Административен съд - Габрово
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1/2017 Други НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ДРЯНОВСКА ПРОБУДА - 2008" ДРЯНОВО ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА СУБСИДИЯ ЗА ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 2.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 25 ОТ 02.05.2017 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Народно читалище „Дряновска пробуда– 2008” гр. Дряново, представлявано от секретар Р.Ж.К., против Решение по Протокол от 15.12.2016 година на Комисия за разпределение на годишната субсидия за читалищата на територията на Община Дряново, с което са разпределени средствата за дейност “Читалища” по бюджета за 2016г. ОСЪЖДА Народно читалище "Дряновска пробуда- 2008" гр. Дряново да заплати на Община Дряново сумата от 300 /триста/ лева, представляваща извършени разноски пред настоящата инстанция. Решението подлежи на касационно оспорване и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 48/2017 Закон за движението по пътищата ХЕЛИОС ТАХО ЕООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 2.5.2017г.
РЕШЕНИЕ №29 от 2.5.2017 година. ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-29 от 17.01.2017 г., издадена от Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“, гр. Габрово, с която на основание чл.172, ал.1, във вр. с чл.172, т.6, предл. първо от Закона за движението по пътищата е постановено спиране дейността на пункт за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, собственост на „Хелиос Тахо“ ЕООД, Севлиево, с ЕИК: 203601410, собственост на същия търговец, чрез временно спиране на линия категория L1, L3, и L3Е – до отстраняване на констатираното нарушение. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
В законна сила от 20.5.2017г.
3 КАНД No 32/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 4.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 55 от 4.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №3/11.01.2017г. по НАХД№1742/2016г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
4 КАНД No 40/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО В.Д.Д. Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 4.5.2017г.
РЕШЕНИЕ №61 от 4.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13 от 01.02.2017 година на Районен съд Севлиево, постановено по АНД № 441 по описа за 2016 година. Решението е окончателно
5 Административно дело No 36/2017 Закон за опазване на околната среда ЛЕСКОМЕРС-ИНДЪСТРИ ООД - С. ТУМБАЛОВО, ОБЩ. СЕВЛИЕВО ДИРЕКТОР НА РИОСВ В. ТЪРНОВО,
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ" ПРИ РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 5.5.2017г.
Р Е Ш Е Н И Е № 28 от 5.05.2017 година. РЕШИ: ОТМЕНЯ задължително предписание, обективинаро в т.1 от Констативен протокол № КД-ЦИ-18 от 13.07.2016 г. на Директор РИОСВ - Велико Търново и Началник отдел „Контролна дейност“ при РИОСВ – Велико Търново, с който на основание чл.155, ал.2 от ЗООС е разпоредено да не се експлоатира „Инсталация за производство на дървени пелети“ до въвеждането й в експлоатация“ със срок постоянен – до въвеждане в експлоатация и отговорник: „Лескомерс- индъстри“ ООД, чрез В.С. и Христо С. – управители. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Велико Търново да заплати на „Лескомерс – индъстри“ ООД, с. Тумбалово, общ. Севлиево, ЕИК 130311759, направени деловодни разноски на стойност 50.00 /петдесет/ лв., съставляващи заплатена от жалбоподателя държавна такса. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
В законна сила от 26.5.2017г.
6 КАНД No 47/2017 ЗАНН: ДИТ ВАЛЕКС В.В. ЕООД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 9.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 67 от 09.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 20.02.2017 година на Районен съд – Дряново, постановено по АНД № 161 по описа за 2016 година.
7 КАНД No 51/2017 ЗАНН: Общини Д.К.Г. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 9.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 70 от 09.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 113 от 02.03.2017г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 1872 по описа за 2016 година.
8 КАНД No 52/2017 ЗАНН: Общини В.П.Н. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 9.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 71 от 09.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 84 от 23.02.2017г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 153 по описа за 2017 година.
9 Административно дело No 3/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО,
П.Т.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 10.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 32 от 10.05.2017 година. ОТМЕНЯ Наредба за условията и реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Севлиево /приета с Решение №285 от 15.11.2016г. на ОбС Севлиево/ в ЧАСТТА Й ДОСЕЖНО чл. 3, ал. 2 и ал. 3, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 11, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 15, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и ал. 2, чл. 32, ал. 1 от Наредбата, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Севлиево да заплати на Районна прокуратура Севлиево сума в размер на 20 /двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото- ДТ за обнародване в ДВ. ОСТАВЯ без уважение искането на П.Т.З. *** за присъждане на разноски по делото. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата, в която се съдържа процесната отменена нейна разпоредба и в 14- дневен срок в Административен съд Габрово да се изпрати информация и доказателства за изпълнението на този ангажимент от страна на Общински съвет Севлиево. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
10 Административно дело No 54/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.Х.Ц. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 10.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 38 от 10.05.2017 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед № 1 от 3.01.2017 г. на Кмета на Община Габрово, с която на основание чл.225, ал.2, т.2, чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разпорежда да бъде премахнат доброволно установен незаконен строеж: „Стопанска постройка /барбекю/ и гараж в УПИ V – 108 от кв. 5 по плана на гр. Габрово – I етап, II част“, от извършител: Х.Х.Ц. с ЕГН: **********, извършен без изискващите се строителни книжа, в срок от 90 дни от влизане в сила на процесната заповед, а при неспазване на срока за доброволно изпълнение се предвижда принудително такова за сметка на извършителя, като неоснователно. ОСЪЖДА Х.Х.Ц.,***, с ЕГН: **********,*** съдебни разноски, съставляващи юрисконсултско възнаграждение, на стойност от 600.00 /шестстотин/ лв. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
11 Административно дело No 60/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.К.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 11.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 31 от 11.05.2017 година. ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Г.К.Х. ***, ЕГН **********, подадена чрез адвокат Т.М. от ГАК, с която е оспорена Заповед № 90 от 24.01.2017 г. на Кмет на Община Габрово, издадена на основание чл. 225, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, разпореждаща да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ “Навес” – стопанска постройка, построена в поземлен имот собственост на Г.К.Х., на границата със съседния поземлен имот собственост на М.Г.П. ***, извършен без изискващите се строителни книжа, като при неспазване на срока за доброволно изпълнение, да се извърши принудително изпълнение на разпореденото премахване на незаконния строеж за сметка на извършителя, съгласно чл. 225а, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА жалбоподателя Г.К.Х. ***, ЕГН **********, да заплати на основание чл.78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК и чл. 143, ал.4 от АПК в полза на Община Габрово сумата 100.00 /сто/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за оказана правна помощ.
12 КАНД No 42/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО В.Д.Д. Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 11.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 60 от 11.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 07.02.2017 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 439 по описа за 2016 година.
13 КАНД No 45/2017 ЗАНН: ДИТ ВАЛЕКС В.В. ЕООД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 11.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 69 от 11.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №9 от 20.02.2017 година на Районен съд Дряново, постановено по АНД № 160 по описа за 2016 година.
14 КАНД No 23/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО ЕВРОБОЛ 80 ЕООД - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 12.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 64 ОТ 12.05.2017 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 от 30.01.2017 година на Районен съд – гр.Габрово, постановено по а.н. дело № 1233, по описа за 2017 година, с което е отменено Наказателно постановление/НП/ № 07-000530 от 03.06.2016 година, издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” Габрово, с което НП за нарушение на чл.121, ал.2 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 1 от КТ на „Евробол“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.“Младост“ № 2, ЕИК 201841713, представлявано от В.В.Б. – управител, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
15 КАНД No 33/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО СТАР КЕРАМИКС ЕООД-ГР. ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 12.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 65 ОТ 12.05.2017 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 651 от 16.12.2016 година на Районен съд – гр.Габрово, постановено по н.а.х. дело № 948, по описа за 2016 година, с което е отменено НП № 07-000454 от 09.06.2016 година, издадено от Директор на дирекция “Инспекция по труда” Габрово, с което НП за нарушение на чл.173, ал.1 от Наредба № 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /Дв.бр.88/1999г.,изм. и доп./, на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 413, ал. 2 от КТ на „Старс Керамикс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.“Юрий Венелин“ № 8, ЕИК 107577607, представлявано от Йосиф Тодоров Митев – управител, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
16 КАНД No 41/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Б.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" - ТРЯВНА Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 12.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 62 ОТ 12.05.2017 Г. ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 9 от 13.02.2017год., постановено по А.Н.Д. № 277/2016 год. на Тревненския районен съд, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
17 КАНД No 44/2017 Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ДРЯНОВО Г.Г.Л. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 12.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 63 ОТ 12.05.2017 Г. Оставя в сила Решение № 14 от 27.02.2017 г., постановено по А.Н.Д. № 152 по описа за 2016 г. на Районен съд гр.Дряново. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
18 Административно дело No 73/2017 Закон за министерство на вътрешните работи Д.С.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ОП КЪМ ОД НА МВР - ГАБРОВО, РУ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 47 от 15.05.2017 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0341-000029 от 18.02.2017 г., издадена от Началник сектор ОП към ОД на МВР – Габрово, РУ – Севлиево, с която на основание чл.171, т.2а от Закона за движението по пътищата на Д.С.Х. ***, с ЕГН: **********, е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство – л.а. ******, с рег. № ******, за срок от 180 дни, като неоснователно. ОСЪЖДА Д.С.Х.,***, с ЕГН: **********, да заплати на Областна дирекция на МВР - Габрово съдебни разноски, съставляващи юрисконсултско възнаграждение, на стойност от 100.00 /сто/ лв.
19 Административно дело No 78/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.М.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 15.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 40 от 15.05.2017 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр.Велико Търново, бул. „България“ № 23, И *******, да заплати на Е.М.Г., ЕГН **********, с адрес *** сумата 600 /шестстотин/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на завеждане на иска – 14.03.2017 г., до пълното изплащане на задължението. ОТХВЪРЛЯ ИСКА на Е.М.Г., ЕГН **********, с адрес *** за присъждане на лихва върху сумата 600.00 лева за периода от 04.11.2016 г. - датата на влизане в сила на Решение № 407 от 14.07.2016 г., постановено по а.н.д. № 682/2016 г. на ГРС, с което е отменено Наказателно постановление № 397 от 22.04.2016 г. на директор Регионална дирекция по горите гр.В.Търново до датата на завеждане на иска - 14.03.2017 г., като недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения иск за заплащане на разноски в полза на Е.М.Г., ЕГН **********, с адрес *** в размер на 5 /пет/ лева- ДТ за издаване на изпълнителен лист по настоящото дело, като неоснователен. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр.Велико Търново, бул. „България“ № 23, И *******, да заплати на Е.М.Г., ЕГН **********, с адрес *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
20 Административно дело No 81/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Д.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 15.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 41 от 15.05.2017 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Габрово, гр. Габрово ул. „Орловска“ № 50 да заплати на В.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** сумата 150 /сто и петдесет/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на завеждане на иска – 14.03.2017 г., до пълното изплащане на задължението. ОТХВЪРЛЯ ИСКА на В.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** за присъждане на лихва върху сумата 150.00 лева за периода от 02.02.2016 г. - датата на влизане в сила на Решение № 39 от 11.02.2016 г., постановено по а.н.д. № 1322/2015 г. на ГРС, с което е отменено Наказателно постановление НП 15-0892-000757 от 26.10.2015 г. на Началник Сектор ПП при ОД МВР Габрово до датата на завеждане на иска - 14.03.2017 г., като недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения иск за заплащане на разноски в полза на В.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** в размер на 5 /пет/ лева- ДТ за издаване на изпълнителен лист по настоящото дело, като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Габрово, гр. Габрово ул.„Орловска“ № 50 да заплати на В.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** сумата 210 /двеста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
21 Административно дело No 83/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 15.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 42 от 15.05.2017 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР- Габрово, гр. Габрово ул. „Орловска“ № 50 да заплати на Г.П.Ц., ЕГН **********, с адрес *** сумата 50 /петдесет/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на завеждане на иска – 14.03.2017 г., до пълното изплащане на задължението. ОТХВЪРЛЯ ИСКА на Г.П.Ц., ЕГН **********, с адрес *** за присъждане на лихва върху сумата 50.00 лева за периода от 16.12.2016 г. - датата на влизане в сила на Решение № 581 от 29.11.2016 г., постановено по а.н.д. № 956/2016 г. на ГРС, с което е отменено Наказателно постановление НП 15-0892-000699 от 30.09.2015 г. на Началник Сектор ПП при ОД МВР- Габрово до датата на завеждане на иска - 14.03.2017 г., като недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения иск за заплащане на разноски в полза на Г.П.Ц., ЕГН **********, с адрес *** в размер на 5 /пет/ лева- ДТ за издаване на изпълнителен лист по настоящото дело, като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР- Габрово, гр. Габрово ул.„Орловска“ № 50 да заплати на Г.П.Ц., ЕГН **********, с адрес *** сумата 110 /сто и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
22 КАНД No 36/2017 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР -СОФИЯ ШОПОВ -ТРАНС ЕООД Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 16.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 66/16.05.2017 Г. ОСТАВЯ в сила Решение № 17 от 07.02.2017 година на Районен съд гр.Севлиево, постановено по А.Н.Д. № 473 по описа за 2016 година на същия съд, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
23 Административно дело No 31/2017 КСО М.Х.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 19.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 37 от 19.05.2017 година. ОТМЕНЯ Решение № 63 от 7.12.2016 г. на Директор ТП на НОИ – Габрово, с което се отхвърля жалба вх. № 1054-07-1 от 23.11.2016 г., подадена от М.х.М. ***, с ЕГН: ********** против Разпореждане № ********** от 14.09.2016 г. на Ръководител „ПО“ в ТП на НОИ – Габрово, в едно със същото разпореждане и ВРЪЩА преписката за ново произнасяне на органите на НОИ, при което следва да се вземат предвид указанията, дадени в мотивите на настоящия съдебен акт.
24 Административно дело No 79/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.И.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 22.5.2017г.
РЕШЕНИЕ №45 от 22.05.2017 година. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, София да заплати на Ю.И.С. ***, ЕГН: **********, сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., съставляваща причинени му вреди от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 27-0000032 от 29.02.2012 г., издадено от и.д. Началник областен отдел КД – ДАИ“, Габрово против ищеца, а именно- заплатено адвокатско възнаграждение по н.а.х.д. № 362 от 2012 г. по описа на Районен съд Габрово, в едно с мораторната лихва от датата на причиняването на вредата /15.08.2012 г./ до датата на завеждане на исковата молба /14.03.2017 г./ - 69.91 лв., както и с лихвата за забава след датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, София да заплати на Ю.И.С. ***, ЕГН: ********** разноски за процесуално представителство пред настоящата съдебна инстанция на стойност 310.00 /триста и десет/ лв., от които 300.00 /триста/ лв. заплатен адвокатски хонорар и 10.00 /десет/ лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
25 КАНД No 53/2017 Други по ЗАНН А.П.Ш. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 22.5.2017г.
РЕШЕНИЕ №87 от 22.05.2017 година. ОТМЕНЯ съдебно Решение № 128 от 07.03.2017 год., постановено по а.н.д. № 1137/2016 г. по описа на Габровския районен съд/ГРС/, с което последният е потвърдил Наказателно постановление № 15-0892-001257 от 26.02.2016 г. на Началник Сектор ПП при ОД на МВР Габрово, с което за извършено нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 315, ал.1, т.1, във вр. с чл. 259, т.1 от КЗ, на жалбоподателя Ш. е наложено административно наказание глоба в размер на 400/четиристотин/ лева, като вместо него ПОСТАНОВИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0892-001257 от 26.02.2016 г. на Началник Сектор ПП при ОД на МВР Габрово, с което за извършено нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 315, ал.1, т.1, във вр. с чл. 638, ал.1, т.1 от КЗ, налага на А.П.Ш. ***, ЕГН ********** административно наказание глоба в размер на 250/двеста и петдесет лева, РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
26 КАНД No 57/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГАБРОВО Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 22.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 72 от 22.05.2017 година. ОТМЕНЯ Решение № 62 от 22.02.2017г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 20 по описа за 2017 година. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1752-000190 издадено на 14.12.2016г. от Началника на РУ Габрово към ОД на МВР –Габрово, с което за нарушения на чл. 139, ал.5 и чл. 147, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на Д.И.С. ЕГН **********,*** са наложени глоба в размер 3000.- лева на основание 179, ал.3, т.1 и глоба в размер 20.- лева на основание чл. 185 от същия закон.
27 Административно дело No 80/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Д.Р. ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 23.5.2017г.
РЕШЕНИЕ №46 от 23.05.2017 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на В.Д.Р. ***, ЕГН: **********, сумата от 100.00 /сто/ лв., съставляваща причинени му вреди от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 15-0892-000639 от 28.09.2015 г., издадено от Началник сектор при ОДМВР – Габрово, С-р Пътна полиция - Габрово против ищеца, а именно- заплатено адвокатско възнаграждение по н.а.х.д. № 1279 от 2015 г. по описа на Районен съд Габрово, в едно с мораторната лихва от датата на причиняването на вредата /20.02.2016 г./ до датата на завеждане на исковата молба /14.03.2017 г./ - 10.81 лв., както и с лихвата за забава след датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, София да заплати на В.Д.Р. ***, ЕГН: **********, разноски за процесуално представителство пред настоящата съдебна инстанция на стойност 210.00 /двеста и десет/ лв., от които 200.00 /двеста/ лв. договорен и заплатен адвокатски хонорар и 10.00 /десет/ лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
28 Административно дело No 102/2017 Закон за движението по пътищата Т.М.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 23.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 39/23.05.2017 Г. ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а от Закона за движението по пътищата № 17-0892-000070 от 26.02.2017 година, издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - гр. Габрово. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - гр. Габрово да заплати на Т.М.Т. *** с ЕГН ********** сумата от 110 /сто и десет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
29 Административно дело No 125/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК СГКК ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 23.5.2017г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №357/23.05.2017 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 609/24.04.2017г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на Министерство на правосъдието, представлявано от министър Мария Павлова, чрез процесуалните й представители главен юрисконсулт В.Д. и главен юрисконсулт Д. Гаванозова против Уведомление изх. № 20-16850/30.03.3017г. на Началника на СГКК – Габрово. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 125 по описа на Административен съд – Габрово за 2017г. Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от уведомяването, чрез Административен сдъд – Габрово до Върховен административен съд на Република България. На Министерството на правосъдието и на Началника на СГКК – Габрово да се изпрати препис от определението. РЕШ. ПОР. № 158/31.05.2017 Г., ТОМ 2/2017 Г., СТР. 110
30 КАНД No 46/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО В.Д.Д. Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 23.5.2017г.
РЕШЕНИЕ №68 от 23.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 26.01.2017 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 438 по описа за 2016 година. Решението е окончателно.
31 КАНД No 50/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО АТЕО СПОРТ ЕООД - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 23.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 75 от 23.05.2017 година. ОТМЕНЯ Решение №91 от 22.02.2017г. по НАХД№1507 по описа на Габровски районен съд за 2016г., като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, вместо което П О С Т А Н О В И ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №07- 07000492/10.10.2016г. на Директор на Д ИТ Габрово, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
32 КАНД No 54/2017 ЗАНН: НАП САШО ЧУКОВ-56 ООД - ГАБРОВО ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 23.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 76 от 23.05.2017 година. ОСТАВЯ в сила Решение №105 от 28.02.2017г. по НАХД №132/2017г. по описа на Районен съд Габрово, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
33 КАНД No 56/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО,
И.С.И.
  Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 23.5.2017г.
РЕШЕНИЕ №73 от 23.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64 от 22.02.2017 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1973 по описа за 2016 година. Решението е окончателно.
34 КАНД No 60/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО ШИПКАТА 2015 ООД - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 23.5.2017г.
РЕШЕНИЕ №86 от 23.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 85 от 22.02.2017 година на Районен съд – гр. Габрово, постановено по НАХД № 133 по описа за 2017 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
35 КАНД No 61/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГАБРОВО И.С.В. Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 23.5.2017г.
РЕШЕНИЕ №74 от 23.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 110 от 01.03.2017 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1869 по описа за 2016 година. ВРЪЩА делото на Районен съд – Габрово за произнасяне по жалбата срещу НП № 16-1752-000136 от 30.11.2016 година на Началника РУ - Габрово към ОД на МВР – Габрово в частта, с която на И.С.В. *** за нарушение на чл. 147, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 185 от с.з. е наложена глоба в размер на 20 /двадесет/ лева. Решението е окончателно.
36 КАНД No 62/2017 ЗАНН: РДГ Г.Р.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 23.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 77 от 23.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 10.02.2017 година на Районен съд Габрово, постановено по АНД № 1120 по описа за 2016 година.
37 КАНД No 63/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Б.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 23.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 89 от 23.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52 от 13.02.2017год., постановено по а.н. дело № 1435/2016 г. по описа на Габровския Районен съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
38 КАНД No 68/2017 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - В. ТЪРНОВО ЛЕСКОМЕРС-ИНДЪСТРИ ООД - С. ТУМБАЛОВО, ОБЩ. СЕВЛИЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 23.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 78 от 23.05.2017 година. ОТМЕНЯ Решение №19 от 07.02.2017 година на Районен съд Севлиево, постановено по НАХД №505 по описа за 2016 година, като неправилно и незаконосъобразно, вместо което ПОСТАНОВИ : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №39 от 22.11.2016г. на Директор на РИОСВ В. Търново, като правилно и законосъобразно.
39 КАНД No 72/2017 ЗАНН: РИОСВ ЕТ П.С.- Д. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - В. ТЪРНОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 23.5.2017г.
РЕШЕНИЕ №85 от 23.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5 от 03.02.2017 год., постановено по а.н. дело № 274/2016 г. по описа на Тревненския Районен съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
40 Административно дело No 32/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители П.Г.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 43 от 25.05.2017 година. ОТМЕНЯ Заповед № 03-070-РД/16 от 05.01.2017 г. на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд Земеделие - Габрово. ВРЪЩА преписката на същия орган за ново произнасяне в едномесечен срок от влизане на настоящото решение в сила, съобразно мотивите на същото. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие”, София да заплати на П.Г.П., ЕГН **********,***, със съдебен адрес ***, офис 30-32, чрез пълномощника му адв. М.Б. сумата 888.95 /осемстотин осемдесет и осем лева деветдесет и пет стотинки/ деловодни разноски, от които 488.95 лева заплатена държавна такса и 400 лева изплатен адвокатски хонорар.
41 Административно дело No 76/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 25.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 44 от 25.05.2017 година. ОТМЕНЯ Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Габрово /приета с Решение №23 от 17.03.2005г. на ОбС Габрово/ в ЧАСТТА Й ДОСЕЖНО чл. 68, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 от Наредбата, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Габрово да заплати на Окръжна прокуратура Габрово сума в размер на 20 /двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото- ДТ за обнародване в ДВ. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата, в която се съдържа процесната отменена нейна разпоредба и в 14- дневен срок в Административен съд Габрово да се изпрати информация и доказателства за изпълнението на този ангажимент от страна на Общински съвет Габрово. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
42 КАНД No 58/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ПОЛИЦИЯ - ГАБРОВО Х.Ц.Б. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 25.5.2017г.
РЕШЕНИЕ №83 от 25.05.2017 година. ОТМЕНЯ Решение № 111 от 28.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 1843 от 2016 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено Наказателно постановление № 16-1752-000119 от 24.11.2016 г. на Началник Районно управление гр. Габрово, с което за нарушение на чл.137а, ал.1 от Закона за движението по пътищата на Х.Ц.Б. ***, с ЕГН: **********, е наложено административно наказание – глоба, в размер на 50.00 /петдесет/ лв., като незаконосъобразно. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд и ново произнасяне при съблюдаване на указанията, изложени в мотивите на настоящия съдебен акт. Решението е окончателно.
43 КАНД No 78/2017 ЗАНН: ДАМТН РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР -СОФИЯ Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 25.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 96 ОТ25.05.2017 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29 от 06.02.2017г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 978 по описа за 2016 година. Решението е окончателно.
44 КАНД No 43/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО МАРКОВ И ЙО ООД Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 26.5.2017г.
РЕШЕНИЕ №79 от 26.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 21 от 8.02.2017 г., постановено от Районен съд Севлиево по н.а.х.д. № 528 от 2016 г. по описа на същия съд, с което е отменено Наказателно постановление № 07-000560 от 22.08.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово, с което на „Марков и Йо“ ООД, Севлиево, с ЕИК: 202642190, за нарушение на чл.63, ал.1 от КТ и на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.414, ал.3 от същия нормативен акт, е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лв., като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
45 КАНД No 48/2017 ЗАНН: ДИТ ВАЛЕКС В.В. ЕООД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 26.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 80 от 26.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 13 от 24.02.2017 г., постановено от Районен съд Дряново постановено по н.а.х.д. № 159 от 2016 г. по описа на същия съд, с което е изменено Наказателно постановление № 07-000540 от 4.11.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово, с което на „********“ ЕООД, Велико Търново с ЕИК: ****** за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лв., която съдът е намалил на 1500.00 лв., като мотивирано и законосъобразно.
46 Частно КАНД No 67/2017 Частни КАНД и КАД В.П.С. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 26.5.2017г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 84 от 26.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 187 от 21.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 240 от 2017 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е прекратено производството по същото дело по подадена жалба /възражение/ от В.П.С. ***, ЕГН: ********** против фиш сер. С № 0791945 от 10.02.2017 г. на РУП Сектор ПП Габрово. ИЗПРАЩА жалбата, която има характера на възражение против така посочения фиш, на ОД на МВР – Габрово, Сектор „Пътна полиция“ за продължаване на действията по чл.186, ал.2 от ЗДвП. РЕШ. ПОР. № 175/31.05.2017 Г., ТОМ 2/2017 Г., СТР. 146
47 КАНД No 55/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.И.Н. РУ ПОЛИЦИЯ - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 29.5.2017г.
РЕШЕНИЕ №82 от 29.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 92 от 21.02.2017 г., постановено от Районен съд Габрово, постановено по н.а.х.д. № 1509 от 2016 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1752-000037 от 12.10.2016 г., издадено от Началник Районно управление „Полиция“ Габрово, при ОД на МВР – Габрово, с което на Т.И.Н. *** с ЕГН: **********, са наложени санкции за две нарушения – на чл.139, ал.5 от Закона за движението по пътищата – глоба в размер на 300.00 лв. на основание чл.179, ал.3, т.4 от същия нормативен акт и за нарушение на чл.147, ал.1 от същия закон – глоба в размер на 50.00 лв., на основание чл.181, т.1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
48 Частно КАНД No 59/2017 Частни КАНД и КАД С.Х.Ю. ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 29.5.2017г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №81 от 29.5.2017 година. ОТМЕНЯ Определение от 22.02.2017 г., постановено „публично съдебно заседание“ по н.а.х.д. № 109 от 2017 г. по описа на Районен съд Габрово, с което се прекратява производството по същото дело и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на С.Х.Ю. ***, ЕГН: **********,против Наказателно постановление №23080/6/1 от 6.12.2016 г. на Директор офис Габрово при ТД на НАП – Велико Търново. Определението е окончателно. РЕШ. ПОР. № 177/31.05.2017 Г., ТОМ 2/2017 Г., СТР. 150
49 Административно дело No 69/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 30.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 51 ОТ 30.05.2017 Г. ОТМЕНЯ Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Габрово, приета с Решение № 157 от 31.05.2007 година на Общински съвет – Габрово. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на Окръжна прокуратура – Габрово сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в сила, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК.
50 КАНД No 77/2017 ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА - СОФИЯ НОЕЛЕ ЕООД - ВАРНА Председател:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 30.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 95 ОТ 30.05.2017 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76 от 07.03.2017г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 1709 по описа за 2016 година. Решението е окончателно.
51 КАНД No 65/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 31.5.2017г.
РЕШЕНИЕ № 90 от 31.05.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 10 от 13.02.2017 г., постановено от Районен съд Трявна, постановено по н.а.х.д. № 8 от 2017 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2016-038446 от 14.10.2016 г., издадено от Директора на РД на КЗП, Русе, с което за нарушение на чл.5, ал.1, във вр. с чл.4, ал.1, т.1 и т.9 от ЗЗП на „Теленор България“ ЕАД, София, ЕИК: 130460283, на основание чл.197 от същия нормативен акт е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лв., като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.