АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.06.2014 г. до 30.06.2014 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 84/2014 Наказателни касационни производства С** ЕООД - ГАНЧОВЕЦ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 3.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 139/03.06.2014 Г.   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6 от 17.02.2014 г. на Районен съд гр.Дряново, постановено по н.а.х.д. № 183 от 2013 г. по описа на същия съд, с което е изменено наказателно постановление № 07-0701864 от 04.11.2013 г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” Габрово, с което за нарушение по чл.261, ал.1 от КТ на жалбоподателя “С**” ЕООД, с ЕИК: ****, е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв. на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл. 414, ал.1 от КТ, като на основание чл. 415в от КТ, съдът е намалил наложената санкция от 1500 лева и е наложил такава в размер на 200 лева
2 КАНД No 95/2014 Наказателни касационни производства П.П.Ч. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 3.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 144 ОТ 03.06.2014 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 770 от 17.02.2014 год., постановено по Н.А.Х.Д. № 992/2013 год. на Габровския районен съд.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
 
3 КАНД No 103/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ГАБРОВО ЕТ И. - П. К. - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 3.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 143 ОТ 03.06.2014 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 127 от 13.03.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 76 от 2014 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 84662, издадено на 19.11.2013 г. от Директор офис на НАП Габрово към ТД на НАП гр. Велико Търново, с което на ЕТ “И.- П.К.”*** с ЕИК: **** са наложени две имуществени санкции в размер на 500.00 /петстотин/ лв. всяка от тях, по чл.355, ал.1 от КСО за нарушение на чл.5, ал.4 от КСО, във вр. с чл.3, ал.3, т.1 на Наредба Н-8/2005 г. на Министерство на Финансите, като мотивирано и законосъобразно.  Решението е окончателно.  
4 КАНД No 108/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Х. П. ЕООД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 3.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 146 ОТ 03.06.2014 Г.  ОТМЕНЯ съдебно решение № 131 от 14.03.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 119 от 2014 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 07-0701969 от 17.01.2014 г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда”- Габрово, с което на “Х****” ЕООД, гр. Велико Търново, с ЕИК: ****, в качеството му на работодател, е била наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв., за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ.  ПОТВЪРЖДАВА същото наказателно постановление.    Решението е окончателно.  
5 Административно дело No 32/2014 Дела по КСО Б.И.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ РУ"СО" ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 4.6.2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 258/04.06.2014 Г .  Прекратява производството Адм..д.№32/2014г. на АС Габрово по жалба Б.И.И. *** против Решение №12/21.02.2014г. на Директор на ТП на НОИ РУСО Габрово, поради оттегляне на жалбата.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7- дневен срок от съобщението пред ВАС на Република България.  
6 КАНД No 99/2014 Наказателни касационни производства С.П.С. РУ ПОЛИЦИЯ - СЕВЛИЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 4.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 154 ОТ 04.06.2014 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №74/19.03.2014г. по НАХД№620/2014г. по описа на Севлиевски районен съд като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
   
7 КАНД No 100/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РДГ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Т.Х.Б. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 4.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 148/04.06.2014 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63 от 11.03.2014 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по НАХД № 29 по описа за 2014 година, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 552 от 17.01.2014 година на Директора на РДГ – Велико Търново по отношение на постановеното отнемане в полза на държавата на лекотоварен автомобил „УАЗ” фургон, без регистрационни номера.
8 КАНД No 109/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ГАБРОВО ЕТ М.. Д. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 4.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 151/04.06.2014 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 123 от 10.03.2014 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 72 по описа за 2014 година.
   
9 КАНД No 120/2014 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ - ГАБРОВО Х.Д.Х. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 4.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 153/04.06.2014 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №691/10.02.2014г. по НАХД№873/2013г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.  
10 КАНД No 97/2014 Наказателни касационни производства У.ЕООД - ГРАД ГАБРОВО ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 5.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 145 ОТ 05.06.2014 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87 от 28.02.2014 г. на Габровския районен съд, постановено по н.а.х.д. № 958/2013 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
11 КАНД No 101/2014 Наказателни касационни производства РС ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО -ГАБРОВО П.Г.Г. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 5.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 149 ОТ 05.06.2014 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33 от 11.02.2014 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 1125 по описа за 2013 година.    Решението е окончателно.  
12 КАНД No 105/2014 Наказателни касационни производства И.Г.Е. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АА" - ОО "КД - ДАИ" -ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 5.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 150/05.04.2014 Г.  ОТМЕНЯ Решение № 37 от 21.02.2014 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 749 по описа за 2013 година, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 27-0000280 от 04.07.2013 година на Началника на Областен отдел „Контролна дейност - ДАИ“ – гр. Габрово в частта му, с която на И.Г.Е. за нарушение на чл. 45, т. 2, предл. 2 от Наредба № 34 от 06.12.1999 година на МТ и на основание 105, ал. 1 от Закона за автомобилните превози е наложена глоба от 200 /двеста/ лева, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 27-0000280 от 04.07.2013 година на Началника на Областен отдел „Контролна дейност - ДАИ“ – гр. Габрово в частта му, с която на И.Г.Е. за нарушение на чл. 45, т. 2, предл. 2 от Наредба № 34 от 06.12.1999 година на МТ и на основание 105, ал. 1 от Закона за автомобилните превози е наложена глоба от 200 /двеста/ лева
 
13 Административно дело (К) No 51/2014 Касационни производства ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Д.С.Л. Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 42 ОТ 06.06.2014 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 83 от 27.03.2014 г., постановено по адм.д. № 112 от 2014 г. /посочено като гражданско такова със същия номер/ по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменена заповед № 0022 от 10.01.2014 г. на Кмета на Община Севлиево, издадена на основание §.4к, ал.13, т.1 и ал.8, т.3 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с която е одобрено изменение на регистрите към влязъл в сила план на новообразуваните имоти в частта му, по отношение ПИ № 65927.523.3 и ПИ № 65927.523.2.  ОСЪЖДА Община Севлиево да изплати на Д.С.Л. *** с ЕГН: **********, съдебни разноски в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лв., направени от същата, като страна в производството пред настоящата съдебна инстанция.  Касационното решение е окончателно.
 
14 Административно дело No 162/2013 Други административни дела ИЛИАНА ДИМОВА 73 ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 10.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 43 от 10.06.2014 година.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “И.Д. 73”ЕООД /в производство по несъстоятелност/, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”*********” № 52Е, ет.3, ап.9, с ЕИК *******, представлявано от Б.А.М. - временен с., срещу заповед № 10 от 19.03.2013 г. на Агенция "Пътна инфраструктура"- Директор Областно пътно управление Габрово, с която се отнема разрешение № 4 от 30.08.2011 г. на директора на Директора на Областно пътно управление Габрово, за експлоатация на търговски крайпътен обект – “Бензиностанция и газстанция”/до 2 колонки/, включително в обслужващата зона на път ІІ-44 “Обходен път Севлиево-Габрово”, км. 27+100 – дясно.
15 КАНД No 93/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР - ГАБРОВО А.Ц.Н. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 10.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 147/10.06.2014 Г.   ОТМЕНЯ Решение № 768 от 10.02.2014 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 691 по описа за 2013 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 464/13 от 27.05.2013 година на Началника на сектор ПП към ОД на МВР - Габрово, с което на А.Ц.Н. *** за нарушение на чл. 20, ал. 2, предл. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 179, ал. 2, предл. 1 от с.з. е наложена глоба в размер на 100 /сто/ лева.  
16 Административно дело No 55/2014 Други административни дела АКВА ВАТ 1 ООД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕРИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 11.6.2014г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 11.06.2014 ГОДИНА.  С оглед така направено възражение от страна на процесуалния представител на ответника относно местната подсъдност на настоящия правен спор, като взе предвид и разпоредбата на чл.133, ал.2, т.2, АПК, във връзка с ал.1 и на осн. чл.135, ал.1 и ал.3 от същия нормативен акт съдът намира, че настоящото дело, като такова по оспорване на индивидуален административен акт, следва да се разгледа от административния съд в района на който е седалището на органа, издал оспорения индивидуален административен акт, а именно- ВТАС, т.к. неговата администрация няма териториална структура на територията на ГАС, въпреки че седалището на жалбоподателя се намира на такава територия. При положение, че законодателят предоставяше възможност спорът да се гледа просто по седалището на дружеството, то той не би направил и уговорката в чл.133, ал.1, т.2 от АПК за наличие на структурно формирование, което следва също да е на такава територия. В случай, че няма наличие на териториална структура на органа, издал оспорения административен акт и седалището на жалбоподателя, следва приложението на ал.2 на чл.133, която е изключение от общия принцип на местната подсъдност в ал.1. Според нея делата се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения акт при някоя от двете хипотези, а това седалище е гр. Велико Търново.  Поради това настоящият състав на ГАС намира, че производството по настоящото дело следва да се прекрати и да се повдигне спор за подсъдност пред Върховен административен съд, с оглед необходимостта от постановяване на стабилен съдебен акт и защита интересите на участващите по спора страни.  Поради така изложеното настоящия съдебен състав  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по настоящето адм. дело №55/2014 година и повдига спор за местна подсъдност, като изпраща делото във ВАС за произнасяне в тази насока на така посочените основания.
 
