АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.08.2015 г. до 31.08.2015 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 74/2015 Дела по КСО Т.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 3.8.2015г.
РЕШЕНИЕ № 66 ОТ 03.08.2015 ГОДИНА ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО, направено с жалба вх. № СДА-01-669 от 05.05.2015 г., подадена от Т.С.Г. ***, на Решение № 12 от 09.04.2015 г., издадено от Директор ТП на НОИ Габрово, с което е отхвърлена жалба на същото лице против Разпореждане № 64030702205 от 28.01.2015 г. на Ръководител „ПО” при същата администрация, като неоснователно и недоказано. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
2 Административно дело No 69/2015 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА ГАБРОВО НАЧАЛНИК СГКК ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 7.8.2015г.
РЕШЕНИЕ № 62/07.08.2015 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Габрово против Решение № 18-2511 от 30.03.2015 година на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София сумата от 600 /шестстотин/ лева разноски по делото. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на Ц.Х.П. *** сумата от 600 /шестстотин/ лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
3 Гражданско дело No 9/2015 Искове за обезщетение В.З.Ф. ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 7.8.2015г.
РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 07.08.2015 Г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искова молба вх. № СДА-01-469 от 24.03.2015 г. по описа на същия, подадена от В. Звезделинова Ф. с постоянен адрес ***, ЕГН: **********,***, с претендирана сума 31 124.32 лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА В. Звезделинова Ф. с постоянен адрес ***, ЕГН: ********** *** деловодни разноски в размер на 1463.73 /хиляда четиристотин шейсет и три лева и седемдесет и три/ лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
4 Административно дело No 130/2015 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Р.И.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 13.8.2015г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №468/13.08.2015 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.Т. *** против Заповед № 909 от 31.03.1972 година на Председателя на ИК на ОНС – Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 130/2015 година по описа на Административен съд – гр. Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщението до страната.
5 Гражданско дело No 5/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.С.Б. ОД НА МВР ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 13.8.2015г.
РЕШЕНИЕ №5 от 13.08.2015 година. ИЗПРАЩА гр.д. № 5 от 2014 г. по описа на същия съд на основание чл.135, ал.2, във вр. с ал.1 от АПК в частта му, в която ищецът претендира вреди в размер на 70.00 /седемдесет/ лв. съставляващи предварително заплатена глоба на основание чл.189, ал.5 от ЗДвП въз основа на електронен фиш /ЕФ/ с. К, № 0265398 изх. № 31599 от 10.07.2012 г. на ОД на МВР Габрово, по подсъдност на Районен съд Габрово. В тази си част решението има характера на определение, което не подлежи на оспорване на основание чл.135, ал.7 от АПК, тъй като с него не се слага край на производството по иска в тази му част. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Габрово да заплати на Д.С.Б. ***, ЕГН: **********, сумата от 100.00 лв. съставляваща причинени му вреди от същия ЕФ, а именно- заплатено адвокатско възнаграждение по н.а.х.д. № 815 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, в едно с лихва върху тази сума в размер от 2,03 лв. считано от датата на увредата до датата на завеждането на иска. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Габрово да заплати на Д.С.Б. ***, ЕГН: ********** разноски пред настоящата съдебна инстанция на стойност 480.00 /четиристотин и осемдесет/ лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
6 КАНД No 165/2015 Наказателни касационни производства СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - ГАБРОВО АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 14.8.2015г.
РЕШЕНИЕ № 177 ОТ 14.08.2015 Г. ОТМЕНЯ съдебно решение № 207 от 08.05.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 283 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-14292014, издадено на 16.02.2015 г. от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, София, с което за нарушение по чл.42, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, Габрово с ЕИК: 201616805 е наложена имуществена санкция в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лв. на основание чл.131, ал.3 от същия нормативен акт. ОТМЕНЯ същото наказателно постановление. Решението е окончателно.
7 Административно дело No 138/2015 Дела по КСО А.П.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 17.8.2015г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 478 от 17.08.2015 година Прекратява производството Адм. д.№138/2015г. на АС Габрово по жалба на А.П.З. *** против Разпореждане №01102/26.05.2015г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване в 7- дневен срок от съобщението пред ВАС на Република България.
8 Административно дело No 115/2014 Дела по ЗМСМА К. ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 18.8.2015г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №482/18.08.2015 г. ВЪЗОБНОВЯВА производството по делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “*****” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, Южен парк, бл.**, вх.*, ет.*, ап* , представлявано от Д.-А. В.-управител, с която е оспорена Заповед № 1148 от 20.06.2014 г. на Кмет на Община Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 115 по описа за 2014 год. на Административен съд Габрово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщението за изготвянето му, чрез АС Габрово. На основание чл.138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните