Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 53/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕВЛИЕВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 1.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 69 ОТ 01.06.2018 ГОДИНА. ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Севлиево приета с Решение № 154 от 24.07.2012г. година на Общински съвет – Севлиево. ОСЪЖДА Община Севлиево да заплати на Районна прокуратура – Севлиево сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК, като в тридневен срок от разгласяването бъде уведомен Административен съд - Габрово
2 Административно дело No 96/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.К.И. ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 1.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 73 от 01.06.2018 година. ОСЪЖДА ОД на МВР Габрово, представлявана от Директор- гр. Габрово ул. Орловска № 50 да заплати на Ц.К.И. *** сумата 300 /триста / лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на подаване на Исковата молба до АС Габрово - 30.04.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА ОД на МВР Габрово представлявана от Директор, гр. Габрово ул. Орловска №50 да заплати на Ц.К.И. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ.
В законна сила на 21.6.2018г.
3 КАНД No 107/2018 ЗАНН: АДФИ М.С.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 1.6.2018г.
РЕШЕНИЕ №164 от 01.06.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17 от 16.03.2018 година на Районен съд – Дряново, постановено по АНД № 140 по описа за 2017 година. Решението е окончателно.
4 Административно дело No 36/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Ц.И.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 4.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 72/04.06.2018 Г. ОТМЕНЯ Заповед № 97 от 22.1.2018г. на Кмета на Община. Със заповедта е прекратен Договор № 45-ОССД-17 от 12.01.2017г. за отдаване под наем на общинско жилище. ВРЪЩА преписката на административния орган за процедиране по отправеното от Ц.И. Искане-декларация с вх. № АУ-06-05-169 от 18.12.2017г. при съобразяване с тълкуването на фактите и закона дадено по-горе в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 21.6.2018г.
5 Административно дело No 152/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Х.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 4.6.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 369/04.06.2018 Г. На чл. 159, т.1 от АПК, когато актът не подлежи на оспорване, подадената срещу него жалба до съда се оставя без разглеждане и се прекратява съдебното производство, ако е образувано такова. С оглед гореизложеното и на посоченото правно и фактическо основание Административен съд Габрово, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от К.Х.В. *** против Писмо изх. № ОССД-01.01.116/09.05.2018г на Кмет на Община Габрово, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.д. № 152 от 2018г. по описа на АС Габрово Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7-мо дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. .
В законна сила на 14.6.2018г.
6 КАНД No 88/2018 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГАБРОВО Н.С.С. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 4.6.2018г.
РЕШЕНИЕ №166 от 04.06.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №92 от 20.02.2018 година на Районен съд Габрово, постановено по АНД №1457 по описа за 2017 година. Решението е окончателно.
7 Административно дело No 60/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАДЕЖДА - 1925" С. ТУРКИНЧА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА СУБСИДИЯ ЗА ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 5.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 61 ОТ 05.06.2018 Г. ОТМЕНЯ Решение от 02.03.2018г. на Временната комисия за разпределение на предвидените средства по бюджета за дейност „Читалища“ за 2018г. на регистрираните читалища от Община Дряново, определена със Заповед №79/22.02.2018г. на Кмет на Община Дряново, като неправилно и незаконосъобразно. ВРЪЩА на Временната комисия по чл. 23 от ЗНЧ, назначена със Заповед №79 от 22.02.2018г на Кмета на община Дряново, административната преписка за ново разглеждане и произнасяне, при съобразяване с дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Дряново да заплати на НЧ“Надежда- 1925г“ с. Туркинча общ. Дряново сума в размер на 560 /петстотин и шестдесет / лева, представляваща направени разноски по АД№60/2018г. по описа на АС Габрово- възнаграждение за адвокат и ДТ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
8 Административно дело No 122/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 6.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 76 ОТ 06.06.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите В. Търново, представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 300 /триста / лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на подаване на Исковата молба до АС Габрово - 16.05.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА РДГ В. Търново представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
В законна сила на 26.6.2018г.
9 Административно дело No 126/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 6.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 77 ОТ 06.06.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите В. Търново, представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 300 /триста / лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на подаване на Исковата молба до АС Габрово - 16.05.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА РДГ В. Търново представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
В законна сила на 26.6.2018г.
10 КАНД No 96/2018 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ ЕТ Н.С.- Г. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 6.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 151/06.06.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88 от 27.02.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 36 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
11 КАНД No 79/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.М.Г. РУ НА МВР - СЕВЛИЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 7.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 165 от 07.06.2018 година. ОТМЕНЯ Решение № 4 от 18.01.2018 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 475 по описа за 2017 година, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-0341-000792 от 26.09.2017 година на Началника на РУП – Севлиево при ОД на МВР – Габрово относно наложената на Р.М.Г. *** за нарушение на чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП глоба в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0341-000792 от 26.09.2017 година на Началника на РУП – Севлиево при ОД на МВР – Габрово относно наложената на Р.М.Г. *** за нарушение на чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП глоба в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4 от 18.01.2018 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 475 по описа за 2017 година, в останалата част. Решението е окончателно.
12 Административно дело No 109/2018 Закон за защита на личните данни П.Т.З. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 8.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 75 ОТ 08.06.2018 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на П.Т.З. *** против действия на Административен съд В. Търново, представляван от Административен ръководител, Председател на АдС В. Търново, в качеството на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД, изразяващи се в незаконно разкриване и разпространение на личните му данни- три имена и местожителство като оспорващ в публикувано на 12.09.2017г. на Интернет страницата на АдС В. Търново на Съобщение относно оспорване на П.З. по АД№622/2017г. на Административен съд В. Търново, като неоснователно и недоказано. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
13 Административно дело No 55/2018 Закон за местните данъци и такси М.М.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 11.6.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 381/11.06.2018 Г. На основание чл. 159, т.1 от АПК, Административен съд Габрово, ОСТАВЯ без разглеждане жалба вх. № СДА-01-433 от 8.03.2018 г. на М. Митков П. ***, с която същият е оспорил Писмо изх. № МДТ-02-2/26.02.2018 г. на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ – Община Габрово, с което същият е уведомен, че съгласно чл. 172, ал. 2 от ДОПК давността, с изтичането на която се погасяват дължими данъчни задължения за МДТ, се прекъсва с издаването на акт за установяване на публично вземане, поради което отписването на задължението, което същият счита за погасено по давност на това основание за 2008 – 2013 г. е незаконосъобразно, като недопустима за разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55/2018 година, по описа на Административен съд Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Препис от настоящия съдебен акт да се връчи на жалбоподателя и ДМДТ, в едно със съобщението за изготвянето му.
14 Административно дело No 163/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДРЯНОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ДРЯНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Разпореждане от 11.6.2018г.
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 380/11.06.2018 Г. На основание чл. 228 във връзка с чл. 144 от АПК, във връзка с чл. 22, ал.1, т. 5 и ал.2 и чл. 23, ал.3 от ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 163 по описа на Административен съд – Габрово за 2018 година. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото. Разпореждането не подлежи на обжалване
15 КАНД No 112/2018 ЗАНН: НАП П.И.Л. ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 11.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 168 ОТ 11.06.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №159 от 05.04.2018г. на Районен съд Габрово, постановено по НАХД №1724 по описа за 2017г. на същия съд, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
16 КАНД No 113/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО АРТИ-ВАСИЛ ВАСИЛЕВ - ЕООД Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 11.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 169 ОТ 11.06.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №135 от 03.04.2018г., постановено по НАХД№134/2018г. по описа на Районен съд Габрово като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
17 КАНД No 114/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата БТК ЕАД - СОФИЯ,
КЗП РД РУСЕ
  Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 11.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 170 ОТ 11.06.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 130/5.03.2018г. на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД 1514 по описа на същия съд за 2017 година. Решението е окончателно.
18 КАНД No 117/2018 Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ - СОФИЯ И.П.В. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 11.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 171 ОТ 11.06.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 19.02.2018 г., постановено по НАХД № 361 по описа на Районен съд – Луковит за 2017 година. Решението е окончателно.
19 Административно дело No 130/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 13.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 86 ОТ 13.06.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите В. Търново, представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 300 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на подаване на Исковата молба до АС Габрово - 17.05.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА РДГ В. Търново представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
20 Административно дело No 133/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 13.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 87 ОТ 13.06.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите В. Търново, представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 300 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на подаване на Исковата молба до АС Габрово - 17.05.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА РДГ В. Търново представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
21 Административно дело No 134/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 13.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 88 ОТ 13.06.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите В. Търново, представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 300 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на подаване на Исковата молба до АС Габрово - 17.05.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА РДГ В. Търново представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
22 Административно дело No 143/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 13.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 89 ОТ 13.06.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите В. Търново, представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 300 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на подаване на Исковата молба до АС Габрово - 17.05.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА РДГ В. Търново представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
23 Административно дело No 65/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ВЛАДИМИРА РАЙЧЕВА - ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГАБРОВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 14.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 63 ОТ 14.06.2018 Г. Р Е Ш И: ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.10, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 10 по Протокол № 2 от 28.01.2016 г. на Общински съвет - Габрово. ОСЪЖДА Общински съвет - Габрово да заплати на Районна прокуратура - Габрово сумата от 20.00 (двадесет) лева - дължими деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. След влизането му в сила, решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК.
24 Административно дело No 73/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В И П -ООД ГР. СЕВЛИЕВО НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР ГАБРОВО, РУ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 14.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 64 от 14.06.2018 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „***“ ООД - гр. Севлиево против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а от Закона за движение по пътищата № 18-0341-000072 от 14.03.2018 година, издадена от Началника на Районно управление – Севлиево при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово.
25 Административно дело No 84/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители П.Б.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 14.6.2018г.
Протоколно определение от о.с.з. на 14.06.2018 г. На основание чл. 159, т. 1 от АПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от П.Б.В. жалба с вх. № 643/18.04.2018 г. против Мълчалив отказ на Изп. директор на Държавен фонд „Земеделие“ по искане вх. № 02-6500/9068/19.12.2017 г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 84/2018 г. по описа на АС Габрово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от уведомяването на ответния административен орган чрез АС Габрово до ВАС на РБ.
В законна сила на 27.6.2018г.
26 Административно дело No 116/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 14.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 79/14.06.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.- /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /16.05.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** , сумата 310.- /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
27 Административно дело No 124/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 14.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 80/14.06.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.- /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /16.05.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** , сумата 310.- /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
28 Административно дело No 132/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 14.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 81/14.06.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.- /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /16.05.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** , сумата 310.- /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
29 Административно дело No 135/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 14.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 82/14.06.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.- /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /17.05.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** , сумата 310.- /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
30 Административно дело No 136/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 14.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 83/14.06.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.- /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /17.05.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** , сумата 310.- /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
31 КАНД No 94/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР - ГАБРОВО Д.Г.К. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 14.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 157 ОТ 14.06.2018 Г. ОТМЕНЯ Решение № 126 от 12.03.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1519 по описа за 2017 година като неправилно и незаконосъобразно и вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0892-000621 от 13.10.2017 година на Пенчо Пенчев - Началник сектор към ОД на МВР Габрово – сектор Пътна полиция, с което за извършено нарушение на чл. 6, т. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл. 179, ал.2, във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от с.з. на Д.Г.К. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
32 КАНД No 98/2018 ЗАНН: РИОСВ ЧЕХ-ЙОСИФ НОВОСАД ООД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - В. ТЪРНОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 14.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 158 ОТ 14.06.2018 Г. Р Е Ш И: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13 от 20.02.2018 г. на Дряновския районен съд, постановено по АНД № 1/2018 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
33 КАНД No 99/2018 ЗАНН: МВР М.И.Л. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ " ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 14.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 159 ОТ 14.06.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 21.03.2018 година на Районен съд – Дряново, постановено по АНД № 8 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
34 КАНД No 104/2018 ЗАНН: ДИТ ПРЕМИУМ ТРАВЪЛ ЕООД ТРЯВНА,
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГАБРОВО
  Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 14.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 160 ОТ 14.06.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 19.02.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 153 от 2017 г. по описа на Районен съд Трявна, с което е потвърдено Наказателно постановление № 07-000779 от 19.06.2017 г. на Директора на Дирекция „Испекция по труда“ – Габрово, с което на „Премиум Травъл“ ЕООД, Трявна, с ЕИК: 200985960, е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 лв. на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 415, ал. 1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
35 КАНД No 106/2018 ЗАНН: ДИТ ПРЕМИУМ ТРАВЪЛ ЕООД ТРЯВНА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 14.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 161 ОТ 14.06.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 16.02.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 154 от 2017 г. по описа на Районен съд Трявна, с което е потвърдено Наказателно постановление № 07-000777 от 19.06.2017 г. на Директора на Дирекция „Испекция по труда“ – Габрово, с което на „Премиум Травъл“ ЕООД, Трявна, с ЕИК: 200985960, е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 лв. на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 415, ал. 1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
36 Административно дело No 59/2018 Закон за местните данъци и такси С.Г.Н.,
Г.С.Н.
КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 15.6.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №395/14.06.2018 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Възражение вх. № СДА-01-474 от 16.03.2018 г. по описа на същия съд, подадено от С.Н. и Г.Н. *** и Директора на Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси“ при същата община и ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело. Препис от определението да се изпрати на С.Н. и Г.Н., в едно със съобщението. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7-дневен срок от получаването на съобщението за изготвянето на настоящия съдебен акт, подадена чрез Административен съд гр. Габрово до Върховен административен съд.
37 Административно дело No 104/2018 Закон за достъп до обществена информация А.Д.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 15.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 74 от 15.06.2018 година. ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Дряново да предостави обществена информация по заявление с вх. № 2200-339 от 03.04.2018 година. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Дряново за изрично произнасяне в четиринадесетдневен срок от влизане на настоящото решение в сила, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Дряново да заплати на А.Д.А. с ЕГН ********** *** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски.
38 Административно дело No 146/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 15.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 84/15.06.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.- /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /18.05.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** , сумата 310.- /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
39 Административно дело No 151/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПАЛИСАНДЪР - ЛЕС ЕООД - ГАБРОВО РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 15.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 85/15.06.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на „ПАЛИСАНДЪР-ЛЕС“ ЕООД – Габрово, ул. Александър Стамболийски № 2, с ЕИК 201000708, представлявано от управителя на дружеството Димитринка Тотева Христова сумата 200.- /двеста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /18.05.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на „ПАЛИСАНДЪР-ЛЕС“ ЕООД – Габрово, ул. Александър Стамболийски № 2, с ЕИК 201000708, представлявано от управителя на дружеството Димитринка Тотева Христова сумата 325.- /триста и двадесет и пет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
40 КАНД No 108/2018 ЗАНН: РИОСВ БЯЛА ЕООД - СЕВЛИЕВО РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 162 ОТ 15.06.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 28 от 8.03.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 9 от 2018 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 32 от 20.12.2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново, с което на „Бяла“ ЕООД, Севлиево, с ЕИК: 817022393, е наложена имуществена санкция в размер на 1400.00 лв. на основание чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците за нарушение на чл. 29, ал. 2 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
41 Административно дело No 46/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ф.М.Ф. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 18.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 68 от 18.06.2018 година. ОТМЕНЯ по жалба на Ф.М.Ф., с адрес ***, ЕГН ********** като незаконосъобразен, мълчалив отказ на Кмет на Община Севлиево да се произнесе по заявление Вх. № ДД-4-А-01.10 от 02.02.2018 година, за допускане изработването на ПУП по чл. 124а, ал. 2, вр. ал. 5 от ЗУТ, за частично изменение на ЗРП, за парцел XVII, строителен квартал 51, по плана на гр.Севлиево. ИЗПРАЩА преписката по Заявление Вх. № ДД-4-А-01.10 от 02.02.2018 година на Ф.М.Ф., с адрес ***, ЕГН ********** за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 2, вр. ал. 5 от ЗУТ, на компетентния орган – Кмет на община Габрово за произнасяне, съгласно дадените в мотивите на решението задължителни указания по прилагането на закона. Осъжда Община Севлиево да заплати на основание чл.143, ал.1 от АПК на Ф.М.Ф., с адрес ***, ЕГН ********** сумата от 610,00 /шестстотин и десет/ лева, представляваща разноски за заплатена държавна такса за разглеждане на жалбата и изплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат.
42 Административно дело No 85/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ТРЯВНА Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 18.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 78 ОТ 18.06.2018 Г. ОТМЕНЯ Наредба за реда и условията за отглеждане на животни- домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Трявна /приета с Решение от 12.10.2009г. по Протокол №12/12.10.2009г. на ОбС Трявна/ в ЧАСТТА Й ДОСЕЖНО чл. 23, ал. 3 от Наредбата, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Трявна да заплати на Окръжна прокуратура Габрово сума в размер на 20 /двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото- ДТ за обнародване в ДВ. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата, в която се съдържа процесната отменена нейна разпоредба и в 14- дневен срок в Административен съд Габрово да се изпрати информация и доказателства за изпълнението на този ангажимент от страна на Общински съвет Севлиево. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
43 Административно дело No 322/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р ТОТА ВЕНКОВА АД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА РЗОК ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 20.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 70 от 20.06.2018 година. ОТМЕНЯ Писмена покана № 92 от 25.10.2017 г. за възстановяване на суми, получени без право основание, издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Габрово, с която на основание чл. 76а, ал. 2 от ЗЗО МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, Габрово е задължено да заплати на РЗОК – Габрово сумата от 3 427.00 лв. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Габрово да заплати на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - гр. Габрово с ЕИК 107507217, сумата от 794.00 /седемстотин деветдесет и четири/ лева разноски по делото, представляващи 50 лева заплатена държавна такса за образуване на делото, 180.00 лв. разноски за назначена, изслушана и приета експертиза и 564.00 лв. договорено и платено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване на основание в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
44 Административно дело No 105/2018 Закон за достъп до обществена информация А.Д.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 20.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 90 ОТ 20.06.2018 Г. ОТМЕНЯ Отказ на Кмета на Община Дряново, обективиран в Писмо №2200- 384/23.04.2018г. по подаденото от А.Д.А. *** Заявление за достъп до обществена информация №2200- 384 от 13.04.2018г. ОСЪЖДА Кмет на Община Дряново да заплати на А.Д.А. *** направените от него разноски по настоящото АД№105/2018г. на АС Габрово в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. ИЗПРАЩА административната преписка на Кмет на Община Дряново за произнасяне по подаденото от А.Д.А. *** Заявление за достъп до обществена информация от №2200- 384/13.04.2018г., съобразно задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото Решение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
45 КАНД No 109/2018 ЗАНН: РИОСВ РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО К.Н.Г. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 20.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 163 от 20.06.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27 от 07.03.2018 година на Районен съд - Севлиево, постановено по АНД № 41 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
46 Административно дело No 283/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ф.И.Д. НОИ -ГР. СОФИЯ Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 22.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 67 от 22.06.2018 година. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Ф.И.Д., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.73 от ЗЗД и чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, предявен против Национален осигурителен институт – гр.София, за сумата от 20 000/двадесет хиляди/ лева, претендирана като обезщетение за причинени му имуществени и неимуществени вреди, изразяващи се във влошаване на здравето му и липсата на здравна помощ от здравните органи, поради невнасяни здравни осигуровки, като неоснователен и недоказан по основание и размер.
47 Административно дело No 49/2018 КСО М.И.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ РУСО ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 22.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 65 от 22.06.2018 година. ОТМЕНЯ Решение № 5 от 19.02.2018 г. на Директора на ТП на НОИ – РУ "СО" Габрово, както и потвърденото с него Разпореждане № 071-00-1430-4 от 10.01.2018 г., издадено от Ръководителя на осигуряването за безработица, с което разпореждане на основание чл. 54г, ал.4 от КСО е разпоредено да бъде спряно производството по изплащане на парично обезщетение за безработица на М.И.Д., ЕГН **********, с адрес ***. ИЗПРАЩА преписката по Заявление Вх. № 071-00-1430 от 11.10.2017 година на М.И.Д., ЕГН **********, с адрес *** за отпускане на парично обезщетение за безработица, което отпуснато обезщетение е спряно с разпореждане № 071-00-1430-4 от 10.01.2018 г. на компетентния орган – Ръководител на осигуряването за безработица, за ново произнасяне, съгласно дадените в мотивите на решението задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ- РУ”СО” Габрово да заплати на основание чл.143, ал.1 от АПК на М.И.Д., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 300,00 /триста/ лева, представляваща разноски за изплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат.
48 Административно дело No 74/2018 Закон за защита на личните данни П.Т.З. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 22.6.2018г.
Протоколно определение от о.с.з. на 22.06.2018 г. НА ОСНОВАНИЕ чл. 159, т. 4 от АПК и чл. 39, ал. 4 от ЗЗЛД СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата с вх. № 580/04.04.2018 г. по описа на Административен съд - Габрово на П.Т.З. срещу Административен съд - В. Търново. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 74/2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните, чрез АС - Габрово пред ВАС на РБ.
49 Административно дело No 123/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 93 от 25.06.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, бул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.00 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба - 16.05.2018 година, до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, бул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** , сумата 310.00 /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
50 Административно дело No 128/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 96 от 25.06.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, бул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.00 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба - 17.05.2018 година, до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, бул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 310.00 /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство.
51 Административно дело No 137/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 97 от 25.06.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, бул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.00 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба - 17.05.2018 година, до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, бул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** , сумата 310.00 /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство.
52 Административно дело No 141/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.6.2018г.
РЕШЕНИЕ №95 от 25.06.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, бул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.00 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба - 17.05.2018 година, до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, бул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** , сумата 310.00 /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
53 Административно дело No 148/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 94 от 25.06.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, бул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.00 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба - 18.05.2018 година, до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, бул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 310.00 /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
54 Административно дело No 150/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПАЛИСАНДЪР - ЛЕС ЕООД - ГАБРОВО РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 98 от 25.06.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, бул. България № 23 да заплати на „*******“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.“*******“ № 2, ЕИК *******, представлявано от Д.Т.Х.– управител, сумата 200.00 /двеста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба - 18.05.2018 година, до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, бул. България № 23 да заплати на „*******“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.“*******“ № 2, ЕИК *******, представлявано от Д.Т.Х.– управител, сумата 325.00 /триста двадесет и пет/ лева деловодни разноски по настоящото производство.
55 КАНД No 120/2018 ЗАНН: КЗП П.С.П. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 25.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 175/25.06.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 28 от 19.04.2018 година на Районен съд – Дряново, постановено по НАХД № 15 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
56 КАНД No 121/2018 ЗАНН: КЗП РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВЕСМАР-01 ЕООД - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 25.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 176/25.06.2018 Г. ОТМЕНЯ Решение №193/16.04.2018г. по НАХД№348 по описа на Габровски районен съд за 2018г., вместо което ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА НП №2018- 0044431/08.01.2018г. на Директор на РД за областите Габрово, В. Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД Контрол на пазара към КЗП като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
