Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 146/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 1.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 193/01.10.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 302 от 19.06.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 620 от 2018 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-1752-000056 от 25.04.2018 г. на Началник Районно управление на МВР - Габрово, с което на Н.Б.Д. ***, ЕГН: ********** е наложена глоба в размер на 50.00 лв. на основание чл. 184, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
2 КАНД No 150/2018 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ РД - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 1.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 194/01.10.2018 г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 23 от 8.06.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 68 от 2018 г. по описа на Районен съд Трявна, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2018-0044454 от 17.01.2018 г. на Директора на Регионална дирекция Русе при Комисия за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 113, ал. 2 от Закона за защита на потребителите на „Теленор България“ ЕАД, София, ЕИК: 130460283 е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лв. на основание чл. 222а и чл. 231 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
3 КАНД No 153/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.С.П. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 1.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 195/01.10.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 357 от 3.07.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 435 от 2018 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0892-000756 от 14.12.2017 г. на Началник сектор Габрово при ОД на МВР – Габрово, с което на Т.С.П. ***, ЕГН: ********** са наложени административни санкции – глоба в размер на 1000.00 лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от 12 месеца, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
4 КАНД No 162/2018 ЗАНН: КЗП А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 2.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 205 от 02.10.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №386/10.07.2018г. по НАХД№776 по описа на Габровски районен съд за 2018г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
5 КАНД No 154/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО С.С.К. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 3.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 199 от 3.10.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 365 от 6.07.2018г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 719 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
6 КАНД No 161/2018 ЗАНН: КЗП А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 3.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 205 от 03.10.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №72/04.07.2018г. по НАХД№199 по описа на Районен съд Севлиево за 2018г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
7 Административно дело No 170/2018 Закон за местните данъци и такси М.М.П. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 4.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 139 ОТ 04.10.2018 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на М.М.П. *** против Решение от 14.05.2018г. на Директор Дирекция Местни данъци и такси Община Габрово, с което е потвърден оспорения АУЗД№000039/17.01.2013г. , като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА М.М.П. *** следва да заплати на Директор Дирекция Местни данъци и такси при Община Габрово направените разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение по Адм. дело № 170/2018г. по описа на Административен съд Габрово в размер на 200.00 (двеста) лева и хонорар за вещо лице в размер на 200.00 (двеста) лева, общо 400 /четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
8 Административно дело (К) No 211/2018 Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ДЕА ЕООД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 4.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 141/04.10.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 184 от 5.06.2018 г., постановено по гр. д. № 262 от 2018 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменена като незаконосъобразна Заповед № РД-ЗА-234 от 2.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово, с която на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ е извършено служебно разпределение за стопанската 2017/2018 г. на масивите с начин на ползване за обработваеми земи в землището на с. Петко Славейково, общ. Севлиево. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово да заплати на „ДЕА“ ЕООД, Велико Търново, с ЕИК: 814186430 деловодни разноски за настоящата съдебна инстанция на стойност 500.00 /петстотин/ лв., съставляващи договорен и изплатен адвокатски хонорар за правна помощ и съдебно представителство. Решението не подлежи на обжалване.
9 Административно дело No 254/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 4.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 145/04.10.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.- /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /5.09.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** срещу Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 за присъждане лихва за забава от влизане в сила на решението с което е отменено наказателното постановление /10.08.2018г./ до завеждане на исковата молба /5.09.2018г./ в размер 6.- /шест/лева, като недоказан. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** , сумата 310.- /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
10 Административно дело No 262/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 4.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 146/04.10.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.- /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /5.09.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** срещу Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 за присъждане лихва за забава от влизане в сила на решението с което е отменено наказателното постановление /12.07.2018г./ до завеждане на исковата молба /5.09.2018г./ в размер 6.- /шест/лева, като недоказан. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** , сумата 310.- /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
11 Административно дело No 263/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 4.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 147/04.10.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.- /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /5.09.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** срещу Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 за присъждане лихва за забава от влизане в сила на решението с което е отменено наказателното постановление /12.07.2018г./ до завеждане на исковата молба /5.09.2018г./ в размер 6.- /шест/лева, като недоказан. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** , сумата 310.- /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
12 Административно дело No 267/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 4.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 148/04.10.2018 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.- /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /5.09.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** срещу Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 за присъждане лихва за забава от влизане в сила на решението с което е отменено наказателното постановление /31.07.2018г./ до завеждане на исковата молба /5.09.2018г./ в размер 6.- /шест/лева, като недоказан. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 310.- /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
13 КАНД No 143/2018 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ ЕТ "С.- Б.С." С.. Х. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 4.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 197 от 04.10.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 50 от 17.05.2018 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 110 по описа за 2018 година.
14 КАНД No 145/2018 Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" - СОФИЯ Х.И.А. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 4.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 200 от 4.10.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62 от 11.06.2018 г., постановено по НАХД № 127 по описа на Районен съд – Севлиево за 2018 година. Решението е окончателно.
15 КАНД No 147/2018 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ц.А.Й. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 4.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 203 от 4.10.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 365 от 6.07.2018г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 719 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
16 КАНД No 148/2018 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО ГАБРОВО А.Ю.Р. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 4.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 201 от 04.10.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65 от 15.06.2018 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 214 по описа за 2018 година.
