815 /осемстотин и петнадесет/ лева, представляваща извършени разноски пред настоящата инстанция.  Решението е окончателно предвид разпоредбата на чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
 
43 Частно административно дело No 76/2013 Частни администр. дела ТД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,ОФИС НА НАП ГАБРОВО Г. П. *** АД - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 30.4.2013г., в законна сила от 30.4.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 115 от 30.04.2013 година  ДОПУСКА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА на наложените предварителни обезпечителни мерки от публичен изпълнител при ТД на НАП В. Търново, офис Габрово Цанка Симеонова Пенева, наложени с Постановление изх. №282/10.01.2013 год., до датата на издаване на ревизионен акт по ревизия, възложена със Заповед за възлагане на ревизия №1202220/03.10.2012г. ЗВР№1300175/21.01.2013г. и ЗВР№1300434/21.02.2013г. по отношение на “***”АД, гр. Габрово, представлявано от Д.Х.Г., ЕИК по БУЛСТАТ *****.  Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП В. Търново, офис Габрово.  Определението не подлежи на обжалване.