17 Частно КАНД No 143/2014 Наказателни частни касационни производства В.П.Н. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 11.6.2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 272/11.06.2014 Г.  На основание 221, ал. 2, предл. 1 във връзка с чл. 236 от АПК,  ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 141 от 02.04.2014 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 141/2014 година.   Определението е окончателно.
 
18 Административно дело No 1/2014 Други административни дела М.П.П. РЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 12.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 41 ОТ 12.06.2014 Г.  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на М.П.П. *** против т. 2 от Заповед №768/14.12.2013г. на Ректор на Технически университет Габрово, като неоснователно и недоказано.  ОСЪЖДА М.П.П. ***, да заплати на Ректор на Технически университет Габрово направените разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение по адм. дело № 1/2014г. по описа на Административен съд Габрово в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
 
19 Административно дело No 23/2014 Други административни дела Ю.С.П. Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 12.6.2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 275/12.06.2014Г.  ОТМЕНЯ Определение от 11.06.2014г. постановено по настоящото дело с което:   -е възстановен срока за обжалване на мълчалив отказ на специалиста по ловно стопанство към СЛРД “Чардафон” – Габрово за издаване на резрешително за месец февруари 2014г.,   -е заличен досегашния ответник – Председателя на СЛРД “Чардафон”,   -е конституиран като ответник Специалиста по ловно стопанство към сдружението  Определението в тази му част не подлежи на обжалване.   Вместо което постанови:   ОТХВЪРЛЯ искането на Ю.С.П.П. с ЕГН ********** *** за възстановяване на срока за обжалване на мълчалив отказ на специалиста по ловно стопанство към СЛРД “Чардафон” – Габрово за издаване на резрешително за лов на хищници за месец февруари 2014г   Определението в тази му част подлежи на обжалване с частна жалба на основание чл. 161, ал.3 от АПК в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.    
     
20 Частно КАНД No 118/2014 Наказателни частни касационни производства И.. ЕООД ГР. ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 13.6.2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 156/13.06.2014 Г.  ОТМЕНЯ Определение № 149 от 07.04.2014г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 280 по описа за 2014 година, с което е оставена без разглеждане жалбата на “******” ЕООД – Габрово, кв. Шенини № 46, ЕИК ***** срещу Наказателно постановление № 07-070124309.07.2012г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Габрово и е прекратено производството по НАХД № 280 по описа за 2014 година на Районен съд - Габрово.    ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
 
