Р Е Ш Е Н И Е  №65

гр. Габрово, 09.05.2019 година

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ГАБРОВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ... .колегия в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти април ...... през две хиляди и деветнадесета година  в състав :

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

          ЧЛЕНОВЕ : ГАЛИН КОСЕВ

                               ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря  …...РАДИНА ЦЕРОВСКА............ и в присъствието на прокурора …….ЖЕНИ ШИКОВА......... като разгледа докладваното от съдия КОСЕВ КНАХД №37 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството по настоящото КАНД№37/2019г. по описа на АС Габрово е образувано въз основа на касационна жалба от ЕТ„Ц.Д.“***, представляван от Ц.М.Д. срещу Решение №117/05.03.2018г. на РС Габрово по НАХД№80/2019г., с което е потвърдено Наказателно постановление №2018-0044864/05.11.2018г., издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище гр. Русе към ГД „Контрол на пазара“ към КЗП.

В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт поради постановяването му в нарушение на закона и съществено нарушаване на процесуалните правила- касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК.

Жалбоподателят твърди, че от представените по делото писмени доказателства било видно, че има лиценз за превозвач и това била дейността, която той упражнявал по занятие- притежавал транспортно средство, с което превозвал пътници с различни дестинации, като работел предимно с организации. Не неговата фирма определяла програмата, дестинациите и местата за пренощуване, тъй като задачата му била единствено за превоза. В уверение на тези му твърдения по делото бил представен договор за извозване на работници до обекта, където полагали труд, сключен с работодателя, при която дейност, основна за фирмата на жалбоподателя били изключени туристическите елементи. В тази насока били събрани и гласни доказателства- показания на разпитан пред ГРС свидетел.

  Според касатора състава на РС Габрово неправилно бил решил, че цитираните рекламни брошури имали рекламен, а не информативен характер, при което не ставало ясно дали фирмата била организирала туристическа дейност. Самото издаване на брошурите не реализирало състава на нарушение по чл. 61, ал. 2 от ЗТ.

Твърди се също, че в наказателното постановление били налице процесуални нарушения, като от текста на същото не ставало ясно в какво нарушение е уличен жалбоподателя. Излагат се доводи за маловажност на случая, при което да бъде приложена разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

Заявено е искане да се отмени обжалваното Решение на Районен съд Габрово, като бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание едноличния търговец не се явява, като за него не се явява и упълномощения процесуален представител.

Ответникът по касационната жалба – РД Русе към КЗП, редовно призован не се представлява в съдебно заседание. В представено по делото Писмено становище се прави искане за оставяне без уважение на подадената касационна жалба от ЕТ„Ц.Д.“*** като неоснователна. Излагат се мотиви за установено и доказано нарушение по ЗТ от ЕТ, както и за спазена процедура по ЗАНН по провеждане на административнонаказателното производство спрямо нарушителя.

Представителят на Окръжна прокуратура Габрово изразява становище за неоснователност на касационната жалба и предлага на съда да я остави без уважение, тъй като допуснатото нарушение на Закона за туризма е доказано по безспорен и категоричен начин.

Настоящият състав на Административен съд Габрово, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба, както и след служебна проверка, на основание чл. 218, ал. 2 от АПК, за валидност, допустимост и съответствие на обжалваното Решение на ГРС с материалния закон, въз основа на установените факти, приема следното от правна страна:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна, по следните съображения:

Предмет на оспорване в настоящото касационно производство е Решение №117 от 05.03.2019г. на Районен съд Габрово по НАХД №80/2019г., с което е потвърдено Наказателно постановление №2018-0044864 от 05.11.2018г. на Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара“ към Комисията за защита на потребителите.

С оспорения административен акт на ЕТ„Ц.Д.“ със седалище и адрес на управление с. ***, общ. Габрово на основание чл. 182 ал. 1 от Закона за туризма е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000,00 лева за това, че на 27.06.2018 г. ЕТ„Ц.Д.“ извършва туроператорска дейност по смисъла на § 1 т. 59 от ДР на Закона за туризма, като посредством разпространяване на брошури организира и предлага туристически пътувания с обща цена включващи транспорт и настаняване /нощувки/, без да е регистриран по Закона за туризма, въз основа на което е прието от административно наказващия орган, че е нарушен чл. 61, ал. 2 от Закона за туризма. За да постанови този резултат, въззивният съд е изложил подробни мотиви, че при провеждане на административно наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, включително при изготвянето и предявяване на акта за установяване на административно нарушение са спазени установените процесуални правила по ЗАНН, като не е налице нарушаване на правото на защита на привлеченото към административнонаказателна отговорност лице. Районният съд е приел, че е безспорно установено нарушението и неговия извършител, като е наложил с процесното НП санкция за осъществения административно наказателен състав.

Като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и доводите на страните настоящият съдебен състав на АС Габрово намира, че обжалваното Решение на Районен съд Габрово е законосъобразно и правилно, като постановено в съответствие със закона и събраните по делото доказателства, като съображенията за това са следните:

По повод постъпил сигнал в КЗП с вх. №Р-01-181/07.06.2018г. е извършена проверка, включително е проведен разговор с представляващия ЕТ и в книжарница „***“ в гр. Габрово ул. ***, при което е установено извършване от ЕТ“Ц.Д.“*** на туроператорска дейност, изразяваща се в организиране и предлагане туристически пътувания с обща цена включващи транспорт и настаняване /нощувки/, посредством разпространяване на рекламни брошури в посочения обект- книжарница и с разпространяване на брошури чрез туристи „от ръка на ръка“, без да е регистриран по Закона за туризма.

За констатираното нарушение е съставен АУАН и впоследствие наказателно постановление, с което е наложена санкция на ЕТ.

Настоящия съдебен състав на ГАС намира, че не са налице нарушения на административнопроцесуалните правила при провеждане на админисартивнонаказателното производство, като самият жалбоподател заявява това в хода на административно наказателното производство.

Правилно състава на РС Габрово е приел, че по същество депозираната жалба е неоснователна тъй като е налице осъществен и доказан осъществен административнонаказателен състав в резултат от незаконосъобразното поведение на санкционирания.

Съгласно §1, т. 59 от ДР на ЗТ "Туроператорска дейност" е организирането на туристически пакети, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.

Правилно дейността на ЕТ“Ц.Д.“ е квалифицирана като туроператорска дейност, като доводи в обратна насока, както и доказателства в тяхна подкрепа не са изтъкнати от ЕТ и неговия пр. представител пред въззивния съд и пред настоящия съдебен състав на АС Габрово. Твърденията, че ЕТ има лиценз за превозвач и съответно извършва само превози не опровергават тезата за извършване на туроператорска дейност. Административнонаказващият орган е аргументирал подробно и обосновано тезата си за осъществен административно наказателен състав от ЕТ на което е наложена санкция, като доводите му са подкрепени от състава на РС Габрово, постановил процесния съдебен акт и се споделят напълно от настоящата съдебна инстанция.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява по безспорен начин, че жалбоподателят ЕТ е осъществявал туроператорска дейност, тъй като е организирал групови туристически пътувания с обща цена по предварително изготвена програма, включваща транспорт и настаняване. Такава дейност съгласно чл. 61, ал. 2 от Закона за туризма се извършва само от регистрирани по същия закон лица. ЕТ“Ц.Д.“ е извършил нарушение на чл. 61, ал. 2 от ЗТ, поради което правилно е ангажирана отговорността му на основание чл. 182, ал. 1 от ЗТ за това, че извършва туроператорска дейност, без да притежава удостоверение за регистрация.

Съгласно разпоредбата чл. 182, ал.1 от ЗТ, който извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация или в случаите по чл. 65 от ЗТ, без да уведоми предварително министъра на туризма, се наказва с глоба в размер 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 10 000 лв. В този смисъл правилно и в съответствие с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН е определена и наложената санкция.

Първоинстанционният съд е изложил мотиви за това, че не са налице предпоставки за прилагане разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, които се споделят от касационната съдебна инстанция. Случаят, за които е наложена санкцията не се отличава по никакви признаци от други подобни, при които административно наказващия орган прилагайки санкционните разпоредби на ЗТ е наложил наказание на извършителя. Не са установени по делото обстоятелства, които да сочат значително отклонение от обществената опасност на нарушението, различна от типичната за случая. Независимо, че деянието е извършено за първи път, нарушението е осъществено в продължителен период от време, не са предприети действия за отстраняването му, засегнати са обществени отношения, осигуряващи закрила на потребителите на туристически услуги.

По изложените по- горе съображения настоящият съдебен състав на АС Габрово намира, че Районен съд Габрово е постановил валидно, допустимо и правилно Решение, постановено при правилно приложение на материалния закон, преценявайки всички събрани в хода на производството доказателства, без да игнорира или анализира превратно което и да е от тях. Правилно е прието от въззивния съд, че обжалваното наказателно постановление е постановено в резултат на установен и доказан административнонаказателен състав, при спазване на процесуалните правила на ЗАНН и правилно приложение на материалния закон. Съжденията на състава на РС Габрово в тази насока се споделят изцяло от настоящия съдебен състав.

             Изложеното води до извода, че обжалваното Решение на Районен съд Габрово следва да бъде оставено в сила.        

            Воден от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение №117 от 05.03.2019г. по НАХД№80 по описа на Габровски районен съд за 2019г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

            РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО  и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.

 

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ :                              ЧЛЕНОВЕ