АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.03.2016 г. до 31.03.2016 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 240/2015 Други административни дела М***Д-Р Т. В. АД- ГАБРОВО ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР Д-Р Н. С. ДИРЕКТОР НА РЗОК ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 2.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 17/02.03.2016 Г. ОТМЕНЯ Покана по чл. 76а(3) от ЗЗО № 29-02-412/20.10.2015г. издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Габрово, В ЧАСТТА относно сумата 690.- лева по ИЗ 3024 и ИД 4149 и двете по КП 56 и ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно дадените указания в мотивите на настоящото решение, . ОТХВЪРЛЯ жалбата на М*******” АД – Габрово, ул. Д. И. Д. № 1, ЕИК ****, представлявано от Изпълнителния директор д-р Нели Савчева против Покана по чл. 76а(3) от ЗЗО № 29-02-412/20.10.2015г. издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/– Габрово в останалата й част. ОСЪЖДА М******* АД – Габрово, ул. Д. И. Д. № 1, ЕИК *****, представлявано от Изпълнителния директор д-р Н. С. да заплати на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/– Габрово сумата 249.- /двеста четиридесет и девет/ лева разноски по делото, след прихващане. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
2 Гражданско дело No 2/2016 Искове за обезщетение В.Х.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 2.3.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 141 от 02.03.2016 година ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба от В.Х.Б. *** против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” - София, с претенция за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи съдебни разноски за заплатено адвокатско възнаграждение по НАХД № 711/2012 година на Районен съд – Габрово, ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2/2016 година по описа на Административен съд – гр. Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, което съобщение да се извърши чрез връчване на препис от настоящото определение.
3 Гражданско дело No 4/2016 Искове за обезщетение В.Х.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 2.3.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 140 от 02.03.2016 година ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба от В.Х.Б. *** против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” - София, с претенция за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи съдебни разноски за заплатено адвокатско възнаграждение по НАХД № 710/2012 година на Районен съд – Габрово, ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 4/2016 година по описа на Административен съд – гр. Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, което съобщение да се извърши чрез връчване на препис от настоящото определение.
4 Гражданско дело No 5/2016 Искове за обезщетение В.Х.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 2.3.2016г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ О.С.З. НА 02.03.2016 Г. С постъпила молба на 01.03.2016 г. ищецът е заявил, че оттегля исковата си претенция и моли производството по делото да бъде прекратено, поради което и на основание чл. 159, т. 8 от АПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гражданско дело № 5 по описа на АС Габрово за 2016 г. поради оттегляне на исковата молба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез АС Габрово до ВАС на РБ в 7 дневен срок от уведомяването.
5 КАНД No 18/2016 Наказателни касационни производства П.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ДРЯНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 2.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 46 от 02.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 51 от 28.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 98 от 2015 г. по описа на Районен съд Дряново, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0258-000261 от 15.07.2015 г. на Началник Районно управление „Полиция” Дряново, с което на П.В.П. *** с ЕГН: ********** са наложени две административни санкции- глоби, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр1 от Закона за движението по пътищата в размер на 50.00 /петдесет/ лв. и на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.2 от същия нормативен акт в размер на 100.00 /сто/ лв.
6 Административно дело No 209/2015 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.М.Ц. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ЛОВЕЧ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 7.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 12 ОТ 07.03.2016 Г. ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД №18- 6647/26.08.2015г. на Началник СГКК Ловеч, като неправилна и незаконосъобразна. ОСЪЖДА Началник СГКК Ловеч да заплати на Т.М.Ц. ЕГН********** *** направените от него разноски по делото в размер на 810 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
7 КАНД No 20/2016 Наказателни касационни производства Р. - М..ООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 7.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 49 от 07.03.2015 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 162 от 04.12.2015 г., постановено от Районен съд Севлиево по н.а.х.д. № 388 от 2015 г. по описа на същия съд, с което е изменено наказателно постановление № 07-000234 от 28.05.2015 г., издадено от Директор Дирекция „Инспекция по труда” Габрово, с което на „*****” ООД, Севлиево, с ЕИК: ***** на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.414, ал.1 от КТ е наложена санкция в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лв., която санкция съдът е намалил на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв., за нарушение на чл.153, ал.2 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно.
8 КАНД No 21/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО А.М.И. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 8.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 50 от 08.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 639 от 10.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1088 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 07-000338 от 03.08.2015 г., издадено от Директор Дирекция „Инспекция по труда” Габрово, с което на А.М.И. ***, с ЕГН: ********** е наложена административна санкция- глоба, в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лв. за нарушение на чл.26, т.1 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, на министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството, като мотивирано и законосъобразно.
9 Административно дело No 236/2015 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Н.Х.,
Г.Х.Д.,
Д.М.Н.
НАЧАЛНИК НА СГКК - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 9.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 13/09.03.2016 Г. ОТМЕНЯ Писмо изх. №20- 52593/11.09.2015г. на Началник СГКК Габрово като неправилно и незаконосъобразно. ОСЪЖДА Началник СГКК Габрово да заплати на Н.Н.Х., Г.Х.Д. и Д.М.Н. направените от тях разноски по делото в размер на 610 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
10 Административно дело No 256/2015 Дела по КСО Ж.Р.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 9.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 11/09.03.2016 Г. ОТМЕНЯ Решение № 63 от 16.11.2015 година на Директора на ТП на НОИ – гр. Габрово и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 05.10.2015 година на Ръководител „ПО” в ТП на НОИ – гр. Габрово. ВРЪЩА преписката на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ – гр. Габрово за ново произнасяне по същество при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА НОИ - РУ”СО” – гр. Габрово да заплати на Ж.Р.Р. с ЕГН ********** *** сумата от 350 /триста и петдесет/ лева разноски по делото, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
11 Гражданско дело No 3/2016 Искове за обезщетение В.Х.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 10.3.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 150 от 10.03.2016 година ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 3 от 2016 г. по описа на същия съд, образувано по искова молба вх. № СДА-01-197 от 02.02.2016 г., подадена от В.Х.Б. *** с ЕГН: ********** против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, София, като остава без разглеждане така предявеният иск. Определението подлежи на обжалване на основание чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен Административен съд в 7- мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето на настоящия съдебен акт. На страните да се изпрати препис от определението в едно със съобщението.
