Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 92/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 3.8.2018г.
РЕШЕНИЕ № 120/03.08.2018 Г. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Й.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора – гр. Ловеч, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – гр. София за заплащане на сумата от 2000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на ухапвания от дървеници, както и лихва за забава, считано от 24.01.2018 година до окончателното изплащане. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 103/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър М.К.К. НАЧАЛНИК СГКК ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 7.8.2018г.
Протоколно определение от о.с.з. на 07.08.2018 г. на основание чл. 159, т. 8 от АПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 103/2018 г. по описа на АС - Габрово в частта му срещу Решение № 18-1655/26.02.2018 г. на Началник СГКК - Габрово, поради оттегляне на жалбата. ОСЪЖДА М.К.К. с ЕГН ********** *** да заплати на АГКК - София, гр. София, кв. Павлово, ул. „Мусала“ № 1, представлявана от изпълнителен директор, направените по делото разноски в размер на 720.- /Седемстотин и двадесет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез АС - Габрово пред ВАС на РБ в 7 дневен срок, който срок за явилите се страни тече от днес, а за неявилите се страни от съобщаването му.
3 Административно дело No 173/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ "Р.-9.-Е.Х." Г. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 7.8.2018г.
РЕШЕНИЕ № 136/07.08.2018 Г. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите - София, гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 4, представлявана от председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на ЕТ „Румирус-999-Емилиян Христов“, ЕИК 107053309, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „Петър Падалски“ № 2, представляван от Емилиян Русев Христов с ЕГН ********** сумата 880.- /Осемстотин и осемдесет/лева представляваща обезщетение за претърпени от ЕТ „Румирус-999-Емилиян Христов“ имуществени вреди ведно със законната лихва считано от завеждане на настоящата искова молба /12.06.2018 г./ до действителното изплащане на сумата, както и лихва за забава за периода 19.03.2018 г. - 12.06.2018 г. в размер на 21.06 лева /двадесет и един лева и 06 ст./. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите - София, гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 4, представлявана от председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на ЕТ „Румирус-999-Емилиян Христов“, ЕИК 107053309, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „Петър Падалски“ № 2, представляван от Емилиян Русев Христов с ЕГН ********** сумата 310.- /Триста и десет/ лева разноски за настоящото производство. РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване съгласно чл. 239, ал. 4 от ГПК. На страните да бъде връчен препис от решението на основание чл. 138, ал. 1 от АПК.
4 Частно административно дело No 227/2018 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД - ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ТП НА "ДГС - ГАБРОВО" Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 10.8.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 505/10.08.2018 Г. ОТХВЪРЛЯ искане с вх. № 1340 от 10.08.2018г. по описа на Административен съд – Габрово, на „Маркони груп лес“ ЕООД – Пловдив, бул. Ал. Стамболийски“ № 50, ап.10, с ЕИК 203110960, чрез управителя на дружеството П.Б., за спиране на допуснато от административния орган предварително изпълнение на Заповед № 84/3.05.2018г. на Директора на ТП „ДГС-Габрово“. Определението подлежи на обжалване, в седемдневен срок от уведомяването на страните, с частна жалба чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България. На искателя, на ответния административен орган и на останалите страни в административното производство /страни и по АД112/2018г/, да се изпрати препис от определението.
5 Административно дело No 33/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ "Д.-Р.М.-М.Г.- И." - Г.. С. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 14.8.2018г.
РЕШЕНИЕ № 133 ОТ 14.08.2018 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед за налагане на санкция № РД-ФН-4 от 16.01.2018 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Габрово, по Жалба вх. № СДА-01-271 от 6.02.2018 г. на ЕТ „М. – М.Г. ***, с която на същия ЕТ „М. – М.Г. ***, ЕИК: 107505063, на основание чл. 403, ал. 1 от НРДМД 2017 г. е наложена санкция – финансова неустойка от 500.00 лв., съставляваща сбор от 10 санкции, всяка от по 50.00 лв., за това, че в 10 случая на десет пациенти – ЗОЛ, е нарушила изискванията на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО, във вр. с чл. 30, т. 1 и т. 2 и чл. 145, ал. 1 от НРДМД 2017 г. Решението подлежи на обжалване на основание в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
6 Административно дело No 113/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р ТОТА ВЕНКОВА АД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.8.2018г.
РЕШЕНИЕ № 137 от 15.08.2018 година. ОТМЕНЯ Писмена покана № 17 от 17.04.2018 г. за възстановяване на суми, получени без право основание, издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Габрово, с която на основание чл. 76а, ал. 2 от ЗЗО МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, Габрово е задължено да заплати на РЗОК – Габрово сумата от 2 233.00 лв. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Габрово да заплати на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - гр. Габрово с ЕИК 107507217, сумата от 350.00 /триста и петдесет/ лева разноски по делото, представляващи 50 лева заплатена държавна такса за образуване на делото, 200.00 лв. разноски за назначена, изслушана и приета експертиза и 100.00 лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване на основание в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд
7 Административно дело No 187/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Н.Д. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР В РУ НА МВР - ДРЯНОВО - ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 16.8.2018г.
РЕШЕНИЕ № 138 от 16.08.2018 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по Жалба вх. № СДА-01-1134 от 3.07.2018 г. по описа на същия съд на И.Н.Д. ***, ЕГН: **********, против Заповед № 18-0258-000096 от 28.06.2018 г. за прилагане на административна мярка по чл. 171, т. 2а от Закона за движението по пътищата, издадена от младши автоконтрольор в РУ на МВР Дряново при ОД на МВР – Габрово, с която е прекратена регистрацията на ППС, собственост на жалбоподателя, „Ленд Ровер – Ланд Ровер Дефендер 110“, с рег № СА 0242 ВХ, за срок от 6 месеца. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
8 Административно дело No 106/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р ТОТА ВЕНКОВА АД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА РЗОК ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 23.8.2018г.
РЕШЕНИЕ № 134/23.08.2018 Г. ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкция № РД-ФН-59 Габрово, 17.04.2018г. издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/– Габрово, в частта й с която на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, ул. Доктор Илиев Детския № 1, ЕИК 107507217 е наложена санкция в размер на 400.- /четиристотин/ лева, за нарушения по ИЗ № 4675 и ИЗ № 5074. ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, ул. Доктор Илиев Детския № 1, ЕИК 107507217, представлявано от Изпълнителния директор д-р Н.С. против Заповед за налагане на санкция № РД-ФН-59 Габрово, 17.04.2018г. издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/– Габрово в частта й, с която на лечебното заведение е наложена санкция в размер на 400.- /четиристотин/ лева, за нарушения по ИЗ № 3938 и ИЗ № 4264. ОСЪЖДА Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/– Габрово да заплати на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, ул. Доктор Илиев Детския № 1, ЕИК 107507217, представлявано от Изпълнителния директор д-р Н.С. сумата 165.- /сто шестдесет и пет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.