21 КАНД No 113/2014 Наказателни касационни производства М.К.Т. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 17.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 164 от 17.06.2014 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 119 от 14.03.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 1135 от 2013 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено наказателно постановление № 974 от 04.10.2013 г., издадено от Началник сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР- Габрово, с което на М.К.Т. от гр. Монтана с ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 100.00 /сто/ лв. за нарушение на чл.20, ал.2, предл. първо от ЗДвП и глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лв., както и лишаване от право на управление на МПС за срок от един месец за нарушение на чл.123, ал.1, т.3, б.”в”, предл. първо от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно.
22 КАНД No 116/2014 Наказателни касационни производства Х.В.Т. РУ ПОЛИЦИЯ - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 17.6.2014г.
РЕШЕНИЕ №162 от 17.06.2014 година.  ОТМЕНЯ съдебно решение № 149 от 02.04.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 89 от 2014 г. по описа на Районен съд Габрово в частта му, с която е потвърдено наказателно постановление № 9/14 от 23.01.2014 г., издадено от Началник Районно управление “Полиция” Габрово по отношение на нарушението по пункт № 2 от същото, касаещо управление на МПС, движещо се по републиканската пътна мрежа, без залепен валиден винетен стикер на предното стъкло- нарушение по чл.100, ал.2, предл. първо от ЗДвП, за което на Х.В.Т. *** с ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 1500.00 лв. на основание чл.179, ал.3, т.2, предл.4 от ЗДвП.  ИЗМЕНЯ същото наказателно постановление в тази му част, като определя санкция за нарушението- глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лв. на основание чл.179, ал.5 от Закона за движението по пътищата.   ОСТАВЯ В СИЛА същото съдебно решение в останалата му част, с която е потвърдено същото наказателно постановление в частта му по пунктове № 1 и № 3, относно нарушения на чл.70, ал.3 от ЗДвП и чл.100, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП.     Решението е окончателно.  
23 Административно дело No 63/2014 Други административни дела Г.Н.И. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 18.6.2014г.
С ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ О.С.З. ОТ 18.06.2014 Г.  на основание чл 159, т. 1 от АПК  СЪДЪТ  ОПРЕДЕЛИ:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № ПО 01-662/29.04.2014 г. на Г.Н.И. срещу Отказ на Областен управител на Област Габрово изх. № ПО-01-662/1 от 13.05.2014 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 53/2014 по описа на Административен съд Габрово.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес пред ВАС на РБ.  
24 Административно дело (К) No 87/2014 Касационни производства Д.Б.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 18.6.2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 287/18.06.2014г.  На основание чл. 225 и чл.133, ал.3 от АПК, съдът  Прекратява производството по К.А.Д. № 87 на Административен съд Габрово по описа за 2014 година.  Изпраща К.А.Д. № 87 по описа за 2014 година на АС-Габрово на ВАС на Република България гр.София, за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото.  Определението не подлежи на обжалване.  
 
25 КАНД No 98/2014 Наказателни касационни производства М.Х.Л. РУ ПОЛИЦИЯ -ГР.ТРЯВНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 18.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 166 ОТ 18.06.2014 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №13/13.03.2014г. по НАХД№2/2014г. по описа на Тревненски районен съд като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.  
26 КАНД No 119/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР - ГАБРОВО П.Ц.Ц. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 18.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 163 ОТ 18.06.2014 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 767 от 10.02.2014 г. на Районен съд Габрово, постановено по н.а.х.д. № 744 от 2013 г. по описа на същия съд, с което е отменено наказателно постановление № 602 от 02.07.2013 на Началник сектор “Пътна полиция” Габрово при ОД на МВР Габрово, с което на П.Ц.Ц. *** е наложена глоба в размер на 200.00 /двеста/ лв. на основание чл.178д от Закона за движението по пътищата за нарушение на чл.98, ал.2, т.4 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно.  Решението е окончателно.
 
27 КАНД No 129/2014 Наказателни касационни производства Н.Ц.Р. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 18.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 172/18.06.2014 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №197/15.04.2014г. по НАХД№58/2014г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.  
28 Административно дело No 71/2014 Други административни дела Ю.С.П. С****." - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 19.6.2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 292 от 19.06.2014 година  На основание чл.159, т.1 от Административно процесуалния кодекс, Административен съд Габрово  ОПРЕДЕЛИ:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 640 от 26.05.2014 г., подадена от Ю.С.П. ***, с ЕГН: **********, против решение от 09.05.2014 г. на УС на СЛРД “Чардафон” и незаконосъобразни действия на сдружението и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. 71 от 2014 г. по описа на същия съд.  Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.  
29 Частно административно дело No 91/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД - В. ТЪРНОВО, ОФИС НА НАП - ГАБРОВО П.И.К. Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 19.6.2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 291/19.06.2014 Г.  ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление изх. № 1151 от 14.02.2012г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Велико Търново офис Габрово, за налагане на предварителни обезпечителни мерки върху притежавани от П.И.К. *** парични средства, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 30.06.2015г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно, на основание чл.121, ал.5 от ДОПК.  ПРЕПИС от определението да се изпрати на Публичния изпълнител при ТД на НАП Велико Търново, офис Габрово – Цанка Пенева.  
В законна сила от 19.6.2014г.
30 КАНД No 102/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ГАБРОВО М.Н.Л. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 19.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 158 ОТ 19.06.2014 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 110 от 13.03.2014год. постановено по н.а.х. дело № 1138/2013 г. на Габровски районен съд и с което решение е отменено наказателно постановление/НП/ № 1068 от 25.11.2013 год. на Зам. Кмет на Община Габрово на Община Габрово, с което за нарушение на чл. 8, ал.4 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово, на основание чл. 22, ал.5 от ЗМСМА и чл. 28, ал.1 от посочената наредба, на жалбоподателката М.Н.Л. ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
31 КАНД No 104/2014 Наказателни касационни производства РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГАБРОВО Д.В.Ч. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 19.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 155/19.06.2014 Г.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 109 от 11.03.2014г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 46 по описа за 2014 година с което е отменено Наказателно постановление № 139/27.12.2013г. на Началника на РУП- Габрово.
32 Частно КАНД No 107/2014 Наказателни частни касационни производства СД "А. - Н. И С." - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 19.6.2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 157 ОТ 19.06.2014 ГОДИНА  ОТМЕНЯ определение № 131 от 21.03.2014 г. на Районен съд Габрово по н.а.х.дело № 228 от 2014 г. по описа на същия съд, с която е оспорено НП № 07-0701155 от 23.04.2012 г., издадено от Директор на “Дирекция инспекция по труда” /“Д”ИТ”/ Габрово, с което на дружеството жалбоподател на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл. 414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание глоба в размер на 3000.00/три хиляди/ лева, за извършено нарушение на чл. 63, ал.2 от КТ е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено, като неправилно и незаконосъобразно и връща делото на ГРС за продължаване на съдопроизводственните действия.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
33 КАНД No 112/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РДГ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО И.П.И. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 19.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 161 ОТ 19.06.2014 ГОДИНА  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75 от 19.03.2014 г. на Районен съд Севлиево, постановено по НАХД № 47 от 2014 г. по описа на същия съд, с което е отменено Наказателно постановление № 397 от 23.01.2014 г., издадено от Директор РДГ В.Търново, против И.П.И. ***, и с което на същото лице на основание чл. 266, ал.1 от Закона за горите и чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, е наложено административно наказание “глоба”, в размер на 500.00 /петстотин/ лева за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, като неправилно и незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване.
 
34 КАНД No 115/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ГАБРОВО СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ "СТАРА ПЛАНИНА"/В ЛИКВИДАЦИЯ/,
Д.И.К.
Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 19.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 167/19.06.2014 Г.   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145 от 31.03.2014 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 142 по описа за 2014 година.
35 Административно дело No 45/2014 Дела по КТ Ш.Т.ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 20.6.2014г.
РЕШЕНИЕ №39 от 20.06.2014 година.   ОТМЕНЯ принудителни административни мерки – предписания по чл. 404, ал. 1, т. 1 от КТ № 2 и 3, дадени с Протокол от извършена проверка с изх. № П-07-23 от 12.02.2014 година от Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ш. *** против Предписание № 1, дадено с Протокол от извършена проверка с изх. № П-07-23 от 12.02.2014 година от Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните  
36 КАНД No 134/2014 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ - ГАБРОВО С.Н.К. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 23.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 170 ОТ 23.06.2014 ГОДИНА  ОТМЕНЯ Решение №170/03.04.2014г. по НАХД№150/2014г. по описа на Габровски районен съд, вместо което  ПОСТАНОВИ :  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №9/05.02.2014г. издадено от Началник РУП Габрово, с което на С.Н.К. *** е наложена глоба в размер на 500 лева на осн. чл. 178, ал. 1 от ЗОБВВПИ, като правилно и законосъобразно.  РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.  
37 Административно дело No 76/2014 Дела по КСО Й.И.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ-РУ"СО"- ГРАД ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 24.6.2014г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 24.06.2014 година.  На основание чл.159, т.8 от АПК оставя жалбата на Й.И.Н. *** без разглеждане и прекратява производството по административно дело № 76 от 2014 година по описа на АС- Габрово, поради оттегляне на жалбата от стана на жалбоподателя, което от своя страна прави същата недопустима за разглеждане в настоящото производство.
В законна сила от 2.7.2014г.
38 КАНД No 114/2014 Наказателни касационни производства П.И.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 25.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 152/25.06.2014 Г.   ОТМЕНЯ Решение №117 от 14.03.2014г. на Районен съд Габрово, постановено по НАХД№51 от 2014 г. по описа на същия съд, вместо което  ПОСТАНОВИ  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №543 от 27.12.2013г., издадено от Директор РДГ В.Търново, против П.И.Х. ***, с което на същото лице на основание чл.275, ал.1, т.2 от Закона за горите/ЗГ/ е наложено административно наказание “глоба”, в размер на 300.00 /триста/ лв. по чл. 269 от ЗГ, за нарушение на чл.108, ал.1 и 3 от ЗГ.  
39 Административно дело No 68/2014 Други административни дела К.С.Б. НАЧАЛНИК СГКК ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 26.6.2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 307 от 26.06.2014 година  На основание чл.159, т.8, във вр. с чл.155 от Административно процесуалния кодекс, Административен съд Габрово  О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 628 от 22.05.2014 г. по описа на съда, подадена от К.С.Б. *** с ЕГН: ********** против мълчалив отказ на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър Габрово по заявление № 06-164 от 11.04.2014 г. на същото лице и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. 68 от 2014 г. по описа на същия съд.  На страните да се изпрати препис от определението в едно със съобщението.  Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок с частна жалба, депозирана чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.  
 
40 Частно административно дело No 92/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД - В. ТЪРНОВО, ОФИС НА НАП - ГАБРОВО М. Т. ООД - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 26.6.2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 305 от 26.06.2014 година  ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителни обезпечителни мерки, наложени на “****” ООД, Севлиево с ЕИК: **** по искане вх. № 1335 от 28.11.2013 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Велико Търново Цанка Пенева, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, изх. № 6768 от 05.10.2011 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП- В. Търново, офис Габрово, до приключване на ревизионното производство, но не по- късно от 30.01.2015 г.  Настоящото определение не подлежи на обжалване.  Препис от същото да се връчи на публичен изпълнител при ТД на НАП- Габрово Цанка Пенева, в едно със съобщението.  
В законна сила от 26.6.2014г.
41 КАНД No 85/2014 Наказателни касационни производства С**** ЕООД - ГАНЧОВЕЦ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 27.6.2014г.
РЕШЕНИЕ №159 от 27.06.2014 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 4 от 13.02.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 182 от 2013 г. по описа на Районен съд Дряново, с което е изменено наказателно постановление № 07-0701863 от 04.11.2013 г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда” Габрово, с което НП на “*****” ЕООД, със седалище с. Ганчовец и с БУЛСТАТ: *****, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв. за нарушение на чл.264 от КТ, като санкцията е намалена на 200.00 /двеста/ лв. на основание чл.415в от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно.    Решението е окончателно.  
42 КАНД No 125/2014 Наказателни касационни производства С.Х.П. РУ ПОЛИЦИЯ -ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 27.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 160 от 27.06.2014 година.  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 89 от 04.04.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 629 от 2013 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е потвърдено наказателно постановление № 1218/12 от 20.11.2012 г., издадено от Началник РУП Полски Тръмбеш, с което на касатора С.Х.П. ***, с ЕГН: ********** са наложени пет санкции за пет нарушения: на чл.174, ал.3, предл. първо; чл.147, ал.1; чл.139, ал.2, т.1; чл.139, ал.2, т.4 и чл.100, ал.1, т.1, предл. първо от Закона за движението по пътищата, като мотивирано и законосъобразно.
43 Частно КАНД No 142/2014 Наказателни частни касационни производства В.П.Н. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 27.6.2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 187/27.06.2014 Г.   ОСТАВЯ В СИЛА Определение №140 от 02.04.2014 година на Районен съд Габрово, постановено по НАХД № 120/2014 година.   Определението е окончателно.  
44 Административно дело No 64/2014 Други административни дела Р.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 30.6.2014г.
На основание чл.159, т.8 от АПК оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството по делото.
45 КАНД No 135/2014 Наказателни касационни производства Б.Б.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 30.6.2014г.
РЕШЕНИЕ №178 от 30.06.2014 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 78 от 21.03.2014 г., постановено по н.а.х. дело № 17/2014 г. на Севлиевския районен съд, като правилно и законосъобразно.
 
46 КАНД No 141/2014 Наказателни касационни производства Х.В.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 30.6.2014г.
РЕШЕНИЕ № 179 от 30.06.2014 година.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 186 от 10.04.2014 година на Районен съд – гр.Габрово, постановено по Н.А.Х.Д. № 88 по описа за 2014 година на същия съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 10/14 от 23.01.2014 година на Началник РУ “Полиция” /РУП/ гр.Габрово, с което за нарушение по чл.315, ал.1, пр..2 от Кодекса за застраховането, на основание чл.315, ал.1, т.1 от с.з., на жалбоподателя Х.В.Т., е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лева, като правилно и законосъобразно.