12 КАНД No 11/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ М.ЕАД - ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 10.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 51 от 10.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 533 от 16.11.2015 год., постановено по н.а.х. дело № 709/2015 год. на Габровски районен съд.
13 КАНД No 16/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ -СОФИЯ Е.. М. АД - ВАРНА Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 10.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 47 от 10.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 618 от 01.12.2015г., постановено по НАХД № 1187/2015 г. по описа на Районен съд- Габрово. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Емилия Кирова- Тодорова Подписвам с особено мнение съдебното решение № 47 от 10.03.2016 г., постановено по кнахд № 16 от 2016 г. по описа на Административен съд Габрово, с което се оставя в сила Решение № 618 от 01.12.2015 г., постановено по нахд № 1187 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, по следните съображения: Нарушението, за което е съставено НП № НП-383 от 17.12.2014 г., се изразява в това, че на 18.03.2014 г. при извършена проверка от длъжностно лице на ДКЕВР на средство за търговско измерване /СТИ/- електромер е установено, че същото има поставена пломба за първоначална метрологична проверка от 2005 г., което е отразено в констативен протокол от 18.03.2014 г., като няма съставен протокол за последваща метрологична проверка, поради което е прието, че такава не е осъществявана. Прието е, че следващата метрологична проверка е следвало да се осъществи „до 2011 г.”, поради което към 18.03.2014 г. въпросният електромер е с изтекъл срок на последващата проверка. Нарушението се изразява в това, че санкционираното дружество „******” АД е било длъжно да поддържа средствата за търговско измерване на ел. енергия, доставяна на потребителите, в състояние, съответстващо на изискванията на Правилата за измерване на количеството ел. енергия, вкл. и да предприеме действия за извършване на редовни проверки, изпитания и контрол върху тях, вкл. действия за подмяна на СТИ за извършване на последваща метрологична проверка в определения срок. Като не е поддържало СТИ, дружеството е нарушило т.3.5.2 от издадената му лицензия, с което е осъществило състава на чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/. Нарушението, безспорно, е осъществено посредством неправомерно поведение по вид бездействие, т.к. санкционираното лице е било длъжно да осъществи определено активно поведение- да извърши проверка, изпитване и контрол върху СТИ чрез подмяната му за извършване на последваща метрологична проверка. По делото няма данни това поведение да е било осъществено в последствие, макар и след настъпването на крайния срок, т.е. при условието на забава, което означава, че е налице пълно неизпълнение към момента на съставянето на АУАН, издаването на процесното НП, вкл. и към датата на постановяване на настоящия съдебен акт. Преустановяването на нарушението би било налице чрез предприемане на активните задължителните действия, за чието неосъществяване е потърсена административно наказателна отговорност от дружеството. Първоинстанционният съдебен състав е отменил процесното НП, т.к. е счел, че АУАН е бил съставен след изтичането на предвидените в закона давностни срокове- чл.34, ал.1 от ЗАНН. Метрологичната проверка е следвало да се осъществи до 01.01.2011 г., на която дата правонарушението следва да се счита за довършено /т.е. от тази дата е налице забава в изпълнението и нарушение, за което дружеството следва да носи административно наказателна отговорност/. ГАС, в мнозинството на състава си, споделя становището, че процесното нарушение е осъществено чрез бездействие, което се характеризира с начален момент, съвпадащ с момента, в който е възникнало задължението за дружеството до краен такъв, в който нарушението е довършено или констатирано. С настоящото особено мнение се изразява несъгласие извода на ГРС и на мнозинството на състава на ГАС. Изводът в тази насока е голословен- не става ясно по каква причина точно процесното бездействие- неизвършване на метрологична проверка на СТИ, се разграничава от останалите противоправни бездействия, които съставляват продължени деяния. С краткото изразяване на позицията, без съответната обосновка, изводът остава немотивиран и има качеството само на твърдение, а то не следва да е част от правораздавателния акт. Разпоредбата на чл.34 от ЗАНН не съдържа пълна нормативна уредба на давностните срокове в административно наказателния процес, както преди, така и след промяната на чл.34 от ЗАНН от 17.07.2012 г. В нея липсва регламентация на материята за началния момент, от който започва да тече давностния срок, спиране и прекъсване на давността, общата давност, вкл. и досежно давност при деяния, които траят непрекъснато /продължените такива/ или са продължавани. По тази причина и на основание чл.11 от същия закон следва да намерят приложение разпоредбите на Глава ІХ от НК, в който смисъл е и т.2 от ТП № 1 от 27.02.2015 г. на ВАС, ОСС от НК на ВКС и ОСС ІІ колегия на ВАС и с което съдилищата следва да се съобразяват. Това, че в разпоредбата на чл.34, ал.2 от ЗАНН е направено изменение, касаещо удължаване на срока за образуване на административно наказателно производство за деяния по посочени в нея нормативни актове, вкл. и по Закона за енергетиката, по никакъв начин не запълва тази празнота в сферата на административното наказване и тя продължава да следва да се запълва по ясно посочения начин, посредством правилата за давността, регламентирани в НК, в която насока е и ТР, на което се позовава и самия ответник по касационната жалба. Правилата, определящи общият давностен срок като продължителност, не влияят върху тези, които регламентират неговото начало, спирането и прекъсването му. Съгласно чл.80, ал.3 от НК давността за преследване започва от довършването на престъплението /което е общият случай/, а „за престъпленията, които траят непрекъснато, както и за продължаваните престъпления- от прекратяването им”. Законът не дава основание определени деяния, които отговарят на условията за продължавани и продължени /”които траят непрекъснато”/ такива да бъдат изключвани по усмотрение на съда или на друг държавен орган от обхвата на тази изрична и ясна по своето съдържание разпоредба. Нормата е императивна и не съдържа изключения от цитираните правила. Поради това и съдът, като незаконодателен орган, не може да я дерогира, да я тълкува превратно, стеснително и да я прилага избирателно. В случай, че законодателят предвиди изрично в законова нормативна разпоредба, че за определена категория деяния, които траят непрекъснато или са продължавани такива, давността започва да тече от момента на тяхното довършване /а това е моментът, от който е налице нарушение и може да се търси отговорност от извършителя му/, би могло и следва да се приложи такъв подход, но този момент не е налице, а при липсата на изрична такава норма и при наличието на друга, въвеждаща друго правило, съдът не може и не следва да законодателства по този начин. Продължени или траещи непрекъснато са онези деяния, които се осъществяват чрез трайно, непрекъснато, "продължаващо" бездействие, докато не настъпят обстоятелства за неговото прекратяване, зависещи или не от волята на дееца /Решение № 424 от 22.12.2014 г. на ВКС по н. д. № 1345/2014 г., I н. о., НК; Решение № 62 от 23.IX.1987 г. по н. д. № 61/87 г., II н. о./. „Престъплението е продължено и се осъществява дотогава, докато се преустанови пречещото поведение на съответното длъжностно лице.”- Решение № 438 от 30.11.1999 г. на ВКС по н. д. № 412/99 г., I н. о. Под „продължено престъпление” се разбира това, при което посредством едно деяние, изразяващо се в действие и бездействие или само бездействие, се осъществява трайно, непрекъснато даден състав на неправомерно поведение. Терминът „продължено престъпление” се ползва и в задължителната тълкувателна дейност на ВС. Така, напр., съгл. ТР № 3 от 15.02.1971 г. на ОНСК на ВС е посочено, че при продължаваното и продълженото престъпление деецът засяга един и същ обект, осъществява един и същ основен състав, за което му се налага едно наказание. Продълженото престъпление, обаче, се осъществява само с едно деяние /действие и бездействие или само с бездействие/, което продължава трайно и непрекъснато. В тази връзка не споделям становището, че процесното нарушение, осъществено посредством бездействие, по който въпрос съставът е единодушен, се характеризира ....
14 КАНД No 17/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. МРЕЖИ АД - ВАРНА Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 10.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 48 от 10.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 606 от 30.11.2015г., постановено по НАХД № 1137/2015 г. по описа на Районен съд- Габрово.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Емилия Кирова- Тодорова Подписвам с особено мнение съдебното решение № 48 от 10.03.2016 г., постановено по кнахд № 17 от 2016 г. по описа на Административен съд Габрово, с което се оставя в сила Решение № 606 от 30.11.2015 г., постановено по нахд № 1137 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, по следните съображения: Нарушението, за което е съставено НП № НП-380 от 17.12.2014 г., се изразява в това, че на 18.03.2014 г. при извършена проверка от длъжностно лице на ДКЕВР на средство за търговско измерване /СТИ/- електромер е установено, че същото има поставена пломба за първоначална метрологична проверка от 2005 г., което е отразено в констативен протокол от 18.03.2014 г., като няма съставен протокол за последваща метрологична проверка, поради което е прието, че такава не е осъществявана. Прието е, че следващата метрологична проверка е следвало да се осъществи „до 2011 г.”, поради което към 18.03.2014 г. въпросният електромер е с изтекъл срок на последващата проверка. Нарушението се изразява в това, че санкционираното дружество „******” АД е било длъжно да поддържа средствата за търговско измерване на ел. енергия, доставяна на потребителите, в състояние, съответстващо на изискванията на Правилата за измерване на количеството ел. енергия, вкл. и да предприеме действия за извършване на редовни проверки, изпитания и контрол върху тях, вкл. действия за подмяна на СТИ за извършване на последваща метрологична проверка в определения срок. Като не е поддържало СТИ, дружеството е нарушило т.3.5.2 от издадената му лицензия, с което е осъществило състава на чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/. Нарушението, безспорно, е осъществено посредством неправомерно поведение по вид бездействие, т.к. санкционираното лице е било длъжно да осъществи определено активно поведение- да извърши проверка, изпитване и контрол върху СТИ чрез подмяната му за извършване на последваща метрологична проверка. По делото няма данни това поведение да е било осъществено в последствие, макар и след настъпването на крайния срок, т.е. при условието на забава, което означава, че е налице пълно неизпълнение към момента на съставянето на АУАН, издаването на процесното НП, вкл. и към датата на постановяване на настоящия съдебен акт. Преустановяването на нарушението би било налице чрез предприемане на активните задължителните действия, за чието неосъществяване е потърсена административно наказателна отговорност от дружеството. Първоинстанционният съдебен състав е отменил процесното НП, т.к. е счел, че АУАН е бил съставен след изтичането на предвидените в закона давностни срокове- чл.34, ал.1 от ЗАНН. Метрологичната проверка е следвало да се осъществи до 01.01.2011 г., на която дата правонарушението следва да се счита за довършено /т.е. от тази дата е налице забава в изпълнението и нарушение, за което дружеството следва да носи административно наказателна отговорност/. ГАС, в мнозинството на състава си, споделя становището, че процесното нарушение е осъществено чрез бездействие, което се характеризира с начален момент, съвпадащ с момента, в който е възникнало задължението за дружеството до краен такъв, в който нарушението е довършено или констатирано. С настоящото особено мнение се изразява несъгласие извода на ГРС и на мнозинството на състава на ГАС. Изводът в тази насока е голословен- не става ясно по каква причина точно процесното бездействие- неизвършване на метрологична проверка на СТИ, се разграничава от останалите противоправни бездействия, които съставляват продължени деяния. С краткото изразяване на позицията, без съответната обосновка, изводът остава немотивиран и има качеството само на твърдение, а то не следва да е част от правораздавателния акт. Разпоредбата на чл.34 от ЗАНН не съдържа пълна нормативна уредба на давностните срокове в административно наказателния процес, както преди, така и след промяната на чл.34 от ЗАНН от 17.07.2012 г. В нея липсва регламентация на материята за началния момент, от който започва да тече давностния срок, спиране и прекъсване на давността, общата давност, вкл. и досежно давност при деяния, които траят непрекъснато /продължените такива/ или са продължавани. По тази причина и на основание чл.11 от същия закон следва да намерят приложение разпоредбите на Глава ІХ от НК, в който смисъл е и т.2 от ТП № 1 от 27.02.2015 г. на ВАС, ОСС от НК на ВКС и ОСС ІІ колегия на ВАС и с което съдилищата следва да се съобразяват. Това, че в разпоредбата на чл.34, ал.2 от ЗАНН е направено изменение, касаещо удължаване на срока за образуване на административно наказателно производство за деяния по посочени в нея нормативни актове, вкл. и по Закона за енергетиката, по никакъв начин не запълва тази празнота в сферата на административното наказване и тя продължава да следва да се запълва по ясно посочения начин, посредством правилата за давността, регламентирани в НК, в която насока е и ТР, на което се позовава и самия ответник по касационната жалба. Правилата, определящи общият давностен срок като продължителност, не влияят върху тези, които регламентират неговото начало, спирането и прекъсването му. Съгласно чл.80, ал.3 от НК давността за преследване започва от довършването на престъплението /което е общият случай/, а „за престъпленията, които траят непрекъснато, както и за продължаваните престъпления- от прекратяването им”. Законът не дава основание определени деяния, които отговарят на условията за продължавани и продължени /”които траят непрекъснато”/ такива да бъдат изключвани по усмотрение на съда или на друг държавен орган от обхвата на тази изрична и ясна по своето съдържание разпоредба. Нормата е императивна и не съдържа изключения от цитираните правила. Поради това и съдът, като незаконодателен орган, не може да я дерогира, да я тълкува превратно, стеснително и да я прилага избирателно. В случай, че законодателят предвиди изрично в законова нормативна разпоредба, че за определена категория деяния, които траят непрекъснато или са продължавани такива, давността започва да тече от момента на тяхното довършване /а това е моментът, от който е налице нарушение и може да се търси отговорност от извършителя му/, би могло и следва да се приложи такъв подход, но този момент не е налице, а при липсата на изрична такава норма и при наличието на друга, въвеждаща друго правило, съдът не може и не следва да законодателства по този начин. Продължени или траещи непрекъснато са онези деяния, които се осъществяват чрез трайно, непрекъснато, "продължаващо" бездействие, докато не настъпят обстоятелства за неговото прекратяване, зависещи или не от волята на дееца /Решение № 424 от 22.12.2014 г. на ВКС по н. д. № 1345/2014 г., I н. о., НК; Решение № 62 от 23.IX.1987 г. по н. д. № 61/87 г., II н. о./. „Престъплението е продължено и се осъществява дотогава, докато се преустанови пречещото поведение на съответното длъжностно лице.”- Решение № 438 от 30.11.1999 г. на ВКС по н. д. № 412/99 г., I н. о. Под „продължено престъпление” се разбира това, при което посредством едно деяние, изразяващо се в действие и бездействие или само бездействие, се осъществява трайно, непрекъснато даден състав на неправомерно поведение. Терминът „продължено престъпление” се ползва и в задължителната тълкувателна дейност на ВС. Така, напр., съгл. ТР № 3 от 15.02.1971 г. на ОНСК на ВС е посочено, че при продължаваното и продълженото престъпление деецът засяга един и същ обект, осъществява един и същ основен състав, за което му се налага едно наказание. Продълженото престъпление, обаче, се осъществява само с едно деяние /действие и бездействие или само с бездействие/, което продължава трайно и непрекъснато. В тази връзка не споделям становището, че процесното нарушение, осъществено посредством бездействие, по който въпрос съставът е единодушен, се характеризира ..
.
15 КАНД No 36/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Ц. С. ООД - ВАРНА Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 10.3.2016г.
РЕШЕНИЕ №52 от 10.03.2016 година. ОТМЕНЯ съдебно решение № 156 от 26.11.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 312 от 2015 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено наказателно постановление № Г-02-ДНСК-34 от 10.07.2015 г., издадено от зам. началник на Дирекция за национален строителен контрол София, с което на „*****” ООД, Варно с ЕИК: *** на основание чл.237, ал.1, т.4 от ЗУТ е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 /три хиляди/ лв. за нарушение на чл.178, ал.1, във вр. с чл.177, ал.2 от същия нормативен акт като незаконосъобразно и ВРЪЩА делото на друг състав от същия съд за ново разглеждане и произнасяне по спора за законосъобразността на процесното наказателно постановление. Решението е окончателно.
16 КАНД No 39/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Л.С.**** ЕООД - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 10.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 44 от 10.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 168 от 15.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 372 от 2015 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено наказателно постановление № 07-000337 от 03.08.2015 г., издадено от Директор Дирекция „Инспекция по труда” Габрово, с което на „******” ЕООД, Габрово, с ЕИК: ******, на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.431, ал.2 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лв. за нарушение на чл.16, ал.1, т.6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, във вр. с чл.215к, ал.2 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и за използване на работното оборудване, като мотивирано и законосъобразно.
17 КАНД No 24/2016 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ-МИТНИЦА СВИЩОВ М. ООД - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 11.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 45 от 11.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 645 от 22.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1070 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 83 от 14.08.2015 г., издадено от Заместник- началник на Митница Свищов, с което на „*****” ООД, Габрово, с ЕИК: *****, е наложена имуществена санкция в размер на 41 996. 37 лв. за нарушение на чл.234, ал.1, т.1 от Закона за митниците, като мотивирано и законосъобразно.
18 Административно дело No 211/2015 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Д.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 14.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 15 ОТ 14.03.2016 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване на К.Д.И. против виза за преустройство към жилище в УПИ ІV-2696 от кв. 115 по плана на гр. Севлиево, издадена от Гл. архитект на Община Севлиево, като неоснователно и недоказано. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
19 КАНД No 12/2016 Наказателни касационни производства Д.М.Н. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 14.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 40 ОТ 14.03.2016 Г. ОТМЕНЯ Решение №615/15.12.2015г. по НАХД№1061/2015г. по описа на Габровски районен съд, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ Наказателно постановление №68/29.05.2015г. на Зам. Кмет на Община Габрово, като неправилно и незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
20 КАНД No 14/2016 Наказателни касационни производства Н.Й.Ц. РС ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО -ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 14.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 42 ОТ 14.03.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №576/01.12.2015г. по НАХД№832/2015г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
21 КАНД No 33/2016 Наказателни касационни производства С.П.О. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 15.3.2016г.
