Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 314/2018 Закон за достъп до обществена информация А.Д.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 4.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 235/04.12.2018 Г. ОТМЕНЯ Мълчалив Отказ на Кмет на Община Дряново да предостави обществена информация по Заявление с вх. № 2200-934 от 30.08.2018г. от А.Д.А.. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Дряново за изрично произнасяне в четиринадесетдневен срок от влизане на настоящото Решение в сила, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Дряново да заплати на А.Д.А. сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
В законна сила на 22.12.2018г.
2 Административно дело No 216/2018 Закон за държавния служител К.Б.Ц. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 5.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 205/05.12.2018 Г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Б.Ц. *** против Заповед № Д-04 от 18.06.2018 година на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – София. ОСЪЖДА К.Б.Ц. *** с ЕГН ********** да заплати на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща възнаграждение за защита от юрисконсулт в процеса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
3 КАНД No 173/2018 Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ - СОФИЯ П.С.К. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 227 от 06.12.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 78 от 19.07.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 411 от 2017 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено Наказателно постановление № НП 20-53-13-2 от 28.08.2017 г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна дирекция „Медицински одит“, гр. София, с което на д-р П.С.К. *** с ЕГН: ********** на основание чл. 116, ал. 1, във вр. с чл. 117 от Закона за лечебните заведения е наложена глоба в размер на 1 000.00 /хиляда/ лв. за нарушение на чл. 20, ал. 4 от Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, издадена от Министъра на здравеопазването, във вр. с чл. 46, ал. 3 от ЗЛЗ, като мотивирано и законосъобразно.
4 Административно дело No 288/2018 Закон за достъп до обществена информация А.Д.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 7.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 231 от 07.12.2018 година. ОТМЕНЯ Отказ на Кмета на Община Дряново, обективиран в писмо № 22.00-908/10.09.2018г. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно указанията съдържащи се в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Дряново да заплати на А.Д.А. с ЕГН ********** *** сумата 500.- /петстотин/ лева.
В законна сила на 29.12.2018г.
5 КАНД No 192/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО М.М.М. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 7.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 237/07.12.2018 Г. Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №475 от 12.10.2018г., постановено по НАХД№1077/2018г. по описа на Районен съд Габрово като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
6 КАНД No 184/2018 ЗАНН: КЗП РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 10.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 234/10.12.2018 Г. ОТМЕНЯ Решение №442/14.09.2018г. по НАХД№746 по описа на Габровски районен съд за 2018г. вместо което ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА НП №2018- 0044539/10.04.2018г. на Директор на РД за областите Габрово, В. Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД Контрол на пазара към КЗП като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
7 КАНД No 185/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГАЛЯ - 58 ЕООД ГР. ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 10.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 235/10.12.2018 Г. ОТМЕНЯ Решение № 487 от 09.10.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 857 по описа за 2018 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 309778-F352428 от 02.01.2018 година на Директора на ТД на НАП - Велико Търново, с което на “Галя –58” ЕООД - гр. Габрово за нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 година за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 25, ал. 3 от Наредбата във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 700 /седемстотин/ лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 700 на 500 /петстотин/ лева.
8 КАНД No 194/2018 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО БУРОВ ТРАНС ЕООД - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 10.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 238 ОТ 10.12.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 476 от 18.10.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1069 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
9 КАНД No 188/2018 ЗАНН: Агенция за закрила на детето ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - СОФИЯ М.Г.Л. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 11.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 236/11.12.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 452 от 21.09.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 395 по описа за 2018 година.
В законна сила на 11.12.2018г.
10 КАНД No 196/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.П.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 11.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 239/11.12.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 520 от 23.10.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 808 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
11 Административно дело No 79/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА - ДОНЧО ТИХОЛОВ ЗАХАРИЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ТРЯВНА Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 12.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 220 от 12.12.2018 година. ОТМЕНЯ Решение № 47 от 20.03.2018 година на Общински съвет – Трявна.
12 Административно дело No 237/2018 КСО Н.Г.Р.,
Г.Г.Р.
ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 12.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 226 от 12.12.2018 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на от Н.Г.Р., ЕГН ********** и Г.Г.Р., ЕГН ********** - двете с адрес ***, депозирана чрез адвокат Р.Т. ***, със служебен адрес гр.Враца, ул.”*******” № 27, ет.1, ап.1, с която е обжалвано Решение № 30 от 24.07.2018 год. на Директора на ТП на НОИ Габрово, с което решение е потвърдено Разпореждане № 55 от 12.01.2018 год. на длъжностни лица по чл.60 от КСО при ТП на НОИ Габрово и с което злополуката станала с Г.Р., ЕГН ********** на 02.12.2017 г. не се приема за трудова злополука, като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА Н.Г.Р., ЕГН ********** и Г.Г.Р., ЕГН ********** - двете с адрес *** солидарно да заплатят на ТП на НОИ гр. Габрово сума в размер на 100 /сто/ лева, представляващи деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение, на основание чл.78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК. ОСЪЖДА Н.Г.Р., ЕГН ********** и Г.Г.Р., ЕГН ********** - двете с адрес *** солидарно да заплатят на «*********» ЕООД,ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул.»******» № 3, представлявано от Д.Л.Г. – Управител, сума в размер на 350 /триста и петдесет/ лева деловодни разноски за адвокатско възнаграждение,, на основание чл.143, ал.3 от АПК.
13 КАНД No 181/2018 Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО Г.Д.Г. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 12.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 233 от 12.12.2018 година. ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, образувано по АУАН № Г 8829 от 20.11.2015 г. и издадено въз основа на него НП № 15-0892-001171 от 25.02.2016 г. на Началник Сектор ПП към ОД на МВР-Габрово, срещу Г.Д.Г. ***, ЕГН **********. ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП № 15-0892-001171 от 25.02.2016 г. на Началник Сектор ПП към ОД на МВР-Габрово, като неправилно и незаконосъобразно.
14 Административно дело No 248/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Б.С.Х. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР ПРИ РУ НА МВР - ТРЯВНА - ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 13.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 224 от 13.12.2018 година. ОТМЕНЯ по жалба на И.Б.С.-Х., ЕГН **********, с адрес ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б.“д“ от ЗДвП № 18-0360-000048 от 21.08.2018 г. на В.Г.Г. – Младши автоконтрольор към ОД на МВР Габрово, РУ Трявна, разпореждаща Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до заплащане на дължимата глоба, като неправилна и незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр.Габрово, да заплати на И.Б.С.-Х., ЕГН **********, с адрес *** сумата в размер на 360 лева, представляваща разноски по делото.
15 КАНД No 175/2018 ЗАНН: Агенция за закрила на детето ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - СОФИЯ Л.Х.К. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 13.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 228от 13.12.2018 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249 от 07.06.2018 г., постановено по АНД № 280/2018 г. по описа на РС Габрово, с което е отменено Наказателно постановление № РД-17-1 от 15.02.2018 г., издадено от Зам.Председателя на ДАЗД, град София, с което на Л.Х.К. ***, ЕГН ********** е наложено дминистративно наказание "глоба" в размер на 1000 лева на основание чл. 45, ал.11 от Закона за закрила на детето, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
16 Административно дело No 241/2018 Закон за министерство на вътрешните работи М.И.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 14.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 238 ОТ 14.12.2018 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на М.И.М. *** против Разпореждане №264р-10283/20.08.2018г. на Началник група „Противодействие на престъпления свързани с МПС“ в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ на отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР Габрово, като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА М.И.М. *** сума в размер на 100 лева, представляваща разноски по делото /възнаграждение за юрисконсулт/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
17 Административно дело No 315/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.Г. ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 14.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 239/14.12.2018 Г. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи /ОД на МВР/ Габрово, ул. Орловска № 50 да заплати на Г.И.Г.,***, ЕГН ********** сумата 800.- /осемстотин/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /29.10.2018г./ до пълното изплащане на задължението. ОТХВЪРЛЯ ИСКА на Г.И.Г.,***, ЕГН ********** срещу Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи /ОД на МВР/ Габрово, ул. Орловска № 50 за сумата над 800.- /осемстотин/ лева до претендирания размер 1,000.- /хиляда/ лева, като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ ИСКА на Г.И.Г.,***, ЕГН ********** срещу Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи /ОД на МВР/ Габрово, ул. Орловска № 50 за заплащане на законна лихва, върху присъденото обезщетение, считано от датата на забавата /17.10.2018г./ до завеждане на исковата молба /29.10.2018г./, като недоказан. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи /ОД на МВР/ Габрово, ул. Орловска № 50 да заплати на Г.И.Г.,***, ЕГН ********** сумата 248.- /двеста четиридесет и осем/ лева деловодни разноски по настоящото производство.
18 Административно дело No 243/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 17.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 228 ОТ 17.12.2018 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на Община Севлиево, приета с Решение на Общински съвет Севлиево № 76 от 26.01.2016 г., направено с Протест на прокурор при Районна прокуратура Севлиево Даниела Йовчева, вх. № СДА-01-1398 от 27.08.2018 г. по описа на същия съд, като неоснователно. ОСЪЖДА Районна прокуратура Севлиево да заплати на Община Севлиево деловодни разноски на стойност 600.00 /шестстотин/ лв., съставляващи договорен и заплатен от същото юридическо лице адвокатски хонорар по повод процесуално представителство пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
19 Административно дело No 245/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПАВЛИН ЙОРДАНОВ - ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ТРЯВНА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ТРЯВНА Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 17.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 227 ОТ 17.12.2018 Г. ОТМЕНЯ Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна, приета с Решение № 4 по Протокол № 1 от заседание на Общински съвет Трявна, проведено на 26.01.2009 година. ОСЪЖДА Община Трявна да заплати на Районна прокуратура – Трявна сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в сила, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК.
20 Административно дело No 332/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Б.Н. НАЧАЛНИК НА РУП ПРИ ОД МВР - ГАБРОВО, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ТРЯВНА Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 17.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 242 ОТ 17.12.2018 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на С.Б.Н. *** против Заповед №18-0360-000060/04.10.2018 на Началник РУП при ОД на МВР Габрово, РУ Трявна, като неоснователно и недоказано. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
21 Административно дело No 218/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Н.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 18.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 232 ОТ 18.12.2018 Г. ОТМЕНЯ Заповед №1174 от 02.07.2018г. на Кмет на Община Габрово, с която на основание чл. 225а, ал. 1 във вр. с чл. 225, ал. 2 от от ЗУТ е наредено да бъде премахнат доброволно незаконен строеж: „Два броя подпорни стени /удължаване на подпорна стена №2 и нова подпорна стена, перпендикулярно в западния край на подпорна стена №3, изградени в ПИ04683.506.4 по КК на землище Балани, с Богданчовци, общ. Габрово“ от извършителя В.Н.И..*** да изплати на В.Н.И. *** с ЕГН**********, сумата от 910.00 /деветстотин и десет / лв., съставляваща направени от В.И. деловодни разноски по настоящия правен спор. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Р България по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните.
22 Административно дело No 321/2018 Закон за движението по пътищата УЕБЧЕФС ЕООД - ДРЯНОВО ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 18.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 240 ОТ 18.12.2018 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на „Уебчефс“ЕООД Дряново ЕИК203153715 против Заповед №264з-2064/19.10.2018 на Директор на ОД на МВР Габрово, като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА „Уебчефс“ЕООД Дряново ЕИК203153715 да заплати на Директор на ОД на МВР Габрово сума в размер на 100 лева, представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
23 Административно дело No 48/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ц.Х.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 19.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 221/19.12.2018 Г. ОТМЕНЯ Решение № 29 от 22.02.2018 година на Общински съвет – Габрово, с което е одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП на уличната регулация на улица с о.т. 9а-10а-11а-15а-15б-15-16-17-18 и улица с о.т. 14г-14д по плана на гр. Габрово, актуализация кв. Бичкиня, в частта относно УПИ ІІ-4560. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на Ц.Х.П. с ЕГН ********** сумата от 1010 /хиляда и десет/ лева, представляваща извършени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 313/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Д.М.Н. КОМАНДИР НА ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ 07 РУ КЪМ СДВР Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 19.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 237 от 30.11.2018 година. ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице рег. № 3382 з – 2087 от 2.10.2018 г., издадена от полицейски орган - командир на отделение при 7-мо Районно управление на СДВР, София, Васил Симеонов Стаменов, с която на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР е разпоредено задържането за срок до 24 часа на Д.М.Н., с ЕГН: **********,***, като немотивирана и незаконосъобразна. ОСЪЖДА Столична дирекция на МВР – София да заплати на Д.М.Н., ЕГН: **********,*** деловодни разноски, направени от него във връзка с разглеждането на делото пред настоящата съдебна инстанция, равняващи се на 610.00 /шестстотин и десет/ лв., от които 600.00 /шестстотин/ лв. договорен и заплатен адвокатски хонорар/ и 10.00 /десет/ лв. заплатена дължима държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
25 Административно дело No 335/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ "Н.П.- С." - Т. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 19.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 244 ОТ 19.12.2018 Г. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите към Министерство на икономиката гр. София да заплати на ЕТ“Н.П.-***, представляван от Н.П. сумата 300 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от датата на завеждане на Исковата молба в деловодството на АдмС Габрово - 26.11.2018г. до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите към Министерство на икономиката гр. София да заплати на ЕТ“Н.П.-***, представляван от Н.П. сумата 310 /триста и десет/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
26 Административно дело No 300/2018 Закон за семейни помощи за деца Г.Д.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 20.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 225/20.12.2018 Г. ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-ЕВ-Г/2609 от 12.07.2018 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Габрово, потвърдена с Решение № 07-РД-04-0689 от 01.10.2018 г. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" – гр.Габрово, като неправилна и незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на Дирекция "Социално подпомагане" – Габрово за издаване на нов, законосъобразен акт в срока по чл. 57, ал. 1 от АПК, считано от датата на получаване на съобщението, при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
27 КАНД No 197/2018 ЗАНН: РДГ М.Т.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 21.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 249 ОТ 21.12.2018 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №104 от 19.10.2018 година на Районен съд Севлиево, постановено по АНД №335 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
28 Административно дело No 24/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди РЕГЕНТ ПРОПЪРТИС ЕООД - ГАБРОВО ДНСК - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 27.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 234 от 27.12.2018 година. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на „*******“ ЕООД – гр. Габрово против Дирекция за национален и строителен контрол – гр. София за заплащане на 43 347.58 лева, представляващи обезщетение за претърпени имуществени вреди – пропуснати ползи за периода 22.01.2016 – 20.02.2017 година, 6 643.41 - законна лихва от началната дата на причиняване на вредите – 22.01.2016 година до деня на завеждане на исковата молба, както и законната лихва от деня на завеждане на иска до окончателното изплащане. ОСЪЖДА „*******“ ЕООД – гр. Габрово с ЕИК ******* да заплати на Дирекция за национален строителен контрол – София сумата от 1314 /хиляда триста и четиринадесет/ лева разноски по делото. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Дирекция за национален строителен контрол – София за заплащане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева.
29 Административно дело No 58/2018 КСО А.Х.Ш. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 27.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 236 от 27.12.2018 година. ОТМЕНЯ Решение № 3 от 12.02.2018 година на Директора на ТП на НОИ – Габрово и потвърденото с него Разпореждане № 50 от 07.12.2017 година на длъжностни лица по чл. 60, ал. 1 от КСО в ТП на НОИ – Габрово. ВРЪЩА преписката на длъжностни лица по чл. 60, ал. 1 от КСО в ТП на НОИ – Габрово за ново произнасяне по същество при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Габрово да заплати на А.Х.Ш. с ЕГН ********** *** сумата от 180 /сто и осемдесет/ лева разноски по делото.
30 Административно дело No 157/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ВАЛМИКС 2009 ЕООД - С. СЕННИК ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 27.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 241 от 27.12.2018 година. ОТХВЪРЛЯ оспорване на „******“ЕООД с. Сенник, общ. Севлиево, представляван от Управител против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2015 от ДФ Земеделие с изх. №02- 070- 2600/444/31.01.2018г. по повод Заявление за подпомагане с УИН 07/190615/39557 за кампания 2015г. ОСЪЖДА „******“ЕООД с. Сенник общ. Севлиево да заплати на Държавен фонд "Земеделие" гр.София, разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева.