Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 108/2018 Закон за защита на личните данни П.Т.З. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 3.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 91 от 03.07.2018 година. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно действие на Административен съд Велико Търново, администратор на лични данни, изразяващо се в неправомерно обработване на лични данни – разкриване, разпространение, поддържане на публичен достъп до тях чрез публикуване на трите имена на П.Т.З. в интернет сайта си по адм. д. № 623 от 2017 г. по описа на същия съд. ОСЪЖДА Административен съд Велико Търново в 3-дневен срок от влизане в сила на настоящия съдебен акт да заличи данните на П.Т.З. от сайта си по повод адм. д. № 623 от 2017 г. ОСЪЖДА Административен съд Велико Търново да заплати на П.Т.З. ***, ЕГН: **********, деловодни разноски на стойност 560.00 лв., съставляващи заплатена държавна такса в размер на 10.00 лв. и договорен и заплатен адвокатки хонорар на стойност 550.00 лв.
2 КАНД No 133/2018 Възобновяване на КАНД МЛАДШИ ПРОКУРОР ПРИ РП ГАБРОВО ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 5.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 186 ОТ 05.07.2018 Г. ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП17-0892-000781/15.12.2017г. издадено от Началник сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР Габрово и ПРЕКРАТЯВА образуваното административно-наказателното производство по което то е издадено. Решението е окончателно.
3 Административно дело No 117/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.7.2018г.
РЕШЕНИЕ №110 от 06.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300.00 /триста/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 930 от 12.06.2017 г. издадено от Директор на Регионална дирекция по горите Велико Търново против ищеца, съставляваща заплатено адвокатско възнаграждение в размер на по 300.00 /триста/ лв. във връзка с КНАХД № 243 от 2017 г. по описа на Административен съд Габрово, в едно с лихвата за забава върху цялата присъдена сума от 17.05.2018 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв. направени по настоящото дело разноски, съставляващи 300.00 лв. заплатен адвокатски хонорар и 10.00 лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
4 Административно дело No 118/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.7.2018г.
РЕШЕНИЕ №111 от 06.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300.00 /триста/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 916 от 12.06.2017 г. издадено от Директор на Регионална дирекция по горите Велико Търново против ищеца, съставляваща заплатено адвокатско възнаграждение в размер на по 300.00 /триста/ лв. във връзка с КНАХД № 247 от 2017 г. по описа на Административен съд Габрово, в едно с лихвата за забава върху цялата присъдена сума от 17.05.2018 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв. направени по настоящото дело разноски, съставляващи 300.00 лв. заплатен адвокатски хонорар и 10.00 лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
5 Административно дело No 119/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.7.2018г.
РЕШЕНИЕ №112 от 06.07.2018 година ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300.00 /триста/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 906 от 12.06.2017 г. издадено от Директор на Регионална дирекция по горите Велико Търново против ищеца, съставляваща заплатено адвокатско възнаграждение в размер на по 300.00 /триста/ лв. във връзка с КНАХД № 248 от 2017 г. по описа на Административен съд Габрово, в едно с лихвата за забава върху цялата присъдена сума от 17.05.2018 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв. направени по настоящото дело разноски, съставляващи 300.00 лв. заплатен адвокатски хонорар и 10.00 лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
6 Административно дело No 125/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.7.2018г.
РЕШЕНИЕ №113 от 06.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300.00 /триста/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 926 от 12.06.2017 г. издадено от Директор на Регионална дирекция по горите Велико Търново против ищеца, съставляваща заплатено адвокатско възнаграждение в размер на по 300.00 /триста/ лв. във връзка с КНАХД № 281 от 2017 г. по описа на Административен съд Габрово, в едно с лихвата за забава върху цялата присъдена сума от 17.05.2018 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв. направени по настоящото дело разноски, съставляващи 300.00 лв. заплатен адвокатски хонорар и 10.00 лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
7 Административно дело No 131/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.7.2018г.
РЕШЕНИЕ №114 от 06.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300.00 /триста/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 907 от 12.06.2017 г. издадено от Директор на Регионална дирекция по горите Велико Търново против ищеца, съставляваща заплатено адвокатско възнаграждение в размер на по 300.00 /триста/ лв. във връзка с КНАХД № 286 от 2017 г. по описа на Административен съд Габрово, в едно с лихвата за забава върху цялата присъдена сума от 17.05.2018 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв. направени по настоящото дело разноски, съставляващи 300.00 лв. заплатен адвокатски хонорар и 10.00 лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
8 Административно дело No 138/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.7.2018г.
РЕШЕНИЕ №107 от 06.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300.00 /триста/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 929 от 12.06.2017 г. издадено от Директор на Регионална дирекция по горите Велико Търново против ищеца, съставляваща заплатено адвокатско възнаграждение в размер на по 300.00 /триста/ лв. във връзка с КНАХД № 284 от 2017 г. по описа на Административен съд Габрово, в едно с лихвата за забава върху цялата присъдена сума от 17.05.2018 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв. направени по настоящото дело разноски, съставляващи 300.00 лв. заплатен адвокатски хонорар и 10.00 лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
9 Административно дело No 139/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.7.2018г.
РЕШЕНИЕ №108 от 06.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300.00 /триста/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 936 от 12.06.2017 г. издадено от Директор на Регионална дирекция по горите Велико Търново против ищеца, съставляваща заплатено адвокатско възнаграждение в размер на по 300.00 /триста/ лв. във връзка с КНАХД № 282 от 2017 г. по описа на Административен съд Габрово, в едно с лихвата за забава върху цялата присъдена сума от 17.05.2018 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв. направени по настоящото дело разноски, съставляващи 300.00 лв. заплатен адвокатски хонорар и 10.00 лв. заплатена държавна такса.
10 Административно дело No 144/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.7.2018г.
РЕШЕНИЕ №109 от 06.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300.00 /триста/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 943 от 12.06.2017 г. издадено от Директор на Регионална дирекция по горите Велико Търново против ищеца, съставляваща заплатено адвокатско възнаграждение в размер на по 300.00 /триста/ лв. във връзка с КНАХД № 275 от 2017 г. по описа на Административен съд Габрово, в едно с лихвата за забава върху цялата присъдена сума от 17.05.2018 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв. направени по настоящото дело разноски, съставляващи 300.00 лв. заплатен адвокатски хонорар и 10.00 лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
11 КАНД No 111/2018 ЗАНН: ДАМТН БЯЛА ЕООД - СЕВЛИЕВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР -СОФИЯ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 9.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 173 от 9.07.2017 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 22.03.2018 година, постановено по АНД № 27/2018 година по описа на Районен съд Севлиево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
12 КАНД No 115/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” И.Н.С. ТМУ - МИТНИЦА СВИЩОВ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 9.7.2018г.
РЕШЕНИЕ №172 от 9.07.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 136 от 05.04.2018 г., постановено по АНД № 1449/2017 г. по описа на Районен съд - Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 186/2017 от 06.10.2017 година на Людмил Георгиев Йорданов - Заместник Началник на Митница Свищов, с което за извършено нарушение на чл. 126, пр. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл.136 от ЗАДС на жалбоподателката С., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 4773.50 /четири хиляди,седемстотин седемдесет и три лв. и 50 ст./ лева, представляваща двойния размер на дължимия акциз и са отнети в полза на държавата 469.55 литра акцизни стоки /алкохолни напитки/- предмет на нарушението. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
13 КАНД No 122/2018 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 9.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 182 ОТ 09.07.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 186 от 16.04.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 261 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
14 КАНД No 124/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” Д.В.Д. ТМУ - МИТНИЦА СВИЩОВ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 9.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 178 ОТ 09.07.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 46 от 27.04.2018 г., постановено по АНД № 48/2018 г. по описа на Районен съд Севлиево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
15 КАНД No 126/2018 ЗАНН: КЗП РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ АН - ДИ ТЕ ООД - ДРЯНОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 9.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 179 ОТ 09.07.2018 Г. ОТМЕНЯ Решение № 25 от 12.04.2018 година на Районен съд – Дряново, постановено по АНД № 210, по описа за 2017 година, като вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2017-0041970 от 06.11.2017 година, издадено от Директора на Регионална дирекция – Русе към КЗП, с което на „Ан-Ди-Те“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Дряново, ул.“Шипка“ № 144, представлявано от Ангел Георгиев Димитров – управител, за нарушение на чл. 114, т. 2 от Закона за туризма /ЗТ/, на основание чл.208 от с.з. е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1 000 /хиляда/ лева, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
16 КАНД No 128/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.М.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 9.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 183 ОТ 09.07.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №257 от 21.05.2018 година на Районен съд Габрово, постановено по АНД №95 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
17 КАНД No 129/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕТ"Ц.-Г.Л."- Г. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 9.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 184 ОТ 09.07.2018 Г. ОТМЕНЯ Решение № 247 от 14.05.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1725 по описа за 2017 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 273703-0040166 от 26.06.2017 година на Директора на ТД на НАП - Велико Търново, с което на “Цвети – Гери Лозанова” ЕООД - гр. Габрово /понастоящем ООД/ за нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 година за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 25, ал. 3, вр. чл. 3, ал. 1 от Наредбата във връзка с чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 700 /седемстотин/ лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 700 на 500 /петстотин/ лева. Решението е окончателно.
18 КАНД No 130/2018 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО КАБАКЧИЕВ ЕООД - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 9.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 185 ОТ 09.07.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №228/14.05.2018г. по НАХД№374 по описа на Габровски районен съд за 2018г., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
19 Административно дело No 98/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ГЛОБАЛ ЛЕС ИНДЪСТРИ ЕООД НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 10.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 92 от 10.07.2018 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „**********“ ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул.“******“ № 14, ет.3, ап.6, представлявано от Г.И.М. – управител, с ЕГН **********, с която е оспорена Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0341-000126 от 04.04.2018 г. на Г.Е.А.- Началник Сектор към ОД на МВР гр.Габрово – РУ гр.Севлиево, с която на основание чл.172, т.2А от ЗДвП на дружеството жалбоподател е наложена Принудителна административна мярка – Прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № *****за срок от шест месеца и на основание чл.172, ал.4 от ЗДвП е отнето СРМПС № 008807853 и два броя регистрационни табели с № *****.
20 Административно дело No 162/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 10.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 116 от 10.07.2018 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - гр. Габрово, с адрес гр.Габрово, ул.“Орловска“ № 50, да заплати на М.С.К., ЕГН **********, с адрес ***, сумата 300.00 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, лихва за забава в размер на 11.40 /единадесет лева и 40 ст./ лева за периода от 08.02.2018 г. до 04.06.2018 г., ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба - 05.06.2018 година, до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - гр. Габрово, с адрес гр.Габрово, ул.“Орловска“ № 50, да заплати на М.С.К., ЕГН **********, с адрес ***, сумата 310.00 /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство.
21 Административно дело No 115/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 11.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 118 от 11.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение по КАНД № 232/2017 на Административен съд - Габрово, ведно със законната лихва върху обезщетението, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени от страната разноски пред настоящата съдебна инстанция.
22 Административно дело No 120/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 11.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 117 от 11.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение по КАНД № 242/2017 на Административен съд - Габрово, ведно със законната лихва върху обезщетението, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени от страната разноски пред настоящата съдебна инстанция.
23 Административно дело No 121/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 11.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 119 от 11.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение по КАНД № 274/2017 на Административен съд - Габрово, ведно със законната лихва върху обезщетението, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени от страната разноски пред настоящата съдебна инстанция.
24 КАНД No 116/2018 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ РЕЛАКС ГАБРОВО ООД - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 13.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 177 ОТ 13.07.2018 Г. ОТМЕНЯ Съдебно решение № 140 от 13.03.2018 г., постановено по н.а.х.д. 957 от 2017 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено Наказателно постановление № 2017-0041608 от 28.04.2018 г., издадено от Директора на Регионална дирекция на Комисия по защита на потребителите със седалище гр. Русе, с което на „Релакс Габрово“ ООД, Габрово, с ЕИК: 203289740 за нарушение на чл. 117, ал. 2 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лв. на основание чл. 211 от същия нормативен акт, като незаконосъобразно и ПОТВЪРЖДАВА същото наказателно постановление. Решението е окончателно.
25 КАНД No 118/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.С. РУ ПОЛИЦИЯ - ДРЯНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 13.7.2018г.
РЕШЕНИЕ №180 от 13.07.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 26 от 13.04.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 19 от 2018 г. по описа на Районен съд Дряново, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0258-000476 от 21.12.2017 г. на Началник РУП – Дряново при ДО на МВР – Габрово, с което на С.П.С. ***, ЕГН: ********** на основание чл. 183, ал. 3, т. 6 от Закона за движението по пътищата е наложена глоба в размер на 30.00 /тридесет/ лева за нарушение на чл. 6, т. 1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
26 КАНД No 123/2018 Други по ЗАНН ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 13.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 181 ОТ 13.07.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 141 от 16.03.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 1355 от 2017 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № Е-НП-21 от 4.09.2017 г., издадено от министъра на енергетиката, с което на „Топлофикация Габрово“ ЕАД, Габрово, с ЕИК: 107009273 за нарушение на чл. 128 от Закона за енергетиката, във вр. с чл. 3, ал. 1 и чл. 5, ал. 2 от Наредба № 11 от 10.06.2004 г. за резерви от горива на МЕ, на същото е наложена имуществена санкция в размер на 20 000.00 /двадесет хиляди/ лв. на основание чл. 211, ал. 1 и чл. 225, ал. 3 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
27 КАНД No 135/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.К.И. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 16.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 188 от 16.07.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 287 от 04.06.2018 година на Районен съд - Габрово, постановено по АНД № 427 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
28 КАНД No 138/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО БУЛАНД ЕООД - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 16.7.2018г.
РЕШЕНИЕ №187 от 16.07.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 293 от 5.06.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 332 от 2018 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено Наказателно постановление № 323001-F311901 от 6.03.2018 г., издадено от Директора на офис – Габрово при ТД на НАП – Велико Търново, с което на „Буланд“ ЕООД, гр. Габрово, ЕИК: 107564339, е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лв. на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО за нарушение на чл. 92, ал. 1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
29 Административно дело No 180/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация П.Ц.Ц.,
КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА
  Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 17.7.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №461/17.07.2018 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Ц.Ц. *** против Заповед № 257 от 31.05.2018 година на Кмета на Община Трявна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 180/2018 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страната.
30 Административно дело No 127/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 18.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 125 от 18.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение по КАНД № 306/2017 по описа на Административен съд - Габрово, ведно със законната лихва върху обезщетението, считано от датата на завеждане на иска /17.05.2018 година/ до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени от страната разноски пред настоящата съдебна инстанция.
31 Административно дело No 129/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 18.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 126 от 18.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение по КАНД № 299/2017 по описа на Административен съд - Габрово, ведно със законната лихва върху обезщетението, считано от датата на завеждане на иска /17.05.2018 година/ до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени от страната разноски пред настоящата съдебна инстанция.
32 Административно дело No 140/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 18.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 127 от 18.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение по КАНД № 280/2017 по описа на Административен съд - Габрово, ведно със законната лихва върху обезщетението, считано от датата на завеждане на иска /17.05.2018 година/ до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени от страната разноски пред настоящата съдебна инстанция.
33 Административно дело No 142/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 18.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 128 от 18.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение по КАНД № 277/2017 по описа на Административен съд - Габрово, ведно със законната лихва върху обезщетението, считано от датата на завеждане на иска /17.05.2018 година/ до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени от страната разноски пред настоящата съдебна инстанция.
34 Административно дело No 147/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 18.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 129 от 18.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение по КАНД № 304/2017 по описа на Административен съд - Габрово, ведно със законната лихва върху обезщетението, считано от датата на завеждане на иска /18.05.2018 година/ до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени от страната разноски пред настоящата съдебна инстанция.
35 КАНД No 131/2018 ЗАНН: РИОСВ ЧЕХ-ЙОСИФ НОВОСАД ООД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - В. ТЪРНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 19.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 189 от 19.07.2018 година. ОТМЕНЯ Съдебно решение № 31 от 14.05.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 46 от 2018 г. по описа на Районен съд Дряново, с което е потвърдено Наказателно постановление № С-01 от 22.02.2018 г., издадено от Директора на РИОСВ – Велико Търново, с което на „Чех – Йосиф Новосад“ ООД, София, ЕИК: 104616827 е наложена текуща санкция на основание чл. 69, ал. 1 и ал. 5 от ЗООС в размер на 1 494.29 лв. на месец, считано от 11.10.2017 г. до преустановяване на нарушението и ИЗМЕНЯ същото Наказателно постановление относно вида и размера на санкцията, като ОПРЕДЕЛЯ такава по вид – еднократна, на стойност 84.89 лв. Решението е окончателно.
36 Административно дело No 79/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА - ДОНЧО ТИХОЛОВ ЗАХАРИЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ТРЯВНА Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 20.7.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 101 от 20.07.2018 година. ОТМЕНЯ протоколно определение, четено в съдебно заседание на 20.06.2018 година, за даване ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Трявна против Решение № 47 от 20.03.2018 година на Общински съвет – Трявна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 79/2018 година по описа на Административен съд – Габрово. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет – Трявна за присъждане на направените по делото разноски.
37 Административно дело No 110/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Х.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 23.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 104 от 23.07.2018 година. ОТМЕНЯ Заповед № 559 от 02.04.2018 година на Кмета на Община Габрово.
38 Административно дело No 71/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ФУТБОЛЕН КЛУБ " ЯНТРА ГАБРОВО" - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 24.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 103/24.07.2018 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по Жалба вх. № СДА-01-558 от 29.03.2018 г. на Сдружение с обществено полезна дейност Футболен клуб „Янтра Габрово“, гр. Габрово, ЕФН: 0712000208, против чл. 2, ал. 3, т. 1, т. 2 и Приложение № 1 на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в Община Габрово, като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА Сдружение с обществено полезна дейност - Футболен клуб „Янтра Габрово“, гр. Габрово, ЕФН: 0712000208 да заплати на Община Габрово деловодни разноски за настоящата съдебна инстанция на стойност 550.00 /петстотин и петдесет/ лв., съставляващи изплатен адвокатски хонорар за правна помощ и съдебно представителство. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
39 Административно дело No 176/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 24.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 131 от 24.07.2018 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Г. ***, ЕГН **********, с която е оспорил Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0892-000126 от 02.04.2018 г. на Началник сектор към ОД на МВР – Габрово, Сектор Пътна полиция Габрово, с която на основание чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДвП, на жалбоподателя е отнето СУМПС, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА Д.С.Г. ***, ЕГН ********** *** на основание чл.143, ал.3 от АПК, във вр. с чл.78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК сума в размер на 100.00 /сто/ лева съдебни и деловодни разноски.
40 Административно дело No 186/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.А.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 24.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 132 от 24.07.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на С.А.С. ***, ЕГН **********, сумата 700.00 /седемстотин/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба - 02.07.2018 година, до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на С.А.С. ***, ЕГН **********, сумата 310.00 /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство.
41 Административно дело No 164/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ - СИАС ЕООД ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА РЗОК ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 25.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 130 от 25.07.2017 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Медицински център – ДКЦ – ****“ ЕООД – гр. Габрово против Заповед № РД-09-337 от 16.05.2018 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Габрово. ОСЪЖДА „Медицински център – ДКЦ – ****“ ЕООД – гр. Габрово с ЕИК ******* да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Габрово сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
42 Административно дело No 87/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Н.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 26.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 106 от 26.07.2018 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по Жалба с вх. № СДА-01-655 от 19.04.2018 г. по описа на същия съд подадена от Н.М.С. *** с ЕГН: **********, на Заповед № 553 от 2.04.2018 г., издадена от Кмета на Община Габрово, с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 1, т. 6 от ЗОбС и чл. 15, ал. 1, т. 2 от НУРУЖННОЖ се прекратява наемното правоотношение между Община Габрово и Н.М.С. с ЕГН: **********, относно жилищен недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ апартамент, находящ се в гр. Габрово, ул. „Мирни дни“ № 12, вх. Д, ет. 7, ап. 19, актуван с АОС № 319 от 26.06.1997 г., като неоснователно. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
43 Административно дело No 41/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ПЛАНИНЕЦ-2010 ЕООД - ТРЯВНА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 27.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 105 от 27.07.2018 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „*****“ ЕООД – гр. Трявна против Решение № 07/312/02190/301/04/02 за налагане на финансова корекция, изх. № 01-2600/5781 от 08.12.2017 година, издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА „*****“ ЕООД – гр. Трявна с ЕИК ****** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща направени поделото разноски и юрисконсултско възнаграждение.
44 Административно дело No 100/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-СЕВЛИЕВО" ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 27.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 115 от 27.07.2017 година. ОТМЕНЯ Решение № 29/19/1/0/00084/3/01/301, Изх. № 01-6300/16#5 от 17.04.2018 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – гр.София, за изплащане на финансова помощ и налагане на финансова корекция за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, в частта с която е отказано частично изплащане на финансова помощ, представляваща плащане по Договор № РД 50-79 от 17.08.2016 г. и са наложени финансови корекции на „******“, за следните суми: - 0. 01 лева /една стотинка/, представляващи математически закръгления и - 1 140.00 лева /хиляда сто и четиридесет лева/, представляващи недопустим разход за изплатени командировъчни. ОСЪЖДА ДФ „Земеделие“ – гр.София, на основание чл.143, ал.1 от АПК да заплати на „********“, представлявано от Н.Т. – Председател на УС, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул.“*******“ № 1, сумата от 338.31 /триста тридесет и осем лева и 31 стотинки/ лева, представляваща сторени разноски в производството, съобразно уважената част от оспорването. ОСЪЖДА „*********“, представлявано от Н.Т. – Председател на УС, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление г.Севлиево, ул.“*******“ № 1, ДФ „Земеделие“ – гр.София, на основание чл. 143, ал.3 от АПК, във вр. с чл. 78, ал. 8 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК да заплати на ДФ „Земеделие“ – гр.София, сумата от 83.82 /осемдесет и три лева и 82 стотинки/ лева, представляваща сторени разноски в производството, съобразно отхвърлената част от оспорването.
45 КАНД No 136/2018 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 27.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 190/27.07.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 234 от 17.05.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 371 по описа за 2018 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
46 КАНД No 142/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО БУЛКАРТО ЕООД - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 27.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 191/27.07.2018 Г. ОСТАВЯ в сила Решение № 301 от 20.06.2018 година на Районен съд - Габрово, постановено по АНД № 269 по описа за 2018 година същия съд, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
47 Административно дело No 166/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми М.С.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 30.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 121 от 30.07.2018 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по Жалба с вх. № СДА-01-970 от 7.06.2018 г. по описа на същия съд подадена от М.С.М. *** с ЕГН: **********, на Заповед № 987 от 4.06.2018 г., издадена от Кмета на Община Габрово, с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 1 от ЗОбС се разпорежда изземване на общински недвижим имот от жалбоподателя, представляващ жилище – частна общинска собственост, находящо се в гр. Габрово, ул. „******“ № 3, актувано с Акт за общинска собственост № 61 от 27.03.2006 г., като неоснователно.
48 Административно дело No 153/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Г.П. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО - ИВО ИВАНОВ ЧОМАКОВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 31.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 124 от 31.07.2018 година. ИЗМЕНЯ по жалба вх. № СДА-01-832 от 22.05.2018 г. по описа на същия съд, подадена от С.Г.П. ***, с ЕГН: **********, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0892-000149 от 27.04.2018 г., издадена от младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Габрово, в частта й, с която на основание чл. 171, т.2а ЗДвП е прекратена регистрацията на лек автомобил ******* с рег. № Р-361 DH, за срок от една година, като намалява срока на принудителната административна мярка на 6 /шест/ месеца. ОСЪЖДА С.Г.П. ***, с ЕГН: ********** да заплати на Областна дирекция на МВР – Габрово деловодни разноски на стойност 100.00 /сто/ лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение.
49 Административно дело No 161/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Ц.С. ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 31.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 122 от 31.07.2018 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на С.Ц.С. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300.00 /триста/ лв., съставляваща причинена й вреда – последица от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 17-0360-000251 от 25.08.2017 г. издадено от Началник РУП към ОД на МВР – Габрово, РУ – Трявна, против ищеца, съставляваща заплатено адвокатско възнаграждение в размер на по 300.00 /триста/ лв. във връзка с НАХД № 15 от 2018 г. по описа на Районен съд Трявна, в едно с мораторна лихва в размер от 7.75 лв. за периода от 29.03.2018 г. до 5.06.2018 г. и в едно със лихвата за забава върху цялата присъдена сума от 5.06.2018 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на С.Ц.С. ***, с ЕГН: **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв. направени по настоящото дело разноски, съставляващи 300.00 лв. заплатен адвокатски хонорар и 10.00 лв. заплатена държавна такса.
50 Административно дело No 167/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 31.7.2018г.
РЕШЕНИЕ № 123 от 31.07.2018 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на Ц.Н.К. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300.00 /триста/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 17-0360-000243 от 11.08.2017 г. издадено от Началник РУП към ОД на МВР – Габрово, РУ – Трявна, против ищеца, съставляваща заплатено адвокатско възнаграждение в размер на по 300.00 /триста/ лв. във връзка с НАХД № 232 от 2017 г. по описа на Районен съд Трявна, в едно с мораторна лихва в размер от 7.75 лв. за периода от 8.03.2018 г. до 8.06.2018 г. и в едно със лихвата за забава върху цялата присъдена сума от 8.06.2018 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на Ц.Н.К. ***, с ЕГН: **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв. направени по настоящото дело разноски, съставляващи 300.00 лв. заплатен адвокатски хонорар и 10.00 лв. заплатена държавна такса.