Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 107/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р ТОТА ВЕНКОВА АД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА РЗОК ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 3.9.2018г.
РЕШЕНИЕ № 135 от 03.09.2018 година. ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкция № РД-ФН-60 Габрово, 17.04.2018г. издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/– Габрово, в частта й по т.1, с която на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, ул. Доктор Илиев Детския № 1, ЕИК 107507217 е наложена санкция в размер на 200.- /двеста/ лева, за нарушение по клиничен случай с ИЗ № 7335 /действителен № 7535/ ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, ул. Доктор Илиев Детския № 1, ЕИК 107507217, представлявано от Изпълнителния директор д-р Н.С. против Заповед за налагане на санкция № РД-ФН-60 Габрово, 17.04.2018г. издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/– Габрово в частта й по т.2 и т.3, с която на лечебното заведение е наложена санкция в размер на 400.- /четиристотин/ лева, за нарушения по клинични случаи с ИЗ № 4452 с действителен номер 7752. и ИЗ № 8121. ОСЪЖДА Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/– Габрово да заплати на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, ул. Доктор Илиев Детския № 1, ЕИК 107507217, представлявано от Изпълнителния директор д-р Н.С. сумата 110.- /сто десет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 21.9.2018г.
2 Административно дело No 228/2018 Закон за семейни помощи за деца Г.Д.А. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 18.9.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №585/18.09.2018 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.А. *** против Заповед № ЗСПД/Д-ЕВ-Г/2609 от 12.07.2018 година на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 228/2018 година по описа на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА жалбата на Г.Д.А. *** против Заповед № ЗСПД/Д-ЕВ-Г/2609 от 12.07.2018 година на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово по подведомственост за произнасяне. Определението подлежи на обжалване от Г.Д.А. и Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария. Препис от определението да се връчи на Г.Д.А. и Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово.
3 Административно дело No 179/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Б.Б. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 19.9.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 597 ОТ 19.09.2018 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ /връща/ искова молба на Б.Б.Б. ***, с ЕГН: ********** и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 179 от 2018 г. по описа на същия съд. Препис от определението да се връчи на ищеца в едно със съобщението. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му чрез частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
4 Административно дело No 281/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.С.П. ВСС НА РБ - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 19.9.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №594/19.09.2018 Г ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 281/2018 година на Административен съд – Габрово. ПОВДИГА спор за подсъдност с Административен съд – Ловеч. ИЗПРАЩА делото на състав по чл. 135, ал. 3 от АПК за решаване на повдигнатия спор за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
5 Административно дело No 99/2018 Закон за защита от дискриминация М.П.П. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 25.9.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №601/25.09.2018 Г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА М.П.П. *** ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7-ДН.СРОК ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО.
6 Частно КАНД No 132/2018 Частни КАНД и КАД В.С.П. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЛОВЕЧ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 25.9.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 196/25.09.2018 Г. ОТМЕНЯ Определение № 19 от 16.01.2018 г., постановено от Районен съд гр.Ловеч по н.а.х.д. № 24 от 2018 г. по описа на същия съд, с което жалбата на В.С.П. ***, ЕГН **********, срещу НП № 11-0000664 от 01.12.2017 г., на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Ловеч, с което на жалбоподателя П. на основание чл. 416, ал.5, във вр. с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500.00/хиляда и петстотин/ лева, за извършено нарушение на чл. 62, ал.1, във вр. с чл. 61, ал.1 от КТ, е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено, като неправилно и незаконосъобразно и връща делото на ЛРС за продължаване на съдопроизводственните действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
7 Административно дело No 171/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.В.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД МВР ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 27.9.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 616/27.09.2018Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 983/12.6.2018г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на С.В.Т., с ЕГН **********,*** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ЗППАМ/ № 18-0892-000090 от 26.2.2018г. на Началник сектор “Пътна полиция” – Габрово ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 171 по описа на Административен съд – Габрово за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от уведомяването. На жалбоподателя и на ответника да се изпрати препис от определението
8 Административно дело No 184/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.К.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 27.9.2018г.
РЕШЕНИЕ № 140 ОТ 27.09.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите В. Търново, представлявана от Директор да заплати на Г.К.К. *** сумата 300 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди. ОСЪЖДА РДГ В. Търново представлявана от Директор да заплати на Г.К.К. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
9 Административно дело No 195/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 27.9.2018г.
РЕШЕНИЕ № 142 от 27.09.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Г.М.Б. с ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 1638/2017 по описа на Районен съд - Габрово, ведно със законната лихва върху обезщетението, считано от датата на влизане в сила на решението за отмяна на наказателното постановление /16.05.2018 година/ до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Г.М.Б. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени от страната разноски пред настоящата съдебна инстанция.
10 Административно дело No 285/2018 КСО М.Н.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 27.9.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 615/27.09.2018Г. ОТМЕНЯ Решение № 34/23.08.2018г. на Директора на ТП на НОИ – Габрово, с което е оставена без разглеждане жалбата на М.Н.М. с ЕГН ********** *** против разпореждане № ********** от 8.06.1999г. на ръководител на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ – Габрово. ВРЪЩА преписката Директора на ТП на НОИ – Габрово произнасяне по същество по жалбата. Определението не подлежи на обжалване. На жалбоподателя и на ответния административен орган да се изпрати препис от определението.
В законна сила на 27.9.2018г.
11 КАНД No 125/2018 ЗАНН: МВР И.Б.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР.СЕВЛИЕВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 27.9.2018г.
РЕШЕНИЕ № 192/27.09.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 15 от 20.02.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 28 от 2018 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-0341-000222 от 24.04.2014 г. на Началник РУ на МВР – Севлиево при ОД на МВР - Габрово, с което на И.Б. ***, ЕГН: ********** е наложена административни санкции – глоба в размер на 400.00 лв. на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането /отм./, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.