АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела от 01.04.2016 г. до 30.04.2016 г.

За да разгледате цялото решение/определение, моля кликнете на краткия
диспозитив в колоната резултат, която виждате в момента!

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 14/2016 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х. К.Х.- УПРАВИТЕЛ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖСК "И. В." - СЕВЛИЕВО КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 4.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 20 ОТ 04.04.2016 Г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕС на ЖСК И.В.ул. ****** гр. Севлиево, представлявана от домоуправителя Х.К.Х. срещу изричен отказ, обективиран в Писмо изх. №ДД-4-Б-03.656- /1/ от 19.11.2015г. на Кмет на Община Севлиево по Молба/Заявление за определяне на прилежаща площ към ЖСК И.В.ул. ******* гр. Севлиево. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщението му чрез Административен съд Габрово пред Върховния административен съд.
2 Административно дело No 11/2016 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР О**** АД НАЧАЛНИК СГКК ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 5.4.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 22 ОТ 05.04.2016 Г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "**** " АД гр. София, против Заповед № 18-10140 от 23.12.2015 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър Габрово. /поради недопустимост/ Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
3 КАНД No 22/2016 Наказателни касационни производства ТМУ - МИТНИЦА СВИЩОВ М. ООД - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 5.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 74 от 05.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 617 от 16.12.2015 г., постановено по НАХД № 1073 от 2015 г. по описа на Районен съд - Габрово, като правилно и законосъобразно.
4 КАНД No 27/2016 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ-МИТНИЦА СВИЩОВ М. ООД - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 5.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 77 от 05.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 673 от 22.12.2015 г., постановено по НАХД № 1077 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, като правилно и законосъобразно.
5 КАНД No 44/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. М. АД - ВАРНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 5.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 69 от 05.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №636/12.12.2015г., постановено по НАХД №1140/2015г. по описа на Районен съд Габрово.
6 КАНД No 50/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. М. АД - ВАРНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 5.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 71 от 05.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №677/12.12.2015г., постановено по НАХД №1188/2015г. по описа на Районен съд Габрово.
7 Административно дело No 34/2016 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К. АД - ГАБРОВО КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 6.4.2016г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ О.С.З. НА 06.04.2016 Г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 34/2016 г. по описа на АС Габрово, поради оттегляне на оспорвания административен акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес чрез АС Габрово пред ВАС на РБ
.
8 КАНД No 23/2016 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ-МИТНИЦА СВИЩОВ М. ООД - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 6.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 75 от 06.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 672 от 21.12.2015 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по АНД № 1071 по описа за 2015 година.
9 Административно дело No 265/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ З.Н.Л. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 7.4.2016г.
РЕШЕНИЕ №23 от 07.04.2016 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на З.Н.Л. срещу Заповед №ЧР- 2 76/09.12.2015г. на Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, с която е прекратено служебното правоотношение на З.Н.Л. на длъжност Директор на Дирекция Социално подпомагане Севлиево, считано от 26.11.2015г., като неоснователно. ОСЪЖДА З.Н.Л. *** да заплати на Агенция за социално подпомагане, представлявана от Изпълнителен директор сума в размер на 300 лева на осн. чл. 143, ал. 4 от АПК представляваща направени разноски по делото- възнаграждение дза юрисконсулт.
10 Административно дело No 19/2016 Други административни дела М.Й.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 7.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 21 от 07.04.2016 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Й.М. ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г. Изх. № 02- 070- 6500/540 от 12.08.2014 г. на Директор на ДФ Земеделие, в частта, с която е отказано финансово подпомагане по мярка 211 “Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони”/НР1/, на сума в размер на 6 793.67 лева. Оставя без разглеждане оспорването в останалата му част, досежно отказаното с оспореното УП финансово подпомагане по СЕПП на сума в размер на 6 085.26 лева, като недопустимо за разглеждане.
11 КАНД No 45/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ М. ЕАД - ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 7.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 85 от 07.04.2015 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 629 от 18.12.2015 год., постановено по а.н. дело № 1219/2015 год. на Габровския районен съд.
12 КАНД No 25/2016 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ-МИТНИЦА СВИЩОВ М. ООД - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 8.4.2016г.
РЕШЕНИЕ №76 от 08.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №616 от 16.12.2015г., постановено по НАХД №1075 от 2015г. по описа на Районен съд Габрово, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
13 КАНД No 49/2016 Наказателни касационни производства А. Т. ЕООД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 8.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 90 от 08.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 667/18.12.2015г. постановено по НАХД № 1059 по описа на Районен съд Габрово за 2015 г.
14 КАНД No 54/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е..М. АД - ВАРНА Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 8.4.2016г.
РЕШЕНИЕ №82 от 08.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 676 от 12.12.2015г., постановено по НАХД № 1198/2015 г. по описа на Районен съд Габрово. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Емилия Кирова- Тодорова Подписвам с особено мнение съдебното решение № 82 от 07.04.2016 г., постановено по к.а.н.д. № 54 от 2016 г. по описа на Административен съд Габрово, с което се оставя в сила Решение № 676 от 12.12.2015 г., постановено по нахд № 1198 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, по следните съображения: Нарушението, за което е съставено НП № НП-420 от 17.12.2014 г., се изразява в това, че на 18.03.2014 г. при извършена проверка от длъжностно лице на ДКЕВР на средство за търговско измерване /СТИ/- електромер е установено, че същото има поставена пломба за първоначална метрологична проверка от 2005 г., което е отразено в констативен протокол от 18.03.2014 г., като няма съставен протокол за последваща метрологична проверка, поради което е прието, че такава не е осъществявана. Прието е, че следващата метрологична проверка е следвало да се осъществи „до 2011 г.”, поради което към 18.03.2014 г. въпросният електромер е с изтекъл срок на последващата проверка. Нарушението се изразява в това, че санкционираното дружество „****” АД е било длъжно да поддържа средствата за търговско измерване на ел. енергия, доставяна на потребителите, в състояние, съответстващо на изискванията на Правилата за измерване на количеството ел. енергия, вкл. и да предприеме действия за извършване на редовни проверки, изпитания и контрол върху тях, вкл. действия за подмяна на СТИ за извършване на последваща метрологична проверка в определения срок. Като не е поддържало СТИ, дружеството е нарушило т.3.5.2 от издадената му лицензия, с което е осъществило състава на чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/. Нарушението, безспорно, е осъществено посредством неправомерно поведение по вид бездействие, т.к. санкционираното лице е било длъжно да осъществи определено активно поведение- да извърши проверка, изпитване и контрол върху СТИ чрез подмяната му за извършване на последваща метрологична проверка. По делото няма данни това поведение да е било осъществено в последствие, макар и след настъпването на крайния срок, т.е. при условието на забава, което означава, че е налице пълно неизпълнение към момента на съставянето на АУАН, издаването на процесното НП, вкл. и към датата на постановяване на настоящия съдебен акт. Преустановяването на нарушението би било налице чрез предприемане на активните задължителните действия, за чието неосъществяване е потърсена административно наказателна отговорност от дружеството. Първоинстанционният съдебен състав е отменил процесното НП, т.к. е счел, че АУАН е бил съставен след изтичането на предвидените в закона давностни срокове- чл.34, ал.1 от ЗАНН. Метрологичната проверка е следвало да се осъществи до 01.01.2011 г., на която дата правонарушението следва да се счита за довършено /т.е. от тази дата е налице забава в изпълнението и нарушение, за което дружеството следва да носи административно наказателна отговорност/. ГАС, в мнозинството на състава си, споделя становището, че процесното нарушение е осъществено чрез бездействие, което се характеризира с начален момент, съвпадащ с момента, в който е възникнало задължението за дружеството до краен такъв, в който нарушението е довършено или констатирано. С настоящото особено мнение се изразява несъгласие извода на ГРС и на мнозинството на състава на ГАС. Изводът в тази насока е голословен- не става ясно по каква причина точно процесното бездействие- неизвършване на метрологична проверка на СТИ, се разграничава от останалите противоправни бездействия, които съставляват продължени деяния. С краткото изразяване на позицията, без съответната обосновка, изводът остава немотивиран и има качеството само на твърдение, а то не следва да е част от правораздавателния акт. Разпоредбата на чл.34 от ЗАНН не съдържа пълна нормативна уредба на давностните срокове в административно наказателния процес, както преди, така и след промяната на чл.34 от ЗАНН от 17.07.2012 г. В нея липсва регламентация на материята за началния момент, от който започва да тече давностния срок, спиране и прекъсване на давността, общата давност, вкл. и досежно давност при деяния, които траят непрекъснато /продължените такива/ или са продължавани. По тази причина и на основание чл.11 от същия закон следва да намерят приложение разпоредбите на Глава ІХ от НК, в който смисъл е и т.2 от ТП № 1 от 27.02.2015 г. на ВАС, ОСС от НК на ВКС и ОСС ІІ колегия на ВАС и с което съдилищата следва да се съобразяват. Това, че в разпоредбата на чл.34, ал.2 от ЗАНН е направено изменение, касаещо удължаване на срока за образуване на административно наказателно производство за деяния по посочени в нея нормативни актове, вкл. и по Закона за енергетиката, по никакъв начин не запълва тази празнота в сферата на административното наказване и тя продължава да следва да се запълва по ясно посочения начин, посредством правилата за давността, регламентирани в НК, в която насока е и ТР, на което се позовава и самия ответник по касационната жалба. Правилата, определящи общият давностен срок като продължителност, не влияят върху тези, които регламентират неговото начало, спирането и прекъсването му. Съгласно чл.80, ал.3 от НК давността за преследване започва от довършването на престъплението /което е общият случай/, а „за престъпленията, които траят непрекъснато, както и за продължаваните престъпления- от прекратяването им”. Законът не дава основание определени деяния, които отговарят на условията за продължавани и продължени /”които траят непрекъснато”/ такива да бъдат изключвани по усмотрение на съда или на друг държавен орган от обхвата на тази изрична и ясна по своето съдържание разпоредба. Нормата е императивна и не съдържа изключения от цитираните правила. Поради това и съдът, като незаконодателен орган, не може да я дерогира, да я тълкува превратно, стеснително и да я прилага избирателно. В случай, че законодателят предвиди изрично в законова нормативна разпоредба, че за определена категория деяния, които траят непрекъснато или са продължавани такива, давността започва да тече от момента на тяхното довършване /а това е моментът, от който е налице нарушение и може да се търси отговорност от извършителя му/, би могло и следва да се приложи такъв подход, но този момент не е налице, а при липсата на изрична такава норма и при наличието на друга, въвеждаща друго правило, съдът не може и не следва да законодателства по този начин. Продължени или траещи непрекъснато са онези деяния, които се осъществяват чрез трайно, непрекъснато, "продължаващо" бездействие, докато не настъпят обстоятелства за неговото прекратяване, зависещи или не от волята на дееца /Решение № 424 от 22.12.2014 г. на ВКС по н. д. № 1345/2014 г., I н. о., НК; Решение № 62 от 23.IX.1987 г. по н. д. № 61/87 г., II н. о./. „Престъплението е продължено и се осъществява дотогава, докато се преустанови пречещото поведение на съответното длъжностно лице.”- Решение № 438 от 30.11.1999 г. на ВКС по н. д. № 412/99 г., I н. о. Под „продължено престъпление” се разбира това, при което посредством едно деяние, изразяващо се в действие и бездействие или само бездействие, се осъществява трайно, непрекъснато даден състав на неправомерно поведение. Терминът „продължено престъпление” се ползва и в задължителната тълкувателна дейност на ВС. Така, напр., съгл. ТР № 3 от 15.02.1971 г. на ОНСК на ВС е посочено, че при продължаваното и продълженото престъпление деецът засяга един и същ обект, осъществява един и същ основен състав, за което му се налага едно наказание. Продълженото престъпление, обаче, се осъществява само с едно деяние /действие и бездействие или само с бездействие/, което продължава трайно и непрекъснато. В тази връзка не споделям становището, че процесното нарушение, осъществено посредством бездействие, по който въпрос съставът е единодушен, се хара
15 КАНД No 61/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО В.. ЕООД - ТРЯВНА Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 8.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 94 от 08.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 22.01.2016 г., постановено по НАХД № 197 по описа на Районен съд Трявна за 2015 г.
16 Административно дело No 263/2015 Други административни дела Р.В.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 11.4.2016г.
РЕШЕНИЕ №28 от 08.04.2016 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 1135 от 20.09.2014 г. по описа на Административен съд Габрово, подадена от Р.В.Р. ***, с ЕГН: ********** против уведомително писмо за извършване на оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г. на Директора на Държавен фонд „Земеделие” № 02-070-6500 от 13.08.2014 г. като недоказана и неоснователна. ОСЪЖДА Р.В.Р. ***, с ЕГН: ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие” София сумата от 550.00 /петстотин и петдесет/ лв., състояща се от 150.00 /сто и петдесет/ лв. разноски, направени от страната под формата на депозит за съдебно-техническа експертиза и 400.00 /четиристотин/ лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
17 Административно дело No 50/2016 Други административни дела С.Б.Б.   Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 11.4.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 208 от 11.04.2016 година ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ документ, наименован „искова молба”, подадена от С.Б. *** с ЕГН: **********, като недопустима и неподведомствена на административен съд и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 50 от 2016 г. по описа на Административен съд Габрово. Препис от определението да се връчи на лицето в едно със съобщението за неговото изготвяне. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд- Габрово до Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаването на съобщението за неговото изготвяне.
18 КАНД No 8/2016 Наказателни касационни производства ЕТ И.- 4.- П.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 12.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 88 от 12.04.2016 г. ОТМЕНЯ Решение № 151/18.11.2015г. постановено по НАХД № 371 по описа на Районен съд Севлиево за 2015 г. вместо което постанови ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 05 от 14.09.2015 г., издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Габрово, с което на ЕТ “И. – 44 – П.И.”*** ЕИК 200965451 за извършено нарушение по чл. 12, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/, на основание чл. 42, ал. 2 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер 2,000.- /две хиляди/ лева. Решението е окончателно.
19 КАНД No 31/2016 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ-МИТНИЦА СВИЩОВ М. ООД - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 12.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 78 от 12.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №630 от 17.12.2015г., постановено по НАХД №995 от 2015г. по описа на Районен съд Габрово, като правилно и законосъобразно.
20 Административно дело No 16/2016 Други административни дела М.Д.К. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ДНСК - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 13.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 24/13.04.2016 Г. ОТМЕНЯ Решение № ГС-05-17 от 08.10.2015 година на Главния секретар на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ – София, в частта, с която на М.Д.К. *** е отказан достъп до обществена информация по т. 1 от подаденото от К. заявление вх. № ГБ-1450-16-147 от 17.09.2015 година, а именно: жалба на Б.П. К. от гр. Габрово, ул. „***” № 7 до отдел „Приемна” на Министерски съвет, завършваща с „ ... г-н Т.Д.знае за случая”, и ВРЪЩА преписката на Главния секретар на ДНСК – София за ново произнасяне по същество при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.К. *** срещу Решение № ГС-05-17 от 08.10.2015 година на Главния секретар на ДНСК – София в останалата му част. ОСЪЖДА М.Д.К. *** да заплати на Дирекция за национален строителен контрол – София сумата от 145 /сто четиридесет и пет/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 245/2015 Други административни дела Р.М.Г.,
А.Т.Т.,
А.Д.С.,
П.И.П.,
З.И.Т.
НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ - СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 14.4.2016г.
РЕШЕНИЕ №27 от 14.04.2016 година. ОТМЕНЯ Експертно решение № 0913 от 166 заседание на НЕЛК, Специализиран състав по белодробни болести, от 2.11.2015 г., с което е отменено експертно решение на ТЕЛК № 1372 от 17.06.2015 г. общи заболявания при М********” ЕООД Севлиево, по оценка за вид и степен на увреждане и издаване на ново ЕР, като е определен нов процент вид и степен на увреждане на лицето К.Й.П. *** с ЕГН: **********- 30 %, като произнесено при неустановена изцяло фактическа обстановка и ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА за ново разглеждане и произнасяне по жалбата на Агенция за социално подпомагане, подадена против така посоченото решение на ТЕЛК съобразно настоящите указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящия съдебен акт. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
22 Административно дело No 2/2016 Други административни дела М.Д.К. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ДНСК - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 14.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 25/14.04.2016 Г. ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Главния секретар на Дирекция за национален строителен контрол – София да се произнесе по искането на М.Д.К. за предоставяне на обществена информация с вх. № ГБ-1450-05-575 от 28.04.2014 година. ВРЪЩА административната преписка на Главния секретар на Дирекция за национален строителен контрол – София за изрично произнасяне в четиринадесетдневен срок от влизане на настоящото решение в сила. ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол – София да заплати на М.Д.К. *** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща извършени разноски по делото – дължима и внесена държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 62/2016 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение В.С.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ГАБРОВО КЪМ РДНСК - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 14.4.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 224/14.04.2016 Г. На основание чл. 159, т.2 от АПК съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 653/14.04.2016г. по описа на Административен съд – гр. Габрово, подадена от В.С.К. с ЕГН **********,*** като управител на “***” ЕООД на основание чл. 46 от ЗОЗ срещу действия на органа по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-Гб-03/07.04.2010г. на Началник Сектор Габрово при РОНСК-Габрово при РДНСК – Северен централен район за премахване на незаконен строеж изпълнен от В. ЕООД – Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 62 по описа на Административен съд – Габрово за 2016г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от уведомяването, пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово. Да се уведоми жалбоподателят и Началника на ДНСК чрез юрисконсулт С.П., чрез връчване на копие настоящото.
24 КАНД No 82/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. М. АД - ВАРНА Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 14.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 100 от 14.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 от 12.01.2016 година на Районен съд – Севлиево, постановено по НАХД № 467 по описа за 2015 година.
25 Административно дело No 5/2016 Други административни дела А.Г.Т. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.4.2016г.
Р Е Ш Е Н И Е № 26 от 15.04.2016 година. ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-3500 от 9.12.2015 г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация”- Габрово, с която на основание чл.106а, ал.1, т.1 и чл.107, ал.1 от ЗАвтП е наложена принудителна административна мярка по отношение на А.Г.Т. *** с ЕГН: **********- спиране от движение за срок от 6 месеца чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер и отнемане на свидетелство за регистрация на лек автомобил Рено Клио с рег. № ЕВ **** ВА, собственост на жалбоподателя, и определяне на място за домуване на автомобила в определен платен охраняем паркинг за сметка на водача М.М.К. /заинтересовано лице в настоящото дело/, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” София, чрез Областен отдел „Автомобилна администрация” Габрово да заплати на А.Г.Т. *** с ЕГН: ********** разноски, направени от него пред настоящата съдебна инстанция в общ размер на 310.00 /триста и десет/ лв., от които 10.00 /десет/ лв. заплатена държавна такса и 300.00 /триста/ лв. заплатен адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
26 Административно дело No 38/2016 Дела по ЗОС Г.И.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 15.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 36 ОТ 15.04.2016 Г. ИЗМЕНЯ Заповед №365 от 01.03.2016г. на и.д. Кмет на Община Габрово /съгл. Заповед №305/22.02.2016г./, изменена със Заповед №452/16.03.2016г. на Кмет на Община Габрово в частта й, с която е определено обезщетение за отчужден имот, представляващ ПИ№370 с площ 89кв.м. от кв. 207 по плана на гр. Габрово ІІІ етап, І част с идентификатор 14218.509.273 на действащата КК на гр. Габрово, находящ се на ул. Мадара №8. По предходния план имота е с пл. №3112 от кв. 76, като увеличава обезщетението от 14 400 лв. на 20 656, 90 лева (двадесет хиляди шестстотин петдесет и шест лева и 90 стотинки). ОСЪЖДА Кмет на Община Габрово да заплати на Г.И. *** сума в размер общо на 510 лева, от които- 10 лева заплатена ДТ, 200 лева възнаграждение за вещо лице и 300 лева възнаграждение за адвокат, представляващи направени от нея разноски по настоящото съдебно производство. РЕШЕНИЕТО съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗОС, е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.4.2016г.
27 КАНД No 48/2016 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРИ МРРБ - СОФИЯ И.Г.Д. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 18.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 89 ОТ 18.04.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №581/20.11.2015г. по НАХД№823/2015г. по описа на Габровски районен съд като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
28 Частно КАНД No 55/2016 Наказателни частни касационни производства В.Р.Р. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 18.4.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 91 ОТ 18.04.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 18.01.2016 година на Районен съд Габрово, постановено по НАХД №1435/2015 година на същия съд. Определението е окончателно.
29 КАНД No 78/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. М. АД - ВАРНА Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 18.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 101 от 18.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29 от 26.01.2016 година на Районен съд – Севлиево, постановено по НАХД № 520 по описа за 2015 година.
30 Частно административно дело No 66/2016 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД - В. ТЪРНОВО, ОФИС НА НАП - ГАБРОВО Б. С. К. ЕООД - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 20.4.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №240/20.04.2016г. ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № 281 от 18.01.2016 година върху притежавани от „**** ЕООД – гр. Севлиево с ЕИК *** движими вещи /МПС и машини/, подробно описани в постановлението, като ОПРЕДЕЛЯ срок за продължаване на мерките до 15.07.2016 година. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.4.2016г.
31 КАНД No 63/2016 Наказателни касационни производства РЗОК ГАБРОВО М** Д-Р С. Х. ЕООД - СЕВЛИЕВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 20.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 87 от 20.04.2016 година. ОТМЕНЯ съдебно решение № 166 от 14.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 423 от 2015 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено наказателно постановление № 167- Ф от 05.08.2015 г., издадено от Директор на Районна здравноосигурителна каса Габрово, с което на Многопрофилна болница за активно лечение „******” ЕООД, Севлиево, с ЕИК: ****** са наложени пет имуществени санкции от по 200.00 /двеста/ лв. всяка на основание чл.105в, ал.3 от ЗЗО, като незаконосъобразно. ВРЪЩА делото за ново разглеждане и произнасяне от друг състав на същия съд.
32 КАНД No 64/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Е. Е. ГРУП ЕООД Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 20.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 86 от 20.04.2016 година. ОТМЕНЯ съдебно решение № 12 от 13.01.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 482 от 2015 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено наказателно постановление № 07-000359 от 16.11.2015 г., издадено от Директор Дирекция „Инспекция по труда” Габрово, с което на „*****” ЕООД, Севлиево, с ЕИК: ***** е наложена имуществена санкция в размер на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лв. на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, за нарушение на чл.262, ал.1, т.4 от същия нормативен акт като незаконосъобразно и ПОТВЪРЖДАВА същото наказателно постановление.
33 КАНД No 67/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Н.Й.С. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 20.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 102 от 20.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 626 от 08.01.2016 г., постановено по НАХД № 611 по описа на Районен съд Габрово за 2015 г
.
34 КАНД No 87/2016 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ГАБРОВО,
МБАЛ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ ЕООД - СЕВЛИЕВО
  Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 20.4.2016г.
РЕШЕНИЕ №103 от 20.04.2016 година. ОТМЕНЯ Решение № 36 от 05.02.2016 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по НАХД № 473 по описа за 2015 година в частта с която е отменено Наказателно постановление № 258-Ф от 22.10.2015 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Габрово в частта му по пункт 5, вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 258-Ф от 22.10.2015 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Габрово в частта му по пункт 5, с който за нарушение на чл. 218 от НРДМД – 2015 година във връзка с Приложение 3 към него и чл. 55, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ извършено на 29.04.2015г., на основание чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО на МБАЛ „******” ЕООД – гр. Севлиево, ЕИК ******, със седалище и адрес на управлението гр. Севлиево, ул. ****** № * е наложена имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 05.02.2016 година на Районен съд – гр. Севлиево, постановено по НАХД № 473 по описа за 2015 година в останалата му част, с която е отменено Наказателно постановление № 258-Ф от 22.10.2015 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Габрово в частта му по пунктове 1-4 включително. Решението е окончателно.
35 Административно дело No 217/2015 Други административни дела М. Д-Р Т. В. АД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА РЗОК ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 21.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 29/21.04.2016 Г. ОТМЕНЯ Покана по чл. 76а/3/ за възстановяване на суми получени без правно основание №29-02-399/09.10.2015г. на Директор на РЗОК Габрово в частна досежно ИЗ№8577, ИЗ№3883 и ИЗ№2825, като неправилна и незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ оспорването на ******”АД Габрово в останалата част по Покана по чл. 76а/3/ за възстановяване на суми получени без правно основание №29-02-399/09.10.2015г. на Директор на РЗОК Габрово досежно случаите по ИЗ№269, ИЗ№8402, ИЗ№238 и ИЗ№3954, като неоснователно и недоказано. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Република България.
36 КАНД No 62/2016 Наказателни касационни производства М.И.К. РУ ПОЛИЦИЯ -ГР.ТРЯВНА Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 21.4.2016г.
РЕШЕНИЕ №84 от 21.04.2016 година. ОТМЕНЯ Решение № 65 от 13.01.2016 г. на Районен съд – гр.Трявна, постановено по А.Н.Д. № 175 по описа за 2015 година, като неправилно и незаконосъобразно, вместо което, ПОСТАНОВИ : ОТМЕНЯ наказателното постановление № 344 от 23.09.2015 г. издадено от Началник РУ “Полиция”- гр. Трявна, при ОД на МВР гр. Габрово, с което на жалбоподателя М.И.К. ***, с ЕГН**********, за извършени нарушения на чл.93, ал.1 и чл. 98, ал.1 от ЗОБВВПИ на основание чл.53 от ЗАНН и чл.189, ал.1, пр.2 от ЗОБВВПИ е наложено административно наказание глоба в размер на 500/петстотин/ лева за първото нарушение и на основание чл.189, ал.1 от с.з. му е наложено административно наказание глоба в размер на 500/петстотин/ лева за второто нарушение, като неправилно и незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
37 КАНД No 65/2016 Наказателни касационни производства М.М.С. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 21.4.2016г.
РЕШЕНИЕ №83 от 21.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 10 от 08.02.2016 год., постановено по а..н. дело № 1120/2015 г. на Габровския районен съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
38 КАНД No 66/2016 Наказателни касационни производства Е. ГРУП ООД - ГАБРОВО ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 21.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 104 от 21.04.2016 година. ОБЕЗСИЛВА Решение № 625 от 14.12.2015 г., постановено по НАХД № 1087 по описа на Районен съд Габрово за 2015 година ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1087 по описа за 2015 година на Районен съд – Габрово.
39 Административно дело No 249/2015 Други административни дела Х.И.Т. ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 22.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 31/22.04.2016 Г. ОТМЕНЯ Решение от 23.11.2015 година на Факултетния съвет на факултет „Стопански” при Технически университет – Габрово, прието с Протокол № 10 от 23.11.2015 година, с което Съветът не избира д-р Х.И.Т. на академична длъжност „главен асистент” в посочената област на висше образование. ВРЪЩА преписката на Факултетния съвет на факултет „Стопански” при Технически университет – Габрово за ново произнасяне по кандидатурата на д-р Х.И.Т. за академична длъжност „главен асистент” при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Технически университет - Габрово да заплати на Х.И.Т. *** сумата от 510 /петстотин и десет/ лева разноски по делото, представляващи заплатени държавна такса и адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
40 Административно дело No 17/2016 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.Х.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 22.4.2016г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ О.С.З. НА 22.04.2016 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Х.П. с вх. № 181/28.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 17/2016 г. по описа на АС - Габрово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок чрез АС Габрово до ВАС на РБ, който срок тече от днес за явилите се страни, а за заинтересованата страна от уведомяването и.
41 Административно дело No 21/2016 Дела по КСО И.Й.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 22.4.2016г.
РЕШЕНИЕ №30 от 22.04.2016 година. ОТМЕНЯ Решение № 1 от 8.01.2016 г., постановено от Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Габрово, с което е отхвърлена жалба на И.Й.П. *** с ЕГН: ********** против Разпореждане № ********** от 9.10.2015 г. на Ръководител „ПО” при същата администрация, с което на жалбоподателя е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и ВРЪЩА преписката на ответната страна за ново разглеждане, съобразно указанията, съдържащи се в мотивите на настоящия съдебен акт и ново произнасяне в срока по чл.117, ал.3 от КСО. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
42 Административно дело No 28/2016 Дела по ЗСП С.П.О. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 22.4.2016г.
РЕШЕНИЕ №33 от 22.04.2016 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на С.П.О. *** против Решение №РД- 08- 0012/12.02.2016г. на Директор на Регионална Дирекция Социално подпомагане Габрово, като неоснователно и недоказано. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
43 Частно административно дело No 70/2016 Частни администр. дела ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО ЕТ "Т.Х." - Г. Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 22.4.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 244 от 22.04.2016 година ДОПУСКА удължаване срока на наложените предварителни обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № 424/29.01.2016 г. и Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № 424-62/12.04.2016 г., издадени от Севда Блажева Петрова– публичен изпълнител при ТД на НАП В.Търново-офис гр.Габрово, до датата на издаване на Ревизионен акт по Ревизия, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-04000715010184-020-01 от 10.12.2015 г. и Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-04000715010184-020-02 от 18.03.2016 г. на Т. С. Х. в качеството и на ЕТ “***”, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”****” № 9, ет.1, ап.2, ЕИК по БУЛСТАТ 817080359, представляван от Т. С. Х. – собственик - 31.07.2016 г. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП В.Търново, офис гр. Габрово. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.4.2016г.
44 КАНД No 58/2016 Наказателни касационни производства Т. М. АД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 22.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 92/22.04.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №557/12.11.2015г. по НАХД№1060 по описа на Габровски районен съд за 2015г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
45 КАНД No 101/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. М. АД - ВАРНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 22.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 98 от 22.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №46/08.02.2016г., постановено по НАХД №1453/2015г. по описа на Районен съд Габрово.
46 КАНД No 107/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. М. АД - ВАРНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 22.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 97 от 22.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №42/08.02.2016г., постановено по НАХД №1470/2015г. по описа на Районен съд Габрово.
47 КАНД No 110/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. М. АД - ВАРНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 22.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 99 от 22.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №52/05.02.2016г., постановено по НАХД №1480/2015г. по описа на Районен съд Габрово.
48 Административно дело No 40/2016 Други административни дела К. ** ЕООД - СОФИЯ НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 25.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 37 ОТ 25.04.2016 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на “***”ЕООД София ЕИК**** против Заповед №РД- 14- 416/16.02.2016г. на Началник ОО”АА” Габрово като неоснователно и недоказано. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
49 КАНД No 60/2016 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ -ГР.ТРЯВНА Б.И.К. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 27.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 93 от 27.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 66 от 14.01.2016 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 180 по описа за 2015 година.
50 КАНД No 70/2016 Наказателни касационни производства Г.Н.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 27.4.2016г.
РЕШЕНИЕ № 96 от 27.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №4 от 10.02.2016г. на Районен съд Дряново, постановено по НАХД№150 от 2015 г. по описа на същия съд, като правилно и законосъобразно.
51 Административно дело No 188/2015 Други административни дела А.Ю.Х. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 28.4.2016г.
РЕШЕНИЕ №32 от 28.04.2016 година. ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-ЗД 0101/263 от 18.09.2015 година на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово да заплати на Х.Т.Х. *** с ЕГН ********** сумата от 500 /петстотин/ лева разноски по делото, представляващи платени адвокатско възнаграждение и депозит за вещо лице. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
52 Административно дело No 8/2016 Други административни дела М. Г. ЕООД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 28.4.2016г.
РЕШЕНИЕ №34 от 28.04.2016 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх. № СДА-01-69 от 15.01.2016 г. по описа на същия съд, подадена от „***” ЕООД, Габрово с ЕИК: ***, на Заповед № 182 от 18.12.2015 г., издадена от Директора на ТП Държавно горско стопанство – Габрово, с която са определени за спелечичи открит конкурс за добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР станция на технологична дървесина по обекти съгласно Заповед № 169 от 4.12.2015 г. на същия орган по отношение на пункт № 4 от същата, касаещ обект № 1617, като на първо място за него е класирано „****” ЕАД, Габрово, а на второ- жалбоподателят „***” ЕООД, Габрово. ОСЪЖДА „****” ЕООД, Габрово с ЕИК: *** да заплати на ТП „Държавно горско стопанство” – Габрово деловодни разноски, направени пред настоящата съдебна инстанция на стойност – 360.00 /триста и шейсет/ лв., съставляващи изплатено възнаграждение на адвокат за осъществено процесуално представителство. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
53 КАНД No 99/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ Е.. М. АД - ВАРНА Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 28.4.2016г.
РЕШЕНИЕ №115 от 28.04.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 8.02.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1461 от 2015 г. по описа на Районен съд- Габрово, с което е отменено наказателно постановление № НП - 474 от 17.12.2014 г. на Председателя на ДКЕВР, с което за нарушение на т.3.5.2 от издадената от Комисията лицензия за разпределение на електрическа енергия на „****” АД, Варно с ЕИК: *** на основание чл.206, ал.1 от ЗЕ е наложена имуществена санкция в размер на 20 000.00 /двадесет хиляди/ лв., като законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Емилия Кирова- Тодорова Подписвам с особено мнение съдебното решение № 115 от 28.04.2016 г., постановено по кнахд № 99 от 2016 г. по описа на Административен съд Габрово, с което се оставя в сила Решение № 44 от 8.02.2016 г., постановено по нахд № 1461 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, по следните съображения: Нарушението, за което е съставено процесното НП, се изразява в това, че на 18.03.2014 г. при извършена проверка от длъжностно лице на ДКЕВР на средство за търговско измерване /СТИ/- електромер е установено, че същото има поставена пломба за първоначална метрологична проверка от 2004 г., което е отразено в констативен протокол от 18.03.2014 г., като няма съставен протокол за последваща метрологична проверка, поради което е прието, че такава не е осъществявана. Прието е, че следващата метрологична проверка е следвало да се осъществи „до 2010 г.”, поради което към 18.03.2014 г. въпросният електромер е с изтекъл срок на последващата проверка. Нарушението се изразява в това, че санкционираното дружество „****” АД е било длъжно да поддържа средствата за търговско измерване на ел. енергия, доставяна на потребителите, в състояние, съответстващо на изискванията на Правилата за измерване на количеството ел. енергия, вкл. и да предприеме действия за извършване на редовни проверки, изпитания и контрол върху тях, вкл. действия за подмяна на СТИ за извършване на последваща метрологична проверка в определения срок. Като не е поддържало СТИ, дружеството е нарушило т.3.5.2 от издадената му лицензия, с което е осъществило състава на чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/. Нарушението безспорно е осъществено посредством неправомерно поведение по вид бездействие, т.к. санкционираното лице е било длъжно да осъществи определено активно поведение- да извърши проверка, изпитване и контрол върху СТИ чрез подмяната му за извършване на последваща метрологична проверка. По делото няма данни това поведение да е било осъществено в последствие, макар и след настъпването на крайния срок, т.е. при условието на забава, което означава, че е налице пълно неизпълнение към момента на съставянето на АУАН, издаването на процесното НП, вкл. и към датата на постановяване на настоящия съдебен акт. Преустановяването на нарушението би било налице чрез предприемане на активните задължителните действия, за чието неосъществяване е потърсена административно наказателна отговорност от дружеството. Първоинстанционният съдебен състав е отменил процесното НП, т.к. е счел, че АУАН е бил съставен след изтичането на предвидените в закона давностни срокове - чл.34, ал.1 от ЗАНН. Метрологичната проверка е следвало да се осъществи до 01.01.2011 г., на която дата правонарушението следва да се счита за довършено /т.е. от тази дата е налице забава в изпълнението и нарушение, за което дружеството следва да носи административно наказателна отговорност/. ГАС, в мнозинството на състава си, споделя становището, че процесното нарушение е осъществено чрез бездействие, което се характеризира с начален момент, съвпадащ с момента, в който е възникнало задължението за дружеството до краен такъв, в който нарушението е довършено или констатирано. С настоящото особено мнение се изразява несъгласие извода на ГРС и на мнозинството на състава на ГАС. Изводът в тази насока е голословен- не става ясно по каква причина точно процесното бездействие- неизвършване на метрологична проверка на СТИ, се разграничава от останалите противоправни бездействия, които съставляват продължени деяния, както и по какви причини се приема, че в сферата на административното наказване е неприложим този правен институт, възприет в НК. С краткото изразяване на позицията, без съответната обосновка, изводът остава немотивиран и има качеството само на твърдение, а то не следва да е част от правораздавателния акт. В сферата на административното наказване съществуват множество продължени деяния, които могат и се преследват до момента, до който деецът не преустанови противоправното си поведение, в случай, че от това преустановяване не е изтекъл вече срока по чл.34 от ЗАНН: липса на задължителен технически преглед на автомобил; непредаване на документ за самоличност с изтекъл срок в ОД на МВР; липса на поставяне на задължителна имунизация и т.н. Разпоредбата на чл.34 от ЗАНН не съдържа пълна нормативна уредба на давностните срокове в административно наказателния процес, както преди, така и след промяната на чл.34 от ЗАНН от 17.07.2012 г. В нея липсва регламентация на материята за началния момент, от който започва да тече давностния срок, спиране и прекъсване на давността, общата давност, вкл. и досежно давност при деяния, които траят непрекъснато /продължените такива/ или са продължавани. По тази причина и на основание чл.11 от същия закон следва да намерят приложение разпоредбите на Глава ІХ от НК, в който смисъл е и т.2 от ТП № 1 от 27.02.2015 г. на ВАС, ОСС от НК на ВКС и ОСС ІІ колегия на ВАС и с което съдилищата следва да се съобразяват. Това, че в разпоредбата на чл.34, ал.2 от ЗАНН е направено изменение, касаещо удължаване на срока за образуване на административно наказателно производство за деяния по посочени в нея нормативни актове, вкл. и по Закона за енергетиката, по никакъв начин не запълва тази празнота в сферата на административното наказване и тя продължава да следва да се запълва по ясно посочения начин, посредством правилата за давността, регламентирани в НК, в която насока е и ТР, на което се позовава и самия ответник по касационната жалба. Правилата, определящи общият давностен срок като продължителност, не влияят върху тези, които регламентират неговото начало, спирането и прекъсването му. Съгласно чл.80, ал.3 от НК давността за преследване започва от довършването на престъплението /което е общият случай/, а „за престъпленията, които траят непрекъснато, както и за продължаваните престъпления- от прекратяването им”. Законът не дава основание определени деяния, които отговарят на условията за продължавани и продължени /”които траят непрекъснато”/ такива да бъдат изключвани по усмотрение на съда или на друг държавен орган от обхвата на тази изрична и ясна по своето съдържание разпоредба. Нормата е императивна и не съдържа изключения от цитираните правила. Поради това и съдът, като незаконодателен орган, не може да я дерогира, да я тълкува превратно, стеснително и да я прилага избирателно. В случай, че законодателят предвиди изрично в законова нормативна разпоредба, че за определена категория деяния, които траят непрекъснато или са продължавани такива, давността започва да тече от момента на тяхното довършване /а това е моментът, от който е налице нарушение и може да се търси отговорност от извършителя му/, би могло и следва да се приложи такъв подход, но този момент не е налице, а при липсата на изрична такава норма и при наличието на друга, въвеждаща друго правило, съдът не може и не следва да законодателства по този начин. Продължени или траещи непрекъснато са онези деяния, които се осъществяват чрез трайно, непрекъснато, "продължаващо" бездействие, докато не настъпят обстоятелства за неговото прекратяване, зависещи или не от волята на дееца /Решение № 424 от 22.12.2014 г. на ВКС по н. д. № 1345/2014 г., I н. о., НК; Решение № 62 от 23.IX.1987 г. по н. д. № 61/87 г., II н. о./. „Престъплението е продължено и се осъществява дотогава, докато се преустанови пречещото поведение на съответното длъжностно лице.”- Решение № 438 от 30.11.1999 г. на ВКС по н. д. № 412/99 г., I н. о. Под „продължено престъпление” се разбира това, при което посредством едно деяние, изразяващо се в действие и бездействие или само бездействие, се осъществява трайно, непрекъснато даден състав на неправомерно поведение. Терминът „продължено престъпление” се ползва и в задължителната тълкувателна дей