АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ГАБРОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 119/2015 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.Ф.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 1.12.2016г.
РЕШЕНИЕ № 117 от 01.12.2016 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата А.Ф.К., с адрес ***, ЕГН **********, с която е оспорила Заповед № 0642 от 17.06.2015 г. на Кмет на Община Севлиево, с която заповед е одобрен ПУП-ПР за частично изменение на регулационния план на с.Петко Славейков, с което изменение вътрешната регулационна линия между УПИ ХІІ-135 и УПИ ХІ-136 от кв.8,п се поставя в съответствие с “вярната имотна граница” между ПИ 135 и ПИ 136, установена с Решение № 79/2013 г. на Габровски Окръжен съд и попълнена в кадастралния план на село П.Славейков, като неоснователна и недоказана. Осъжда А.Ф.К., с адрес ***, ЕГН **********, да заплати на основание чл.143, ал.4 от АПК на Община Севлиево сумата 720,00 /седемстотин и двадесет/ лева, представляваща разноски за изплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат. Осъжда А.Ф.К., с адрес ***, ЕГН **********, да заплати на основание чл.143, ал.4 от АПК на И.А.К. ***, ЕГН ********** сумата 600,00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за изплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.12.2016г.
2 КАНД No 280/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО И.Д.Г. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 5.12.2016г.
РЕШЕНИЕ № 307 от 05.12.2016 година. ОТМЕНЯ съдебно решение № 118 от 10.09.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 311 /погрешно посочено в първоинстанционния съдебен акт като „Н.А.Х.дело № 310“/ от 2016 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено наказателно постановление № 79 от 21.07.2016 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Велико Търново, с което на И.Д.Г. *** с ЕГН: ********** за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от Закона за горите и на основание чл.266, ал.1 от същия е наложена глоба в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лв., а на основание чл.273, ал.1 от същия нормативен акт в полза на държавата са отнети пет пр. куб. м. дърва за горене от дървесен вид цер, като поради липса на същите на основание чл.53, ал.2, б.”б”, предл. второ от НК е определено да се заплати тяхната парична равностойност в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лв. в приход на Изпълнителна агенция по горите. ВРЪЩА делото за ново разглеждане и произнасяне от друг състав на същия съд, при спазване на указанията, дадени в настоящия съдебен акт. ПОТВЪРЖДАВА същото наказателно постановление.
3 Административно дело No 194/2016 Закон за социално подпомагане К.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 7.12.2016г.
РЕШЕНИЕ №128 от 7.12.2016 година. ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-ЕВ-С/1289 от 8.09.2016 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Севлиево, потвърдена с Решение № 07-РД04-0709 от 10.10.2016 г. на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Габрово, с която е отказано отпускането на целева помощ за отопление с електроенергия за отоплителен сезон 2016/2017 г. /от първи ноември до 31 март/ на К.Г.Т. ***, ЕГН: ********** и ВРЪЩА преписката на Директор Дирекция „Социално подпомагане“ Севлиево за ново разглеждане и произнасяне, след изпълнение на дадените с мотивите на настоящия съдебен акт указания. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
4 Административно дело No 67/2016 Закон за достъп до обществена информация Т.Л.Г. УПРАВИТЕЛ НА "БЯЛА" ЕООД Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 8.12.2016г.
РЕШЕНИЕ №124 от 8.12.2016 година. ОТМЕНЯ мълчалив отказ на управителя на“****” ЕООД гр. Севлиево, поискана с молба Вх.№ ВК-05-131 от 14.03.2016 г., молба Вх. № 132 от 14.03.2016 г., както и по две молби подадени на електронния адрес на дружеството на същата дата, подписани с квалифициран електронен подпис. ВРЪЩА административната преписка на „****“ ЕООД Севлиево за произнасяне, съобразно мотивите на настоящото решение, в 14-дневен срок от получаване на преписката. ОСЪЖДА „****“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул.““Никола Д. Петков“ № 6, EИК******, представлявано от К.Ж.И. – Управител, да заплати на Т.Л.Г., с адрес ***, ЕГН ********** сумата от 415.00/четиристотин и петнадесет/ лева, представляващи направени съдебни и деловодни разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
5 Административно дело No 129/2016 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАДЕЖДА" - С. ТУРКИНЧА КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 9.12.2016г.
