АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.05.2013 г. до 31.05.2013 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 4/2013 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове И. С. - В. АД - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 7.5.2013г.
РЕШЕНИЕ №29 от 07.05.2013 година.   ОТМЕНЯ чл. 15, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево, приета с решение № 184 от 31.10.2012 г. по протокол № 14 от същата дата на Общински съвет Севлиево, като незаконосъобразна.   ОСЪЖДА Община Севлиево да заплати в полза на “*****” АД гр.Севлиево, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул.”***” № 53, с ЕИК ****, представлявано от К. Х. К.-Изпълнителен директор, сума в размер на 620.00 /шестстотин и двадесет/ лева разноски, представляващи внесената държавна такса за разглеждане на делото, таксата за обнародване на оспорването в ДВ и заплатен адвокатски хонорар.   РЕШЕНИЕТО след влизането му в сила, да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.  
2 Административно дело (К) No 57/2013 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЕВЛИЕВО П.С.Т. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 7.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 33 от 07.05.2013 година.  ОТМЕНЯ съдебно решение № 50 от 08.02.2013 г. на Районен съд Севлиево, постановено по гр.д. № 1661 от 2012 г. по описа на същия съд в частта му, с която е прогласена нищожност на решение № 2 от 15.03.2000 г. на Поземлена комисия Севлиево, постановено по преписка № 4825 от 15.03.2000 г., с което на наследниците на С. Т.С. с ЕГН:********… е определено право на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи- 1.810 дка, ІІІ категория за обезщетение със земя и/или поименни компенсационни бонове на стойност от 1 765.00 лв. по жалба на П.С.Т.,*** и ВРЪЩА делото за разглеждането му от друг състав на същия първоинстанционен съд, който следа да се произнесе при спазване на указанията, дадени в настоящия съдебен акт, включително и като направи нова преценка за допустимост на производството и в тази негова част.  ОБЕЗСИЛВА същото съдебно решение в частта му, в която е прогласена нищожност на решение № 434С от 02.04.2001 г. на Общинска служба по земеделие и гори- Севлиево, постановено по заявление № 64006 за възстановяване правото на собственост на Община Севлиево УКАТТЕ 65027- земи по чл.19 в съществуващи /възстановими/ стари реални граници по жалба на П.С.Т.,***.  ОБЕЗСИЛВА същото решение в частта му, в която е прогласена нищожност на решение № 561 от 16.08.2004 г. на Общинска служба по земеделие- Севлиево, постановено по заявление № 64002 за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр. Севлиево ЕКАТТЕ 65927 на Държавен поземлен фонд и изготвена скица на имот № 080114, представляваща неразделна част от решението по жалба на П.С.Т.,***.  ОТМЕНЯ същото съдебно решение в частта му, в която се присъждат разноски в полза на жалбоподателя П.С.Т.,***.    Касационното решение е окончателно.  
3 КАНД No 77/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ ПО ХРАНИТЕ - ГАБРОВО М. ООД - ДРЯНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 9.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 78 от 09.05.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 21 от 13.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. №8 от 2013 г. по описа на Районен съд Дряново, с което е отменено наказателно постановление № 59 от 17.12.2012 г. на Директор на Областна дирекция по безопасност на храните- Габрово, с което на “*****” ООД Дряново с ЕИК: ******* е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лв. за нарушение на чл.70, ал.1 от НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 Г. НА МЗ И МЗГ.
4 КАНД No 78/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ ПО ХРАНИТЕ - ГАБРОВО М. ООД - ДРЯНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 13.5.2013г.
РЕШЕНИЕ №77 от 13.05.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 22 от 19.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. №9 от 2013 г. по описа на Районен съд Дряново, с което е отменено наказателно постановление № 60 от 17.12.2012 г. на Директор на Областна дирекция по безопасност на храните- Габрово, с което на “М.” ООД Дряново с ЕИК: **** е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лв. за нарушение на чл.70, ал.1 от Наредба № 5 от 2006 г. на МЗ и МЗГ.    Решението е окончателно.  
5 Административно дело No 262/2012 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СОБСТВЕНИЦИ И ЖИВУЩИ В БЛОК "ЯВОР" - СЕВЛИЕВО НАЧАЛНИК РДНСК - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - ГР. РУСЕ,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 14.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 30 ОТ 14.05.2013 Г.  ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-СЦР-34 от 01.11.2012 г. на Началник на РДНСК – Северен централен район- Русе, с която е отхвърлена жалбата на С.Г.С., представител на етажната собственост на блок “Явор”, вход “В”, ул.Стоян Бъчваров” № 21, град Севлиево, против Разрешение за строеж № 27 от 18.02.2011 г. на Главен архитект на Община Севлиево като недопустима и е оставено в сила обжалваното РС. ВРЪЩА преписката Началник на РДНСК – Северен централен район- Русе, за произнасяне по същество на основание чл.216, ал.6 от ЗУТ по жалбата на С.Г.С., представител на етажната собственост на блок “Явор”, вход “В”, ул.Стоян Бъчваров” № 21, град Севлиево, против Разрешение за строеж № 27 от 18.02.2011 г. на Главен архитект на Община Севлиево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
6 Административно дело No 79/2013 Други административни дела П.Р.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 14.5.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 134 от 14.05.2013 година  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 79 по описа на Административен съд –Габрово за 2013 година, като местно неподсъдно на този съд.  ИЗПРАЩА делото на Административен съд - София-град, по подсъдност.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
 
7 КАНД No 60/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ ПО ХРАНИТЕ - ГАБРОВО М. ООД - ДРЯНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 14.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 70/14.05.2013 Г.   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13 от 28.02.2013 година на Районен съд – гр. Дряново, постановено по НАХД № 4 по описа за 2013 година.
8 Административно дело No 36/2013 Дела по КСО Я.М.Я.,
Р.М.Г.,
Т.Х.М.,
В.В.Ш.
ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУ "СО" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 15.05.2013 ГОДИНА.  ОТМЕНЯ Решение № 6 от 28.01.2013 г. на Директор РУ”СО”- Габрово, с което е отхвърлена жалба на Я.М.Я., ЕГН: ********** ***; Р.М.Г.,***, Т.Х.М.,*** и В.В.Ш.,***, членове на ТЕЛК- при М** “Д-р ****.” АД, Севлиево против Разпореждане № 586 от 09.112012 г. на Началник отдел “КПК” при същата администрация, в едно със същото Разпореждане.  ОСЪЖДА Национален осигурителен институт, София, Районно управление “Социално осигуряване” Габрово да заплати на Я.М.Я., ЕГН: ********** ***; Р.М.Г.,***, Т.Х.М.,*** и В.В.Ш.,*** сумата от 200.00 /двеста/ лв., съставляваща направени от същите по делото разноски пред настоящата съдебна инстанция.    Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово с касационна жалба, подадена до Върховен административен съд.  
9 Административно дело No 28/2013 Други административни дела М.Н.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 16.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 31 ОТ 16.05.2013 Г.  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на М.Н.К. ***, против обективиран в писмо Изх. № 58737 от 03.12.2012 г.на Директора на ОД на МВР Габрово отказ за промяна в регистрацията на лек автомобил марка“Опел”, модел “Астра”, с ДК № ЕВ **** **, комби, собственост на“***” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”***” № *** с управител Х. П.П., закупени от жалбоподателя чрез договор за покупко-продажба на автомобили от 12.11.2012г. на Нотариус Н. М., по реда на чл.32, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1 от Закона за особените залози, като неоснователно и недоказано.  Решението подлежи на обжалване чрез АС Габрово, пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от получаване на съобщението.  
10 Административно дело (К) No 59/2013 Касационни производства К. Т. АД - СОФИЯ ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЕВЛИЕВО,
Р.Д.Д.,
Ц.Д.К.
Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 17.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Касационно адм. д. № 59 по описа на Административен съд Габрово за 2013 година.  Изпраща делото на ВАС на РБ по подсъдност.  
11 КАНД No 85/2013 Наказателни касационни производства М*** Д-Р Т. В. АД - ГАБРОВО РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 17.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 83 ОТ 17.05.2013 ГОДИНА  ОТМЕНЯ съдебно решение № 183 от 22.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 172 от 2013 г. по описа на Районен съд Габрово в частта му, в която е потвърдено наказателно постановление № 14-Ф от 21.01.2013 г. на Директор Районна здравноосигурителна каса Габрово досежно пунктове от № 7 до № 16, с всеки от които е наложена санкция от по 200.00 /двеста/ лв. на МБАЛ “*****” АД, Габрово за нарушения на чл.182, т.1, във вр. с чл.183, т 3 от НРМДМ 2012 г. и чл.30, т.5 от същия договор, изразяващи се в неправомерно доплащане за медикаменти от пациенти по време на болничното им лечение по клинична пътека, като немотивирано и незаконосъобразно.  ОТМЕНЯ същото наказателно постановление в същите пунктове от № 7 до № 16.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 183 от 22.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 172 от 2013 г. по описа на Районен съд Габрово в останалата му част, като мотивирано и законосъобразно.  Решението е окончателно.
 
12 Гражданско дело No 4/2013 Искове за обезщетение К.Д.Ц. ОБЩИНА ТРЯВНА Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 20.5.2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 144 ОТ 20.05.2013 Г.  На основание чл. 204 от АПК, чл.129, от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК ,  ПРЕКРАТЯВА производството по ГД № 4 по описа на Административен съд – Габрово за 2013г.  ВРЪЩА исковата молба на К.Д.Ц. ***№ 472 от 24.04.2013г. по описа на Административен съд – Габрово.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му, пред Върховен административен съд на Република България.  На ищцата и на Община Трявна да се изпрати препис от определението.
 
13 КАНД No 69/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ГАБРОВО Р. ООД - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 20.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 88/20.05.2013 Г.   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 от 04.03.2013 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 7 по описа за 2013 година.     Решението е окончателно.  
14 КАНД No 73/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО ЕТ Д. Т. - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 20.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 90/20.05.2013 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №9 от 14.02.2013г., постановено по н.а.х.д. №1021/2012г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено Наказателно постановление №2034 от 12.03.2012г. на Директор на Офис Габрово към ТД на НАП В. Търново, с което на жалбоподателя ЕТ“Д.Т.”*** е наложена санкция- имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лв.  Решението е окончателно.
 
15 КАНД No 38/2013 Наказателни касационни производства М.К.К. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 21.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 80 от 21.05.2012 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 751 от 03.12.2012год., постановено по н.а.х. дело № 996/2012 г. на Габровския районен съд и с което решение е потвърден електронен фиш серия К № 0254138, издаден от ОД на МВР Габрово, с което за извършено нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, на жалбоподателя М.К.К. на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл. 182, ал.1, т.3 от ЗДвП, е наложено административно наказание глоба в размер на 100/сто/ лева, като правилно и законосъобразно.
16 Административно дело No 26/2013 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.Х.П.,
А.Б.П.
НАЧАЛНИК НА СГКК - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 23.5.2013г.
РЕШЕНИЕ №34 от 23.05.2013 година.  ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-07-29 от 21.01.2013 г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър- Габрово, в частта й, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, ЕКАТТЕ 14218, общ. Габрово, изразяващо се в изменение границите на поземлен имот с идентификатор № 14218.510.545, като към него се приобщава ПИ с идентификатор № 14218.510.544, преномерира се сграда с идентификатор № 14218.510.544.1 на сграда с идентификатор № 14218.510.545.6 и се заличава ПИ с идентификатор № 14218.510.544, собственост на Ц.Х.П. и А.Б.П. /както е записано в самата заповед/.  ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър- София да заплати на Ц.Х.П. с ЕГН: ********** и А.Б.П. с ЕГН: **********, двете от гр. Габрово, сумата от 460.00 /четиристотин и шейсет/ лв., съставляваща разноски по настоящото дело, заплатени от тях за настоящата съдебна инстанция.    Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.  
 
17 КАНД No 51/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ ПО ХРАНИТЕ - ГАБРОВО М. ООД - ДРЯНОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 23.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 75 от 23.05.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 19.02.2013 година на Районен съд – гр. Дряново, постановено по Н.А.Х.Д. № 5 по описа за 2013 година.
18 КАНД No 59/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ ПО ХРАНИТЕ - ГАБРОВО М. ООД - ДРЯНОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 23.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 79 от 23.05.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12 от 25.02.2013 година на Районен съд – гр. Дряново, постановено по Н.А.Х.Д. № 6 по описа за 2013 година.
19 КАНД No 62/2013 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ -ГР.ТРЯВНА Д.И.Х. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 23.5.2013г.
РЕШЕНИЕ №85 от 23.05.2013 година.  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 10 от 28.02.2013год., постановено по НАХД № 157/2012 г. на Тревненския районен съд.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
   
20 КАНД No 67/2013 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Х.П.Х. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 23.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 81 от 23.05.2013 година.  ОСТАВЯ в сила съдебно решение № 84 от 01.03.2013 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по н.а.х. дело № 36, по описа за 2013 година, с което Решение е отменено Наказателно постановление/НП/ № 544 от 19.12.2012 година, издадено от Директор на РУГ В.Търново. Със същото НП на основание чл.275, ал.1, т.2 от Закона за горите/ЗГ/ и чл. 53 от ЗАНН на Х.П.Х. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 50/петдесет/ лева за извършено нарушение по чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, както и да заплати паричната равностойност на липсващите вещи предмет на нарушението – 7 /седем/ пространствени куб.метра дърва за горене от дървесен вид цер, в размер на 175 лева, като правилно и законосъобразно.
21 Административно дело No 22/2013 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.П.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - ГР. РУСЕ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 27.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 35 от 27.05.2013 година.  ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на М.П.С. ***, ЕГН **********. С така депозираната жалба е оспорена Заповед № ДК-02-СЦР-146 от 20.11.2012г. на Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол–Северен централен район, издадена на основание чл. 225, ал.1 от Закона за устройство на територията, разпореждаща да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ “Пристройка към съществуваща жилищна сграда”, построена в ПИ с идентификатор № 14218.518.137, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, с административен адрес гр.Габрово, ул.”*******” № 33, като неоснователна и недоказана.  ОСЪЖДА жалбоподателя М.П.С. ***, ЕГН ********** да заплати на основание чл.78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК и чл. 143, ал.4 от АПК в полза на РДНСК-СЦР гр.Русе сумата 150.00 / сто и петдесет/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за оказана правна помощ.
 
22 Административно дело No 66/2013 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.М.,
Ц.М.М.,
И.М.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 27.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 37 ОТ 27.05.2013 Г.  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на С.И.М., Ц.М.М. и И.М.М.,***, против Решение № 77С- 3/22.03.2013г. на Кмет на Община Дряново, с което е оставено без разглеждане по същество искане, направено с писмена молба с вх. №77С- 3 от 21.02.2013 година и административното производство е прекратено, като неоснователно и недоказано.  ОСЪЖДА С.И.М., Ц.М.М. и И.М.М.,*** да заплатят на Кмет на Община Дряново сума в размер на 220 лева, представляващи направени разноски по делото- възнаграждение за адвокат.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
   
23 Административно дело No 77/2013 Други административни дела С. АД - ГАБРОВО КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 27.5.2013г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №152/27.05.2013Г.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от “С****”АД Габрово, от процесуален представител, упълномощен от С.Ш. и С.Е.- изпълнителни директори против мълчалив отказ на Кмет на Община Габрово по подадено от Дружеството Искане с вх. №ИЕ- 01- 01- 52/19.03.2013г. до Кмет на Община Габрово, като процесуално недопустима поради просрочие.  ПРЕКРАТЯВА производството Адм.д.№77/2013г. на АС Габрово по жалба от “С****”АД Габрово, от процесуален представител, упълномощен от С.Ш. и С.Е.- изпълнителни директори против мълчалив отказ на Кмет на Община Габрово по подадено от Дружеството Искане с вх. №ИЕ- 01- 01- 52/19.03.2013г. до Кмет на Община Габрово на осн. чл. 159, т. 5 от АПК.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7- дневен срок от съобщението пред ВАС на Република България.
   
24 Гражданско дело No 7/2013 Искове за обезщетение И.К.Д. Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Разпореждане от 27.5.2013г.
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 151/27.05.2013Г.  В СЛУЧАЯ СЕ КАСАЕ ЗА ВРЕДИ, КОИТО НЕ СА ПРИЧИНЕНИ НА ГРАЖДАНИ ОТ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ АКТОВЕ, ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯНА ОРГАНИ НА ДЪРЖАВАТА ИЛИ ОБЩИНИТЕ И ТЕХНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ПРИ ИЛИ ПО ПОВОД ИЗПЪЛНЯВАНА АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ, ПОРАДИ КОЕТО НЕ СЕ КАСАЕ ЗА ИСК ПО.ЧЛ.1.,АЛ.1 ОТ ЗОДОВ, А ЗА НЕПОЗВОЛЕНОУВРЕЖДАНЕ ПО ЗЗД, ПОРАДИ КОЕТОДЕЛОТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПРАТИ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ НА РС ГАБРОВО.
25 Административно дело No 46/2013 Други административни дела Л.Б.Ш. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 30.5.2013г.
РЕШЕНИЕ № 36 ОТ 30.05.2013 Г.  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 70713/ 2013 от 04.03.2013 г., издадена от Камен Спасиев Дянков, в качеството му на Началник сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР- Габрово, с която на Л.Б.Ш. *** е наложена принудителна административна мярка на основание чл.171, ал.1, б.”а” от Закона за движението по пътищата- временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до отпадане на същото основание.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.