17 Административно дело No 178/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 5.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 165 ОТ 05.10.2018 Г. ОСЪЖДА ОД на МВР Габрово, представлявана от Директор- гр. Габрово ул. Орловска № 50 да заплати на Ю.И.К. *** сумата 300 /триста / лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на влизане на сила на отменителното Решение на РС Севлиево- 05.04.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА ОД на МВР Габрово представлявана от Директор, гр. Габрово ул. Орловска №50 да заплати на Ю.И.К. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
В законна сила на 25.10.2018г.
18 Административно дело No 208/2018 КСО Х.Х.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 5.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 150 от 05.10.2018 година. ОТМЕНЯ по жалба от Х.Х.Т., ЕГН **********, с адрес ***, Решение № 22 от 22.06.2018 год. на Директора на ТП на НОИ–РУ “СО” Габрово и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 12.04.2018 год. на Ръководителя на отдел “ПО” при ТП на НОИ–РУ “СО”Габрово, в частта с която на Т. е отпусната лична пенсия за ОСВ на основание чл.69в, ал.1 и ал.2 от КСО, считано от 01.01.2016 г. и го оставя в сила в останалата му част. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне на административния орган досежно отменената част от обжалваното решение, съгласно мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Габрово да заплати на Х.Х.Т., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 200,00 /двеста/ лева разноски по делото.
В законна сила на 31.10.2018г.
19 Административно дело No 225/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ "Л.Х.- С.С.- С.. Т. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 5.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 158 ОТ 05.10.2018 Г. ОСЪЖДА ДНСК София да заплати на ЕТ“Лескомерс ХВ- Симеон Стоянов“ от с. Тумбалово, общ. Севлиево сумата 1392,00 /хиляда триста деветдесет и два/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на завеждане на Исковата молба в съда- 08.08.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА ДНСК София да заплати на ЕТ“Лескомерс ХВ- Симеон Стоянов“ от с. Тумбалово, общ. Севлиево сумата 152, 75 /сто петдесет и два/ лева и 75 стотинки законната лихва за периода от датата на влизане на Решението на АдС Габрово /10.07.2017г. до датата на завеждане на Исковата молба в съда- 08.08.2018г. ОСЪЖДА ДНСК София да заплати на ЕТ“Лескомерс ХВ- Симеон Стоянов“ от с. Тумбалово, общ. Севлиево сумата 403,00 /четиристотин и три/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
20 КАНД No 157/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.А.А. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 5.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 198 от 5.10.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 288 от 18.06.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 436 по описа за 2018 година в обжалваната му част. Решението е окончателно.
21 Административно дело No 223/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ "Л.Х.- С.С.- С.. Т. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 8.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 159 от 08.10.2018 година. ОСЪЖДА Дирекция за Национален строителен контрол – София, бул. Христо Ботев № 47 да заплати на С.Х.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма „*********“ – с. Тумбалово, общ. Севлиево, ЕИК ******, сумата 930.- /деветстотин и тридесет/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /08.08.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Дирекция за Национален строителен контрол – София, бул. Христо Ботев № 47 да заплати на С.Х.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма „*********“ – с. Тумбалово, общ. Севлиево, ЕИК ******, сумата 102,05 /сто и два лева и пет стотинки/ законна лихва считано от датата на забавата /10.07.2017г./ до завеждане на исковата молба /08.08.2018г./ ОСЪЖДА Дирекция за Национален строителен контрол – София, бул. Христо Ботев № 47 да заплати на С.Х.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма „*********“ – с. Тумбалово, общ. Севлиево, ЕИК ******, сумата 370.- /триста и седемдесет/ лева деловодни разноски по настоящото производство.
22 Административно дело No 232/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Е.Ш. ОД НА МВР ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 9.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 161 от 09.10.2018 година. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи /ОД на МВР/ Габрово, ул. Орловска № 50 да заплати на Д.Е. ***, ЕГН ********** сумата 450.- /четиристотин и петдесет/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /16.08.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОТХВЪРЛЯ ИСКА на Д.Е. ***, ЕГН **********,*** срещу Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи /ОД на МВР/ Габрово, ул. Орловска № 50 за заплащане на законна лихва считано от датата на забавата /27.03.2018г./ до завеждане на исковата молба /16.08.2018г./ ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи /ОД на МВР/ Габрово, ул. Орловска № 50 да заплати на Д.Е. ***, ЕГН ********** сумата 310.- /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство.
23 Административно дело No 247/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕСКОМЕРС-ИНДЪСТРИ ООД - С. ТУМБАЛОВО, ОБЩ. СЕВЛИЕВО РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 9.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 160 от 09.10.2018 година. ОСЪЖДА Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Велико Търново да заплати на „*******“ ООД – с. Тумбалово, общ. Севлиево, ЕИК ******, представлявано заедно и поотделно от управителите на дружеството Х.С.С.и В.С.С., сумата 612.- /шестстотин и дванадесет/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /20.08.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Велико Търново да заплати на „*******“ ООД – с. Тумбалово, общ. Севлиево, ЕИК ******, представлявано заедно и поотделно от управителите на дружеството Х.С.С.и В.С.С., сумата 69.03 /шестдесет и девет лева и три стотинки/ законна лихва считано от датата на забавата /29.06.2017г./ до завеждане на исковата молба /20.08.2018г./ ОСЪЖДА Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Велико Търново да заплати на „*******“ ООД – с. Тумбалово, общ. Севлиево, ЕИК ******, представлявано заедно и поотделно от управителите на дружеството Х.С.С.и В.С.С., сумата 385.- /триста и осемдесет и пет/ лева деловодни разноски по настоящото производство.
24 Административно дело No 185/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.К.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 10.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 162 от 10.10.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Г.К.К. ***, ЕГН **********, сумата 300.- /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Г.К.К. ***, ЕГН **********, сумата 310.- /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство.
25 Административно дело No 192/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Д.М. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В РУ НА МВР - ДРЯНОВО - ГЕОРГИ СЪБЧЕВ ГЕОРГИЕВ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 10.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 152 от 10.10.2018 година. ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 67 от 9.06.2018 г., издадена от полицейски орган ст. полицай при РУ – Дряново, ОД на МВР – Габрово, Георги Събчев Георгиев, с която на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, във вр. с чл. 235, ал. 1 от НК е разпоредено задържането за срок до 24 часа на Д.Д.М., ЕГН: **********,***, като немотивирана и незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Габрово да заплати на Д.Д.М., ЕГН: **********,*** деловодни разноски, направени от него във връзка с разглеждането на делото пред настоящата съдебна инстанция, равняващи се на 310.00 /триста и десет/ лв., от които 300.00 /триста/ лв. договорен и заплатен адвокатски хонорар/ и 10.00 /десет/ лв. заплатена дължима държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
26 Административно дело No 203/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Д.М. ВАСИЛ СТАНЕВ-ОР В СЕКТОР ПИП ПРИ ОД НА МВР ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 10.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 153 от 10.10.2018 година. ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 264зз-12 от 18.06.2018 г., издадена от ОР в сектор „ПИП“ при ОД на МВР – Габрово Васил Станев Станев, с която на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, във вр. с чл. 235, ал. 1 от НК е разпоредено задържането за срок до 24 часа на Д.Д.М., ЕГН: **********,***, като немотивирана и незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Габрово да заплати на Д.Д.М., ЕГН: **********,***, деловодни разноски, направени от него във връзка с разглеждането на делото пред настоящата съдебна инстанция, равняващи се на 410.00 /четиристотин и десет/ лв., от които 400.00 /четиристотин/ лв. договорен и заплатен адвокатски хонорар/ и 10.00 /десет/ лв. заплатена дължима държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
27 Административно дело No 217/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 10.10.2018г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 10.10.2018 Г. Водим от горното и на основание чл. 159, т. 3 и чл. 143, ал. 2 от АПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ ОСТАВЯ без разглеждане Протеста на прокурор от Районна прокуратура Севлиево срещу Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 217 по описа на Административен съд Габрово за 2018 година. ОСЪЖДА Общински съвет Севлиево да заплати на Районна прокуратура Севлиево деловодните разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева. Определението за прекратяване подлежи на обжалване чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд в седем дневен срок, който за явилите се страни тече от днес, а за Общински съвет Севлиево от уведомяването. Т.5/2018 СТР. 29 РЕШ.- 419
28 Административно дело No 235/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СД "КЛУБ - С - СЕМОВИ И СИЕ" - ГАБРОВО КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 10.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 151 ОТ 10.10.2018 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на СД“Клуб-С- Семови и сие“ гр. Габрово против Заповед №1096/21.06.2018г. на Кмет на Община Габрово, като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА СД“Клуб-С- Семови и сие“ гр. Габрово да заплатят на Община Габрово направените разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение по Адм. дело №235/2018 г. по описа на Административен съд Габрово в размер на 600.00 (шестотин) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
29 КАНД No 152/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ГАБРОВО Х.Ю.Ч. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 10.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 207 от 10.10.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 294 от 01.06.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 326 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
30 Административно дело No 289/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Д.К. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - СОФИЯ,
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГАБРОВО
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 11.10.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №642/11.10.2018 САМООТВЕЖДА съдия Даниела Гишина от разглеждане на адм. дело № 289/2018 по описа на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото, тъй като и петимата съдии от Административен съд – Габрово са се отвели от разглеждане на делото. решение пореден № 422 от 01.11.2018 г., том 5/2018 г., стр. 32
31 Административно дело No 168/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.К.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 12.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 143 от 12.10.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Г.К.К. с ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 1634/2017 по описа на Районен съд – Габрово съгласно Договор за правна защита и съдействие № 0303204 от 07.02.2018 година. ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани исковете на Г.К.К. с ЕГН ********** *** против Регионална дирекция по горите – Велико Търново с претенция за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 1633/2017 година на Районен съд – Габрово и обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение КАНД № 95/2018 година на Административен съд – Габрово.
32 Административно дело No 210/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ДРЯНОВСКА ПРОБУДА - 2008" ДРЯНОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ДРЯНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 15.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 149 от 15.10.2018 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Народно читалище „********“, град Дряново, ул.“******“ № 22, Булстат ******, представлявано поотделно от Й.П.М. – Председател и Р.Ж.К. - Секретар, депозирана чрез процесуален представител – адвокат Г.Н. от ВТАК, с адрес *** А, с която е оспорено Решение № 483 от 29.06.2018 година по Протокол № 55 на Общински съвет - Дряново, като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА Народно читалище „********“, град Дряново, ул.“******“ № 22, Булстат ******, представлявано поотделно от Й.П.М. – Председател и Р.Ж.К. – Секретар да заплати в полза на Общински съвет- Дряново при Община Дряново, с адрес гр.Дряново, ул.“Бачо Киро“ № 19, представляван от Георги Бориславов Казаков – Председател, сумата от 600 /шестстотин/ лева, разноски за адвокатско възнаграждение.