РЕШЕНИЕ № 118 ОТ 09.12.2016 Г. ОТМЕНЯ Заповед №366/28.06.2016г. на Кмет на Община Дряново, като неправилна и незаконосъобразна. ОСЪЖДА Кмет на Община Дряново да заплати на НЧ“Надежда- 1925“ с. Туркинча, общ. Дряново, представлявано от Председателя направените разноски по делото в размер на 550 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
6 Административно дело No 183/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС ЕТ "А.-С.Д." - В. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 9.12.2016г.
РЕШЕНИЕ № 119/09.12.2016 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на ЕТ”Агро- Светлозар Дичевски” гр. Варна седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Мария Луиза №9, представлявано от Светлозар Иванов Дичевски с ЕИК103753164, чрез адв. Г.Г. *** сочен и като съдебен адрес против Заповед №1007/27.09.2016г. на Кмет на Община Севлиево. ОСЪЖДА ЕТ”Агро- Светлозар Дичевски” гр. Варна седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Мария Луиза №9, представлявано от Светлозар Иванов Дичевски с ЕИК103753164 да заплати на Община Севлиево сумата 600.- /шестстотин / лева деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
7 КАНД No 313/2016 Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ - СОФИЯ ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД - ВАРНА Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 9.12.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 577/09.12.2016Г. ОТСТРАНЯВА от участие в настоящото производство съдия Даниела Гишина. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 313 по описа на Административен съд – Габрово за 2016г. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото. Определението не подлежи на обжалване РЕШ. ПОР. № 516/22.12.2016 Г., СТР. 37, ТОМ6/2016 Г.
8 Административно дело No 192/2016 КСО Б.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 12.12.2016г.
РЕШЕНИЕ №129 от 12.12.2016 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Д.Г. ***, ЕГН **********, срещу Решение № 53 от 29.09.2016 г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт- Районно управление “Социално осигуряване” /ТП на НОИ- РУ”СО”/ Габрово, с което решение на основание чл.117, ал.3 от КСО е отхвърлена като неоснователна жалбата и срещу Разпореждане № 071-00-1023-1 от 30.08.2016 г. на Ръководител на осигуряването за безработица в ТП на НОИ-РУ”СО” Габрово, като неоснователна и недоказана. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, чрез Административен съд Габрово. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
9 КАНД No 287/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.К.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР.СЕВЛИЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 12.12.2016г.
РЕШЕНИЕ № 315 ОТ 12.12.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №120/26.09.2016г. по НАХД№93/2016г. по описа на Севлиевски районен съд като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
10 Административно дело No 175/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави МИЛЧО ГЕНЖОВ - ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 13.12.2016г.
Р Е Ш Е Н И Е № 121 от 13.12.2016 година. ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. чл.7, ал.1, т.5.2, чл.16, ал.3, т.3, чл.18, ал.1, т.7 и чл.22 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община Габрово приета от ОбС Габрово, като незаконосъобразни. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата, в която се съдържат процесните отменена нейна разпоредба и в 14- дневен срок в Административен съд Габрово да се изпрати информация и доказателства за изпълнението на този ангажимент от страна на Общински съвет Габрово. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
11 Административно дело No 220/2016 Други НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАДЕЖДА - 1925" С. ТУРКИНЧА КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 14.12.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 585 от 14.12.2016 година На основание чл.159, т.1 и т.4 и чл.60, ал.4 – 7 от Административно процесуалния кодекс, Административен съд Габрово ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-1775 от 14.12.2016 г. по описа на същия съд, подадена от Народно читалище „Надежда-1925“, с. Туркинча, общ. Дряново, обл. Габрово, с БУЛСТАТ: 000211677, против Заповед № 726 от 13.12.2016 г. на Кмета на Община Дряново. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ направеното от същия жалбоподател искане за спиране на предвиденото в същата заповед предварително изпълнение с правно основание чл.60, ал.1 от АПК. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 220 от 2016 г. по описа на съда. Препис от определението да се връчи на жалбоподателя. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7-дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. РЕШ. ПОР. № 520/22.12.2016 Г., СТР. 42, ТОМ 6/2016 Г.
12 Административно дело No 268/2015 Закон за местните данъци и такси И.С.С. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 16.12.2016г.
РЕШЕНИЕ № 120 ОТ 16.12.2016 Г. ИЗМЕНЯ Акт за установяване на задължения № А001331/04.11.2015г. на Главен експерт в Дирекция “Местни данъци и такси” /ДМДТ/ при Община Габрово, потвърден с Решение от 30.11.2015г. на Директора на ДМДТ – Габрово, КАКТО СЛЕДВА: НАМАЛЯВА установените за внасяне задължения със сумата 345,03 /триста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/, от които главница 236.71 /двеста тридесет и шест лева и седемдесет и една стотинки/ и лихва 108,89 /сто и осем лева и осемдесет и девет стотинки /. УСТАНОВЯВА задължения за внасяне по посочения акт в размер 1183.31/хиляда сто осемдесет и три лева тридесет и една стотинки/ от които 985.16 /деветстотин осемдесет и пет лева и шестнадесет стотинки главница и 198.15 /сто деветдесет и осем лева и петнадесет стотинки/ лихва. ОСЪЖДА И.С.С. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес адв. В.П. ***, офис 9,да заплати на ОБЩИНА ГАБРОВО сумата 105,64 /сто и пет лева шестдесет и четири стотинки/ разноски по делото, след прихващане. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Република България.
13 КАНД No 282/2016 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РУСЕ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 19.12.2016г.
РЕШЕНИЕ №311 от 19.12.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 16.09.2016 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 156 по описа за 2016 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
14 КАНД No 283/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО С.Н.С. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 19.12.2016г.
РЕШЕНИЕ 312 от 19.12.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 508 от 6.10.2016 г. на Районен съд Габрово, постановено по н.а.х.д. № 1101 от същата година по описа на същия съд, с което е отменено наказателно постановление № 201705 от 12.07.2016 г. на Директора на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново, с което С.Н.С. ***, с ЕГН: **********, са наложени две административни санкции „глоба“, всяка от които в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение чл.5, ал.4, т.1 от КСО, във вр. с чл.3, ал.1, т.2а от Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. на Министъра на финансите. Решението е окончателно.
15 КАНД No 285/2016 ЗАНН: ДИТ ЕЛИСТА 2015 ЕООД - ТРЯВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 19.12.2016г.
РЕШЕНИЕ № 313 ОТ 19.12.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 41 от 30.09.2016 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 148 по описа за 2016 година. Решението е окончателно.
16 КАНД No 290/2016 ЗАНН: МВР РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ТРЯВНА М.Р.Ж. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 19.12.2016г.
РЕШЕНИЕ №310 от 19.12.2016 година. ОТМЕНЯ Решение № 42 от 07.10.2016 г., постановено по А.Н.Д. № 176 по описа за 2016 г. на Тревненския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3 от 03.06.2016 г., издадено от Началник РСПБЗН-Трявна, с което за две нарушения на чл. 140, т.2 от ЗМВР, на М.Р.Ж., в качеството и на председател на Народно читалище „Пробуда 1924“ гр.Плачковци, на основание чл.24, ал.2 от Наредба № 8121з-882 и чл.260 от ЗМВР са наложени две административни наказания глоба, всяка една в размер на 200 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
17 Административно дело No 178/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 20.12.2016г.
РЕШЕНИЕ 127 от 20.12.2016 година. ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Габрово, с вх. № СДА-01-1464 от 7.10.2016 г. по описа на съда, разпоредбата на чл.24 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Габрово, приета от Общински съвет Габрово с Решение № 157 от 31.05.2007 г. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана наредбата, в която се съдържа процесният отменен неин текст и в 14- дневен срок в Административен съд Габрово да се изпрати информация и доказателства за изпълнението на този ангажимент от страна на Общински съвет Габрово. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
18 Административно дело No 269/2015 Закон за местните данъци и такси И.С.С. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 21.12.2016г.
РЕШЕНИЕ № 123/21.12.2016 Г. ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения № А001333 от 04.11.2015 година на Старши експерт в Дирекция „МДТ” в Община Габрово в частта, с която на И.С.С. *** са установени задължения и лихви към 04.11.2015 година за: 1. ДНИ за 2010 година за имот на ул. „Цанко Дюстабанов“ № 11, гр. Габрово, декларация № 2589 от 15.09.2009 година /ред 2 от табличната част на акта/; 2. ТБО за 2010 година за имот на ул. „Цанко Дюстабанов“ № 11, гр. Габрово, декларация № 2589 от 15.09.2009 година /ред 3 от табличната част на акта/; 3. ДНИ за 2010 година за имот на ул. „Отец Паисий“ № 12, гр. Габрово, декларация № 980 от 06.04.2010 година /ред 4 от табличната част на акта/; 4. ТБО за 2010 година за имот на ул. „Отец Паисий“ № 12, гр. Габрово, декларация № 980 от 06.04.2010 година /ред 5 от табличната част на акта/; 5. ДНИ за 2011 година за имот на ул. „Цанко Дюстабанов“ № 11, гр. Габрово, декларация № 2589 от 15.09.2009 година /ред 6 от табличната част на акта/; 6. ТБО за 2011 година за имот на ул. „Цанко Дюстабанов“ № 11, гр. Габрово, декларация № 2589 от 15.09.2009 година /ред 7 от табличната част на акта/. ВРЪЩА административната преписка в отменената част на акта на административния орган /орган по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ/ за ново произнасяне, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.С. *** в останалата част. ОСЪЖДА И.С.С. *** с ЕГН ********** *** сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за защита от юрисконсулт в процеса. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на И.С.С. *** с ЕГН ********** сумата от 78 /седемдесет и осем/ лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 95/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Л.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА - ТРЯВНА Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 22.12.2016г.
РЕШЕНИЕ № 125/22.12.2016 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на М.Л.Г. с ЕГН ********** *** против Заповед № 253/10.05.2016г. на Кмета на Община Трявна. ОСЪЖДА М.Л.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Трявна сумата 600.- /шестстотин / лева деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
20 Административно дело No 137/2016 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община МВ ЯНТРА АД - ГАБРОВО ВР.ИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 22.12.2016г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №131 от 22.12.2016 година. ОТМЕНЯ протоколно определение от проведеното открито съдебно заседание по делото от 06.12.2016 година, с което е даден ход по съществото на спора. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „МВ *****“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул.”Неофит Рилски” № 10, с ЕИК 115864973, депозирана чрез Б.Д.Д. – Изпълнителен директор и представляващ дружеството, с която жалба са оспорили Заповед № 2176 от 05.10.2016 г. на инж.Нела Рачевец, Вр.ИД Кмет на Община Габрово за одобряване на Подробен устройствен план - план за регулация, за частично изменение на ЗРП за част от кв. 186, по плана на гр.Габрово, 45 част, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 137/2016 г. по описа на Административен съд - Габрово. ОСЪЖДА „МВ *****“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул.”Неофит Рилски” № 10, с ЕИК 115864973, представлявано от Б.Д.Д. – Изпълнителен директор, да заплати на основание чл. 143, ал.3 и 4 от АПК в полза на Община Габрово съдебни и деловодни разноски в размер на 300.00/триста/ лева и представляващи юрисконсултско възнаграждение за оказана в производството по делото правна помощ. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Р. Б. в 7- дневен срок от съобщението до страните, чрез Административен съд - Габрово.
21 Административно дело No 195/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация М.М.Г.,
Л.Л.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 22.12.2016г.
Прекратява делотоОПРЕДЕЛЕНИЕ №130 ОТ 22.12.2016 ГОДИНА. ОТМЕНЯ протоколно определение от 06.12.2016 г., с което е даден ход по съществото на делото. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.М.Г. ***, ЕГН ********** и Л.Л.Б. ***, ЕГН **********, с която е оспорено Решение № 277 от 11.10.2016 г. на Общински съвет гр.Севлиево, прието по Протокол № 12 от същата дата на основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във вр. с чл. 185а, ал.5, пр.2, във вр. с чл. 198б, т.3, във вр. с чл. 198г, т.7 и чл. 198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА М.М.Г. ***, ЕГН ********** и Л.Л.Б. ***, ЕГН **********, двамата да заплатят солидарно в полза на Община Севлиево сума в размер на 720.00 /седемстотин и двадесет/ лева, с включен ДДС, на основание чл. 143, ал.4, във вр. с чл. 78, ал.8 от ГПК за оказана правна помощ, явяваща се минималното адвокатско възнаграждение съгласно наредбата по чл. 36, ал.2 от ЗА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
22 КАНД No 298/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО БОЛКАН РЕЛАКС ООД - ТРЯВНА Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 23.12.2016г.
Р Е Ш Е Н И Е № 323 от 22.12.2016 г. година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 50 от 18.10.2016 г. на Районен съд Трявна, постановено по н.а.х.д. № 167 от същата година по описа на същия съд, с което е изменено наказателно постановление № 0000551 от 29.06.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Габрово, с което на „Болкан релакс“ ООД, Трявна с ЕИК: 20141004 е била наложена имуществена на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.415, ал.1 от КТ в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв., като същата е намалена от съда на 150.00 /сто и петдесет/ лв., на основание чл.415в, ал.1 от същия нормативен акт. Решението е окончателно.
23 Административно дело No 166/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители ЗЕТА ОРИОНИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 28.12.2016г.
РЕШЕНИЕ № 126/28.12.2016 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на “ЗЕТА ОРИОНИС” ЕООД, с ЕИК 203386993, представлявано от управителя на дружеството В.П.П. с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, адв. Г.Н. против Заповед № 03-070-РД/51 от 22.08.2016г. на Директора на ОД на ОД на ДФ “Земеделие” - Габрово. ОСЪЖДА “ЗЕТА ОРИОНИС” ЕООД, с ЕИК 203386993, представлявано от управителя на дружеството В.П.П. с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, адв. Г.Н. да заплати на ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕДЕЛИЕ” – София, бу. Цар Борис ІІІ № 136 сумата 1,584.- /хиляда петстотин осемдесет и четири/ лева деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
24 КАНД No 289/2016 ЗАНН: ДНСК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ" - ГАБРОВО КЪМ РДНСК - СЦР Ц.Й.В. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 28.12.2016г.
РЕШЕНИЕ №317 от 28.12.2016 година. ОСТАВЯ В СИЛА. Решение № 133/14.10.2016г. постановено от Районен съд Севлиево по НАХД № 329/2016г. по описа на същия съд. Решението е окончателно.
25 КАНД No 292/2016 ЗАНН: ДИТ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СЕВЛИЕВО МЕДИКА" ООД - СЕВЛИЕВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 28.12.2016г.
РЕШЕНИЕ № 319/28.12.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №139/20.10.2016г. по НАХД№317 по описа на Севлиевски районен съд за 2016г. като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
26 КАНД No 288/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. СЕВЛИЕВО П.Х.М. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 29.12.2016г.
РЕШЕНИЕ № 316/29.12.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение№ 128 от 06.10.2016 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 347 по описа за 2016 година.
27 КАНД No 294/2016 ЗАНН: МВР К.В.С. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 29.12.2016г.
РЕШЕНИЕ № 330/29.12.2016 Г. ОТМЕНЯ Решение № 483 от 13.10.2016 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 669 по описа за 2016 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОБЯВЯВА нищожността на Наказателно постановление № 16-0892-000125 от 01.04.2016 година на Началник сектор ПП при ОД на МВР – гр. Габрово, с което на К.С. за нарушение на чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането /КЗ/ е наложена глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева.
28 КАНД No 299/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО БОЛКАН РЕЛАКС ООД - ТРЯВНА Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 29.12.2016г.
РЕШЕНИЕ № 326/29.12.2016 Г. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение №49/14.10.2016г., постановено по НАХД№166 от 2016г. по описа на Районен съд Трявна, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно.