АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 270/2015 Дела от администр. характер - данъчни П.Х.П. ДИРЕКТОР ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 6.1.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8/06.01.2015Г. ОТДЕЛЯ в отделно производство искането на П.Х.П. с ЕГН **********,***, да бъдат възстановени суми, отнети от Светла Атанасова Цанова, в качеството й на Държавен съдебен изпълнител. Копие от настоящото определение, ведно с копие от всички материали по делото да се докладват на председателя на Административен съд – Габрово за образуване на ново дело и определяне на докладчик по същото. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Габрово и Административен съд – Велико Търново по жалбата на П.Х.П. с ЕГН **********,*** срещу Решение № 239/02.12.2015г. на Директора на ТД на НАП – Велико Търново на основание чл. 135, ал.5 от АПК. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на компетентния да разгледа спора съд. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 270 по описа на Административен съд – Габрово за 2015г. Определението не подлежи на обжалване.
2 Административно дело No 244/2015 Други административни дела ОБЩИНА ГАБРОВО И.С.Ц. Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 7.1.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11 от 07.01.2016 година На основание чл.272, ал.2, изр. второ от АПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Кмета на Община Габрово за влизане и оставане в общинско жилище, находящо се в гр. Габрово, с административен адрес: бул. Столетов № 66, вх.Д, ет.5, ап.13, без съгласие на обитателите му, с цел осъществяване на принудително изпълнение, въз основа на изпълнително основание– влязла в сила Заповед № 2081 от 24.10.2014 г., изменена със заповед № 2243 от 11.11.2014 г., изменена със заповед № 2313 от 20.11.2014 г. на Кмета на Община Габрово, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.65, ал.3, във вр. с ал.1 от ЗОбС се разпорежда изземване на същото жилище от И.С.Ц. *** с ЕГН: **********, който го държи без правно основание. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.
3 КАНД No 267/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. М.АД - ВАРНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 8.1.2016г.
РЕШЕНИЕ №282/08.01.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №493/01.10.2015г., постановено по НАХД №614/2015г. по описа на Районен съд Габрово. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
4 Административно дело No 254/2015 Други административни дела И. И. Е. Д. ЕООД - СОФИЯ /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 11.1.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 19/11.01.2016 Г. ПРЕКРАТЯВА производството по АДМ.Д.№254/2015г. по описа на Административен съд Габрово на осн. чл. 158, ал. 3 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7- дневен срок от съобщението.
5 Административно дело No 1/2016 Дела от администр. характер - данъчни П.Х.П.   Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 11.1.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №16/11.01.2016 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Х.П. *** срещу действия на държавен съдебен изпълнител Светла Атанасова Цанова при Районен съд – Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1/2016 година по описа на Административен съд – гр. Габрово. ИЗПРАЩА жалбата П.Х.П. *** срещу действия на държавен съдебен изпълнител Светла Атанасова Цанова при Районен съд – Габрово на Окръжен съд – Габрово по подсъдност.
6 КАНД No 251/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И.И.А. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 11.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 272 ОТ 11.01.2016 Г. ОТМЕНЯ съдебно решение № 494 от 25.09.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 651 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 07-023 от 13.05.2015 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол” Габрово, ГС „РК”- ИАРА, с което И.И.А. *** с ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв., като незаконосъобразно и ПОТВЪРЖДАВА същото наказателно постановление. Решението е окончателно.
7 КАНД No 261/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРИ МРРБ - СОФИЯ И.С.В. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 11.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 277 ОТ 11.01.2016 Г. ОТМЕНЯ съдебно решение № 536 от 19.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 822 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 3772 от 02.07.2014 г. на Главен инспектор „Мониторинг” при Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” София, с което И.С.В. *** с ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лв., като незаконосъобразно и ИЗМЕНЯ същото наказателно постановление, като намалява наложената санкция- глоба от 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лв. и определя такава в размер на 1000.00 /хиляда/ лв. Решението е окончателно.
8 КАНД No 263/2015 Наказателни касационни производства У. *** СЕВЛИЕВО ЕООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 11.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 278 ОТ 11.01.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 121 от 14.10.2015 г., постановено от Районен съд Севлиево по н.а.х.д. № 352 от 2015 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 07-000288 от 03.08.2015 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Габрово, с което на „У***” ЕООД, Севлиево, с ЕИК: *** за нарушение и на основание чл.415, ал.1 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв., като законосъобразно. Решението е окончателно.
9 КАНД No 268/2015 Наказателни касационни производства ЕТ С.-М.-С.С. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 11.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 279 ОТ 11.01.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 540 от 28.10.2015 г., постановено от Районен съд Габрово по н.а.х.д. № 984 от 2015 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 07-0701958 от 10.12.2013 г., издадено от Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда” София, с което на ЕТ „С.-М-С.С.”*** с БУЛСТАТ: *** на основание чл.416, ал.1, във вр. с чл.414, ал.3 от КТ е наложена санкция в размер на 3000.00 /три хиляди/ лв. за нарушение на чл.62, ал.1, във вр. с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, която санкция първоинстанционният съд е изменил, като я е намалил на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв., като законосъобразно. Решението е окончателно.
10 Административно дело No 204/2015 Дела от администр. характер - данъчни П. АД - ДРЯНОВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МДТБФ ПРИ ОБЩИНА ДРЯНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 12.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 122/12.01.2016 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „П***” АД – Дряново, ул. ** ** № 13, ЕИК ****, представлявано от Изпълнителния директор Владимир Лафчийски, със съдебен адрес – адв. Д.К.,*** против Акт за установяване на задължения по декларация /АУЗД/ № АУ 000452/26.05.2015г., издаден от младши експерт в Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси” /ДМДТБФ/ при Община Дряново, изменен с Решение № 01/2015-АУ452 от 17.09.2015г. Директор на ДМДТБФ на при Община Дряново. ОСЪЖДА „***” АД – Дряново, ул. *** № 13, ЕИК ****, представлявано от Изпълнителния директор В. Л., да заплати на Община Дряново сумата 1,170.- /хиляда сто и седемдесет/ лева, представляваща направени от страната разноски за производството пред настоящата съдебна инстанция- изплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
11 Административно дело No 194/2015 Дела по КСО Т.И.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 13.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 120 ОТ 13.01.2016 ГОДИНА ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.И.П. *** против Решение № 49 от 03.09.2015 година на Директора на ТП на НОИ – гр. Габрово, с което е отхвърлена жалбата на П. срещу Разпореждане № ********** от 09.07.2015 година на Ръководител „ПО” в ТП на НОИ – гр. Габрово. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 255/2015 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Х.П. НАЧАЛНИК СГКК ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 14.1.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 30/14.01.2016 г. На осн. чл. 158, ал. 3 от АПК жалбата на П.Х.П. следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено. С оглед изложеното по- горе съдът ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.Х.П. за отвод на съдия Иван Цонков от разглеждане на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Х.П., с която е оспорил Заповед № 188115 от 16.10.2015 г. на Началник СГКК- Габрово, с която е прекратено производството по заявление с вх.№ 07-11605 от 09.10.2015 г., с което заявление е поискано да бъде отстранена явна фактическа грешка в кадастралната карта, като се нанесе частен път , който осигурява достъп до ПИ 14218.136.500 и 579-последният несъществуващ в КК, поради недопустимост на същото и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 255/2015 г. по описа на Административен съд Габрово на осн. чл. 158, ал. 3 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7- дневен срок от съобщението.
13 КАНД No 259/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ГАБРОВО Б.И.Г. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 14.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 281/14.01.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 559 от 15.10.2015г. на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 279 по описа за 2015 година.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Светлозар Рачев: При наличието на влязло в законна сила Определение № 146/09.06.2015г. постановено от състав на Административен съд – Габрово по ЧКАНД 128 по описа на съда за 2015г., с което е прието, че Известието за глоба с фиш № 3759 от 06.03.2015г. подлежи на обжалване Районен съд – Габрово при постановяване на обжалваното пред настоящата инстанция решение е бил длъжен да се съобрази с дадените в определението указания. Обвързан с влязлото в сила определение е и настоящия касационен състав. Намирам за необходимо обаче да изразя несъгласието си мотивите, довели до отмяната на прекратителното определение на Районен съд – Габрово, а от там и до постановения краен резултат. Според мен правилно районният съд е прекратил производството по НАХД 279/2015г. с Определение № 305 от 27.03.2015г постановено по посоченото дело. За лицето посочено като нарушител в издаден от контролен орган фиш е предвидена възможността по чл. 186, ал.2 от ЗДвП, а именно да оспори извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, като в тези случаи, се съставя акт. Едва при евентуалното издаване на наказателно постановление, би могло да последва допустимо обжалване на последното. В същия смисъл, както правилно е отбелязал касатора в настоящото производство е и общата норма на чл. 39, ал.3 от ЗАНН. Същите права имат и субектите чиито нарушения са установени с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство. Текстът на чл. 186, ал.4 от ЗДвП предвижда, че на собственика на заснетото превозно средство се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването й, за да му бъде издаден фиш. При явяването му този субект може да реализира правата дадени му от ал.2 и посочени по-горе, което би довело до издаване на обжалваем акт, а именно наказателно постановление. След получаване на настоящото Известие за глоба с фиш № 3759 от 06.03.2015г., връчено на Б.Г. с препоръчано писмо с обратна разписка последният е могъл да реализира посочените свои права. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
14 КАНД No 260/2015 Наказателни касационни производства ИАРА, ОТДЕЛ "РИБАРСТВО И КОНТРОЛ" - ГАБРОВО В.М.В. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 14.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 273 ОТ 14.01.2016 Г. ОТМЕНЯ Решение № 39 от 27.10.2015 година на Районен съд–гр.Дряново, постановено по Н.А.Х.Д. № 92 по описа за 2015 година, с което е отменено Наказателно постановление № 07-037 от 20.07.2015 година на Началник Сектор Рибарство и контрол “Централен Дунав” Русе, към ГД ”Рибарство и контрол” - ИАРА, с което на жалбоподателя В.М.В. ***, ЕГН **********, за нарушение на чл.35, ал.1, т.7 от Закона за рибарството и аквакултурите, на основание чл.91, ал.4 и чл.73, ал.1, във вр. д чл. 35, ал.1, т.7 от същия закон, е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000/хиляда/ лева, като неправилно и незаконосъобразно. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 07-037 от 20.07.2015 година на Началник Сектор Рибарство и контрол “Централен Дунав” Русе, към ГД ”Рибарство и контрол” - ИАРА, с което на жалбоподателя В.М.В. ***, ЕГН **********, за нарушение на чл.35, ал.1, т.7 от Закона за рибарството и аквакултурите, на основание чл.91, ал.4 и чл.73, ал.1, във вр. д чл. 35, ал.1, т.7 от същия закон, е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000/хиляда/ лева, като правилно и законосъобразно Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
15 КАНД No 262/2015 Наказателни касационни производства ЕТ В.- Н.- М.П.- Г. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 14.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 274 ОТ14.01.2016 Г. ОТМЕНЯ Решение № 554 от 28.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 590 по описа за 2015 г. на Районен съд Габрово, с което е потвърдено наказателно постановление № 07-000250 от 14.05.2015 г. на и.д.Директор на Дирекция “Инспекция по труда” Габрово, с което на ЕТ “****.”, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”***” № 5, вх.А, ет.2, на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.414, ал.3 от КТ, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000.00 / пет хиляди/ лева, за извършено нарушение на чл.62, ал.1 от Кодекса на труда, като неправилно и незаконосъобразно и ИЗМЕНЯ същото наказателно постановление, като намалява наложената имуществена санкция в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева. и определя такава в размер на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
16 Административно дело No 48/2015 Други административни дела ВПК "А.**С**** - С. ДЪБЕНЕ, ОБЩ. КАРЛОВО,
Я.А.Ч.,
Й.С.К.,
Н.Я.К.,
С.Г.Г.,
Б.Г.Ш.,
И.С.Т.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 15.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 121 ОТ 15.01.2016 ГОДИНА ОТХВЪРЛЯ жалбите на „Всестранна производствена кооперация А***” – с. Дъбене, община Карлово, Н.Я.К. ***, С.Г.Г. ***, Б.Г.Ш. *** и И.С.Т. *** против Заповед № РД-40 от 10.03.2015 година на и.д. Директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, с която е утвърден План за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан”, 2015 година. ОСЪЖДА „Всестранна производствена кооперация А****” – с. Дъбене, община Карлово, Н.Я.К. ***, С.Г.Г. ***, Б.Г.Ш. *** и И.С.Т. *** да заплатят солидарно на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща уговорено и внесено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 195/2015 Други административни дела Н.Д.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.1.2016г.
РЕШЕНИЕ №124 от 15.01.2016 година. ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-ЗД 0101/0266 от 01.10.2015 г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” Габрово, с която И.С.Й. с ЕГН: ********** се настанява в доброволното приемно семейство на Ф.Л.А. и на основание чл.30, ал.2 и чл.29, т.9 от Закона за закрила на детето се прекратява настаняването му в професионалното приемно семейство на Н. Дочева Д. ***, с ЕГН: **********. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” Габрово да заплати на Н. Дочева Д. *** с ЕГН: ********** сумата от 10.00 лв. деловодни разноски, изразяващи се в заплатена от нея държавна такса. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
18 Административно дело No 243/2015 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Л.Л.,
М.Л.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 15.1.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 31/15.01.2016 г. на основание чл. 156, чл. 159, т.3 и чл. 160 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Л., ЕГН ********** и М.Л.Г., ЕГН **********, двамата с адрес ***, с която жалба са обжалвали Решение на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 1602 от 18.08.2008 г. на Кмет на Община Габрово, обективирано в Протокол от 27.10.2015 г., с което за 49 кв.м. от собствения им ПИ с идентификатор 14218.254.44 по КК на гр. Габрово – земеделска земя с променено предназначение за жилищно строителство, засегнати при реконструкция на съобщителни кабели, при реализация на обект : Път ІІІ-5004 “Обход на гр. Габрово” от км.0+000 до км. 31+000, трети етап от км.10+940.74 до км. 20+124.50 и етапна връзка от км. 0+000 до км. 3+130 и участък от км. 20+154.20 до км. 30+673.48, е определено обезщетение в размер на 421.00 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 243 по описа за 2015 г. на Административен съд – Габрово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ – София, по реда на глава ХІІІ от АПК.
19 КАНД No 258/2015 Наказателни касационни производства Р.Н.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 18.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 280 ОТ 18.01.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №497/15.10.2015г. по НАХД№750/2015г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
20 Административно дело No 252/2015 Други административни дела П.Х.П. НАЧАЛНИК НА СГКК - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 19.1.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 42/19.01.2016 г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № СДА-01-1840 от 09.12.2015 г. по описа на АС- Габрово, подадена от П.Х.П., с искане за прогласяване на нищожност на “всички Решения и Определения на всички инстанции, постановени по административно дело № 108/2013 г. по описа на Административен съд Габрово”. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 252 от 2015 г. по описа на Административен съд Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Р.Б.-София, в 7-мо дневен срок от съобщението за изготвянето му, чрез Административен съд Габрово. На жалбоподателя да се изпрати препис от определението в едно със съобщението.
21 КАНД No 289/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Г** ** ООД - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 19.1.2016г.
РЕШЕНИЕ №7 от 19.01.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 589 от 20.11.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 682 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 07-000277, издадено на 24.04.2015 г. от Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Габрово, с което на „Г***” ООД, Габрово с ЕИК: **** на основание чл.413, ал.1 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 200.00 /двеста/ лв. за нарушение на чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ, във вр. с чл.3, ал.1 от Наредба № 3 от 23.02.2010 г. Решението е окончателно.
22 КАНД No 279/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО ЕТ Н.- П.С.- Г.. П. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 20.1.2016г.
РЕШЕНИЕ №4 от 20.01.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 62 от 06.11.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 137 от 2015 г. по описа на Районен съд Трявна, с което е отменено наказателно постановление № 07-0000362, издадено на 03.08.2015 г. от Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Габрово, с което на ЕТ „НИЕ- П.С.”***, с ЕИК: 203064565, на основание чл.413, ал.1 от Кодекса на труда е наложена глоба в размер на 200.00 /двеста/ лв. за нарушение на чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ, във вр. с чл.3, ал.1 от Наредба № 3 от 23.02.2010 г. Решението е окончателно.
23 Административно дело No 251/2015 Дела по КСО Й.Й.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 21.1.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 53/21.01.2016 Г. ПРЕКРАТЯВА производството по АДМ.Д.№251/2015г. по описа на Административен съд Габрово на осн. чл. 158, ал. 3 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7- дневен срок от съобщението.
24 КАНД No 269/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР - ГАБРОВО Л.П.П. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 22.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 283 ОТ 22.01.2016 ГОДИНА ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 539 от 02.11.2015 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 954 по описа за 2015 година. Решението е окончателно.
25 КАНД No 271/2015 Наказателни касационни производства Е. Б.АД - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 22.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 284 ОТ 22.01.2016 ГОДИНА ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 508 от 19.10.2015 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 81 по описа за 2015 година. Решението е окончателно.
26 КАНД No 274/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е..М. АД - ВАРНА Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 25.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 25.01.2016 ГОДИНА ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 49 от 15.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 74 от 2015 г. по описа на Районен съд Трявна, с което е отменил наказателно постановление № НП-340 от 17.12.2014 г. на Председателя на Държавна комисия по енергийно и водно регулиране, с което на „****” АД, Варна на основание чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката е наложена имуществена санкция в размер на 20 000.00 /двадесет хиляди/ лв. Решението е окончателно.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Емилия Кирова- Тодорова
27 КАНД No 273/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е*** МРЕЖИ АД - ВАРНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 26.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 11/26.01.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №51/15.10.2015г., постановено по НАХД №76/2015г. по описа на Районен съд Трявна. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
28 АНД No 277/2015 Административни наказателни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГАБРОВО С.Р.Д. Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 26.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 13/26.01.2016 Г. ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателното производство, образувано пред началник сектор началник сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Габрово по акт за установяване на административно нарушение № 34/09.01.2011 год., съставен от пол. Ивелин Цветанов Д.- мл. автоконтрольор към Сектор „Пътна полиция"-ОД МВР-гр.Габрово ОТМЕНЯ наказателно постановление № 34/11 от 27.01.2011 год. на началник сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Габрово, с което на С.Р.Д. *** за нарушение по чл.177 ал.З от Закон за движение по пътищата е наложено административно наказание „глоба в размер на 800 лева" ПРЕКРАТЯВА административно-наказателното производство, образувано пред началник сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Габрово по акт за установяване на административно нарушение № 34/09.01.2011 год., съставен от пол.Ивелин Цветанов Д.- мл. автоконтрольор към Сектор „Пътна полиция" - ОД МВР-гр.Габрово. Решението е окончателно.
В законна сила от 26.1.2016г.
29 КАНД No 287/2015 Наказателни касационни производства П.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 26.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 21/26.01.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 150/12.11.2015г. постановено от Районен съд – Севлиево по АНД 332 по описа за 2015г. на същия съд.
30 КАНД No 283/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ГАБРОВО М**** Д-Р С*** Х. ЕООД - СЕВЛИЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 27.1.2016г.
РЕШЕНИЕ №16 от 27.01.2016 година. ОТМЕНЯ Решение № 139 от 04.11.2015 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по НАХД № 303 по описа за 2015 година, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 87-Ф от 21.04.2015 година, издадено от Директора на РЗОК – гр. Габрово, в частта му на пункт 5, с който за нарушение на чл. 217 от НРДМД – 2014 година във връзка с Приложение 3 към него и чл. 55, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, на основание чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО на М*******” ЕООД - гр. Севлиево е наложена имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 87-Ф от 21.04.2015 година, издадено от Директора на РЗОК – гр. Габрово, в частта му на пункт 5, с който за нарушение на чл. 217 от НРДМД – 2014 година във връзка с Приложение 3 към него и чл. 55, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, на основание чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО на М*******” ЕООД - гр. Севлиево е наложена имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева. Решението е окончателно.
31 КАНД No 290/2015 Наказателни касационни производства РЗОК ГАБРОВО М*** Д-Р Т. В. АД - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 27.1.2016г.
РЕШЕНИЕ №8 от 27.01.2016 година. ОТМЕНЯ съдебно решение № 565 от 23.11.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 396 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 35-М от 03.02.2015 г., издадено от Директор на Районна здравноосигурителна каса Габрово, с което на Многопрофилна болница за активно лечение „****” АД, Габрово, с ЕИК: **** са наложени 14 имуществени санкции от по 200.00 /двеста/ лв. всяка на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО, като незаконосъобразно. ВРЪЩА делото за ново разглеждане и произнасяне от друг състав на същия съд. Решението е окончателно.
32 КАНД No 291/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Я.М.Я. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 27.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 19 ОТ 27.01.2016 ГОДИНА ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 567 от 19.11.2015 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по АНД № 752 по описа за 2015 година. Решението е окончателно.
33 КАНД No 294/2015 Наказателни касационни производства Б.Щ.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АА" - ОО "КД - ДАИ" -ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 27.1.2016г.
Прекратява делото на основание чл.159, т.5 от АПК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ, в седем дневен срок от съобщаване на страните.
34 Гражданско дело No 34/2015 Искове за обезщетение Д.И.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 28.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 28.01.2016 ГОДИНА ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Д.И.Т. *** против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – София с претенция за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 200 /двеста/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение по НАХД № 566/2015 година на Районен съд – Габрово, ведно със законната лихва върху присъденото обезщетение, считано от предявяване на исковата молба до пълното изплащане на обезщетението. ОСЪЖДА Д.И.Т. *** да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – София сумата от 300 /триста/ лева, представляваща възнаграждение за защита от юрисконсулт в процеса. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
35 Гражданско дело No 40/2015 Искове за обезщетение В.Х.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 28.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 2/28.01.2016 Г. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София ул. Гурко № 5 да заплати на В.Х.Б. ***, ЕГН********** сумата 150 /сто и петдесет/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба- 03.12.2015г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София ул. Гурко № 5 да заплати на В.Х.Б. ***, ЕГН********** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
36 КАНД No 264/2015 Наказателни касационни производства К.И.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РДГ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 28.1.2016г.
РЕШЕНИЕ №1 от 28.01.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 120 от 13.10.2015 год., постановено по а.н.д. 292/2015 г., по описа на Севлиевския районен съд, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
37 КАНД No 270/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Д.Х.Ц. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 28.1.2016г.
РЕШЕНИЕ №3 от 28.01.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 553 от 06.11.2015 година на Районен съд – гр.Габрово, постановено по н.а.х. дело № 1063, по описа за 2015 година, с което е отменено Наказателно постановление № 07-000297 от 05.08.2015 година, издадено от Директор на дирекция “Инспекция по труда” Габрово, с което НП за нарушение на чл.11, ал.6, във вр. с чл. 11, ал.1, т.6 от Наредба № РД-07-2/2009 г. “За условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд”, на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 413, ал. 2 от КТ на Д.Х.Ц., ЕГН **********, в качеството му на управител на “АРТ 21”ООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул.”Пенчо Постомпиров” № 11, ет. 2, ап. 4, е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
38 КАНД No 272/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ -СОФИЯ Е** М*АД - ВАРНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 28.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 10/28.01.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №50/15.10.2015г., постановено по НАХД №75/2015г. по описа на Районен съд Трявна. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
39 КАНД No 276/2015 Наказателни касационни производства Е**** М*** АД - ВАРНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ -СОФИЯ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 28.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 9 от 28.01.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104 от 31.08.2015г., постановено по А.Н.Д. № 214/2015г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е потвърдено Наказателно постановление № НП - 261 от 08.12.2014г. на Председател на Държавна агенция за енергийно и водно регулиране София, с което на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за енергетиката, за извършено нарушение на чл. 61, ал.2 от Общите условия, одобрени от ДКЕВР и неразделна част от издадената лицензия, а с това и условията на т. 2.1 от лицензията, на “******” АД Варна имуществена санкция в размер на 20 000.00 /двадесет хиляди/ лева.
40 КАНД No 280/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО М*** "Д-Р Т** В**" ЕООД - ТРЯВНА Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 28.1.2016г.
РЕШЕНИЕ №5 от 28.01.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61 от 26.11.2015 година на Районен съд – гр.Трявна, постановено по н.а.х. дело № 135, по описа за 2015 година, с което е отменено Наказателно постановление № 07-000354 от 05.08.2015 година, издадено от Директор на дирекция “Инспекция по труда” Габрово. Със същото НП за нарушение на чл.153, ал.3 от КТ, на основание чл.416, ал5, във вр. с чл.414, ал.1 от КТ на М*** “Д-р Т****”ЕООД- гр.Трявна, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Трявна, ул.”****” № 1, представлявано от Д-р С. И. Б.- Управител, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
41 КАНД No 282/2015 Наказателни касационни производства П.П.П. РУ ПОЛИЦИЯ - СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 28.1.2016г.
РЕШЕНИЕ №6 от 28.01.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142 от 06.11.2015 год., постановено по а.н.д. № 322/2015 г. на Севлиевския районен съд, с което решение е потвърдено Наказателно постановление № 15-0341-000410 от 06.07.2015 год. на Началник РУП при ОД на МВР гр.Габрово- РУ Севлиево, с което на жалбоподателя П.П.П. за извършено нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, на основание чл.315, ал.1, т.1, във вр. с чл. 259, ал.1, т.1 от с.з., е наложено административно наказание глоба в размер на 400/четиристотин/ лева, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
42 Административно дело No 230/2015 Дела по ЗМСМА М. ЕООД - СЕВЛИЕВО КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 29.1.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №68/29.01.2016 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА "*****" ЕООД - ГР. СЕВЛИЕВО П-В ЗАПОВЕД №0950 ОТ 04.09.2015 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО №230/2015 ПО ОПИСА НА АС ГАБРОВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В СЕДМОДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО ДО СТРАНАТА.
43 КАНД No 286/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - СОФИЯ Н.В.Н. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 29.1.2016г.
РЕШЕНИЕ № 18 ОТ 29.01.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №117/08.10.2015г. по НАХД№281/2015г. по описа на Севлиевски районен съд като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.