57 Административно дело No 25/2018 Закон за местните данъци и такси МВ ЯНТРА АД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 26.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 71 от 26.06.2018 година. ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения № А 000921 от 15.11.2017 г., издаден от Даниел Бешев, старши експерт при Община Габрово, Дирекция „Местни данъци и такси“, потвърден с Решение № МДТ-02-23 от 3.01.2018 г. на директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ при същата община, с който на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 3 от ДОПК, чл.4, ал. 2, чл. 54, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 41 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Габрово е установен размер на данъчни задължения към 15.11.2017 г. на „МВ Янтра“ АД, Габрово, ЕИК: 115864973, произхождащ от данък върху превозни средства, в частта му, относима за всички МПС за периода 2012, г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., както и за периода 2017 г. по отношение на ДК 54006892/8.11.2017 г. Рено рег. № Г 06 76 ПБ; ДК 54006893/8.11.2017 г., тов. автомобил, рег. № ЕВ 95 53 А; ДК 54006894/8.11.2017 г., тов. автомобил рег. № Г 1998 ТВ; ДК 54006895/8.11.2017 г., тов. автомобил рег. № Г 19 33 ТВ; ДК 54006896/8.11.2017 г., тов. автомобил рег. № ЕВ 0173 АР, като незаконосъобразен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „МВ Янтра“ АД, Габрово, ЕИК: 115864973 против Акт за установяване на задължения № А 000921 от 15.11.2017 г., издадено от Даниел Бешев, старши експерт при Община Габрово, Дирекция „Местни данъци и такси“, потвърден с Решение № МДТ-02-23 от 3.01.2018 г. на директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ при същата община в частта й по отношение данъчно задължение за 2017 г. за данък върху превозните средства за 2017 г. относно ДК 54004194/3.08.2015 г. за лек автомобил Опел Зафира с рег. № ЕВ 44 69 АС, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на „МВ Янтра“ АД, Габрово, ЕИК: 115864973 деловодни разноски в размер 772.00 лв. /седемстотин седемдесет и два лева/, съставляващи 96.5% от направените такива, а именно: 50.00 лв. платена държавна такса; 150.00 лв. заплатен хонорар за вещо лице; 600.00 лв. договорен и заплатен в брой адвокатски хонорар. ОСЪЖДА „МВ Янтра“ АД, Габрово, ЕИК: 115864973 да заплати на Община Габрово деловодни разноски в размер на 8.75 /осем лева и седемдесет и пет ст./ лв., съставляващи 3.5% от неуважена част от жалба на дружеството против Акт за установяване на задължения № А 000921 от 15.11.2017 г., издадено от Даниел Бешев, старши експерт при Община Габрово, Дирекция „Местни данъци и такси“, направление „Контрол“, изчислени върху 150.00 лв. хонорар за вещо лице и 100.00 лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
58 Административно дело No 95/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 27.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 100/27.06.2018 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ по Протест на Прокурор при РП Габрово против Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Габрово /приета с Решение №23 от 17.03.2005г. на ОбС Габрово/, като неправилно и недоказано. ОСЪЖДА РП Габрово да заплати на Общински съвет Габрово сума в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направени разноски по делото- възнаграждение за пр. представител по делото- адвокат. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд. Препис от съдебното Решение да се връчи на страните в едно със съобщението.
59 Административно дело No 149/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 27.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 102 ОТ 27.06.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите В. Търново, представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 300 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на подаване на Исковата молба до АС Габрово - 18.05.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА РДГ В. Търново представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
60 КАНД No 110/2018 ЗАНН: РИОСВ РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО К.Н.Г. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 28.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 167/28.06.2018 Г. ОТМЕНЯ Решение № 26 от 7.03.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 32 от 2018 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено Наказателно постановление № 2 от 18.01.2018 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново, с което на К.Н.Г. ***, с ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 1400.00 лв. на основание чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците за нарушение на същата нормативна разпоредба, като незаконосъобразно. ПОТВЪРЖДАВА същото наказателно постановление. Решението е окончателно.
61 КАНД No 119/2018 ЗАНН: НАП АН - ДИ ТЕ ООД - ДРЯНОВО ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 28.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 174/28.06.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27 от 13.04.2018 година на Районен съд – Дряново, постановено по АНД № 192 по описа за 2017 година. Решението е окончателно.
62 Административно дело No 83/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 29.6.2018г.
РЕШЕНИЕ № 99/29.06.2018 Г. ОТМЕНЯ чл. 69, ал. 6 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет – Севлиево с Решение № 256 от 16.12.2014 година. ОСЪЖДА Община Севлиево да заплати на Окръжна прокуратура – Габрово сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в сила, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК.