Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2019г. до 31.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 351/2018 ДОПК К.Х.Р. ДИРЕКТОР ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 1.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 19 от 01.03.2019 година. ОТМЕНЯ Решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 233 от 20.11.2018 г. на Директора на ТД на НАП Велико Търново в частта му, с която се оставя без уважение жалба вх. № 20928 от 7.11.2018 г. по описа на същата Дирекция, подадена от К.Х.Р. ***, ЕГН: **********, против Разпореждане № С180007-137-0009831 от 7.09.2018 г. на публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Велико Търново, ИРМ, с което ИД № 7050000109/2005 г. срещу същия длъжник не се прекратява поради изтекла погасителна давност събирането на вземане за ДОО по Данъчна декларация, № 070020915372305 от 1.04.2010 г. за периода 1.01.2009 г. – 31.12.2009 г., на стойност 1194.84 лв., от които главница – 561.60 лв. и лихва – 630.24 лв., в едно със същото Разпореждане в тази му част. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на К.Х.Р. ***, ЕГН: ********** против същото Решение /относно задължения по ДОО за периодите 1.01.2010 г. – 31.12.2010 г. и 1.01.2011 г. – 31.12.2011 г./ в останалата й част. ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция по приходите - Велико Търново да изплати на К.Х.Р. ***, ЕГН: ********** сумата от 324.00 /триста двадесет и четири/ лв. деловодни разноски – заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА К.Х.Р. ***, ЕГН: ********** да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново сумата от 180.00 лв. деловодни разноски – юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила на 1.3.2019г.
2 Административно дело No 44/2019 Закон за социално подпомагане Й.С.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО,
ДИРЕКТОР ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 1.3.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №162/01.03.2019 Г ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 44 по описа за 2019 година на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд – Габрово жалба на Й.С.Й. ***, в която е посочено, че е против Решение/становище с изх. № ОСД-02-01-33#1 от 31.01.2019 година на Кмета на Община Габрово и Решение/становище с изх. № 43 от 08.02.2019 година на Директор ЗСУ при Община Габрово. Определението не подлежи на обжалване
3 Административно дело No 212/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 5.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 27 ОТ 05.03.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от И.Й.Г. *** против ГД“Изпълнение на наказанията“ при МП гр. София, с който се претендира присъждане на обезщетение за претърпени от Г. неимуществени вреди в размер на 3 000 лева, в резултат от незаконосъобразни действия/бездействия на посочения административен орган- ответник по делото, която сума да бъде присъдена ведно със законната лихва от датата на депозиране на Исковата молба в съда, до окончателното й изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
4 Административно дело No 54/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАДЕЖДА - 1925" С. ТУРКИНЧА КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 5.3.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 164 ОТ 05.03.2019 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № СДА-01-317 от 26.02.2019 г., подадена от Народно читалище „Надежда-1925“, с. Туркинча, общ. Дряново чрез председателя М.П.П., против Заповед № 76 от 19.02.2019 г. на кмета на Община Дряново, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 54 по описа за 2019 година на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила на 27.3.2019г.
5 Административно дело No 55/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ДРЯНОВСКА ПРОБУДА - 2008" ДРЯНОВО КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 5.3.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 165/05.03.2019 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № СДА-01-327 от 28.02.2019г. от Народно читалище „Дряновска пробуда- 2008“, гр. Дряново, общ. Дряново чрез председател Йордан Пенчев Мъзев, против Заповед №76 от 19.02.2019 г. на Кмет на Община Дряново, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело №55 по описа за 2019 година на Административен съд Габрово. Определението подлежи на обжалване в 7 -дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила на 16.3.2019г.
6 Административно дело No 346/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.М.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 23 от 06.03.2019 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на Р.М.Г. ***, с ЕГН: **********, сумата от 250.00 /двеста и петдесет/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразно издадено и частично отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 17-0341-000793 от 3.10.2017 г. издадено от Началник Сектор към ОД на МВР – Габрово, РУ – Севлиево, против ищеца, в едно с с лихвата за забава върху тази сума от 4.12.2018 г. /завеждане на иска/ до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на Р.М.Г. ***, с ЕГН: **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв. направени по настоящото дело разноски, съставляващи 300.00 лв. заплатен адвокатски хонорар и 10.00 лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
В законна сила на 26.3.2019г.
7 Административно дело No 18/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.В.В. ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 6.3.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №168/06.03.2019 Г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба от Г.В.В.,***, срещу Висш съдебен съвет с претенция за заплащане на неимуществени вреди в размер на 7800 лева ведно със законна лихва от датата на исковата молба и мораторна лихва в размер на 4360 лева от датата на увреждането – 08.02.2017 година, до окончателното изплащане на сумите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 18/2019 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до ищеца, което съобщение да се извърши чрез връчване на препис от настоящото определение.
8 Административно дело No 330/2018 Закон за семейни помощи за деца С.Г.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 7.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 36 ОТ 07.03.2019 Г. ОТМЕНЯ Заповед № 0702-РД01-0112 от 31.10.2018 г., издадена от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" Севлиево, като неправилна и незаконосъобразна. ОСЪЖДА Дирекция "Социално подпомагане" Севлиево при Агенция за социално подпомагане, София да заплати на жалбоподателката С.Г.С. сума в размер на 310 лева, представляващи деловодни разноски, направени от страната по повод разглеждането на настоящото дело, от които 10. 00 /десет/ лв. заплатена държавна такса и 300. 00 /триста/ лв. договорен и заплатен адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщението, че е изготвено.
9 Административно дело No 350/2018 Други дела по ЗОС и ЗДС С.Г.Д.,
В.Г.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 7.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 30/07.03.2019 Г. ОСЪЖДА Кмета на Община Габрово в четиримесечен срок от влизане на настоящото решение в сила, да изпълни задълженията произтичащи пряко от чл. 11 от Закона за общинска собственост, като извърши необходимите ремонтно-възстановителни работи по укрепване на устоите и попълване на дупките в настилката на мостово съоръжение свързващо имот с идентификатор 14218.542.17 с второстепенна улица с идентификатор 14218.542.15 по КК и КР на Габрово. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на С.Г.Д. с ЕГН ********** и В.Г.Д. с ЕГН ********** ***, общо сумата 1,260.- /хиляда двеста и шестдесет/ лева деловодни разноски, сторени в производството пред Административен съд - Габрово. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд на Република България.
10 Административно дело No 295/2018 ДОПК СОКОЛ АД - ГАБРОВО ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 8.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 24 от 8.03.2019 година. ОТМЕНЯ по жалба на „Сокол“ АД, гр. Габрово, с ЕИК: 107000678 вх. № СДА-01-1677 от 10.10.2018 г. по описа на същия съд, като незаконосъобразни: 1. Решение № 197 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254130 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация; 2. Решение № 200 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254136 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация; 3. Решение № 201 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254139 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 4. Решение № 202 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254142 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 5. Решение № 203 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254144 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 6. Решение № 204 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254149 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 7. Решение № 205 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254154 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 8. Решение № 206 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254158 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 9. Решение № 207 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254165 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 10. Решение № 208 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254172 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 11. Решение № 209 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254180 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 12. Решение № 210 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254184 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 13. Решение № 211 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254187 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата ад 2. Решение № 200 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254136 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация; 3. Решение № 201 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254139 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 4. Решение № 202 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254142 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 5. Решение № 203 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254144 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 6. Решение № 204 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254149 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 7. Решение № 205 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254154 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 8. Решение № 206 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254158 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 9. Решение № 207 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254165 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 10. Решение № 208 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254172 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 11. Решение № 209 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254180 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 12. Решение № 210 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254184 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация 13. Решение № 211 от 17.09.2018 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново и потвърденото с него Разпореждане за разпределение изх. № С 18007-125-0254187 от 22.08.2018 г. на старши публичен изпълнител при същата администрация. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на публичен изпълнител при ТД на НАП – Велико Търново за предприемане на действия съобразно мотивите, съдържащи се в настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция по приходите - Велико Търново да изплати на „Сокол“ АД, гр. Габрово, с ЕИК: 107000678, сумата от 1540.00 /хиляда петстотин и четиридесет/ лв., от които 650.00 /шестстотин и петдесет/ лв. заплатена държавна такса и 890.00 /осемстотин и деветдесет/ лв. договорено и изплатено адвокатско възнаграждение Препис от решението да се връчи на страните в едно със съобщенията за изготвянето му. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 268, ал. 2 от ДОПК.
В законна сила на 8.3.2019г.
11 КАНД No 15/2019 ЗАНН: РДГ Е.Й.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 11.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 41/11.03.2019 Г. ОТМЕНЯ Решение №1/02.01.2019г. по НАХД№198 по описа на ДрРС за 2018г., като неправилно и незаконосъобразно, вместо което ПОСТАНОВИ : ОТМЕНЯ Наказателно постановление №574/17.04.2018г. на Директор на РДГ В. Търново, с което за нарушение на чл. 257, ал. 2 от ЗГ във вр. с чл. 24, ал. 1 от Наредба №8/05.08.2011г. на осн. чл. 275, ал. 1, т. 2 от ЗГ на Е.Й.Б. е наложена глоба в размер на 1000 лева. Решението не подлежи на обжалване.
12 КАНД No 13/2019 ЗАНН: ИААА М.Г.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО
Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 12.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 13/12.03.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 536 от 28.11.2018 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 873 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
13 Административно дело No 28/2019 КСО Г.Н.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 14.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 39 от 14.03.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Н.Р. *** против Решение № 3 от 18.01.2019 година на Директора на ТП на НОИ – Габрово, с което е потвърдено Разпореждане № ********** от 06.12.2018 година на Ръководител „ПО” при ТП на НОИ – Габрово.
14 Административно дело No 355/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Ц.П. АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - МРРБ - СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 26 от 15.03.2019 година. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“ - София да заплати на П.Ц.П. ***, с ЕГН: **********, сумата от 800.00 /осемстотин/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразно издадено и частично отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 5127 от 28.05.2018 г. издадено от Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“, Агенция „Пътна инфраструктура“ - София, против ищеца, в едно с лихвата за забава върху тази сума от 26.11.2018 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“ - София да заплати на П.Ц.П. ***, с ЕГН: **********, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лв. направени по настоящото дело разноски, съставляващи адвокатски хонорар и заплатена държавна такса.
15 Административно дело No 15/2019 Закон за защита на потребителите Й.С.С. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 25 от 15.03.2019 година. ОТМЕНЯ Заповед № 906 от 15.11.2018 г., издадена от председателя на Комисията на защита на потребителите /КЗП/, с която на основание чл. 68в, чл. 68г, ал. 4, във вр. с чл. 68д, ал. 1, предл. първо от Закона за защита на потребителите, чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 8, ал. 1, и ал. 2, т. 9 от Устройствен правилник на КЗП на Й.С.С. *** с ЕГН: ********** се забранява при упражняване на дейността й да използва нелоялна заблуждаваща търговска практика. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, София, да заплати на Й.С.С. *** с ЕГН: **********, деловодни разноски на стойност 260.00 /двеста и шейсет/ лв., направени от нея по повод разглеждането на настоящото дело и съставляващи 10.00 /десет/ лв. заплатена държавна такса и 250.00 /двеста и петдесет/ лв. договорен и заплатен адвокатски хонорар.
16 Административно дело No 32/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.М.И. РЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО - РАЙЧО ИЛАРИОНОВ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 15.3.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №186/15.03.2019 Г. ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Ректора на Технически университет – Габрово да се произнесе по писмено искане за възобновяване на производството по атестация на К.И. с рег. № К-03-1936 от 21.12.2018 година и ВРЪЩА преписката на Ректора на Технически университет – Габрово за изрично произнасяне с мотивирано решение по горепосоченото искане в двуседмичен срок от получаване на препис от настоящия съдебен акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България от страните, участващи в административното производство, в седемдневен срок от съобщаването му. Препис от настоящото определение да се изпрати на жалбоподателя, на Факултетния съвет на Факултет „Електротехника и електроника“ на ТУ – Габрово и на Ректора на ТУ – Габрово.
17 КАНД No 24/2019 ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 15.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 44 от 15.03.2019 г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88/7.12.2018г. на Районен съд – Елена, постановено по АНД № 166 по описа за 2018 година на същия съд. Решението е окончателно.
18 Административно дело No 63/2019 ДОПК М.П.П. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 18.3.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 192/18.03.2019 Г. ПРИСЪЕДИНЯВА Адм.Д. №63/2019год. по описа на ГАС към Административно дело №60/2019год. на ГАС за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение по тях ПРЕКРАТЯВА производството по АДМ.Д.№63/2019г. по описа на Административен съд Габрово на осн. чл. 213 ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила на 18.3.2019г.
19 КАНД No 25/2019 ЗАНН: Общини М.П.В. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 18.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 45/18.03.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6 от 24.01.2019 година на Районен съд – Севлиево, постановено по АНД № 445 по описа за 2018 година.
20 Административно дело No 336/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави МИЛЧО ГЕНЖОВ - ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДРЯНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 20.3.2019г.
Протоколно определение от 20.03.2019 година. ПРЕКРАТЯВА на осн. чл. 159, т.3 и т.4 производството по адм. дело №336/2018 година по описа на АС- Габрово. ОСЪЖДА Общински съвет- Дряново да заплати в полза на Окръжна прокуратура- Габрово сторените в настоящето производство разноски в размер на 40.00 /четиридесет/ лева. на осн. чл. 143, ал.2 от АПК. Препис от определението да се изпрати на ответника- председател на Общински съвет- Дряново. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.
21 Административно дело No 337/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ТРЯВНА Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 20.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 31 от 20.03.2019 година. ОТМЕНЯ чл. 34, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Трявна, приета с Решение на Общински съвет /ОбС/ Трявна № 120 по Протокол № 10 от заседание на същия колективен орган на местно самоуправление, проведено на 29.09.2008 г., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Трявна да заплати на Окръжна прокуратура Габрово деловодни разноски на стойност 20.00 /двадесет/ лв., заплатени от последната за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
22 КАНД No 11/2019 ЗАНН: РДГ В.С.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 20.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 39 от 20.03.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 560 от 5.12.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 1067 от 2018 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е изменено Наказателно постановление № 1810500097/9.08.2018 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, с което на В.С.С. *** с ЕГН: **********, на основание чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазването на дивеча е наложена административна санкция – глоба в размер на 200.00 /двеста/ лв., като съдът е намалил същата на 50.00 /петдесет/ лв. и е потвърдил същото наказателно постановление в останалата му част, с която на основание чл. 94, ал. 1 от същия закон на лицето е наложено лишаване от право на ловуване за срок от три години и на основание чл. 95, ал. 5 от същия нормативен акт е разпоредено отнемане в полза на държавата на вещта, средство на нарушението – ловно оръжие „Браунинг МКЗ“ кал. 30-06 с № 311ZR08699, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
23 Административно дело No 29/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.К.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 21.3.2019г.
РЕШЕНИе № 33 от 21.03.2019 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на П.К.К. ***, ЕГН: **********, сумата от 300.00 /триста/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт наказателно постановление № 533 от 23.02.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, в едно с лихвата за забава върху тази сума от 29.01.2019 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на П.К.К. ***, ЕГН: **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв., съставляваща направени по настоящото дело разноски – 300.00 /триста/ лв. адвокатски хонорар и 10.00 /десет/ лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
24 Административно дело No 47/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 21.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 44 от 21.03.2019 г. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи /ОД на МВР/ Габрово, ул. Орловска № 50 да заплати на М.С.К. ЕГН **********,*** сумата 75.- /седемдесет и пет/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /20.02.2019г./ до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи /ОД на МВР/ Габрово, ул. Орловска № 50 да заплати на М.С.К. ЕГН **********,*** сумата 310.- /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
25 Административно дело No 360/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Д.Х. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР - ПЛАМЕН ПЕНКОВ ПРИ РУ НА МВР - СЕВЛИЕВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 22.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 45/22.03.2019 Г. ИЗМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ЗППАМ/ № 18-0341-000347 от 14.12.2018г. издадена от полицейски инспектор П.Г.П.при ОД на МВР – Габрово - РУ Севлиево, като намалява срока на прекратяване на регистрацията на посоченото ППС от дванадесет на шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
26 Административно дело No 35/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Л.Т. ОД НА МВР ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 22.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 35 от 22.03.2019 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на Б.Л.Т. ***, ЕГН: **********, сумата от 400.00 /четиристотин/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразен издаден и отменен като такова с влязъл в сила съдебен акт електронен фиш серия К № 2309132, в едно с лихвата за забава върху тази сума от 4.02.2019 г. до окончателното изплащане на главницата. ОТХВЪРЛЯ ИСКА в останалата му част от 400.00 лв. до 800.00 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на Б.Л.Т. ***, ЕГН: **********, сумата от 185.00 /сто осемдесет и пет/ лв., съставляваща направени по настоящото дело разноски – 175.00 /сто седемдесет и пет/ лв. адвокатски хонорар и 10.00 /десет/ лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
27 Административно дело No 45/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Л.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 25.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 34 от 25.03.2019 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на Б.Л.Т. ***, ЕГН: **********, сумата от 200.00 /двеста/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от неправомерно поведение /бездействие/ на служител при ответника, в едно с лихвата за забава върху тази сума от 15.02.2019 г. /датата на завеждане на иска/ до окончателното изплащане на главницата. ОТХВЪРЛЯ ИСКА в останалата му част от 200.00 лв. до 1000.00 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на Б.Л.Т. ***, ЕГН: **********, сумата от 80.00 /осемдесет/ лв., съставляваща съразмерни на уважената част от иска направени по настоящото дело разноски – 70.00 /седемдесет/ лв. адвокатски хонорар и 10.00 /десет/ лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
28 КАНД No 17/2019 ЗАНН: КЗП СИАС ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 25.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 42 ОТ 25.03.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №85 от 12.10.2018г. по НАХД№92 по описа на Свищовски районен съд за 2018г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
29 Административно дело No 296/2018 КСО М.С.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 26.3.2019г.
ПРЕКРАТЕНО В О.С.З. НА 26.03.2019 Г. ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. Дело № 296/2018 г. на основание чл. 159, т. 3 от АПК, поради оттегляне на оспорения административен акт.
30 Административно дело No 31/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.Д.И. НАЧАЛНИК РДНСК - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - ГР. РУСЕ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 26.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 37 ОТ 26.03.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване на Ц.Д.И. *** и на Гл. архитект на Община Севлиево- арх. Ц. Йорданова Василева от гр. Севлиево против Заповед №ДК-10-СЦР-2/21.01.2019г. на Началник РДНСК СЦР, с която е отменено издаденото от Главен архитект на община Севлиево Разрешение за строеж №114/29.08.20018г., ведно с одобреното към него Конструктивно становище. ОСЪЖДА Ц.Д.И. *** и на Гл. архитект на Община Севлиево- арх. Ц. Йорданова Василева от гр. Севлиево, да заплатят солидарно на Началник РДНСК СЦР Русе сума в размер на 100 (сто) лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
31 КАНД No 21/2019 ЗАНН: КЗП БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А., КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 27.3.2019г.
РЕШЕНИЕ № 43 ОТ 27.03.2019 Г. ОТМЕНЯ Решение №586/31.12.2018г. по НАХД№1375 по описа на Габровски районен съд за 2018г., вместо което ПОСТАНОВИ ИЗМЕНЯ НП №2018-0044579/24.08.2018г. на Директор на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към КЗП против „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България" - Клон на чуждестранен търговец” гр. София Председател на КРС да бъде изменено в частта досежно размера на наложената санкция, като намалява размера й от 5000 лева на 1000 лева на осн. чл. 210а от ЗЗП. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
32 Административно дело No 21/2019 Закон за местните данъци и такси А.Й.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 28.3.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 209 ОТ 28.03.2019 ГОДИНА На основание чл. 159, т.1 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Й.Б., ЕГН **********, с адрес ***, против Решение № АПИО 01-01-50-1 от 04.01.2019 година на Кмет на Община Габрово. с което решение е оставена без уважение жалбата му срещу Писмо Изх. № МДТ 01-793 от 25.06.2018 година на Директор на Дирекция Местни данъци и такси при Община Габрово, изготвено от Данил Бешев – старши експерт в Д“МДТ“ при Община Габрово, с което е отказано отписването и закриването на данъчните партиди на жалбоподателя по отношение декларирана с Декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ ДК54001181 от 02.03.2017 г. собственост на лек автомобил марка Мазда 323, рег. № ЕВ 3110 АА и с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ ДК54001182 от 02.03.2017 г. собственост на лек автомобил марка Опел, модел Астра, рег. № ЕВ 9787 АК, придобити по наследство от Стилияна Цветанова Бошнакова - негова майка, починала на 20.09.2012 година, поради извършен отказ от наследство, като недопустима за разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 21/2019 г.по описа на АС-Габрово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба от страните в 7-дневен срок от съобщението.
33 Административно дело No 338/2017 Закон за държавния служител А.С.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ -СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 29.3.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 46/29.03.2019 Г. ОТМЕНЯ дадения ход по същество в съдебно заседание на 25.03.2019 година. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Г. *** против Заповед № ОСОС-68 от 20.10.2017 година на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните – София, с която служебното правоотношение на Г. е прекратено на основание чл. 107, ал. 1, т. 3 от Закона за държавния служител. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 338/2017 година по описа на Административен съд – Габрово. ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните – София да заплати на А.С.Г. *** с ЕГН ********** сумата от 460 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.