О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

186

 

гр. Габрово, 15.03.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГАБРОВО в закрито съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря ………………… като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина адм. дело № 32 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 197 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Производството е образувано по жалба от К.М.И. *** против мълчалив отказ на Ректора на Технически университет – Габрово за възобновяване на производството по издаване на административен акт.

Жалбоподателят сочи, че на 19.05.2017 година бил атестиран за периода 01.2012 – 12.2016 година като преподавател /доцент/ в Технически университет – Габрово, като получил обща оценка „незадоволителна“. Оценката се формирала от 4 показателя, посочени в жалбата, а според Правилника за атестиране на академичния състав в ТУ – Габрово от 2016 година получаването дори на само една незадоволителна оценка, независимо по кой от показателите, води до отрицателна атестация. Жалбоподателят получил отрицателна оценка по показателя „Академична етика, участие в акредитация и кандидатстудентска кампания, трудова дисциплина“. Жалбоподателят сочи, че в края на м. декември 2018 година са открити нови обстоятелства и нови писмени доказателства от съществено значение за издаване на акта, които не са били известни на участващите в административното производство, и които са основание за възобновяване на същото съгласно чл. 99, т. 2 от АПК. На 21.12.2018 година жалбоподателят подал заявление до Ректора на ТУ – Габрово като оправомощен орган по определяне на комисия по атестиране с искане за възобновяване на производството по атестацията. Административният орган не се произнесъл в 14-дневен срок, считано до 04.01.2019 година, поради което в срока по чл. 149, ал. 2 от АПК се оспорва мълчаливият отказ с искане за отмяната му и задължаване на ответника в определен срок да се произнесе по искането.

В писмено становище, подадено чрез надлежно упълномощен процесуален представител – адвокат /л. 10-11; 12-13/, се твърди, че жалбата е неоснователна, описва се фактическа обстановка, по съществото на спора се оспорва твърдението за наличие на нови обстоятелства и нови писмени доказателства, както и спазването на срока за искане за възобновяване на производството. Прави се искане за отхвърляне на жалбата като неоснователна. Претендира се присъждане на направените по делото разноски.

Установените факти са следните:

Съгласно Атестационен лист от 20.03.2017 година /л. 45/, жалбоподателят К.И. е получил комплексна оценка „незадоволителна“, потвърдена при повторно разглеждане на атестационните документи, видно от Атестационен лист от 19.05.2017 година /л. 15/, по повод подадено от И. възражение /л. 44/.

Видно от Протокол № 3 от 14.03.2017 година /л. 178-179/ и Протокол № 5 от 16.05.2017 година /л. 180/ на Факултетния съвет /ФС/ на Факултет „Електротехника и електроника“ на ТУ – Габрово, ФС е приел резултатите от атестирането – първоначалните и след разглеждане възражението на К.И..

К.И. е подал до Ректора на ТУ – Габрово искане за възобновяване на производството по издаване на административен акт с рег. № К-03-1936 от 21.12.2018 година /л. 14/, като е посочил като фактическо основание на искането наличие на нови факти и обстоятелства, неотчетени при проведеното атестиране.

На 01.02.2019 година К.И. е подал жалба до Административен съд – Габрово с вх. № СДА-01-177 от 01.02.2019 година /л. 1-3/ против мълчалив отказ на Ректора на Технически университет – Габрово за възобновяване на производството по издаване на административен акт.

При така установените факти настоящият съдебен състав намира жалбата за основателна предвид следните съображения:

Съгласно чл. 16 от Закона за развитието на академичния състав в Република България лицата, заемащи академичните длъжности, подлежат на периодично атестиране не по-малко от един път на 5 години по ред, определен в Закона за висшето образование и правилниците на висшите училища и на научните организации.

Според чл. 57 от Закона за висшето образование, висшите училища оценяват приноса на всеки член на академичния състав в учебната, научноизследователската, художествено-творческата, административната и други дейности и атестират веднъж на 3 години нехабилитираните и веднъж на 5 години хабилитираните преподаватели /ал. 1/, като според ал. 2 оценяването и атестацията се извършват по предварително оповестени показатели и критерии, определени в правилниците на висшето училище, които задължително включват: 1. изпълнение на норматива за учебна заетост, приет от академичния съвет; 2. разработени нови семинарни и/или лабораторни упражнения, учебници и учебно-помощна литература; 3. научна /художествено-творческа/ продукция, участие в договори за научни изследвания и международно научно сътрудничество; 4. ръководство на дипломанти, докторанти и специализанти и 5. проучване на студентското мнение.

По делото е представено заверено копие от Правилник за атестиране на академичния състав в ТУ – Габрово, приет на заседание на Академичния съвет на 11.06.2013 година, изменен 03.02.2015 година /л. 148-173/.

Искането на К.И., отправено до Ректора на ТУ – Габрово, е във връзка с акт на Факултетния съвет, който е издаден в упражняване на предоставените му с чл. 26, ал. 8, т. 9 от Закона за висшето образование правомощия да обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав на факултета. Оспорването на жалбоподателя пък е насочено срещу акт на орган за управление на ТУ - Габрово, какъвто съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за висшето образование е ректорът на университета /на практика се оспорва законосъобразността на отказа /мълчалив/ на Ректора на ТУ – Габрово да отмени решението на Факултетния съвет, с което е приета оценка „незадоволителна“ на И. и да разпореди провеждане на нова атестационна процедура/. Според изричното правило на чл. 38 от Закона за висшето образование на обжалване по реда на АПК подлежат актовете на управителните органи на висшите училища, в това число актовете на ректорите на тези училища. Поради посоченото специално правило не е важно дали обжалваните актове са индивидуални административни актове по смисъла на АПК, а дали имат формалния белег на актове на органи за управление на висше училище. В този смисъл са мотивите на Определение № 60 от 1.11.2017 г. на ВКС по гр. д. № 42/2017 г., ГК, 5-чл. с-в, постановено в производство по чл. 135, ал. 4 от АПК, както и мотивите на Определение № 8235 от 04.07.2016 г. по адм. д. № 5057/2016 година на ВАС, VІІ отделение.

Уредбата относно възобновяването на производства по издаване на административни актове се съдържа в Глава седма на АПК, чл. 99-106.

Съгласно чл. 103, ал. 2 от АПК административният орган разглежда искането за възобновяване по реда на глава шеста АПК, като се произнася с мотивирано решение по аргумент от чл. 97, ал. 1 от АПК, приложим на основание чл. 103, ал. 2 от АПК.

В процесния случай искането до Ректора на ТУ – Габрово е депозирано на 21.12.2018 година. В двуседмичния срок по чл. 97, ал. 1 от АПК от получаване на преписката, изтекъл на 04.01.2019 година, Ректорът не се е произнесъл с мотивирано решение.

Мълчаливият отказ е създаден като правна фигура от теорията и практиката с цел реализиране правата на защита на заинтересованите страни. С оглед допустимостта на жалбата и при отказ на органа да се произнесе с нарочен акт, възниква право на жалба за заинтересованото лице срещу мълчалив отказ - предмет на съдебен контрол.

В случая правото на жалба срещу мълчаливия отказ е реализирано надлежно, като жалбата е подадена в едномесечния срок по чл. 149, ал. 2 от АПК, изтичащ на 04.02.2019 година.

При направено искане за възобновяване на производство по издаване на административен акт компетентният административен орган е длъжен да разгледа подаденото искане, извършвайки поредица от действия, регламентирани в разпоредбите на Глава шеста от АПК, в следствие на които да прецени допустимостта и основателността на искането и в зависимост от преценката да откаже да допусне възобновяване, който отказ съгласно чл. 103, ал. 3 от АПК може да се оспори по реда на Глава десета, Раздел четвърти от АПК, а при допустимост на производството, органът дължи произнасяне по същество, като е длъжен да разгледа посоченото от подателя на искането основание - наличието или не на посоченото основание обосновава основателност, респ. неоснователност на искането.

Изискването на чл. 97 от АПК органът да се произнесе с мотивирано решение не може да бъде преодоляно от съда, който да замести органа в мотивите му досежно фактите по спора, поради което в настоящото производство не могат да бъдат  обсъждани доводите касателно допустимостта и основателността на искането, наведени от ответната страна в писменото становище по жалбата /л. 10-11/.

В горния смисъл са мотивите на Определение № 9077 от 11.07.2017 г. на ВАС по адм. д. № 6938/2017 г., VII отд. И др.   

Изложеното по-горе налага отмяна на мълчаливия отказ на Ректора на ТУ - Габрово като незаконосъобразен и връщане на преписката на същия орган за изрично произнасяне по искането на К.И. с мотивирано писмено решение съгласно чл. 97, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 103, ал. 2 от АПК, в двуседмичен срок от получаване на препис от съдебния акт.

При този изход на спора съдът не дължи произнасяне относно разноските поради липса на искане от оспорващата страна за присъждането им.

 

Водим от горното и на основание чл. 200, ал. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Ректора на Технически университет – Габрово да се произнесе по писмено искане за възобновяване на производството по атестация на К.И. с рег. № К-03-1936 от 21.12.2018 година и ВРЪЩА преписката на Ректора на Технически университет – Габрово за изрично произнасяне с мотивирано решение по горепосоченото искане в двуседмичен срок от получаване на препис от настоящия съдебен акт.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България от страните, участващи в административното производство, в седемдневен срок от съобщаването му.

 

Препис от настоящото определение да се изпрати на жалбоподателя, на Факултетния съвет на Факултет „Електротехника и електроника“ на ТУ – Габрово и на Ректора на ТУ – Габрово.

 

 

     

     

                                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: