О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 276

гр. Габрово, 23.04.2019 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ГАБРОВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ............. колегия в закрито разпоредително заседание на двадесет и трети април ...... през две хиляди и деветнадесета година  в състав :                

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИН КОСЕВ

 

при секретаря  ................. и в присъствието на прокурора ................ като разгледа докладваното от съдията КОСЕВ АДМ.Д. №19 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

Депозирана е Молба от И.И.Й. вх. №СДА-01-106/18.01.2019г., имаща характер на Жалба, като същият единствено е съобщил устно името и адреса си в деловодството на АС Габрово, подавайки същата.

В Разпореждане на съда е констатирана нередовност по така подадената жалба, а именно че към Жалбата няма приложен документ, удостоверяващ факта, че е платена ДТ в размер на 10 лева, предвид на което и на осн. чл. 158, ал. 1 от АПК на оспорващия е указано, че в 7- дневен срок от съобщението следва да внесе 10 лева ДТ по сметка на АС Габрово, като същевременно в посочения срок представи по делото документ, свидетелстващ направеното плащане.

Указано е също, че жалбоподателя И.Й. трябва в указания по- горе срок да посочи своите имена, ЕГН и адрес, както и надлежния ответник. В същият срок следва да конкретизира исканията си до съда, както и кой незаконосъобразен акт, действие или бездействие оспорва. В какво се състои неправилността или незаконосъбразността на оспорения акт, дествие или бездействие, както и представи доказателства в подкрепа на твърденията си.

Разпореждане №63/22.01.2019г. с което са установени нередовностите по представената жалба е връчено на дъщерята на И.Й. К. И. И. на 26.02.2019г., след което е внесена определената ДТ по делото, като уверение на това е представен документ, свидетелстващ направеното плащане.

С Разпореждане №160/28.02.2019г. на жалбоподателя отново е указано, че следва да отстрани и останалите констатирани нередовности по жалбата, посочени с Разпореждане №63/22.01.2019г., като неотстраняването им е пречка за разглеждане на така представената жалба. Към момента, въпреки поставено Уведомление на входната врата на къщата на адреса, посочен от жалбоподателя, след като е правен многократно опит да се открие, същият не е открит, несе е явил в АС Габрово за връчване на напомнителното му Разпореждане №160/28.02.2019г. с указания, че следва да отстрани всички изтъкнати от съда нередовности по представената Жалба, същите все още не са изправени в указания срок, като към настоящия момент ищецът не е сторил това вменено му задължение с Разпореждане №63/22.01.2019г.. 

Предвид изложеното по- горе и на осн. чл. 158, ал. 3 от АПК Жалбата на И.И.Й. *** следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

С оглед изложеното по- горе съдът

ОПРЕДЕЛИ :

ПРЕКРАТЯВА производството по АДМ.Д.№19/2019г. по описа на Административен съд Габрово на осн. чл. 158, ал. 3 от АПК.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7- дневен срок от съобщението.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : ........................