33 Административно дело No 214/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОНЕН ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДРЯНОВО - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 164 ОТ 15.10.2018 Г. ОТМЕНЯ по протест на районен прокурор от Районна прокуратура - Дряново, разпоредбите на чл. 74, ал. 1, т. 1; чл. 74, ал. 2 в частта: „и представят издадено от звено местни данъци и такси удостоверение за липса на данъчни задължения.“ и чл. 92, ал. 3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново, приета с Решение № 39 от 30.01.2012 г. на Общински съвет /ОбС/ - Дряново. ОСЪЖДА Общински съвет - Дряново да изплати на Районна прокуратура - Дряново, направените от нея разноски във връзка с разглеждането на делото пред настоящата съдебна инстанция в размер на 20.00 /двадесет/ лв., съставляващи заплатена от страната такса за обнародване на съобщение за образуване и насрочване на настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана наредбата, в която се съдържа процесните отменени нейни текстове и в 7- дневен срок в Административен съд Габрово да се изпрати информация и доказателства за изпълнението на този ангажимент от страна на Общински съвет Дряново. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
34 Административно дело No 250/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Х.М.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 15.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 155 ОТ 15.10.2018 Г. ОТМЕНЯ Заповед № 401/9.08.2018г. на Кмета на Община Трявна. ОСЪЖДА Община Трявна да заплати на Х.М.Л., с ЕГН **********,*** сумата 310.- /триста и десет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
35 КАНД No 141/2018 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 15.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 206 от 15.10.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 246 от 18.05.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 418 по описа за 2018 година.
36 КАНД No 156/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АРСИЙТ ООД Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 15.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 196 от 15.10.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 399 от 18.07.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 712 по описа за 2018 година.
37 КАНД No 160/2018 ЗАНН: ИАРА А.А.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 15.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 209 ОТ 15.10.2018 Г. ОТМЕНЯ Решение № 71 от 02.07.2018 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 213 по описа за 2018 година като неправилно и незаконосъобразно и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 07-003 от 16.05.2018 година на Началника на Отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което на А.А.Н. ***, с ЕГН **********, за нарушение по чл. 32, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите и на основание чл. 70, ал. 1 от ЗРА е наложено административно наказание глоба в размер на 1500,00лв. /хиляда и петстотин/ лева, като неправилно и незаконосъобразно. Решението е окончателно.
38 КАНД No 168/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.И.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 15.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 210 ОТ 15.10.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № № 363 от 06.07.2018год. постановено по а.н.дело № 289/2018 г. на Габровския районен съд, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
39 КАНД No 171/2018 ЗАНН: НАП ЕТ "Х.- Р.М." - С. ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 15.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 211 ОТ 15.10.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81 от 30.07.2018 г., постановено по АНД № 241/2018 г. по описа на Районен съд - Севлиево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
40 Административно дело No 220/2018 чл. 304 АПК М.Т.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Разпореждане от 16.10.2018г.
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 656 ОТ 16.10.2018 ГОДИНА ОСТАВЯ без уважение молбата на М.Т.М., с ЕГН **********, чрез пълномощника му адвокат Мариана Брага, сочена и като съдебен адрес ***, офис 30-32 за налагане на глоба по реда на чл. 304 от Административно-процесуалния кодекс на Минчо Стефанов Минчев - Директор на Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ гр.Габрово за това, че последният не е изпълнил задължението си съгласно Решение № 21/12.06.2018 г., постановено от Административен съд – Габрово по адм. дело № 220 по описа за 2018 г., потвърдено с Решение № 7813 от 12.06.2018 г. по адм. дело № 6562/2017 г. на ВАС- София, а именно да се произнесе в 14 дневен срок от получаване на преписката, която му е върната за произнасяне по силата на същото решение. На Директор на ОД на ДФ „Земеделие“ Габрово и на молителя да се изпрати препис от разпореждането Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд – Габрово в седемдневен срок от получаването на съобщението. решение пореден № 432 от 01.11.2018 г., том 5/2018 г., стр. 47
41 Административно дело No 198/2018 Закон за местните данъци и такси ЕТ "М.-9.-М.Х." - Г. СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО, ДИРЕКЦИЯ "МДТ" Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 17.10.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 665/17.10.2018Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1181/11.7.2018г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на ЕТ „МХ-90-Мария Христова“ – Габрово, ЕИК 817045837, чрез адв. В.Д. с адрес *** против Акт за установяване на задължение по декларация № А000520 от 15.09.2016г., потвърден с Решение изх. № МДТ-02-11 от 9.07.2018г. на Директора на Дирекция МДТ при община Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 198 по описа на Административен съд – Габрово за 2018г. На жалбоподателя и на Директора на Дирекция МДТ при община Габрово да се изпрати препис от разпореждането. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от уведомяването решение пореден № 433 от 01.11.2018 г., том 5/2018 г., стр. 48
42 Административно дело No 239/2018 Закон за местните данъци и такси С.П.З. СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО, ДИРЕКЦИЯ "МДТ",
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО
Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 17.10.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 666 ОТ 17.10.2018 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.З., с адрес ***, депозирана чрез адвокат А.Н. и адвокат В.Б. - пълномощници, против Акт за установяване на задължение по декларация № А000714 от 23.06.2015 година – Акт за установяване на задължение по декларация за дължим данък върху моторни превозни средства, съставен от старши експерт Лиляна Тодорова. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 239 по описа на Административен съд, гр.Габрово за 2018 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването му . Определението да се съобщи на административния орган и на жалбоподателя . решение пореден № 434 от 01.11.2018 г., том 5/2018 г., стр. 49
43 КАНД No 163/2018 Други по ЗАНН Г.И.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГАБРОВО КЪМ ОДМВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 17.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 208 от 17.10.2018 година. ОТМЕНЯ Решение №378 от 11.07.2018г., постановено по н.а.х.д.№ 208/2018г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление №87/16.11.2017г. на Началник на РУ Габрово, с което на Г.И.Г. *** е наложена санкция- глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лв., вместо което ПОСТАНОВИ : ОТМЕНЯ Наказателно постановление №87/16.11.2017г. на Началник РУ Габрово, с което на Г.И.Г. е наложена санкция- глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лв.
44 Административно дело No 175/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Ю.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 18.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 166 ОТ 18.10.2018 Г. ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0341-000194 от 27.05.2018г., издадена от Мл. автоконтрольор в Сектор ОП към ОД на МВР Габрово РУ Севлиево, като НАМАЛЯВА срока на наложената ПАМ на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП "прекратяване на регистрацията на лек автомобил "Ситроен Джъмпер" с рег. № WSJ248 /шведска регистрация/ от дванадесет на на шест месеца. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
45 КАНД No 139/2018 ЗАНН: КЗП РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МАРЦ ЕООД - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 18.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 212 ОТ 18.10.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №250/15.05.2018г. по НАХД№1643 на Габровски районен съд за 2017г като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
46 КАНД No 149/2018 ЗАНН: КЗП БТК АД ГР. СОФИЯ РД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РУСЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 18.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 214 ОТ 18.10.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №61/08.06.2018г. по НАХД№140 по описа на Севлиевски районен съд за 2018г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
47 Административно дело No 236/2018 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ДРЯНОВСКА ПРОБУДА - 2008" ДРЯНОВО ДИРЕКТОР НА РЗИ - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 19.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 163 от 19.10.2018 година. ОТМЕНЯ Заповед № РД-11-1/8.08.2018г. на Директора на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - Габрово. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция - Габрово да заплати на Народно читалище “******” – Дряново, ул. ******№ 22, Булстат ******, сумата 360.- /триста и шестдесет/ лева разноски по делото.
48 Административно дело No 251/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 19.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 176 от 19.10.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите В. Търново, представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 300 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на влизане в сила на отменителното Решение на ГРС- 23.08.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА РДГ В. Търново представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ.
49 Административно дело No 255/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 19.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 177 от 19.10.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите В. Търново, представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 300 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на влизане в сила на отменителното Решение на ГРС- 23.08.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА РДГ В. Търново представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ.
50 Административно дело No 257/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 19.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 178 от 19.10.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите В. Търново, представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 300 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на влизане в сила на отменителното Решение на ГРС- 23.08.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА РДГ В. Търново представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ.
51 Административно дело No 261/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 19.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 179 от 19.10.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите В. Търново, представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 300 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на влизане в сила на отменителното Решение на ГРС- 10.07.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА РДГ В. Търново представлявана от Директор да заплати на Х.Д.Х. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ.
52 Административно дело No 286/2018 Други дела по ЗОС и ЗДС Т.П.Ш.   Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 19.10.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №671/19.10.2018 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. ***, в която е посочено, че е жалба по чл. 119 от АПК в съдебната система, вх. № СДА-01-1591 от 25.09.2018 година по описа на Административен съд – Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 286/2018 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страната. решение пореден № 444 от 01.11.2018 г., том 5/2018 г., стр. 61
53 Административно дело No 291/2018 Закон за местните данъци и такси А.Й.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО
Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 19.10.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 672 ОТ 19.10.2018 ГОДИНА ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 291/ 2018 г. към адм. дело № 274 от 2018 г. и двете по описа на Административен съд – Габрово, като общото производство следва да продължи по образуваното адм. дело № 274 по описа на същия съд за 2018 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 291 по описа за 2018 година на Административен съд – гр.Габрово. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните. решение пореден № 445 от 01.11.2018 г., том 5/2018 г., стр. 62
54 КАНД No 140/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Ч.М. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 19.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 213 от 19.10.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №286/11.06.2018г. по НАХД№492/2018г. по описа на Габровски районен съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
55 КАНД No 166/2018 Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ГАБРОВО,
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - СОФИЯ
Р.И.М. Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 19.10.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №674/19.10.2018 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Агенция „Пътна инфраструктура“, подписана от Директора на Областно пътно управление – Габрово, против Решение № 70 от 28.06.2018 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 100/2018 година. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 166 по описа за 2018 година на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщението до страните решение пореден № 447 от 01.11.2018 г., том 5/2018 г., стр. 64
56 Административно дело No 191/2018 Закон за министерство на вътрешните работи М.В.М. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В РУ НА МВР - ДРЯНОВО - ГЕОРГИ СЪБЧЕВ ГЕОРГИЕВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 22.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 174 ОТ 22.10.2018 Г. ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 68/Екз. 3 от 09.06.2018г., издадена от полицейски орган ст. полицай при РУ Дряново, ОД на МВР Габрово, Георги Събчев Георгиев, с която на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, във вр. с чл. 235, ал. 1 от НК е разпоредено задържането за срок до 24 часа на М.В.М., ЕГН**********,***, като немотивирана и незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Габрово да заплати на М.В.М. ЕГН********** *** сума в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева, представляващи разноски по настоящото съдебно производство, от които 400.00 /четиристотин/ лв. договорен и заплатен адвокатски хонорар и 10.00 /десет/ лв. заплатена дължима държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
57 Административно дело No 199/2018 Закон за министерство на вътрешните работи В.М.В. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР ПРИ РУ НА МВР ДРЯНОВО - ДОБРОМИР ИЛИЕВ ЙОНКОВ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 23.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 175 ОТ 23.10.2018 Г. ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 258зз- 74/Екз. 1 от 19.06.2018г., издадена от полицейски орган мл. автоконтрольор при РУ Дряново, ОД на МВР Габрово Добромир Илиев Йонков, с която на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, във вр. с чл. 235, ал. 1 от НК е разпоредено задържането за срок до 24 часа на В.М.В., ЕГН**********,***, като немотивирана и незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Габрово да заплати на В.М.В. ЕГН********** *** сума в размер на 310 /триста и десет/ лева, представляващи разноски по настоящото съдебно производство, от които 300.00 /триста/ лв. договорен и заплатен адвокатски хонорар и 10.00 /десет/ лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
58 Административно дело No 201/2018 Закон за министерство на вътрешните работи С.С.С. ОПЕРАТИВЕН РАБОТНИК В СЕКТОР ПИП ПРИ ОД НА МВР -ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 23.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 156/23.10.2018 Г. ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 264зз-13 от 18.06.2018г. издадена от Оперативен работник в сектор „ПИП“ при ОД на МВР - Габрово, като немотивирана и незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Габрово да заплати на С.С.С. с ЕГН **********,***.Търново сумата 410.- /четиристотин и десет/ лева деловодни разноски за настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
59 Административно дело No 202/2018 Закон за министерство на вътрешните работи С.А.И. ОР В СЕКТОР "ПИП" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО - ВАСИЛ СТАНЕВ СТАНЕВ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 23.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 157/23.10.2018 Г. ОТМЕНЯ Заповед за задържане ан лице рег. № 264зз-11 от 18.06.2018г. издадена от Оперативен работник в сектор „ПИП“ при ОД на МВР - Габрово. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Габрово да заплати на С.А.И. с ЕГН **********,***, сумата 410.- /четиристотин и десет/ лева деловодни разноски за настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
60 КАНД No 167/2018 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ НИКИПЛАСТ - М ООД - ГР. СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 23.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 217 ОТ 23.10.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 от 30.07.2018 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 264 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
61 Административно дело No 200/2018 Закон за министерство на вътрешните работи М.В.М. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР ПРИ РУ НА МВР ДРЯНОВО - ДОБРОМИР ИЛИЕВ ЙОНКОВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 24.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 154 от 24.10.2018 година. ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице с рег. № 258зз-75 от 19.06.2018 година, издадена от младши автоконтрольор Д.И.Й.при Районно управление – гр. Дряново. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово да заплати на М.В.М. ***, с ЕГН ********** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски.
62 Административно дело No 276/2018 Закон за социално подпомагане С.Й.Й. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 24.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 180 от 24.10.2018 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.Й. *** против Заповед № ЗСП/Д-ЕВ-Г/866 от 01.08.2018 година на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Габрово, потвърдена с Решение № 07-РД04-0562 от 27.08.2018 година на Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане - Габрово.
63 Административно дело No 112/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД - ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ТП НА "ДГС - ГАБРОВО" Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 170 от 25.10.2017 година. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „*******" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, община Пловдив, район Южен, бул.“******“ № 50, ет.4, ап.10, с ЕИК ******, депозирана чрез управителя на Дружеството П.Н.Б., с която е оспорила Заповед № 84 от 03.05.2018 г. на Директора на ТП – ДГС – Габрово, с която е определен за купувач в проведен търг с явно наддаване за продажба на дървесина на корен от обект № 1855, кандидатът „*****“ ООД гр.Габрово, ЕИК******намиращ се на територията на ТП, ДГС- Габрово,у като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА „*******" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, община Пловдив, район Южен, бул.“******“ № 50, ет.4, ап.10, с ЕИК ******, депозирана чрез управителя на Дружеството П.Н.Б. да заплати на ТП – ДГС Габрово, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.“*******“ № 1, ЕИК*******, представлявано от И.И.- Директор съдебни разноски в размер на 600 /шестстотин/ лева.
64 КАНД No 158/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Г. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 25.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 215 ОТ 25.10.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 419 от 31.07.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 782 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
65 КАНД No 164/2018 ЗАНН: ДИТ ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД - СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 25.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 216 ОТ 25.10.2018 Г. ОТМЕНЯ Решение № 355 от 2.07.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 589 по описа за 2018 година, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 07-000926 от 22.03.2018г. на Директора на Дирекция Инспекция по труда – Габрово. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 07-000926 от 22.03.2018г. на Директора на Дирекция Инспекция по труда – Габрово, с което на “ВИП СЕКЮРИТИ” ООД София, с ЕИК 121819662, за нарушение на чл. 128, ал.1, във връзка с чл. 264 от КТ, на основание чл. 414, ал.1, във връзка с чл. 415в от същия кодекс е наложена имуществена санкция в размер 300.- лева, като намалява размера на наложеното наказание имуществена санкция на 100.- /сто/ лева. Решението е окончателно.
66 Административно дело No 197/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ТРЯВНА Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 26.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 189 ОТ 26.10.2018 Г. ОТМЕНЯ Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трявна /приета с Решение №127 от 29.09.2008г. на ОбС Трявна/, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Трявна да заплати на Окръжна прокуратура Габрово сума в размер на 20 /двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото- ДТ за обнародване в ДВ. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата, в която се съдържа процесната отменена нейна разпоредба и в 14- дневен срок в Административен съд Габрово да се изпрати информация и доказателства за изпълнението на този ангажимент от страна на Общински съвет Трявна. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
67 Административно дело No 310/2018 Други дела по ЗОС и ЗДС Х.Д.Д. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО,
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДИ" СЕВЛИЕВО
Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 26.10.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 683 ОТ 26.10.2018 ГОДИНА ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 310 по описа за 2018 година на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд – Севлиево за присъединяване към гр. дело № 620/2018 г. по описа на Районен съд Севлиево, искова молба от Х.Д.Д. ***, Общинско предприятие „Обреди“ – гр. Севлиево. Определението не подлежи на обжалване.
68 Административно дело No 312/2018 ДОПК ЕТ "Е.Б." Е.Г.. С. ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 26.10.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №682/26.10.2018 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Едерисел билдинг“ ЕООД с ЕИК 202479551, седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 1, ет. 4, ателие 2, против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК с изх. № С180007-23-0003613 от 16.10.2018 година, издадено от орган при ТД на НАП – Велико Търново, офис Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 312/2018 година по описа на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА жалбата на „Едерисел билдинг“ ЕООД с ЕИК 202479551, седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 1, ет. 4, ателие 2, против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК с изх. № С180007-23-0003613 от 16.10.2018 година, издадено от орган при ТД на НАП – Велико Търново, офис Габрово, на Директора на ТД на НАП – Велико Търново по подведомственост за произнасяне. Определението подлежи на обжалване от „Едерисел билдинг“ ЕООД – Севлиево и Директора на ТД на НАП – Велико Търново в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария. Препис от определението да се връчи на „Едерисел билдинг“ ЕООД – Севлиево и Директора на ТД на НАП – Велико Търново. На Директора на ТД на НАП – Велико Търново заедно с преписа на определението да се изпрати и препис от жалбата.
69 Административно дело No 189/2018 Закон за министерство на вътрешните работи С.С.С. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В РУ НА МВР - ДРЯНОВО - ГЕОРГИ СЪБЧЕВ ГЕОРГИЕВ Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 29.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 172 от 29.10.2018 година. ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице с рег. № 70/екз.1 от 09.06.2018 година, издадена от Старши полицай Г.С.Гпри Районно управление – гр. Дряново към ОД на МВР Габрово. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово да заплати на С.С.С. ***, с ЕГН ********** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски.
70 Административно дело No 190/2018 Закон за министерство на вътрешните работи С.А.И. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В РУ НА МВР - ДРЯНОВО - ГЕОРГИ СЪБЧЕВ ГЕОРГИЕВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 29.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 181 от 29.10.2018 година. ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице с рег. № 69 от 09.06.2018 година, издадена от старши полицай Г.С.Г.при Районно управление – гр. Дряново. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово да заплати на С.А.И. *** с ЕГН ********** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски.
71 Административно дело No 193/2018 Закон за министерство на вътрешните работи С.В.М. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В РУ НА МВР - ДРЯНОВО - ГЕОРГИ СЪБЧЕВ ГЕОРГИЕВ Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 29.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 171 от 29.10.2018 година. ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице с рег. № 66/екз.3 от 09.06.2018 година, издадена от Старши полицай Г.С.Г. при Районно управление – гр. Дряново към ОД на МВР Габрово. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово да заплати на С.В.М. ***, с ЕГН ********** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски.
72 Административно дело No 196/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.К.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 29.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 173 от 29.10.2018 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.К.В., с ЕГН **********,***, чрез адв. С.Т. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ЗППАМ/ № 17-0892-000474 от 17.11.2017г. на Началник сектор “Пътна полиция” – Габрово.
73 Административно дело No 297/2018 КСО М.С.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 29.10.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 691/29.10.2018Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.С.М. от гр. Габрово с ЕГН: ********** против Разпореждане № 071-00-254-6 от 6.08.2018 г. на ръководителя на осигуряването за безработица в ТП на НОИ – Габрово, потвърдено с Решение № 40 от 17.09.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Габрово и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 297 от 2018 г. по описа на същия съд, образувано въз основа на горепосочената жалба, като ИЗПРАЩА материалите по делото за прилагане към адм. д. № 297 от 2018 г. по описа на същия съд. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя в едно със съобщението. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.10.2018г.
74 Административно дело No 260/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 30.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 184 от 30.10.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.00 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от 10.07.2018 година – датата на влизане в сила на Решение № 316 от 18.06.2018 г., постановено по АНД № 660/2018 г. на Габровски Районен съд, до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 310.00 /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство.
75 Административно дело No 268/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 30.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 185 от 30.10.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.00 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от 31.07.2018 година – датата на влизане в сила на Решение № 372 от 06.07.2018 г., постановено по АНД № 672/2018 г. на Габровски Районен съд, до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 310.00 /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство.
76 Административно дело No 271/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Д.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 30.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 186 от 30.10.2018 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 300.00 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от 31.07.2018 година – датата на влизане в сила на Решение № 367 от 06.07.2018 г., постановено по АНД № 655/2018 г. на Габровски Районен съд, до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на Х.Д.Х. ***, ЕГН **********, сумата 310.00 /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство.
77 Административно дело No 278/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕВРО ТРАНС 13 ООД - ГАБРОВО ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 30.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 187 от 30.10.2018 година. ОСЪЖДА Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“, с адрес гр.София, ул.“Гурко“ № 5, да заплати на „*******“ ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.“*****“, № 29, представлявано от Н.Л.А. - Управител, сумата от 200.00 /двеста/ лева, съставляваща причинени му вреди – последица от незаконосъобразно издадено против ищеца и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт Наказателно постановление № 27-0000251 от 08.09.2015 г. на РД „АА“-Габрово, съставляваща заплатено адвокатско възнаграждение по договор за правна защита и съдействие, в едно с лихвата за забава върху цялата присъдена сума, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“, с адрес гр.София, ул.“Гурко“ № 5, да заплати на „*******“ ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.“*****“, № 29, представлявано от Н.Л.А. - Управител, сумата от 325.00 /триста двадесет и пет/ лева, представляващи съдебни и деловодни разноски по настоящото дело.
78 Административно дело No 75/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ЗЕТА ОРИОНИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ОД ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. В.ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 31.10.2018г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 697/31.10.2018 Г. ОТМЕНЯ Протоколно определение от 09.10.2018 г., с което е даден ход по съществото на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „******“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.“Свищовска“ № 67, Вх.Б, ет.5, ап.10, представлявано от В.П.П. – Управител, ЕГН **********, подадена чрез процесуален представител - адв.Г.Н. от ВТАК, с която е оспорено Уведомително писмо Изх.№ 01-042-6500/446 от 01.12.2017 г. на Началник отдел „РТИ“ ДФ“Земеделие“ Велико Търново и Уведомително писмо с Изх.№ 01-042-6500/446 от 18.01.2018 г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие"- София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 75/2018 г. по описа на Административен съд- Габрово. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
79 Административно дело No 159/2018 Закон за достъп до обществена информация Е.М.Д. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 31.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 167 от 31.10.2018 година. ОТМЕНЯ в частта му на т. 1, 2 и 4 Решение № 7 от 11.05.2018 година на Секретаря на Община Севлиево, издадено по заявление за достъп до обществена информация № РД-05-10.10 от 27.04.2018 година от Е.М. Д.-Д.от гр. Севлиево. ОСЪЖДА Община Севлиево да заплати на Е.М. Д.-Д.от гр. Севлиево сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. ВРЪЩА административната преписка на Секретаря на Община Севлиево за ново произнасяне в четиринадесетдневен срок от влизане в сила на настоящото решение, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите му.
80 Административно дело No 181/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.И.И. НАЧАЛНИК РУ НА МВР - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 31.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 182 от 31.10.2018 година. ОТМЕНЯ, по Жалба вх. № СДА-01-1097 от 28.06.2018 г. по описа на същия съд на С.И. ***, ЕГН: **********, Заповед № 18-0341-000204 от 2.06.2018 г. за прилагане на административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. а от Закона за движението по пътищата, издадена на същото основание от Началник сектор в РУ на МВР Севлиево при ОД на МВР – Габрово, с която е прекратена регистрацията на ППС, собственост на жалбоподателя, лек автомобил „*****“, с рег. № ******, за срок от 6 месеца, като са отнети СРМПС № 007825203 и два броя регистрационни табели на същия автомобил, като незаконосъобразна, издадена в противоречие с процесуалния и материалния закон.
81 Административно дело No 280/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Х.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 31.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 198 ОТ 31.10.2018 Г. ОСЪЖДА ОД на МВР Габрово, представлявана от Директор- гр. Габрово ул. Орловска № 50 да заплати на Д.Х.Ч. *** сумата 200 /двеста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на влизане ва сила на постановеното Решение на АдмС Габрово- 16.01.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА ОД на МВР Габрово представлявана от Директор, гр. Габрово ул. Орловска №50 да заплати на Д.Х.Ч. *** сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
82 КАНД No 159/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАФЕЛЛА ООД - БУРГАС Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 31.10.2018г.
РЕШЕНИЕ № 218 ОТ 31.10.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 379 от 9.07.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 599 от 2018 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено Наказателно постановление № 292647-F322511 от 16.10.2017 г., издадено от Директора на ТД на НАП – Велико Търново, с което на „Рафелла“ ООД, ЕИК: 202376569, е наложена имуществена санкция в размер на 700.00 лв. на основание чл. 185, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ЗДДС за нарушение на чл. 36, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на министъра на финансите, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
83 КАНД No 169/2018 ЗАНН: ДИТ СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ДП ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 31.10.2018г.
Решение № 219/31.10.2018 г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 414 от 2.08.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 809 от 2018 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 07-000915 от 8.05.2018 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово, с което на касатора, на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лв. за нарушение на чл. 62, ал. 1, във вр. с чл. 1, ал. 2 от Кодекса, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.