Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2019г. до 30.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 302/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 2.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 40 от 02.04.2019 г. ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от К.А.В., понастоящем в Затвора гр. Ловеч против ГД“Изпълнение на наказанията“ при МП гр. София, с който се претендира присъждане на обезщетение за претърпени от В. неимуществени вреди в размер на 30 000 лева, в резултат от незаконосъобразни действия/бездействия на посочения административен орган- ответник по делото, която сума да бъде присъдена ведно със законната лихва от датата на депозиране на Исковата молба в съда, до окончателното й изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника ГД“Изпълнение на наказанията“ при МП гр. София за присъждане на разноски по делото, като неоснователно РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
2 Административно дело No 58/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Н.Х. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР В СЕКТОР ОП РУ СЕВЛИЕВО КЪМ ОД НА МВР ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 3.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 53/03.04.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на Х.Н.Х. *** против Заповед №19-0431-000021/11.02.2019 на Мл. автоконтрольор в сектор ОП при ОД на МВР Габрово, РУ Севлиево, като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА Х.Н.Х. *** сума в размер на 100 лева, представляваща разноски по делото- възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
В законна сила на 24.4.2019г.
3 Административно дело No 309/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ШУМДИТ ЕООД - ГАБРОВО ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 4.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 38 от 04.04.2019 година. ОТМЕНЯ Заповед № 0898 от 27.09.2018 година на Заместник-кмет на Община Севлиево. ОСЪЖДА Община Севлиево да заплати на „*****“ ЕООД – гр. Габрово с ЕИК ******* сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща направени по делото разноски.
4 Административно дело No 41/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Х.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД МВР ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 4.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 54/04.04.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на М.Х.В. *** против Заповед №18-0982-000100/06.03.2018 на Началник Сектор ПП при ОД на МВР Габрово, като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА М.Х.В. *** сума в размер на 100 лева, представляваща разноски по делото- възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
5 Административно дело No 43/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.В.М. ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 5.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 47 от 05.04.2019 година. ОСЪЖДА ОД на МВР гр.Габрово, с адрес гр.Габрово, ул.“Орловска“ № 50, да заплати на М.В. М., ЕГН **********, с адрес ***.Търново, дом № 83, сумата 300.00 /триста/ лева - обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от 06.02.2019 година – датата на влизане в сила на Решение № 4 от 11.01.2019 г., постановено по АНД № 212/2019 г. на Районен съд - Дряново, до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА ОД на МВР гр.Габрово, с адрес гр.Габрово, ул.“Орловска“ № 50, да заплати на М.В. М., ЕГН **********, с адрес ***.Търново, дом № 83, сумата 310.00 /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство.
В законна сила на 24.4.2019г.
6 КАНД No 16/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Б.И. РУ ПОЛИЦИЯ -ГР.ТРЯВНА Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 5.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 47 от 5.04.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55 от 21.01.2019 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 178 по описа за 2018 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
7 КАНД No 22/2019 ЗАНН: ДИТ АРТОН ООД - ГАБРОВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 5.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 49 от 5.04.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6 от 15.01.2019 г. на Районен съд – Габрово, постановено по НАХД № 1294 по описа на същия съд за 2018 година, с което е потвърдено НП № 07-001008 от 27.09.2018 година , с което НП на дружеството жалбоподател за извършено нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.415, ал.1 от същия нормативен акт, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 500 лева. . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
8 КАНД No 27/2019 ЗАНН: НАП ТИЯН-ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЕООД ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 5.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 46 от 5.04.2019 година. ОТМЕНЯ Решение № 52 от 03.12.2018 година, постановено по АНД № 163/2018 година на Районен съд – гр.Дряново, като вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 320235-F360760 от 21.02.2018 година на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – гр. Велико Търново/ТД на НАП/, с което за нарушение по чл.39, ал. 1 от Наредба Н 18/13.12.2006 година на МФ, във връзка с чл.118 от ЗДДС и чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС, на основание чл.185, ал.2, във вр. с чл.185, ал.1 от ЗДДС, на „Тиян – Янко Александров“ ЕООД, ЕИК 103221033, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 700 /седемстотин/ лева, като неправилно и незаконосъобразно.
9 Административно дело No 114/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 8.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 55/08.04.2019 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима исковата молба И.Й.Г. с ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода, изтърпяващ наказанието си в затвора в Плевен, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София, към Министерството на правосъдието на Република България в частта й относно обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 2500 лева плюс лихва за забава и пропуснати ползи за периода от 13.10.2010 г. до 28.01.2016 г., представляващи извършени разходи от родителите на ищеца. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима исковата молба И.Й.Г. с ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода, изтърпяващ наказанието си в затвора в Плевен, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София, към Министерството на правосъдието на Република България в частта й относно обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода от 27.05.2015 г. до 28.01.2016г. Прекратява съдебното производство по АД № 114 по описа на Административен съд – Габрово за 2018г. Плевен в тези му части. Решението в частта с характер на определение подлежи на обжалване пред Върховен административен съд –София в 7-дневен срок от получаване на съобщението. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна исковата молба на И.Й.Г. с ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода, изтърпяващ наказанието си в затвора в Плевен, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София, към Министерството на правосъдието на Република България в частта й относно искането за присъждане на обезщетение в размер на 5 000 лева за понесени от ищеца неимуществени вреди в периода 13.10.2010г. до 26.05.2015 г. ведно с лихвата за забава и пропуснати ползи, изразяващи се в психически тормоз и лишаване от възможност за свиждане с родителите, което е довело до разболяване от инсулинозависим диабет, причинени от действия на ответника – настаняване за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода” в Затвора Ловеч, вместо в Затвора Плевен. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд на Република България.
10 Административно дело No 353/2018 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.А.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 8.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 43 от 08.04.2019 година. ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от Г.А.П. *** против ГД“Изпълнение на наказанията“ при МП гр. София, с който се претендира присъждане на обезщетение за претърпени от Г.П. неимуществени вреди в размер на 40 000 лева, в резултат от незаконосъобразни действия/бездействия на посочения административен орган- ответник по делото ГДИН София, която сума да бъде присъдена ведно със законната лихва от датата на депозиране на Исковата молба в съда, до окончателното й изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ искането на Г.А.П. *** за присъждане на сума в размер на 16000 лева, представляваща мораторна лихва за забава от 23.12.2014г. до окончателното изплащане на сумата.. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника ГД“Изпълнение на наказанията“ при МП гр. София за присъждане на разноски по делото, като неоснователно
11 КАНД No 26/2019 ЗАНН: Агенция „Митници” ТМУ - МИТНИЦА СВИЩОВ Т.П.М. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 8.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 52 от 08.04.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №9/29.01.2019г. по НАХД№381 по описа на Севлиевски районен съд за 2018г., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
12 Административно дело No 206/2018 КСО Г.Н.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 10.4.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 242/10.04.2019Г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 206 по описа на Административен съд – Габрово за 2018г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от настоящото да се изпрати на страните. РЕШ. ПОР. № 127/24.04.2019 г., ТОМ 2/2019 г., СТР. 59
В законна сила на 26.4.2019г.
13 Административно дело No 358/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р ТОТА ВЕНКОВА АД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР НА РЗОК ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 10.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 48 от 10.04.2019 година. ОТМЕНЯ по жалба на МБАЛ "******" АД Габрово, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул. "*******" № 1, с ЕИК *******, представлявана от д-р Н.С.- Управител, Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание 68 от 10.12.2018 г. на Директора на Районната здравноосигурителна каса - Габрово за възстановяване на суми, в частта и досежно получена без правно основание сума в размер на 900 лева по отношение на ИЗ 7398, по КП 025, с пациент Г. С. М.. ОСЪЖДА РЗОК - гр.Габрово, с адрес гр.Габрово, ул. "Отец Паисий" № 25 да заплати на МБАЛ "******" АД Габрово, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул. "*******" № 1, с ЕИК *******, представлявана от д-р Н.С.- Управител направените по делото разноски в размер на 510.00 /петстотин и десет/ лева.
14 Административно дело No 341/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 11.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 42 от 11.04.2019 г. ОТМЕНЯ чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 38, ал. 1, чл. 38, ал. 2 в частта на думата „български“ и чл. 44, ал. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет – Севлиево с Решение № 185 от 31.10.2012 година. ОСЪЖДА Община Севлиево да заплати на Окръжна прокуратура – Габрово сумата от 40 /четиридесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в сила, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК.
15 Административно дело No 207/2018 КСО С.А.Ю. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 12.4.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 245 ОТ 12.04.2019 ГОДИНА на основание чл.231, ал.1 от ГПК, във вр. дс чл.144 от АПК, Прекратява производството по административно дело № 207/ 2018 година, по описа на Административен съд Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ – София, в седмо дневен срок от съобщението до страните, чрез Административен съд – Габрово, по реда на Глава Тринадесета от АПК. Препис от определението да се изпрати на страните. РЕШ. ПОР. № 130/24.04.2019 г., ТОМ 2/2019 г., СТР. 66
16 Административно дело No 48/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ДАНИЕЛ СТАНЕВ ЕООД - ГАБРОВО КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 12.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 51 от 12.04.2019 г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на „Д.С.“*** против Отказ, обективиран в Писмо №АУ-01-08-2#1/13.02.2019г. на Кмет на Община Габрово, като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА „Д.С.“*** ЕИК107052869, представляван от Управител Д.С. *** сума в размер на 100 лева, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
17 КАНД No 18/2019 ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - СОФИЯ Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 12.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 51 от 12.04.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 89 от 7.12.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 192 от 2018 г. по описа на Районен съд Елена, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 132 от 23.08.2018 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, с което на „*********“ ЕАД, София, с ЕИК: *******, е наложена имуществена санкция в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лв. за нарушение на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения, във вр. с чл. 335 от същия закон, като мотивирано и законосъобразно.
18 КАНД No 19/2019 ЗАНН: РДГ К.З.З. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 12.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 48 от 12.04.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 594 от 20.12.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 1118 от 2018 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1810500096/9.08.2018 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, с което на К.З.З. *** с ЕГН: **********, на основание чл. 83н от Закона за лова и опазването на дивеча е наложена административна санкция – глоба в размер на 100.00 /сто/ лв., като мотивирано и законосъобразно
19 КАНД No 23/2019 ЗАНН: РДГ Ц.И.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 12.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 50 от 12.04.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 584 от 27.12.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 1233 от 2018 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1810500211/19.09.2018 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, с което на Ц.И.С. *** с ЕГН: **********, на основание чл. 85 от Закона за лова и опазването на дивеча за нарушение на същата нормативна разпоредба е наложена административна санкция – глоба в размер на 200.00 /двеста/ лв.; на основание чл. 94, ал. 1 от същия закон на лицето е наложено лишаване от право на ловуване за срок от три години и на основание чл. 95, ал. 1 от същия нормативен акт е разпоредено отнемане в полза на държавата на гладкоцевна пушка надцевка, марка *******, калибър 12, като мотивирано и законосъобразно.
20 Частно административно дело No 82/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БУЛКАРТО ЕООД - ГАБРОВО СТАРШИ ИНСПЕКТОР - НАЧАЛНИК ГРУПА "ПППЛ" В СЕКТОР СПКП НА ОТДЕЛ "КП" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 16.4.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №255/16.04.2019 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Булкарто“ ЕООД – гр. Габрово против допуснатото предварително изпълнение на Разпореждане с рег. № 264000-5537 от 08.04.2019 година, издадено от Началник група „ПППЛ“ в сектор „ПКП“ на отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР – Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 82/2019 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните. Т.2/2019 СТР.74 РЕШ. -135
В законна сила на 25.4.2019г.
21 КАНД No 31/2019 ЗАНН: РДГ С.М.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 16.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 53/16.04.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 7 от 25.01.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 1234 от 2018 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1810500212/19.09.2018 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, с което на С.М.И. *** с ЕГН: **********, в частта му, с която на основание чл. 85 от Закона за лова и опазването на дивеча за нарушение на същата нормативна разпоредба е наложена административна санкция – глоба в размер на 200.00 /двеста/ лв.; на основание чл. 94, ал. 1 от същия закон на лицето е наложено лишаване от право на ловуване за срок от три години, като мотивирано и законосъобразно.
22 Административно дело No 25/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МИЛПАК-2013 ООД - ДРЯНОВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ КХ КЪМ ОДБХ - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 17.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 50 от 17.04.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „*******“ ООД, Дряново, ЕИК: *****, с която е оспорено Предписание № 0000331 от 18.01.2019 г., издадено от Началник отдел „Контрол по храните“ при Областна дирекция по безопасност на храните - Габрово /Н.Г./, с което на основание чл.30а, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.30, ал.1 от ЗХ се предписва „Производителят на храните да предприеме коригиращи действия за отстраняване на несъответствието и причините за появата му“ в срок до 22.01.2019 г., като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА „*******“ ООД, Дряново, ЕИК: *****, да заплати на Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово сума в размер на 300.00 /триста/ лева, съставляваща деловодни разноски за заплатен адвокатски хонорар.
23 Административно дело No 33/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Е.Д. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - ДРЯНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 17.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 58 от 17.04.2019 година. ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0258-000001 от 07.01.2019 г. на Началник РУ-Дряново, към ОД на МВР Габрово, с която на жалбоподателя на основание чл.171, т.1, б.“Б“ от ЗДвП е наложена ПАМ – Временно отнемане на СУМПС, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1, пр.2 от ЗДвП. ОСЪЖДА ОД на МВР – Габрово, да заплати на С. Е.Д., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 300 /триста/ лева, деловодни разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 17.4.2019г.
24 КАНД No 29/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ю.Л.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР.СЕВЛИЕВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 18.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 55/18.04.2019 Г. ОТАВЯ В СИЛА Решение №21 от 08.02.2019г. на Районен съд Севлиево, постановено по НАХД №23 по описа за 2019г. на същия съд, като правилно и законосъобразно.
25 КАНД No 35/2019 ЗАНН: ИААА Р.М.Й. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 18.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 58 от 18.04.2019 Г. ОТМЕНЯ Съдебно решение № 22 от 11.02.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 5 от 2019 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 27-0000097 от 27.11.2018 г., издадено от Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Габрово, с което на касатора - Р.М.Й. ***, ЕГН: ***********, за нарушение на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 41 от 4.08.2008 г. на Министъра на транспорта за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000.00 /две хиляди/ лв. ОТМЕНЯ същото Наказателно постановление. Решението е окончателно.
26 Административно дело No 322/2018 Закон за защита от дискриминация САВИНА ХРИСТОВА ЦОНЕВА - ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "АПРИЛОВ - ПАЛАУЗОВ" - ГАБРОВО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 19.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 56/19.04.2019 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Савина Христова Цонева в качеството й на директор на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово, пл. Възраждане № 23, чрез пълномощника й адв. И.Х.,***, сочен и като съдебен адрес против Решение № 386 от 26.09.2018г. по преписка № 132/2016г. на Комисията за защита от дискриминация, в частта му, с която е препоръчала на основание чл. 47, т.6 от ЗЗДискр. на директора на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ Габрово с превантивна цел да се въздържа за в бъдеще от подобни дискриминационни действия и да не допуска неравно третиране на свои служители на основаната на признаците изброени в чл.4, ал.1 от ЗЗДискр. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 322 по описа на Адмнистративен съд – Габрово за 2018г. в тази му част. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Савина Христова Цонева в качеството й на директор на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово, пл. Възраждане № 23, чрез пълномощника й адв. И.Х.,***, сочен и като съдебен адрес против Решение № 386 от 26.09.2018г. по преписка № 132/2016г. на Комисията за защита от дискриминация, в частта му, с която е оставена без уважение жалбата на П. П.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 322 по описа на Адмнистративен съд – Габрово за 2018г. в тази му част. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Савина Христова Цонева в качеството й на директор на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово, пл. Възраждане № 23, чрез пълномощника й адв. И.Х.,***, сочен и като съдебен адрес против Решение № 386 от 26.09.2018г. по преписка № 132/2016г. на Комисията за защита от дискриминация, в останалата му част. ОСЪЖДА Савина Христова Цонева директор на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово, пл. Възраждане № 23 да заплати на Г.Х.Н. с ЕГН **********,*** сумата 500.- /петстотин/ лева – разноски по делото, на основание чл. 143, ал.3 от АПК във връзка с чл. 38, ал.2 от Закона за адвокатурата. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд, чрез Административен съд – Габрово, с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта му, която има характер на определение - с частна жалба в 7-дневен срок.
27 Административно дело No 81/2019 Закон за министерство на вътрешните работи БУЛКАРТО ЕООД - ГАБРОВО СТАРШИ ИНСПЕКТОР - НАЧАЛНИК ГРУПА "ПППЛ" В СЕКТОР СПКП НА ОТДЕЛ "КП" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 19.4.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 268/19.04.2019 Г. На основание чл. 159, т.8 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 559/15.04.2019г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на „БУЛКАРТО“ ЕООД Габрово, ул. Индустриална № 18, ЕИК 107523958, представлявано от управителя на дружеството И.К.И. чрез адв. С.К. против Разпореждане Рег № 264000-5537 от 8.04.2019г. на Началник Група „Противодействие на престъпления против личността“ в Сектор СПКП на Отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР – Габрово ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 81 по описа на Административен съд – Габрово за 2019г. поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово в седемдневен срок от уведомяването на страните. На страните да се изпрати препис от определението. Т.2/2019 СТР. 87 РЕШ.-142
В законна сила на 1.5.2019г.
28 КАНД No 30/2019 ЗАНН: РДГ И.И.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 19.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 57 от 19.04.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34 от 31.01.2019 г., постановено по А.Н.Д. № 1382/2018 г. Районен съд – Габрово, с което е потвърдил Наказателно постановление № 1810500247 от 25.10.2018 г. на Директора на РДГ гр. В. Търново, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
29 КАНД No 55/2019 ЗАНН: КЗП Д.М.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 22.4.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 271/22.04.2019Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.М. с ЕГН **********,***, чрез адв. К. срещу Решение № 27/22.02.2019г. постановено от Севлиевския районен съд по АНД 39 по описа за 2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.д. № 55 по описа на Административен съд Габрово за 2019 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от настоящото да се изпрати на страните. Т.2/2019 СТР. 90 РЕШ.-144
30 Административно дело No 19/2019 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители И.И.Й.   Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 23.4.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 276/23.04.2019 Г. ПРЕКРАТЯВА производството по АДМ.Д.№19/2019г. по описа на Административен съд Габрово на осн. чл. 158, ал. 3 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7- дневен срок от съобщението.
31 Административно дело No 36/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДАРСТИЛ ЕООД - ГАБРОВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" - В. ТЪРНОВО В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ" ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 23.4.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 274/23.04.2019Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 207/6.02.2019г. по описа на Административен съд – гр. Габрово от „Дарстил“ ЕООД – Габрово, ул. Градище, № 35, ап.4, с ЕИК 203615171 чрез Д.В. „служител и пълномощник“ на дружеството, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ЗППАМ/ № 10329/20.12.2018г. издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Велико Търново в Централно управление на НАП /Национална агенция по приходите/. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 36 по описа на Административен съд – Габрово за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от уведомяването. На жалбоподателя да се изпрати препис от определението. Т.2/2019 СТР. 91 РЕШ.-145
32 Административно дело No 37/2019 Закон за държавния служител К.И.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАРА - БУРГАС Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 23.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 57 ОТ 23.04.2019 Г. ОТМЕНЯ Заповед № ЧР-11/24.01.2019г., на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури" Бургас, с която е прекратено служебното правоотношение с К.И.К. *** ЕГН**********. ОСЪЖДА Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури" Бургас, да заплати на К.И.К. ЕГН********** сумата от 410. 00 лв. /четиристотин и десет /, представляваща съдебно- деловодни разноски. Решението може да се обжалва пред Върховен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните
33 КАНД No 28/2019 ЗАНН: РДГ С.И.Л. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 24.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 54/24.04.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57 от 28.12.2018 година на Районен съд – Дряново, постановено по АНД № 219 по описа за 2018 година.
34 Административно дело No 30/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.4.2019г.
Р Е Ш Е Н И Е № 49 от 25.04.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1, БУЛСТАТ 000215889, представлявана от Иван Тодоров Иванов – Кмет, с която е оспорено Решение № РД-02-36-7 от 03.01.2019 година на Заместник министъра и ръководител на УО на ОПРР - г-жа Деница Николова, с което на Община Севлиево е наложена санкция финансова корекция в размер на 5% от допустимите разходи по Договор № BG16RFOP001-2.001-0179-C01-S-12/19.05.2017 г. , с изпълнител „****“ ЕООД – гр.София, на стойност 778 092.54 лева без ДДС, с предмет „Инженеринг, проектиране, СМР и авторски надзор, във връзка с реализацията на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в МЖС в гр.Севлиево по ОП „Региони в разтеж“ 2014-2020 и по Приоритетна ос 2 – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони, по четири обособени позиции, по обособена позиция № 4, представляваща сума в размер на 46 685.55 лева с ДДС, като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1, БУЛСТАТ 000215889, представлявана от Иван Тодоров Иванов – Кмет, да заплати в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството деловодни разноски по делото за настоящата съдебна инстанция в размер на 2 316.68 /две хиляди триста и шестнадесет лева и шестдесет и осем стотинки/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ВАС на РБ – София, чрез Административен съд габрово.
35 Административно дело No 40/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.М.Н. СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 25.4.2019г.
РЕШЕНИЕ № 52 от 25.04.2019 година. ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи да заплати на Д.М.Н. *** с ЕГН ********** сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменен незаконосъобразен акт – Заповед за задържане на лице с рег. № 3382зз-2087 от 02.10.2018 година, издадена от командир на отделение при 07 РУ – София, ведно със законната лихва, считано от 23.01.2019 година до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.М.Н. *** срещу Столична дирекция на вътрешните работи иск в останалата му част – за сумата над присъдените 200 /двеста/ до претендираните 1000 /хиляда/ лева, както и за присъждане на законната лихва върху присъденото обезщетение за периода 02.10.2018 година – 22.01.2019 година включително. ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи да заплати на Д.М.Н. *** с ЕГН ********** сумата от 70 /седемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.