Р Е Ш Е Н И Е

№ 68

гр.Габрово, 31.05.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГАБРОВО............... в открито съдебно заседание на осми май две хиляди и деветнадесета година  в състав : 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

           ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИН КОСЕВ

                                ДАНИЕЛА ГИШИНА

 

при секретаря Елка Станчева, в присъствието на прокурора Стоян Петков като разгледа докладваното от съдия Рачев к.н.а.д. № 54 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            С Решение № 143 от 19.03.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1642 по описа за 2018 година, е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 18-0892-000676 от 26.11.2018г. на Началника на сектор Пътна полиция, в ОД на МВР – Габрово, с което на Я.З.З. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 157, ал.6 от Закона за движение по пътищата е наложена глоба в размер 20.- лева, на основание чл.185 от същия закон.

            Срещу решението е депозирана касационна жалба от Я.З. с оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на решението. Развиват се доводи че деянието е неправилно квалифицирано като нарушение на чл. 157, ал.6 от ЗДвП. Твърди се, че описаното в АУАН и НП нарушение не е извършено. Иска се отмяна на решението на районния съд и отмяна на наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът се явява лично. Поддържа жалбата.

            Ответникът ОД на МВР – Габрово не се представлява.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Габрово дава заключение за неоснователност на жалбата. Решението на Районен съд – Габрово следвало да бъде оставено в сила.

             Касационната жалба е допустима като подадена в срок, срещу съдебен акт, подлежащ на инстанционен контрол, и от процесуално легитимирано лице – страна в първоинстанционното производство.

             Съдът, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, и извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на обжалваното решение /чл. 218, ал. 2 от АПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН/, намира касационната жалба за основателна предвид следните съображения:

             Изложената в решението и приета за установена от районния съд фактическа обстановка изцяло се възприема от настоящия състав. Последният обаче не възприема правните изводи на районния съд, довели до потвърждаване на наказателното постановление.

              В наказателното постановление изрично е записано, че нарушението, се изразява в „носи акт за нарушение по ЗДП с изтекъл срок с което виновно е нарушил чл. 157, ал.6 от ЗДП“ За това нарушение на основание чл. 185 от ЗДвП на З. е наложена глоба в размер 20.- лева.

            Нормата на чл. 157, ал.6 от ЗДвП има следното съдържание „При съставяне на акт за нарушение по този закон контролният талон се отнема и се връща на водача след изпълнение на задължението по чл. 190, ал. 3. Актът за нарушението заменя контролния талон за срок до един месец от издаването му.“ Тази норма не съдържа състав на административно нарушение, поради което неспазването му не би могло да ангажира административно-наказателната отговорност на водача. С посочената разпоредба се регламентира правното значение на издадения акт за установяване на административно нарушение като заместващ контролния талон документ за определен срок. Водачът не би могъл да я наруши, тъй като тя не му вменява конкретно задължение. Изискването водачите на МПС да носят със себе си контролния талон към свидетелството си за управление на МПС от съответната категория е предвидено в чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, а разпоредбата на чл.157, ал.6 от същия закон само урежда с какво и за какъв срок се замества контролният талон, когато бъде отнет при извършено нарушение. Ако водачът управлява МПС с АУАН след срока по чл.157, ал.6, то той фактически управлява без контролен талон /или заместващ го документ/ в нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и следва да понесе санкцията, предвидена в чл. 183, ал. 1, т. 1 от същия закон. Погрешната правна квалификация на деянието и неправилно приложената санкционна норма представляват нарушение на материалния закон, обуславящо незаконосъобразност на обжалваното НП, поради което същото следва да бъде отменено.

 

              Като е приел, че не е налице нарушение при постановяване на обжалваното НП, районният съд е постановил порочен съдебен акт, който следва да бъде касиран.

 

             Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, изр.1, in fine от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

             Р Е Ш И :

            

             ОТМЕНЯ Решение № 143 от 19.03.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1642 по описа за 2018 година, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 18-0892-000676 от 26.11.2018г. на Началника на сектор Пътна полиция, в ОД на МВР – Габрово.

 

            ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 18-0892-000676 от 26.11.2018г. на Началника на сектор Пътна полиция, в ОД на МВР – Габрово, с което на Я.З.З. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 157, ал.6 от Закона за движение по пътищата е наложена глоба в размер 20.- лева, на основание чл.185 от същия закон.

 

             Решението е окончателно.

 

                           

                                                          

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                           2.