Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2019г. до 30.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 46/2019 ЗАНН: МВР С.С.С. РУ НА МВР - ТРЯВНА Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 4.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 80 ОТ 04.06.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 61 от 11.03.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 200 от 2018 г. по описа на Районен съд Трявна, с което е потвърдено Наказателно постановление № 234 от 28.09.2018 г., издадено от началник на РУ – Трявна при ОД на МВР- Габрово, с което на С.С.С. ***, ЕГН: **********, на основание чл. 257, ал. 1 от ЗМВР и за нарушение на чл. 64, ал. 1 от същия нормативен акт е наложена глоба на касатора в размер на 100.00 /сто/, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
2 КАНД No 47/2019 ЗАНН: Общини С.С.С. ОБЩИНА ТРЯВНА Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 4.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 81 ОТ 04.06.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 60 от 11.03.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 199 от 2018 г. по описа на Районен съд Трявна, с което е потвърдено Наказателно постановление № 48 от 22.11.2018 г., издадено от кмета на Община Трявна, с което на С.С.С. ***, ЕГН: **********, на основание чл. 23, ал. 2, във вр. с чл. 25, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Трявна и за нарушение на чл. 13, ал. 8 от същата е наложена административна санкция – глоба в размер на 100.00 /сто/ лв., като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
3 КАНД No 53/2019 ЗАНН: ДИТ ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД - СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 4.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 82/04.06.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 103 от 12.03.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 1644 от 2018 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № № 07-001071 от 11.12.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ /ДИТ/- Габрово, с което на касатора „Вип Секюрити“ ЕООД, София, ЕИК: 121819662, на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ и за нарушение на чл. 128, т. 1, във вр. с чл. 262, ал. 1, т. 4 от същия е изменена наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лв., като същата е намалена на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лв., като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
4 КАНД No 41/2019 ЗАНН: РДГ ДАНИВА ИД ЕООД - ГАБРОВО РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 5.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 74 от 05.06.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 99 от 05.03.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 1147 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
5 КАНД No 49/2019 ЗАНН: КЗП ТРЕВИНА ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 5.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 75 от 05.06.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58 от 26.02.2019 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 203 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
6 КАНД No 50/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ТРЯВНА Т.К.Т. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 5.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 76 от 05.06.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62 от 15.03.2019 година на Районен съд – Трявна, постановено по АНД № 201 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
7 Административно дело No 78/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 6.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 72 от 06.06.2019 година. ОТМЕНЯ по Протест от прокурор при Районна прокуратура Габрово Георги Георгиев чл. 14 от Раздел IV от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Дряново, приета с Решение №589 от 23.09.2015г. на Общински съвет Дряново. ОСЪЖДА Община Дряново да заплати на Окръжна прокуратура Габрово сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в сила, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК.
8 Административно дело No 95/2019 Закон за министерство на вътрешните работи БУЛКАРТО ЕООД - ГАБРОВО СТАРШИ ИНСПЕКТОР - НАЧАЛНИК ГРУПА "ПППЛ" В СЕКТОР СПКП НА ОТДЕЛ "КП" ПРИ ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 6.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 78 от 06.06.2019 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на „******“ЕООД гр. Габрово против Разпореждане №264000-5537/08.04.2019г. на Началник група „Противодействие на престъпления свързани с МПС“ в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ на отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР Габрово, като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА „******“ЕООД гр. Габрово да заплати на ОД на МВР Габрово сума в размер на 100 лева, представляваща разноски по делото /възнаграждение за юрисконсулт/. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
В законна сила на 25.6.2019г.
9 КАНД No 44/2019 ЗАНН: ИААА И.Н.Й. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 6.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 79 от 06.06.2019 година. ОТМЕНЯ Съдебно решение № 102 от 7.03.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 1562 от 2018 г. по описа на Районен съд Габрово в частта му, с което е потвърдено Наказателно постановление № 27-0000096 от 27.11.2018 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Габрово, с което на И.Н.Й. ***, ЕГН: ********** е наложена административна санкция – глоба в размер на 2000.00 /две хиляди/ лв., и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, който следва да се произнесе при съобразяване с мотивите, изложени в настоящия съдебен акт. Решението е окончателно.
10 КАНД No 62/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР - ГАБРОВО Р.М.Г. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 6.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 78 от 06.06.2019 година. ОТМЕНЯ Решение № 148 от 28.03.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 181 по описа за 2019 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0892-000671 от 26.11.2018 година на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Габрово. Решението е окончателно.
11 Административно дело No 106/2019 Закон за местните данъци и такси М.М.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 10.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 79 от 10.06.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.П., ЕГН **********, с адрес ***, против Акт за установяване на задължения по декларация № А000039 от 17.01.2013 г., издаден от К.М.– Старши експерт в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Габрово, потвърден изцяло с Решение от 14.05.2018 г. на Директор на Д “МДТ“ при Община Габрово, като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА М.М.П., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Община Габрово на основание чл.143, ал.3 от АПК сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща направените по делото разноски, от които 200 /двеста/ лева юрисконсултско възнаграждение и заплатен хонорар за вещо лице в размер на 200.00 /двеста/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд на Р.Б., по реда на чл.211 от АПК.
12 Административно дело No 307/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 11.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 73 ОТ 11.06.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.И.Д. с ЕГН ********** *** против Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие за селските райони 2007-2013 година за кампания 2012 година с изх. № 01-6500/3643 от 13.06.2017 година, издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА Г.И.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, София сумата 200.- /двеста/лева деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
13 Административно дело No 114/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Д.В.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 11.6.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 385/11.06.2019Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 753/17.05.2019г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на Д.В.В. с ЕГН ********** *** против Заповед № 879 от 13.5.2019г. на Кмета на Община Габрово. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 114 по описа на Административен съд – Габрово за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от уведомяването. На жалбоподателя и на ответника да се изпрати препис от Т.2/2019 СТР. 174 РЕШ.-197
14 КАНД No 65/2019 Други по ЗАНН РУ "ПОЛИЦИЯ" ДРЯНОВО О.Ш.Ш. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 12.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 87 от 12.06.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 15.04.2019г. на Районен съд – Дряново постановено по НАХД № 29 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
15 КАНД No 85/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ГРУП - 7 ЕООД ГР.СОФИЯ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 12.6.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №386/12.06.2019 Г. ОТСТРАНЯВА от разглеждане на КАНД № 85/2019 година по описа на Административен съд – Габрово съдиите Светлозар Рачев, Галин Косев и Даниела Гишина. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен съд, който да разгледа делото. Определението не подлежи на обжалване.
16 Административно дело No 70/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГАБРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 13.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 68 от 13.06.2019 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Габрово против Решение № РД-02-36-338 от 13.03.2019 година на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
17 КАНД No 60/2019 ЗАНН: КЗП БТК ЕАД - СОФИЯ КЗП - РД - РУСЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 13.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 86 от 13.06.2019 година. ОТМЕНЯ Решение № 104/19.03.2019г. на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 74 по описа за 2019 година на същия съд. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 2018-0044856 от 7.11.20180г. на Директора на Регионална дирекция – Русе към Главна дирекция “Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите /КЗП/, с което на Българска телекомуникационна компания ЕАД за нарушение на чл.113, ал.1, във връзка с чл. 105, ал.2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ на основание чл. 222а от същия закон е наложена имуществена санкция 3,000.- лева, като намалява размера на наложеното наказание имуществена санкция на 500.- /петстотин/ лева. Решението е окончателно.
18 КАНД No 67/2019 ЗАНН: НАП ЕТ П.С.- Д. ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 13.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 84 от 13.06.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №187 от 15.04.2019г., постановено по н.а.х.д. №240/2019г. по описа на Районен съд Габрово като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
19 Административно дело No 3/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОЛИАНТ ЕООД - ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 14.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 67 от 14.06.2019 година. ОТМЕНЯ Заповед № 583 от 26.11.2018 година на Кмета на Община Трявна. ОСЪЖДА Община Трявна да заплати на „*****“ ЕООД – гр. Пловдив с ЕИК ******* сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 148/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВЕЛТТЕД ИНВЕСТ ООД - ГАБРОВО   Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 14.6.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 400/14.06.2019Г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 148 по описа на Административен съд – Габрово за 2019 година, като неподведомствено на този съд. ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд – Габрово, по компетентност. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
21 КАНД No 66/2019 ЗАНН: ДИТ ВАСИЛ НИКОЛОВ-09 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 14.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 83 от 14.06.2019 година. ОТМЕНЯ Решение №168/12.04.2019г. по НАХД№245 по описа на Районен съд Габрово за 2019г., вместо което ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ Наказателно постановление №07-001081/06.02.2019г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда“ Габрово, с което на “В.Н. *** е наложена имуществена санкция от 1500 лева за нарушение по чл. 414, ал. 3 от КТ. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
22 Административно дело No 43/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.В.М. ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение (второ) от 17.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 401/17.06.2019 Г. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 47 от 05.04.2019 г., постановено по адм.д. № 43/2019 г. на АС Габрово, като в обстоятелствената част и в диспозитива на последното Решение вместо: "М.В. М.“, името на ищеца следва да се чете: „М.В.М.." Обезсилва издаденият изпълнителен лист в полза на М.В. „М.“ - ИЛ № 44 от 07.05.2019 г., като след влизане в сила на настоящото определение следва да се издаде нов изпълнителен лист в полза на ищеца М.В.М., за сумата 310/триста и десет/ лева, представляваща присъдените в полза на М. съдебни разноски по адм. дело № 43/2019 г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Решението да се отбележи върху поправеното Решение № 47 от 05.04.2019 г., постановено по адм. дело № 43/2019 г. по описа на АС Габрово. Препис от решението да се изпрати на страните.
23 Административно дело No 72/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГАБРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 17.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 76 от 17.06.2019 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба с вх. № СДА-01-479 от 29.03.2019 г., подадена от Община Габрово чрез кмета на същата, против Решение № РД-02-36-370 от 18.03.2019 г. на заместник-министър на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР, с което е приключен Сигнал № 910, като за установени нередности по проведена от жалбоподателя, в качеството му на възложител, обществена поръчка „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по две обособени позиции: 1.Доставка и монтаж на интериорно обзавеждане за училищна сграда и 2. Доставка и монтаж на оборудване за училищна сграда“, в рамките на проект „Инвестиции в съвременната образователна инфраструктура в Община Габрово“, финансиран по ОПРР, опиративна програма „Региони в растеж“ 2014 -20202, е определа обща финансова корекция в размер на 5 % от стойността на допустимите разходи по засегнатите от нарушенията два договора в общ размер 12 316.82 лв. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройство деловодни разноски на стойност 200.00 /двеста/ лв. по повод разглеждането на настоящото дело, съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
24 Частно административно дело No 152/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ХЕДУЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД - ГАБРОВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" - ВАРНА В ГД "ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ" ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 17.6.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 404/17.06.2019 Г. ОТМЕНЯ по жалба на "Хедуей Интернешънъл" ЕООД обективираното в Заповед №195-ФК/28.05.2019г. на Началник на отдел "Оперативни дейности"– Варна в ГД "Фискален контрол" при ЦУ на НАП Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложената със Заповедта принудителна административна мярка по чл. 186, ал. 1 ЗДДС "запечатване на стопанисвания от "Хедуей Интернешънъл" ЕООД търговски обект – магазин за стоки втора употреба, находящ се в гр. Русе, бул. "Славянски" № 3", и забрана на достъпа до него за срок от 3 дни, на основание чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните по делото.
25 Административно дело No 97/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Н.А. ОБЩИНА ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 18.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 82 ОТ 18.06.2019 г. ОСЪЖДА Община Дряново, представлявана от Кмет ул. Бачо Киро №19 да заплати на Е.Н.А. *** сумата 300 /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди. ОСЪЖДА Община Дряново представлявана от Кмет, гр. Дряново ул. Бачо Киро №19 да заплати на Е.Н.А. *** сумата 560 /петстотин и шестдесет / лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство- адвокатското възнаграждение и ДТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен от съобщаването му.
26 Административно дело No 100/2019 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.С.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 18.6.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 410/18.06.2019Г. ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Искова молба вх. № СДА-01-651 от 30.04.2019 г. по описа на същия съд, подадена от И.С.Д. и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 100 от 2019 г. по описа на същия съд. Препис от определението да се изпрати на ищеца в едно със съобщението. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7-дневен срок чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
27 Административно дело No 113/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Т.Ц. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 18.6.2019г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото и оставя жалбата без разглеждане. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок след получаване на съобщението чрез Административен съд- Габрово пред Върховен административен съд на Р България.
28 Административно дело No 87/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.В.Ш. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР - ПЛАМЕН ПЕНКОВ ПРИ РУ НА МВР - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 20.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 86 от 20.06.2019 година. ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0341-000055 от 18.03.2019 г., издадена от Пламен Пенков – полицейски инспектор в ОП към ОД на МВР Габрово, с която на жалбоподателя Г.В.Ш., ЕГН ********** на основание чл.171, т.2а от ЗДвП е наложена ПАМ, с която е постановено прекратяване регистрацията на пътно превозно средство л.а.“Мерцедес“ срег. № ЕВ 6585 ВК, за срок от шест месеца, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1, пр.1 от ЗДвП, отнето е СРМПС, част II № 009576267 и два броя регистрационни табели на лек автомобил „Мерцедес“ с рег.№ ЕВ 6585 ВН, като неправилна и незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОД на МВР – Габрово, да заплати на Г.В.Ш., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, деловодни разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 20.6.2019г.
29 Административно дело No 91/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.В.Ш. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР - ПЛАМЕН ПЕНКОВ ПРИ РУ НА МВР - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 21.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 89 от 21.06.2019 година. ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0341-000056 от 18.03.2019 г., с която полицейски инспектор при РУ на ОД на МВР – Севлиево, на основание чл. 171, ал.1, б. „б“ от Закона за движението по пътищата, е наложил на жалбоподателя Г.В.Ш. ***, ЕГН: **********, принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи – Габрово да заплати на жалбоподателя Г.В.Ш. ***, ЕГН: ********** разноски по делото на стойност 410.00 /четиристотин и десет/ лв., от които 400.00 /четиристотин/ лв. договорен и заплатен адвокатски хонорар и 10.00 /десет/ лева заплатена държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл. чл. 172, ал. 5 от Закона за движението по пътищата.
В законна сила на 21.6.2019г.
30 Административно дело No 84/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ДРЯНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 24.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 80 от 24.06.2019 година. ОТМЕНЯ по Протест от прокурор при Районна прокуратура Габрово Георги Георгиев чл. 20, ал. 4 от Глава III и чл. 28, ал. 4, Глава V в частта досежно „жилища, застрашени от самосрутване“ от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Община Дряново, приета с Решение №248 от 27.02.2017г. на Общински съвет Дряново. ОТХВЪРЛЯ оспорване по Протест от прокурор при Районна прокуратура Габрово Георги Георгиев на част от чл. 28, ал. 4, Глава V извън частта досежно „жилища, застрашени от самосрутване“ от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на Община Дряново, приета с Решение №248 от 27.02.2017г. на Общински съвет Дряново. ОСЪЖДА Община Дряново да заплати на Окръжна прокуратура Габрово сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 116/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГАБРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 24.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 83 ОТ 24.06.2019 г. ОТХВЪРЛЯ оспорване по жалба на Община Габрово с адрес гр. Габрово, пл. Възраждане №3, представлявана от Кмет срещу Решение №РД-02-36-572/02.05.2019г. на Заместник- министър на регионалното развитие и благоустройството, Ръководител на УО на Оперативна програма " Региони в растеж 2014-2020", с което е наложена финансова корекция от 11 116, 49 лв. поради неспазване на чл. 2, ал. 1, т. 2 и ал. 2 във връзка с чл. 59, ал. 2 от ЗОП и Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, приета с ПМС № 57 от 28 март 2017г ОСЪЖДА Община Габрово, представлявана от Кмет да заплати на Заместник- министър на Регионалното развитие и благоустройството, ръководител на УО на Оперативна програма " Региони в растеж 2014-2020 ", сума в размер на 200 лева, представляваща съдебно- деловодни разноски /възнаграждение за юрисконсулт/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните по делото.
32 КАНД No 77/2019 ЗАНН: РДГ П.К.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 24.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 97 ОТ 24.06.2019 г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №166 от 04.04.2019 година на Районен съд Габрово, постановено по АНД №40 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
33 Административно дело (К) No 123/2019 Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ГУГЛА АГРО ЕООД - ГР. ТРЯВНА Председател и докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 25.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 90 ОТ 25.06.2019 г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №109/01.04.2019г. по гр.д.№401/2018г. по описа на Тревненски районен съд, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
34 КАНД No 72/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.К.К. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 26.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 85 от 26.06.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 158 от 26.03.2019г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 1359 по описа за 2018 година. Решението е окончателно.
35 Административно дело No 34/2019 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.М.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 27.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 81 от 27.06.2019 година. ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от Т.М.А. с ЕГН **********, понастоящем лишен от свобода, затвора в Ловеч, III гр., килия 309 против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София, бул. Столетов № 21 иск за присъждане на сумата от 15,000.- /петнадесет хиляди/ лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди в периода 25.04.-24.06.2014г., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ искането на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“– гр. София, бул. „Н. Столетов” № 21 за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за осъществено представителство по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез Административен съд – Габрово пред Върховния Административен съд на Република България.
36 Административно дело No 4/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОЛИАНТ ЕООД - ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 28.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 84 ОТ 28.06.2019 г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на “*****”ЕООД гр. Пловдив ЕИК202552273, представлявано от управител против Заповед №584/26.11.2018г. на Кмет на Община Трявна, като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА „*****”ЕООД Пловдив ЕИК202552273, представлявано от управител да заплати на Кмет на Община Трявна направените разноски, представляващи възнаграждение за адвокат по Адм. дело №4/2019 г. по описа на Административен съд Габрово в размер на 600.00 (шестотин) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на осн. чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
37 Административно дело No 14/2019 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 28.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 75 от 28.06.2019 година. ОТМЕНЯ дадения по същество с определение, четено в съдебно заседание на 30.05.2019 година, по отношение на претенцията на И.Й.Г. във връзка с наличието на открит санитарен възел в килията за периода 01.01.2016 – 29.03.2017 година и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Й.Г. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора – гр. Плевен срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – гр. София за заплащане на обезщетение поради постоянно светеща лампа, пречеща на съня за периода 01.01.2016 – 19.05.2018 година, поради невъзможност за надлежно съхраняване на личните вещи за същия период и поради ползването на открит санитарен възел, в помещението, в което е бил настанен ищецът през периода 30.03.2017 – 19.05.2018 година, ведно с лихва за забава от подаване на исковата молба до окончателното изплащане на претендираните суми. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно дело No 104/2019 Закон за социално подпомагане С.Г.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 28.6.2019г.
РЕШЕНИЕ № 91 ОТ 28.06.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на С.Г.К. *** против Заповед № ЗСП/Д-ЕВ-С/159/16.04.2019г на Директор на Дирекция "Социално подпомагане" Севлиево, като НЕОСНОВАТЕЛНО И НЕДОКАЗАНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.