РЕШЕНИЕ №55 от 15.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 22.01.2016г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 1399 по описа за 2015 година. Решението е окончателно.
22 КАНД No 42/2016 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е.М.Я. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 61 ОТ 15.03.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 113 от 29.09.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 288 от 2015 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено наказателно постановление № 39, издадено на 10.07.2015 г. от Директор Регионална дирекция по горите Велико Търново, с което на Е.М.Я. ***, с ЕГН: **********, на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите е наложена глоба в размер на 200.00 /двеста/ лв. за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от същия нормативен акт, като законосъобразно и мотивирано. Решението е окончателно.
23 КАНД No 43/2016 Наказателни касационни производства Н.Н.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИГЕ - ЛОВЕЧ Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 16.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 62 ОТ 16.03.2016 Г. ОТМЕНЯ съдебно решение № 67 от 24.07.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 111 от 2015 г. по описа на Районен съд Тетевен, с което е потвърдено наказателно постановление № 787 от 11.08.2014 г., издадено от Директор на Регионална дирекция по горите Ловеч, с което на Н. Величков П. ***, с ЕГН: ********** на основание чл.257, ал.2 от Закона за горите е наложена глоба в размер на 1000.00 /хиляда/ лв., като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ същото наказателно постановление. Решението е окончателно.
24 Гражданско дело No 1/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв Л.Я.Г.,
Д.Я.Д.
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 17.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 3/17.03.2016 Г. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на Л.Я.Г. и Д.Я.Д.,***, против Община Севлиево, за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди в общ размер на 84 322.34 /осемдесет и четири хиляди триста двадесет и два лева и 34 ст./ лева, в хода на съдебното производство увеличен по размер на 97 947.40 лева/ ведно със законната лихва, считано от влизане в сила на съдебното решение до окончателното изплащане, както и 1170 лева разноски, направени в обезпечителното производство по ч.гр.д. № 1014/2014 година по описа на Районен съд – Севлиево. ОСЪЖДА Л.Я.Г. с ЕГН ********** и Д.Я.Д. с ЕГН **********,***, да заплатят солидарно на Община Севлиево сумата от 3094.77 /три хиляди и деветдесет и четири лева и 77 ст./ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
25 КАНД No 26/2016 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ-МИТНИЦА СВИЩОВ М. ООД - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 17.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 59 ОТ 17.03.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 674 от 22.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1076 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 78 от 19.08.2015 г., издадено от Началник на Митница Свищов, с което на „***” ООД, Габрово, с ЕИК: ****, е наложена имуществена санкция в размер на 40 072.24 лева, за нарушение на чл.234, ал.1, т.1 от Закона за митниците, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
26 КАНД No 29/2016 Наказателни касационни производства С.С.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 17.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 63 ОТ17.03.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 628 от 14.12.2015 год., постановено по Н.А.Х.Д. № 429/2015 год. на Габровския районен съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
27 КАНД No 32/2016 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО П.К.К. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 17.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 66 ОТ 17.03.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 644 от 01.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 921/2015 г. по описа на ГРС, с което е отменено НП № 128 от 23.07.2015 г. на Директора на РДГ Велико Търново, с което на П.К.К. ***, с ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 300.00 /триста/ лева на основание чл. 257, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, за нарушение по чл.108, ал.3, във вр. с чл. 104, ал.1, т.4 от ЗГ. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
28 КАНД No 34/2016 Наказателни касационни производства Е. - С Ф. ЕООД - С. ГОРНИ ДЪБНИК ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 17.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 68/17.03.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 609 от 10.12.2015 година на Районен съд – гр.Габрово, постановено по н.а.х. дело № 1234, по описа за 2014година, с което е потвърдено Наказателно постановление № 07-000021 от 27.05.2014 година, издадено от Директор на дирекция “Инспекция по труда” Габрово, с което за нарушение на чл.62, ал.1 от КТ, на основание чл.416, ал5, във вр. с чл.414, ал.3 от КТ на “***”ЕООД- с.Долни Дъбник, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление с.Долни Дъбник, обл.Плевен, ул.”***” № **, представлявано от М.Д.П.- Управител, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000 /две хиляди/ лева и с което съдът е изменил НП в частта досежно наложената санкция, като е намалил същата на такава в размер на 1 500/хиляда и петстотин/ лева, като правилно и законосъобразно.
29 КАНД No 41/2016 Наказателни касационни производства М.И.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 17.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 60 ОТ 17.03.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133 от 23.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 337 от 2015 г. на Севлиевски Районен съд, с който съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № 27-0000237 от 06.08.2015 г., издадено от Началник Областен отдел “АА” Габрово, с което на М.И. ***, ЕГН **********, на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500.00/хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл. 2, ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. на МТ и за нарушение на чл. 100, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищатана основание чл. 183, ал.1, т.1 от с.з. му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 10.00/десет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
30 Гражданско дело No 32/2015 Искове за обезщетение Ф.И.Д. ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 18.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 18.03.2016 Г. ОТХВЪРЛЯ предявеният иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ от Ф.И.Д. *** против Окръжен съд Габрово, представляван от Административен ръководител, Председател на Окръжен съд, с който се претендира присъждане на обезщетение за претърпени от Д. неимуществени вреди в размер на 30 400 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
31 Административно дело No 238/2015 Други административни дела М.И.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 21.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 16 ОТ 21.03.2016 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване на М.И.М. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх.№ 02-070-6500/1392 от 29.09.2015г. на Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие". ОСЪЖДА М.И.М. *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие" гр.София, разноски по делото в размер на 800 /осемстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 9/2016 Дела по КСО Т.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 21.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 18 ОТ 21.03.2016 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на Т.П.Д. *** против Решение №72/16.12.2015г. на Директор на ТП на НОИ Габрово, както и против Разпореждане №**********/04.11.2015г. на Ръководител на ПО при НОИ Габрово, като НЕОСНОВАТЕЛНО И НЕДОКАЗАНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
33 КАНД No 19/2016 Наказателни касационни производства У. АД - С. СОКОЛОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР -СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 21.3.2016г.
РЕШЕНИЕ №53 от 21.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49 от 15.12.2015 г.на Районен съд - Дряново, постановено по НАХД № 106 по описа на същия съд за 2015г. Решението е окончателно.
34 КАНД No 28/2016 Наказателни касационни производства П. ООД - ГАБРОВО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА - ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 21.3.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 179/21.03.2016Г. ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.03.2016г. постановено по настоящото дело, с което е даден ход на делото по същество. ОТСТРАНЯВА от участие в настоящото производство съдия Светлозар Рачев, съдия Галин Косев и съдия Даниела Гишина. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 28 по описа на Административен съд – Габрово за 2016г. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото. Определението не подлежи на обжалване
35 КАНД No 46/2016 Наказателни касационни производства В.А.И. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 21.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 64 ОТ 21.03.2016 Г. РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 9 от 14.01.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1229 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е изменено наказателно постановление № 1 от 19.02.2015 г. на зам.- кмета на Община Габрово, с което на В.А.И. *** с ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 1000.00 /хиляда/ лв. за нарушение на чл.15, ал.1, т.8 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Габрово, като съдът е редуцирал тази санкция на 500.00 /петстони/ лв., като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно. Особено мнение на съдия Даниела Гишина.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Даниела Гишина: Считам, че обжалваното Решение № 9 от 14.01.2016 година на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 1229 по описа за 2015 година, следва да бъде отменено, като по същество бъде постановено друго, с което да бъде отменено Наказателно постановление /НП/ № 1 от 19.02.2015 година на Заместник-кмета на Община Габрово, с което на В.И. за нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 8 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово е наложена глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева на основание чл. 18, ал. 1, т. 6 от Наредбата, намалена с обжалваното решение на 500 /петстотин/ лева. Съображенията ми за това са следните: Видно от текста на съставените АУАН и НП, на административнонаказаното лице е вменено извършването на нарушение, представляващо извършване демонстративна маневра, изразяваща се в „...преплъзване ...” на гумите на управлявания от него автомобил. Разпоредбата на чл. 5 от ЗДвП предвижда редица задължения към участниците в движението, в частност и за водачите на пътни превозни средства. Задължение на всеки участник е с поведението си да не създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди /чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДвП/, а върху водача на ППС тежи задължението с управляваното от него превозно средство да не затруднява другите участници в движението и живеещите в крайпътните имоти, като спазва действащите норми за шум и вредни емисии на отработени газове от моторното превозно средство, както и други норми и изисквания за опазване на околната среда /чл. 5, ал. 2, т. 2 от ЗДвП/. За водачите на МПС съществува и задължението, регламентирано в чл. 20, ал. 1 от ЗДвП, да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват. Както сочи и наказаното лице, разпоредбите на чл. 76, 77 и 95 от ППЗДвП регламентират маневрите и правилата за извършването им. ЗДвП съдържа и административно-наказателни разпоредби /глава седма от закона/, вкл. общ състав на чл. 185. Наредбата се издава за прилагане на отделни разпоредби или други подразделения на нормативен акт от по-висока степен /чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/. Всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда, съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени с тях обществени отношения с местно значение. В конкретния случай, предвид изложените по-горе съображения, намирам, че посочените по-горе условия не са налице - отношенията /в смисъл на задължения на участниците в движението, вкл. водачите на ППС, и приложимите санкции при допуснати нарушения/ в конкретния случай не са от местно значение и са изчерпателно уредени от ЗДвП. Прегледът на уредбата в ЗДвП не установява норма, предвиждаща по законова делегация Общинският съвет да има правото да уреди конкретните отношения. В този смисъл в процесната част на чл. 15, ал. 1, т. 8 от Наредбата противоречи на чл. 15, ал. 1 от ЗНА, а за съда в качеството му на правораздавателен орган съществува задължението, визирано в чл. 15, ал. 3 от закона, т. е. при установеното противоречие да приложи по-високия по степен акт. Съображения, сходни с гореизложените, се съдържат и в мотивите на Решение № 9 от 07.01.2010 година по адм.дело № 2397/2009 на АССГ, оставено в сила с Решение № 13574 от 12.11.2010 година по адм. дело № 3632/2010 година на ВАС на РБ. Нарушение на разпоредбите на ЗДвП и нормативните актове по прилагането му, към която категория процесната Наредба намирам, че не спада, следва да бъде установено, а АУАН и НП да бъдат издадени от компетентни длъжностни лица, респ. административни органи, посочени в разпоредбата на чл. 189 от ЗДвП. Налаганите административни наказания също следва да са от вида и в размерите, предвидени в разпоредбите на същия закон. Считам, че независимо дали описаните в чл. 15, ал. 1, т. 8 от Наредбата действия, квалифицирани в самия текст като маневри, ще са извършени демонстративно или не, то става въпрос за отношенията, посочени в чл. 1 от ЗДвП. Демонстративно би могло да бъде и отнемане на предимство, преминаване на червен сигнал на светофар, непропускане на пешеходци на пешеходна пътека, изхвърляне на отпадъци от ППС и редица други действия, които обаче се квалифицират като нарушения на правилата за движение по пътищата, а не като нарушения на обществения ред. С оглед пълнота на изложеното особено мнение, считам, че в случая не е доказана и демонстративността при извършване на описаните маневри от наказаното лице. Нито в АУАН, нито в издаденото въз основа на него НП, се съдържа информация в какво точно се е изразявала тази демонстративност, за да бъде направено разграничение между процесния случай и случаите, в които извършването на посочените маневри е по друга причина, свързана със състоянието на превозното средство, хлъзгава субстанция на пътя и др. Съдия: /п/ не се чете
36 КАНД No 56/2016 Наказателни касационни производства К.. И С. СД - ГАБРОВО ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 22.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 65 ОТ 22.03.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 608 от 09.12.2015 г., постановено от Районен съд Габрово по н.а.х.д. № 293 от 2015 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 139220 от 19.02.2015 г., издадено от Директор офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново, с което на „***” СД, Габрово, с ЕИК: **** е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лв. за нарушение на чл.92, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗКПО, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
37 КАНД No 57/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. МРЕЖИ АД - ВАРНА Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 22.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 67 ОТ 22.03.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 685 от 12.12.2015г., постановено по н.а.х.д. № 1280 от 2015 г. по описа на Районен съд- Габрово, с което е отменено наказателно постановление № 418 от 17.12.2014 г. на Председателя на ДКЕВР, с което за нарушение на т.3.5.2 от издадената от Комисията лицензия за разпределение на електрическа енергия на „****” АД, Варно с ЕИК: **** на основание чл.206, ал.1 от ЗЕ е наложена имуществена санкция в размер на 20 000.00 /двадесет хиляди/ лв., като законосъобразно. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Емилия Кирова- Тодорова Подписвам с особено мнение съдебното решение № 67 от 22.03.2016 г., постановено по кнахд № 57 от 2016 г. по описа на Административен съд Габрово, с което се оставя в сила Решение № 685 от 12.12.2015 г., постановено по нахд № 1280 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, по следните съображения: Нарушението, за което е съставено процесното НП, се изразява в това, че на 18.03.2014 г. при извършена проверка от длъжностно лице на ДКЕВР на средство за търговско измерване /СТИ/- електромер е установено, че същото има поставена пломба за първоначална метрологична проверка от 2005 г., което е отразено в констативен протокол от 18.03.2014 г., като няма съставен протокол за последваща метрологична проверка, поради което е прието, че такава не е осъществявана. Прието е, че следващата метрологична проверка е следвало да се осъществи „до 2011 г.”, поради което към 18.03.2014 г. въпросният електромер е с изтекъл срок на последващата проверка. Нарушението се изразява в това, че санкционираното дружество „Енерго- Про Мрежи” АД е било длъжно да поддържа средствата за търговско измерване на ел. енергия, доставяна на потребителите, в състояние, съответстващо на изискванията на Правилата за измерване на количеството ел. енергия, вкл. и да предприеме действия за извършване на редовни проверки, изпитания и контрол върху тях, вкл. действия за подмяна на СТИ за извършване на последваща метрологична проверка в определения срок. Като не е поддържало СТИ, дружеството е нарушило т.3.5.2 от издадената му лицензия, с което е осъществило състава на чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/. Нарушението безспорно е осъществено посредством неправомерно поведение по вид бездействие, т.к. санкционираното лице е било длъжно да осъществи определено активно поведение- да извърши проверка, изпитване и контрол върху СТИ чрез подмяната му за извършване на последваща метрологична проверка. По делото няма данни това поведение да е било осъществено в последствие, макар и след настъпването на крайния срок, т.е. при условието на забава, което означава, че е налице пълно неизпълнение към момента на съставянето на АУАН, издаването на процесното НП, вкл. и към датата на постановяване на настоящия съдебен акт. Преустановяването на нарушението би било налице чрез предприемане на активните задължителните действия, за чието неосъществяване е потърсена административно наказателна отговорност от дружеството. Първоинстанционният съдебен състав е отменил процесното НП, т.к. е счел, че АУАН е бил съставен след изтичането на предвидените в закона давностни срокове - чл.34, ал.1 от ЗАНН. Метрологичната проверка е следвало да се осъществи до 01.01.2012 г., на която дата правонарушението следва да се счита за довършено /т.е. от тази дата е налице забава в изпълнението и нарушение, за което дружеството следва да носи административно наказателна отговорност/. ГАС, в мнозинството на състава си, споделя становището, че процесното нарушение е осъществено чрез бездействие, което се характеризира с начален момент, съвпадащ с момента, в който е възникнало задължението за дружеството до краен такъв, в който нарушението е довършено или констатирано. С настоящото особено мнение се изразява несъгласие извода на ГРС и на мнозинството на състава на ГАС. Изводът в тази насока е голословен- не става ясно по каква причина точно процесното бездействие- неизвършване на метрологична проверка на СТИ, се разграничава от останалите противоправни бездействия, които съставляват продължени деяния, както и по какви причини се приема, че в сферата на административното наказване е неприложим този правен институт, възприет в НК. С краткото изразяване на позицията, без съответната обосновка, изводът остава немотивиран и има качеството само на твърдение, а то не следва да е част от правораздавателния акт. В сферата на административното наказване съществуват множество продължени деяния, които могат и се преследват до момента, до който деецът не преустанови противоправното си поведение, в случай, че от това преустановяване не е изтекъл вече срока по чл.34 от ЗАНН: липса на задължителен технически преглед на автомобил; непредаване на документ за самоличност с изтекъл срок в ОД на МВР; липса на поставяне на задължителна имунизация; несключване на задължителна застраховка и т.н. Разпоредбата на чл.34 от ЗАНН не съдържа пълна нормативна уредба на давностните срокове в административно наказателния процес, както преди, така и след промяната на чл.34 от ЗАНН от 17.07.2012 г. В нея липсва регламентация на материята за началния момент, от който започва да тече давностния срок, спиране и прекъсване на давността, общата давност, вкл. и досежно давност при деяния, които траят непрекъснато /продължените такива/ или са продължавани. По тази причина и на основание чл.11 от същия закон следва да намерят приложение разпоредбите на Глава ІХ от НК, в който смисъл е и т.2 от ТП № 1 от 27.02.2015 г. на ВАС, ОСС от НК на ВКС и ОСС ІІ колегия на ВАС и с което съдилищата следва да се съобразяват. Това, че в разпоредбата на чл.34, ал.2 от ЗАНН е направено изменение, касаещо удължаване на срока за образуване на административно наказателно производство за деяния по посочени в нея нормативни актове, вкл. и по Закона за енергетиката, по никакъв начин не запълва тази празнота в сферата на административното наказване и тя продължава да следва да се запълва по ясно посочения начин, посредством правилата за давността, регламентирани в НК, в която насока е и ТР, на което се позовава и самия ответник по касационната жалба. Правилата, определящи общият давностен срок като продължителност, не влияят върху тези, които регламентират неговото начало, спирането и прекъсването му. Съгласно чл.80, ал.3 от НК давността за преследване започва от довършването на престъплението /което е общият случай/, а „за престъпленията, които траят непрекъснато, както и за продължаваните престъпления- от прекратяването им”. Законът не дава основание определени деяния, които отговарят на условията за продължавани и продължени /”които траят непрекъснато”/ такива да бъдат изключвани по усмотрение на съда или на друг държавен орган от обхвата на тази изрична и ясна по своето съдържание разпоредба. Нормата е императивна и не съдържа изключения от цитираните правила. Поради това и съдът, като незаконодателен орган, не може да я дерогира, да я тълкува превратно, стеснително и да я прилага избирателно. В случай, че законодателят предвиди изрично в законова нормативна разпоредба, че за определена категория деяния, които траят непрекъснато или са продължавани такива, давността започва да тече от момента на тяхното довършване /а това е моментът, от който е налице нарушение и може да се търси отговорност от извършителя му/, би могло и следва да се приложи такъв подход, но този момент не е налице, а при липсата на изрична такава норма и при наличието на друга, въвеждаща друго правило, съдът не може и не следва да законодателства по този начин. Продължени или траещи непрекъснато са онези деяния, които се осъществяват чрез трайно, непрекъснато, "продължаващо" бездействие, докато не настъпят обстоятелства за неговото прекратяване, зависещи или не от волята на дееца /Решение № 424 от 22.12.2014 г. на ВКС по н. д. № 1345/2014 г., I н. о., НК; Решение № 62 от 23.IX.1987 г. по н. д. № 61/87 г., II н. о./. „Престъплението е продължено и се осъществява дотогава, докато се преустанови пречещото поведение на съответното длъжностно лице.”- Решение № 438 от 30.11.1999 г. на ВКС по н. д. № 412/99 г., I н. о. Под „продължено престъпление” се разбира това, при което посредством едно деяние, изразяващо се в действие и бездействие или само бездействие, се осъществява трайно, непрекъснато даден състав на неправомерно поведение. Терминът „продължено престъпление” се
38 Гражданско дело No 35/2015 Искове за обезщетение А.С.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 25.3.2016г.
РЕШЕНИЕ №5 от 25.03.2016 година. ОТХВЪРЛЯ изцяло предявеният иск с вх. № СДА-01-1607 от 06.11.2015 г. по описа на същия съд, предявен от А. Стилянов Я. с ЕГН: ********** против Областна дирекция на МВР Габрово на стойност 100 000.00 лв. за причинени му неимуществени вреди, произхождащи от твърдяни незаконосъобразни действия и бездействия на служители от Районно управление „Полиция” Севлиево, като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
39 Частно административно дело No 46/2016 Частни администр. дела ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ГАБРОВО М.Г.К. Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 28.3.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 185 от 28.03.2016 година ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление изх. № 3412 от 14.07.2015 година върху притежавани от М.Г.К., ЕГН ********** ***, парични средства и движими вещи, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 31.08.2016 година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно, на основание чл.121, ал.5, предл. последно от ДОПК. ПРЕПИС от определението да се изпрати на Публичния изпълнител при ТД на НАП - Велико Търново, офис Габрово – Цанка Пенева.
В законна сила от 28.3.2016г.
40 Частно административно дело No 48/2016 Частни администр. дела ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО В. - ** ООД - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 28.3.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №184/28.03.2016г. ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № 543 от 09.02.2015 година върху притежавани от „****” ООД – гр. Габрово с ЕИК *** парични средства, като ОПРЕДЕЛЯ срок за продължаване на мерките до 25.05.2016 година. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.3.2016г.
41 КАНД No 37/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. ГАБРОВО Я.А.А. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 28.3.2016г.
РЕШЕНИЕ №57 от 28.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1 от 06.01.2016 година на Районен съд – гр. Дряново, постановено по АНД № 122 по описа за 2015 година. Решението е окончателно
.
42 КАНД No 38/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГАБРОВО Б. Е. ЕООД - С. КРЪВЕНИК Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 28.3.2016г.
РЕШЕНИЕ №58 от 28.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 22.12.2015 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по НАХД № 441 по описа за 2015 година. Решението е окончателно.
43 КАНД No 47/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е..М. АД - ВАРНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 28.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 70 от 28.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 678 от 12.12.2015 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по АНД № 1189 по описа за 2015 година.
44 КАНД No 52/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. М. АД - ВАРНА Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 28.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 72 от 28.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 679 от 12.12.2015 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 1139 по описа за 2015 година.
45 КАНД No 53/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. М. АД - ВАРНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 28.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 73 от 28.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 573 от 09.12.2015 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по АНД № 524 по описа за 2015 година.
46 КАНД No 30/2016 Наказателни касационни производства М.Г.Х.,
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГАБРОВО
  Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 29.3.2016г.
РЕШЕНИЕ №54 от 29.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №684/18.12.2015г. по НАХД№427/2015г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
47 КАНД No 35/2016 Наказателни касационни производства Б. ЕАД - СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - СОФИЯ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 29.3.2016г.
РЕШЕНИЕ №56 от 29.03.2016 година. ОТМЕНЯ Решение № 607 от 02.12.2015 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по АНД № 1135 по описа за 2015 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 48 от 06.08.2015 година на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „***" ЕАД – гр. София за нарушение на чл. 228, ал. 1, т. 5, предл. 1 от Закона за електронните съобщения на основание чл. 336 във връзка с чл. 335 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева. Решението е окончателно.
48 Административно дело No 213/2015 Други административни дела С.Е.И. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 30.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 19 от 30.03.2016 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Е.И. ***, п.к.****, ЕГН **********, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх.№ 02-070-6500/1014 от 26.09.2015 г. на Заместник Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".
49 КАНД No 40/2016 Наказателни касационни производства П.П.П. РУ ПОЛИЦИЯ - ДРЯНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 30.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 80 от 30.03.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 08.01.2016 година на Районен съд – гр. Дряново, постановено по АНД № 119 по описа за 2015 година.
50 КАНД No 59/2016 Наказателни касационни производства Е. ООД - ГАБРОВО ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 30.3.2016г.
РЕШЕНИЕ № 81 от 30.03.2016 година. ОБЕЗСИЛВА Решение № 633 от 14.12.2015 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по АНД № 1159 по описа за 2015 година. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1159 по описа за 2015 година на Районен съд – Габрово.