АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 121/2015 Други административни дела М. Т. ЕООД - ГР. СОПОТ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 1.2.2016г.
РЕШЕНИЕ №4 от 01.02.2016 година. ОТМЕНЯ, по жалба вх. № СДА-01-965 от 06.07.2015 г. по описа на Административен съд Габрово, подадена от „***” ООД, Сопот, обл. Пловдив, писмо изх. № 94-00-171 от 09.06.2015 г. на Директор Дирекция Национален парк „Централен Балкан”, с което се забранява /не се допуска/ извършване на дейности от жалбоподателя по Предписание № 44 от 28.08.2014 г. на същия административен орган. ОСЪЖДА Дирекция Национален парк „Централен Балкан” да заплати на „***” ООД, Сопот с ЕИК: *** сума в размер на 50.00 /петдесет/ лв., съставляваща заплатена от него държавна такса за завеждане и разглеждане на жалбата му пред Административен съд, в качеството му на юридическо лице- търговец. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
2 Административно дело No 187/2015 Други административни дела В*** - БГ ООД ГРАД ДРЯНОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 1.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 1/01.02.2016 Г. ОТМЕНЯ Уведомително писмо № 1212/313 изх. № 01-2600/5645 от 25.08.2015г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция в частта, с която е наложена редукция на субсидията в размер на 84 386.04 лева. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция за ново произнасяне съгласно указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на “В***” ООД – Дряново, ул. *****, офис 4, с ЕИК ***, представлявано от Д.К.Д. сумата 1,450.- /хиляда четиристотин и петдесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
3 Административно дело No 248/2015 Други административни дела Й.А.Н. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 2.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 2/02.02.2016 Г. ОТМЕНЯ Решение № 264000-21138 от 10.11.2015г. на Директора на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи /ОД на МВР/ - Габрово и връща преписката за ново произнасяне при съобразяване с указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени с мотивите към настоящото решение. ОСЪЖДА Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Габрово да заплати на Й.А.Н. *** сумата 10.- /десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
4 Административно дело No 266/2015 Други административни дела Е. Т.АД - СЕВЛИЕВО   Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 2.2.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 91/02.02.2016 На основание чл. 159, т.1 от АПК, Административен съд Габрово, ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “****” АД, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул.”****” № 4, ЕИК ****, подадена чрез представляващия дружеството Б.И.П. – в качеството му на Председател на Съвета на директорите на “***” АД, с която е оспорено Писмо- Искане за възстановяване на средства на Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” /ГД ЕФМП/, Агенция по заетостта – София, при Министерството на труда и социалната политика /МТСП/, Рег. № 1113-00-507//2 от 22.10.2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 266 по описа за 2015 год. на Административен съд Габрово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд на Р. България – София чрез Административен съд Габрово, в седем дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
5 Административно дело No 133/2015 Други административни дела М. Т. ЕООД - ГР. СОПОТ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 3.2.2016г.
РЕШЕНИЕ №3 от 03.02.2016 година. ОТМЕНЯ, по жалба вх. № СДА-01-1088 от 23.07.2015 г. по описа на Административен съд Габрово, подадена от „Ми***” ООД, Сопот, обл. Пловдив, писмо изх. № 94-00-170 от 09.06.2015 г. на Директор Дирекция Национален парк „Централен Балкан” в частта му, в която се забранява /не се допуска/ извършване на дейности от жалбоподателя по Предписание № 24 от 28.08.2013 г. на същия административен орган. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
6 Административно дело No 10/2016 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А. Б. АД - СОФИЯ НАЧАЛНИК СГКК ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 3.2.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №77/03.02.2016 г. на основание чл. 200, ал. 1 от АПК съдът ОТХВЪРЛЯ жалбата на „*****” АД - РГърция, осъществяващо дейността си на територията на РБългария чрез клон „*****” – гр. София, против Заповед № 18-10142 от 23.12.2015 година на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 200/2015 Дела по ЗМСМА М.Н.З. КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 1602/18.08.2008Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 4.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 5 от 04.02.2016 година. ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на М. Н. З., с ЕГН **********, с адрес ***, с която жалба е оспорила Заповед № 2122 от 01.10.2015 г., издадена от Кмет на Община Габрово, като неоснователна и недоказана.
8 КАНД No 281/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" - ТРЯВНА М.П.Д. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 4.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 15 ОТ 04.02.2016 Г. ОТМЕНЯ Решение № 58 от 13.11.2015 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 146 по описа за 2015 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0360-000103 от 01.09.2015 година на Началник РУП към ОД на МВР – Габрово, Районно управление – Трявна, с което на М.П.Д. *** за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 174, ал. 1 от с.з. е наложена глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 /шест/ месеца. Решението е окончателно.
9 Административно дело No 250/2015 Дела по КСО П.И.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 5.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 6 от 05.02.2016 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.Р. ***, ЕГН **********, срещу Решение № 64 от 20.11.2015 год. на Директора на ТП на НОИ – РУ “СО” Габрово, с което жалбата му против Разпореждане № 071-00-580-6 от 30.10.2015 год., издадено от Ръководител на осигуряването за безработица, е оставена без уважение, като неоснователна и недоказана.
10 КАНД No 284/2015 Наказателни касационни производства РЗОК ГАБРОВО М*** Д-Р С. Х. ЕООД - СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 5.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 20 ОТ 05.02.2016 Г. ОТМЕНЯ Решение № 141 от 05.11.2015 година на Районен съд – Севлиево, постановено по НАХД № 304 по описа за 2015 година в частта с която е отменено Наказателно постановление № 86-Ф от 21.04.2015 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Габрово в частта му по пункт 2 и пункт 3. вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № № 86-Ф от 21.04.2015 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Габрово -в частта му на пункт 2, с който за нарушение на чл. 217 от НРДМД – 2014 година във връзка с Приложение 3 към него и чл. 55, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ извършено на 13.12.2014г., на основание чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО на М*******” ЕООД - гр. Севлиево е наложена имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева и -в частта му по пункт 3, с който за нарушение на чл. 217 от НРДМД – 2014 година във връзка с Приложение 3 към него и чл. 55, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ извършено на 14.12.2014г., на основание чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО на М*** „Д****” ЕООД - гр. Севлиево е наложена имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева. Решението е окончателно.
11 КАНД No 288/2015 Наказателни касационни производства Б.Т. К. ЕАД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 5.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 27/05.02.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №535/27.10.2015г. по НАХД№826/2015г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
12 КАНД No 1/2016 Наказателни касационни производства П.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ДРЯНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 5.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 23 от 05.02.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 48 от 12.12.2015 г., постановено от Районен съд Дряново по н.а.х.д. № 97 от 2015 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 15-0258-000260 от 17.07.2015 г., издадено от Началник Районно управление „Полиция” Дряново, с което на П.В.П. ***, с ЕГН: ********** на основание чл.315, ал.1 от Кодекса за застраховането /отм./ е наложена глоба в размер на 400.00 /четиристотин/ лв. за нарушение на същата правна норма, като законосъобразно.
13 КАНД No 5/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Е.Г. ЕООД - С. ЯВОРЕЦ Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 5.2.2016г.
РЕШЕНИЕ 24 от 05.02.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 605 от 03.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1049 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 07-000308, издадено на 29.07.2015 г. от Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Габрово, с което на „****” ЕООД, с. Яворец, общ. Габрово, с ЕИК: *******, на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв. за нарушение на чл.128, т.2 от същия нормативен акт, като законосъобразно и мотивирано.
14 Административно дело No 239/2015 Дела по ЗСП Г.А.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 9.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 8 от 09.02.2016 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.А., ЕГН **********, с адрес ***, с която е оспорила Заповед № 421646 от 16.10.2015 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Община Габрово, с която заповед и е отказано отпускането на социална помощ за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г. по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г., във вр. с чл. 10, ал.1 ,т.7 от ППЗСП и чл.26, ал.4, т.1 от ППЗСП, потвърдена с Решение № РД 08-0025 от 19.11.2015 г. на И.Д. Директор на Агенция за социално подпомагане – Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Габрово, като неоснователна и недоказана.
15 Административно дело No 260/2015 Други административни дела Л.В.Ц. ДИРЕКТОР НА ЦДГ "ЯВОР" - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 9.2.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №99/09.02.2016 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Л.В.Ц. *** с ЕГН: ********** за предоставяне на правна помощ на основание ЗПП. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск, депозиран от Л.В.Ц. *** с ЕГН: **********, наименован „претенция с интерес по чл.13 от ЗЗДискр., като неподведомствен на съда и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 260 от 2015 г. по описа на същия съд. Препис от определението да се връчи на Л.В.Ц. в едно със съобщението. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд
.
16 КАНД No 265/2015 Наказателни касационни производства ЕТ С.-Н.Н.-Д.Н. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 9.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 25/09.02.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38 от 26.10.2015 година на Районен съд – Дряново, постановено по НАХД № 89 по описа за 2015 година.
17 КАНД No 266/2015 Наказателни касационни производства ЕТ С.-Н.Н.-Д.Н. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 9.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 26/09.02.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 26.10.2015 година на Районен съд – Дряново, постановено по НАХД № 90 по описа за 2015 година.
18 КАНД No 278/2015 Наказателни касационни производства К.И.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 9.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 14/09.02.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 135 от 28.10.2015 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по АНД № 311 по описа за 2015 година.
19 КАНД No 285/2015 Наказателни касационни производства К.И.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 9.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 17/09.02.2016 Г. ОТМЕНЯ Решение № 136 от 29.10.2015 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по АНД № 310 по описа за 2015 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 117 от 22.07.2015 година на Директора на РДГ – Велико Търново, с което на К.С. за нарушение на чл. 108, ал. 1, т. 4 от ЗГ във връзка с § 78, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗГ е наложена глоба по чл. 257, ал. 2 от ЗГ в размер на 1000 /хиляда/ лева.
20 КАНД No 293/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ГАБРОВО П. АД - ПЛАЧКОВЦИ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 9.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 32/09.02.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63 от 18.11.2015 година на Районен съд – Трявна, постановено по НАХД № 138 по описа за 2015 година.
21 КАНД No 295/2015 Наказателни касационни производства ЕТ С.- 9.- С.В.- Г.. С. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 9.2.2016г.
Р Е Ш Е Н И Е № 22 от 09.02.2016 г. година. РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 144 от 09.11.2015 г., постановено от Районен съд Севлиево по н.а.х.д. № 350 от 2015 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 07-000355 от 24.08.2015 г., издадено от Директор Дирекция „Инспекция по труда” Габрово, с което на ЕТ „*******”, Севлиево, с ЕИК: *** на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.415, ал.2 от КТ е наложена санкция в размер на 20 000.00 /двадесет хиляди/ лв. за нарушение на същата правна норма, като законосъобразно. Решението е окончателно.
22 Частно административно дело No 20/2016 Частни администр. дела ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО С. - С.ЕООД - ДРЯНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 10.2.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 100/10.02.2016 На основание чл. 121, ал.5, във вр. с чл. 121, ал.4, съдът ДОПУСКА удължаване срока на наложените предварителни обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки Изх. № 4960 от 03.11.2015 г., издадено от Калина Петрова Рашкова – публичен изпълнител при ТД на НАП В.Търново-офис гр.Габрово, до датата на издаване на Ревизионен акт по Ревизия, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-04000715007091-020-001 от 27.08.2015 г. на “********” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Дряново, ж.к.”***” № 4, ет.1, ап.1, ЕИК по БУЛСТАТ ****, представлявано от С. С. И. – Управител. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП В.Търново, офис гр. Габрово. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.2.2016г.
23 КАНД No 2/2016 Наказателни касационни производства Б. Т. К. ЕАД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 11.2.2016г.
РЕШЕНИЕ №29 от 11.02.2015 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №585/20.11.2015г. постановено по НАХД№1057/2015г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
24 Административно дело No 267/2015 Други административни дела Н.И.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 12.2.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 108/12.02.2016Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.И.Д. *** против Акт изх. №МДТ.ДНИ.4221 от 24.08.2015г. на Главен специалист в Дирекция “ПМДТ” при Община Севлиево. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.д. №267 от 2015г. по описа на АС Габрово.. ИЗПРАЩА преписката на Директор Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” на Община Севлиево за произнасяне по подадената от Н.И.Д. жалба. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му до страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
25 КАНД No 275/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. М. АД - ВАРНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 12.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 12/12.02.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52 от 15.10.2015 година на Районен съд – гр. Трявна, постановено по НАХД № 77 по описа за 2015 година.
26 КАНД No 6/2016 Наказателни касационни производства ОД НА МВР - ГАБРОВО Р.В.М. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 18.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 31/18.02.2016 Г. ОТМЕНЯ Решение № 622 от 27.11.2015 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 1193 по описа за 2015 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0892-000669 от 28.09.2015 година на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Габрово, с което на Р.В.М. *** за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от с. з. е наложена глоба в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, като е предвидено и отнемането на 12 /дванадесет/ контролни точки на основание Наредба № Із-2539 на МВР.
27 Административно дело No 233/2015 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Г.К.,
М.Г.Т.
НАЧАЛНИК НА СГКК - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 19.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 7 от 19.02.2016 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Г.К. и М.Г.Т.,***, против Заповед № 18-8331 от 26.10.2015 г. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Габрово, като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА Й.Г.К., с адрес *** А, с ЕГН ********** и М.Г.Т., с адрес ***, ЕГН **********, да заплатят солидарно на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, кв.Павлово, ул.”Мусала” № 1, сума в размер на 600.00/шестстотин / лева, представляващи разноски за изплатено адвокатско възнаграждение.
28 Гражданско дело No 41/2015 Искове за обезщетение К.А.В.   Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 19.2.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 125/19.02.2016 г. на основание чл. 130 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, във вр. с §1 от ДР на ЗОДОВ, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба подадена от К.А. Вейсалов, ЕГН **********, с настоящ адрес ***, ХІ група, подадена срещу ОД на МВР Габрово за причинени му неицуществени вреди от незаконосъобразните действия на служител от ОД на МВР Габрово- Началник служба ОС “ИН”- сектор Арести, предявен срещу ОД на МВР Габрово, с искане да му бъде присъдена сума в размер на 50 000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 41 от 2015 г. по описа на Административен съд Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Р.България-София, в 7-мо дневен срок от съобщаването му.
29 КАНД No 292/2015 Наказателни касационни производства С.Х.К. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 19.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 28/19.02.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 591/19.11.2015г. по НАХД № 1056/2015г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
30 КАНД No 296/2015 Наказателни касационни производства Е.Б.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ДРЯНОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 19.2.2016г.
РЕШЕНИЕ №34 от 19.02.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 30.11.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 117, по описа за 2015 г. на Дряновския районен съд, с което е потвърдено НП № 15-0258-000361 от 12.09.2015 г.на Началник на РПУ гр.Дряново, към ОД на МВР Габрово, с което за нарушение на чл.40, ал.1, от ЗДвП, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.2, т.11 от ЗДвП, му е наложено административно наказание глоба в размер на 20.00 лева, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
31 КАНД No 297/2015 Наказателни касационни производства ЕТ С.-Н.Н.-Д.Н. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 19.2.2016г.
Р Е Ш Е Н И Е № 35 , 19.02.2016 година ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43 от 24.11.2015 г., постановено по А.Н.Д № 91/2015 г. на Районен съд гр.Дряново. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
32 КАНД No 9/2016 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ГАБРОВО М*** Д-Р С. Х. ЕООД - СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 19.2.2016г.
Р Е Ш Е Н И Е № 36, 19.02.2016 година. ОТМЕНЯ Решение № 155 от 26.11.2015 година на Районен съд – Севлиево, постановено по НАХД № 271 по описа за 2015 година в частта с която е отменено Наказателно постановление № 49-М от 23.02.2015 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Габрово в частта му по пункт 7, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 49-М от 23.02.2015 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Габрово, в частта му по пункт 7, с който за нарушение на чл.31, т.1 и 2, във вр. с чл. 188, т.8 от НРДМД – 2014, във връзка с чл.55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО, извършено в периода от 26 до 29.09.2014 г., на М*** „Д*****" ЕООД - гр.Севлиево на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО, е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 (двеста) лева. Решението е окончателно.
33 КАНД No 4/2016 Наказателни касационни производства В.А.И. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 22.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 30/22.02.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 621 от 30.11.2015 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 1230 по описа за 2015 година.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Даниела Гишина: Считам, че обжалваното Решение № 621 от 30.11.2015 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 1230 по описа за 2015 година, следва да бъде отменено, като по същество бъде постановено друго, с което да бъде отменено Наказателно постановление /НП/ № 3 от 19.02.2015 година на Заместник-кмета на Община Габрово, с което на В.И. за нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 8 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово е наложена глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева на основание чл. 18, ал. 1, т. 6 от Наредбата, намалена с обжалваното решение на 500 /петстотин/ лева. Съображенията ми за това са следните: Видно от текста на съставените АУАН и НП, на административнонаказаното лице е вменено извършването на нарушение, представляващо извършване демонстративна маневра, изразяваща се в продължително форсиране на двигателя и приплъзване на гумите на управлявания автомобил. Както е посочено в мотивите на решението на касационната инстанция, които в тази част поддържам, в чл. 186 от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата е посочено, че при обслужване на пътното превозно средство водачът е длъжен да не нарушава тишината с форсиране на двигателя или по друг начин в населените места и в местата за почивка през времето от 22 часа до 6 часа, а в празнични и почивни дни - от 22 часа до 9 часа и от 12 часа до 16 часа. Както твърди и наказаното лице, разпоредбата на чл. 5 от ЗДвП предвижда редица задължения към участниците в движението, в частност и за водачите на пътни превозни средства. Задължение на всеки участник е с поведението си да не създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди /чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДвП/, а върху водача на ППС тежи задължението с управляваното от него превозно средство да не затруднява другите участници в движението и живеещите в крайпътните имоти, като спазва действащите норми за шум и вредни емисии на отработени газове от моторното превозно средство, както и други норми и изисквания за опазване на околната среда /чл. 5, ал. 2, т. 2 от ЗДвП/. За водачите на МПС съществува и задължението, регламентирано в чл. 20, ал. 1 от ЗДвП, да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват. ЗДвП съдържа и административно-наказателни разпоредби /глава седма от закона/, вкл. общ състав на чл. 185. Наредбата се издава за прилагане на отделни разпоредби или други подразделения на нормативен акт от по-висока степен /чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/. Всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда, съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени с тях обществени отношения с местно значение. В конкретния случай, предвид изложените по-горе съображения, намирам, че посочените по-горе условия не са налице - отношенията /в смисъл на задължения на участниците в движението, вкл. водачите на ППС, и приложимите санкции при допуснати нарушения/ в конкретния случай не са от местно значение и са изчерпателно уредени от ЗДвП. Прегледът на уредбата в ЗДвП не установява норма, предвиждаща по законова делегация Общинският съвет да има правото да уреди конкретните отношения. В този смисъл в процесната част на чл. 15, ал. 1, т. 8 от Наредбата противоречи на чл. 15, ал. 1 от ЗНА, а за съда в качеството му на правораздавателен орган съществува задължението, визирано в чл. 15, ал. 3 от закона, т. е. при установеното противоречие да приложи по-високия по степен акт. Съображения, сходни с гореизложените, се съдържат и в мотивите на Решение № 9 от 07.01.2010 година по адм.дело № 2397/2009 на АССГ, оставено в сила с Решение № 13574 от 12.11.2010 година по адм. дело № 3632/2010 година на ВАС на РБ. Нарушение на разпоредбите на ЗДвП и нормативните актове по прилагането му, към която категория процесната Наредба стана ясно, че не спада, следва да бъде установено, а АУАН и НП да бъдат издадени от компетентни длъжностни лица, респ. административни органи, посочени в разпоредбата на чл. 189 от ЗДвП. Налаганите административни наказания също следва да са от вида и в размерите, предвидени в разпоредбите на същия закон. Считам, че независимо дали описаните в чл. 15, ал. 1, т. 8 от Наредбата действия, квалифицирани в самия текст като маневри, ще са извършени демонстративно или не, то става въпрос за отношенията, посочени в чл. 1 от ЗДвП. Демонстративно би могло да бъде и отнемане на предимство, преминаване на червен сигнал на светофар, непропускане на пешеходци на пешеходна пътека, изхвърляне на отпадъци от ППС и редица други действия, които обаче се квалифицират като нарушения на правилата за движение по пътищата, а не като нарушения на обществения ред. С оглед пълнота на изложеното особено мнение, считам, че в случая не е доказана и демонстративността при извършване на описаните маневри от наказаното лице. Нито в АУАН, нито в издаденото въз основа на него НП, се съдържа информация в какво точно се е изразявала тази демонстративност, за да бъде направено разграничение между процесния случай и случаите, в които извършването на посочените маневри е по друга причина, свързана със състоянието на превозното средство, хлъзгава субстанция на пътя и др. Съдия:
34 КАНД No 10/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. М. АД - ВАРНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 22.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 39 ОТ 22.02.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 619 от 01.12.2015 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по АНД № 1192 по описа за 2015 година. Решението е окончателно.
35 КАНД No 13/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. М. АД - ВАРНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 22.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 41 ОТ 22.02.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 652 от 01.12.2015 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по АНД № 1281 по описа за 2015 година. Решението е окончателно.
36 Административно дело No 25/2016 Други административни дела Х.Д.Х.   Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 24.2.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 133/24.02.2016 г. НА ОСН. ЧЛ. 135, АЛ. 2 ВЪВ ВР. С АЛ. 1 ОТ АПК ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 25/2016 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГРАД ГАБРОВО. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ РАЙОНЕН СЪД -ГАБРОВО. НА ОСН. ЧЛ. 138, АЛ. 1 ОТ АПК ПРЕПИС ОТ РАЗПОЕРЖДАНЕТО ДА СЕ ИЗПРАТИ НА СТРАНИТЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
37 Административно дело No 29/2016 Други административни дела Л. ООД - ГР. СЛИВО ПОЛЕ ДИРЕКТОР НА "СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" -ДП ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 24.2.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 131/24.02.2016Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 347/19.02.2016г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на “Л.” ООД – гр. Сливо поле, обл. Русе, местност “****”, ЕИК ***, представлявано от управителя П.И. П., със съдебен адрес адв. Т.В. *** против Заповед № 26 от 21.01.2016г. на Директора на Северноцентрално държавно предприятие – ДП - Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 29 по описа на Административен съд – Габрово за 2016г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от уведомяването, пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово. Да се уведоми жалбоподателят и Директора на Северноцентрално държавно предприятие – ДП – Габрово, чрез връчване на копие настоящото.
38 КАНД No 298/2015 Наказателни касационни производства Д. **** ЕООД - ДРЯНОВО РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - В. ТЪРНОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 24.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 37 ОТ 24.02.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45 от 30.11.2015 година на Районен съд – Дряново, постановено по НАХД № 102 по описа за 2015 година. Решението е окончателно.
39 КАНД No 3/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Е. Г. ЕООД - С. ЯВОРЕЦ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 24.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 38 ОТ 24.02.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 604 от 03.12.2015 г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 1051 по описа за 2015 г. Решението е окончателно.
40 Административно дело No 100/2015 Други административни дела М.Д.К. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ДНСК - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 25.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 9/25.02.2016 Г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.К. *** срещу Решение № ГС-05-07 от 23.03.2015 година на Главния секретар на ДНСК – София, с което й е отказан достъп до обществена информация по подадено от К. заявление вх. № ГБ-1450-04-236 от 11.03.2015 година. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 210/2015 Други административни дела Т.М.Й. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 26.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 10 ОТ 26.02.2016 Г. ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 година, с изх. № 02-070-6500/838 от 25.09.2015 година, подписано от зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, в частта му, с която от оторизираната субсидия по подаденото от земеделския производител Т.М.Й. заявление за кампания 2014 година е прихваната сума в общ размер на 796.11 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
42 КАНД No 7/2016 Наказателни касационни производства Б** П. П. Ф**ЕАД- СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 26.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 33 ОТ 26.02.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №588/20.11.2015г. по НАХД№827 по описа на Габровски районен съд за 2015г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
43 КАНД No 15/2016 Наказателни касационни производства Ф. ЕООД - ГАБРОВО РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - В. ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 26.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 43 ОТ 26.02.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №613/24.11.2015г. по НАХД№1048 по описа на Габровски районен съд за 2015г., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.