Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2019г. до 31.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 59/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.М.П. РУ НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 1.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 96 ОТ 01.07.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 170 от 09.04.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 26 по описа за 2019 година, в частта, с която за извършено нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП, вместо на основание чл.179, ал.1, т.5, пр.1,2 от ЗДвП, съдът на основание чл. 185 от ЗДвП е наложил на жалбоподателя П. административно наказание „глоба“, като е намалил размер на същата на 20 /двадесет/лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
2 КАНД No 63/2019 Други по ЗАНН А.Н.Г. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 1.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 91 ОТ 01.07.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 36 от 3.04.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 79 от 2019 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 5 от 31.01.2019 г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, с което на А.Н.Г. ***, с ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лв. на основание чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за защитените територии, за нарушение на чл. 17, ал. 1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
3 КАНД No 70/2019 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО П.К.С. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 1.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 95 ОТ 01.07.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 147 от 27.03.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 8 от 2019 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено Наказателно постановление № 1810500323 от 12.12.2018 г., издадено от зам. директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, с което на П.К.С. ***, с ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лв. на основание чл. 266, ал. 1 от Закона за горите, за нарушение на чл. 213, а. 1, т. 2 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
4 КАНД No 78/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Г.И. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 1.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 94 ОТ 01.07.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 220 от 23.04.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 1493 от 2018 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-0892-000447 от 12.10.2018 г., издадено от Началник сектор Пътна полиция - Габрово при ОД на МВР – Габрово, с което на И.Г.И. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 179, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 5, пр. четвърто от Закона за движението по пътищата и за нарушение на чл. 119, ал. 1 от същия нормативен акт е наложена административна санкция – глоба в размер на 200.00 /двеста/ лв., като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
5 КАНД No 58/2019 ЗАНН: КЗП ЛАФКА МАРКЕТ АД - СОФИЯ КЗП - РД - РУСЕ Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 2.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 90 ОТ 02.07.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 130 от 11.03.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 136 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
6 КАНД No 64/2019 Други по ЗАНН А.Н.Г. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 2.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 92/02.07.2019 Г. ОСТАВЯ в сила Решение № 35 от 02.04.2019 г., постановено по АНД № 78 по описа на Севлиевски Районен съд за 2019 г., като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
7 КАНД No 71/2019 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО М.М.И. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 2.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 93/02.07.2019 Г. ОСТАВЯ в сила Решение № 171 от 05.04.2019 г., постановено по АНД № 5 по описа на ГРС за 2019 г., като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
8 Административно дело No 21/2019 Закон за местните данъци и такси А.Й.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 3.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 88 от 03.07.2019 година. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № АПИО 01-01-50-1 от 04.01.2019 година на Кмет на Община Габрово. с което решение е оставена без уважение жалбата на А.Й.Б., ЕГН **********, с адрес ***, срещу Писмо Изх. № МДТ 01-793 от 25.06.2018 година на Директор на Дирекция Местни данъци и такси при Община Габрово, изготвено от Д.Б.– старши експерт в Д“МДТ“ при Община Габрово, с което е отказано отписването и закриването на данъчните партиди на жалбоподателя по отношение декларирана с Декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ ДК54001181 от 02.03.2017 г. собственост на лек автомобил марка *****, рег. № *****и с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ ДК54001182 от 02.03.2017 г. собственост на лек автомобил марка ****, модел ****, рег. № ******, придобити по наследство от С.Ц.Б. - негова майка, починала на 20.09.2012 година. ОСЪЖДА Община Габрово, с адрес гр. Габрово, пл.“Възраждане“ № 3, представлявано от Таня Христова – Кмет, да заплати в полза на А.Й.Б., ЕГН **********, с адрес *** сума в размер на 725 /седемстотин двадесет и пет/лева, представляваща деловодни разноски общо за двете инстанции. Изпраща делото като преписка на органа по местни приходи в община Габрово, който да се произнесе по искането на А.Й.Б., ЕГН **********, за отписването и закриването на данъчните партиди на жалбоподателя по отношение декларирана с Декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ ДК54001181 от 02.03.2017 г. собственост на лек автомобил марка *****, рег. № *****и с декларация по чл.54 от ЗМДТ вх.№ ДК54001182 от 02.03.2017 г. собственост на лек автомобил марка ****, модел ****, рег. № ******, придобити по наследство от С.Ц.Б. - негова майка, починала на 20.09.2012 година, поради извършен отказ от наследство, вписан в специалния регистър при Габровски Районен съд под № 48 от 21.05.2018 година по Заявление на Б. с Вх. № 4055 от 21.05.2018 година по описа на ГРС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните.
9 Административно дело No 65/2019 Закон за защита от дискриминация С.К.К. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ,
ИВАНИЧКА ИВАНОВА - ДИРЕКТОР НА ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО" ГР.ГАБРОВО
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 3.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 77 от 03.07.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.К., живущ ***, против Решение № 122 от 21.02.2019 година на Комисията за защита от дискриминация, Втори специализиран постоянен заседателен състав. ОСЪЖДА С.К.К. с ЕГН **********,*** да заплати на ТП „Държавно горско стопанство – Габрово“ – гр. Габрово сумата от 15 /петнадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.7.2019г.
10 Административно дело No 99/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕКЗАКТ ЕООД - ГАБРОВО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЯ Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 3.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 87 от 03.07.2019 година. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр.София, 1000, бул.“Княз Александър Дондукав“, № 3, да заплати на „*****“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.“********“ № 8, представлявано от Ц.Т.Б.- Управител, сумата 550.00 /петстотин и петдесет/ лева - обезщетение за претърпени имуществени вреди. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр.София, 1000, бул.“Княз Александър Дондукав“, № 3, да заплати на „*****“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.“********“ № 8, представлявано от Ц.Т.Б.- Управител, сумата 325.00 /триста двадесет и пет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
В законна сила на 23.7.2019г.
11 КАНД No 68/2019 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО Е.А.Г. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 3.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 88 от 03.07.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133 от 12.03.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 57 по описа за 2019 година.
12 КАНД No 69/2019 ЗАНН: ИААА М.И.Б. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 3.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 89 от 3.07.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 101 от 28.02.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 49 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
13 Частно административно дело No 175/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВИКТИН ЕООД - ГАБРОВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 4.7.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 461/04.07.2019 Г. На основание чл. 60, ал. 6 от АПК, съдът ОТМЕНЯ допуснатото на основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № 494 от 11.06.2019 година на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с която на основание чл. 177, ал. 2, т. 1, б. „в“ от Закона за туризма е наложена принудителна административна мярка „временно затваряне на туристическия обект“ по отношение на обект – заведение за хранене и развлечение, находящо се в гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански“ № 5, стопанисвано от „Виктин“ ЕООД – гр. Габрово. ОСЪЖДА Комисията за защита на потребителите да заплати на „Виктин“ ЕООД – гр. Габрово с ЕИК 202626345 сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните. РЕШ №235/08.07.2019;ТОМ 3/2019; СТР 55
В законна сила на 16.7.2019г.
14 Административно дело No 89/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.И.П.,
М.Е.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 5.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 94/05.07.2019 Г. ОТМЕНЯ Заповед № 517/28.03.2019г. на Кмета на Община Габрово, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на П.И.П. с ЕГН ********** и М.Е.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 660 лв. /шестстотин и шестдесет лева/, деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
В законна сила на 24.7.2019г.
15 Административно дело No 138/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 5.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 99 от 05.07.2019 година. ОСЪЖДА ОД на МВР гр.Габрово, с адрес гр.Габрово, ул.“Орловска“ № 50, да заплати на Г.И.Г., ЕГН **********, с адрес ***, сумата 600.00 /шестстотин/ лева - обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от датата на предявяване на исковата молба – 07.06.2019 г., до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА ОД на МВР гр.Габрово, с адрес гр.Габрово, ул.“Орловска“ № 50, да заплати на Г.И.Г., ЕГН **********, с адрес ***, сумата 310.00 /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
В законна сила на 23.7.2019г.
16 Административно дело No 135/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър М.С.Б. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 8.7.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 467/08.07.2019 Г. ПРЕКРАТЯВА производството по АДМ.Д.№135/2019г. по описа на Административен съд Габрово на осн. чл. 158, ал. 3 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7- дневен срок от съобщението. РЕШ №238/31.07.2019;ТОМ 3/2019; СТР 60
В законна сила на 19.7.2019г.
17 КАНД No 76/2019 ЗАНН: Общини М.Ц.А. ОБЩИНА ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 8.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 101 от 8.07.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 207 от 11.04.2019г. на Районен съд – Габрово постановено по НАХД № 258 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
18 КАНД No 80/2019 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Г.Д.Ц. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 8.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 103 от 8.07.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 172 от 4.04.2019г. на Районен съд Габрово, постановено по АНД № 4 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
19 Административно дело No 144/2019 Закон за марките и географските означения П.Р.Р. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ - ГР. СОФИЯ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 9.7.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 472/09.07.2019 ГОДИНА ОТМЕНЯ Определение № 29 от 18.12.2018 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, с което е спряно производството по искане с вх. № 70091568 от 27.03.2018 г. за заличаване на регистрацията на полезен модел с рег. № 2893 – „Електродвигател“, с притежател „ЕМГР“ ЕАД. ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България да заплати на П.Р. ***, ЕГН: ********** направените от него разноски на стойност от 760.00 /седемстотин и шейсет/ лв., съставляващи заплатена държавна такса в размер на 10.00 лв. и договорен и заплатен адвокатски хонорар на стойност 750.00 лв. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО на административния орган за продължаване на действията по подаденото от жалбоподателя заявление. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне, подадена до Върховен административен съд чрез Административен съд - Габрово. Препис от определението да се изпрати на страните в едно със съобщенията. РЕШ №241/31.07.2019;ТОМ 3/2019; СТР 63
20 КАНД No 83/2019 ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - СОФИЯ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 9.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 102 от 9.07.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 08.03.2019 година на Районен съд – Елена, постановено по АНД № 6 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
21 КАНД No 84/2019 ЗАНН: ДИТ ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД - СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 9.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 104 от 9.07.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №139 от 26.03.2019г., постановено по НАХД №1645 от 2018г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № № 07-001072 от 11.12.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ /ДИТ/- Габрово, с което на касатора „Вип Секюрити“ ЕООД, София, ЕИК: 121819662, на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ и за нарушение на чл. 264 от КТ е изменена наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лв., като същата е намалена на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лв., като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
22 Административно дело No 274/2018 Закон за местните данъци и такси А.Й.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 10.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 93 ОТ 10.07.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на А.Й.Б. *** против Акт за установяване на задължения по декларация №000264/24.04.2017г. на Старши експерт при Община Габрово, Дирекция “МДТ”, потвърден с Решение изх.№МДТ- 02-1542/21.08.2018г. на Директор Д МДТ при Община Габрово, като неоснователно и недоказано. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
23 Административно дело No 96/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КАРИ 2019 ЕООД - ГАБРОВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" - В. ТЪРНОВО В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ" ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 10.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 85 от 10.07.2019 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „*****“ ЕООД – гр. Габрово против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 10408 от 26.03.2019 година, издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Велико Търново в Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на Националната агенция за приходите. ОСЪЖДА „*****“ ЕООД – гр. Габрово с ЕИК ***** да заплати на Националната агенция за приходите сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 57/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ДРЯНОВСКА ПРОБУДА -2008 ГР. ДРЯНОВО ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОД. СУБСИДИЯ ЗА ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТ. НА ОБЩ. ДРЯНОВО ЗА 2019 Г Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 15.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 92 от 15.07.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване на Народно читалище „Дряновска пробуда– 2008” гр. Дряново, представлявано от секретар Р.Ж.К., против Решение по Протокол №1 от 28.02.2019 година на Комисия за разпределение на годишната субсидия за читалищата на територията на Община Дряново, с което са разпределени средствата за дейност “Читалища” по бюджета за 2019г. ОСЪЖДА Народно читалище "Дряновска пробуда- 2008" гр. Дряново да заплати на Община Дряново сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща извършени разноски пред настоящата инстанция. ОСЪЖДА Народно читалище "Дряновска пробуда- 2008" гр. Дряново да заплати на НЧ“Развитие- 1869г.“ Дряново сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща извършени разноски пред настоящата инстанция. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 120/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация С.П.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 15.7.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №482/15.07.2019 Г. ОТМЕНЯ Протоколно определение от 11.07.2019г. по АД№120/2019г. на ГАС, с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от С.П.К.,*** против Заповед №885/13.05.2019г. на Кмет на Община Габрово. ПРЕКРАТЯВА производството по АДМ.Д.№120/2019г. по описа на Административен съд Габрово на осн. чл. 159, т. 8, пр. 1 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7- дневен срок от съобщението. РЕШ №246/31.07.2019;ТОМ 3/2019; СТР 73
В законна сила на 24.7.2019г.
26 Административно дело No 180/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.И.К. ДИРЕКТОР НА VI ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 15.7.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 483 ОТ 15.07.2019 ГОДИНА На основание чл. 4б от ЗДТ и чл. 159, т. 8, предл. 1 от АПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от Н.И.К.,***, чрез надлежно упълномощен пр. представител- адвокат против Мълчалив отказ на директор на VI основно училище „Иван Вазов“ гр. Габрово по подадено Заявление по реда на ЗДОИ от Н.К.. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.И.К. за възстановяване на внесената държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №180/2019 година по описа на Административен съд Габрово на осн. чл. 159, т. 8, пр. 1 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7- дневен срок от съобщението. РЕШ №248/31.07.2019;ТОМ 3/2019; СТР 75
27 Административно дело No 179/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.И.К. ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ" - ТРЯВНА Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 16.7.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №484/16.07.2019 на основание чл. 159, т. 8, предл. 1 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.К. *** против мълчалив отказ на Директора на Основно училище „Професор Пенчо Николов Райков“ – гр. Трявна да предостави обществена информация по заявление, подадено от Н.К. по електронен път на 13.06.2019 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179/2019 година по описа на Административен съд – Габрово. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.И.К. *** за възстановяване на заплатената държавна такса в размер на 10 /десет/ лева по настоящото дело. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните. РЕШ №249/31.07.2019;ТОМ 3/2019; СТР 76
В законна сила на 1.8.2019г.
28 Административно дело No 145/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.В.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП -КАТ ПРИ ОД НА МВР ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 17.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 108 от 17.07.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. „а“ от Закона за движение по пътищата № 19-0892-000089 от 08.04.2019 година, издадена от Началник група към сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово. ОСЪЖДА С.В.С. *** с ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. На основание чл. 172, ал. 5, изр. 2 от ЗДвП настоящото решение не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.7.2019г.
29 Административно дело No 147/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГАБРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 19.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 103 ОТ 19.07.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване по жалба на Община Габрово с адрес гр. Габрово, пл. Възраждане №3, представлявана от Кмет срещу Решение №РД-02-36-684/30.05.2019г. на Заместник- министър на регионалното развитие и благоустройството, Ръководител на УО на Оперативна програма " Региони в растеж 2014-2020", с което е наложена финансова корекция от 122 250, 41 лв. поради неспазване на чл. 2, ал. 1, т. 2 и ал. 2 във връзка с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, приета с ПМС № 57 от 28 март 2017г ОСЪЖДА Община Габрово, представлявана от Кмет да заплати на Заместник- министър на Регионалното развитие и благоустройството, ръководител на УО на Оперативна програма " Региони в растеж 2014-2020 ", сума в размер на 4503 лева, представляваща съдебно- деловодни разноски /възнаграждение за адвокат/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните по делото.
30 Административно дело No 156/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАДЕЖДА - 1925" С. ТУРКИНЧА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ДРЯНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 19.7.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №493/19.07.2019 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Народно читалище „Надежда – 1925“ – с. Туркинча, община Дряново против Решение № 602 от 30.05.2019 година по Протокол № 69 на Общински съвет - Дряново. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 156 по описа за 2019 година на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението, което съобщение да се извърши чрез връчване на препис от настоящото определение. РЕШ №252/31.07.2019;ТОМ 3/2019; СТР 83
31 Административно дело No 111/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 23.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 101от 23.07.2019 година. ОТМЕНЯ чл. 37, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Наредба за управление на горските територии собственост на Община Габрово, приета от Общински съвет – Габрово с Решение № 17 от 06.02.2014 година. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на Районна прокуратура – Габрово сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в сила, да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК.
32 КАНД No 79/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР - ГАБРОВО М.Х.В. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 23.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 98 от 23.07.2019 година. ОТМЕНЯ Решение № 167 от 17.04.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 143 от 2019 г. по описа на Районен съд Габрово в частта му, в която с него е отменено Наказателно постановление № 18-0892-000293 от 5.07.2018 г., издадено от началник сектор към ОД на МВР – Габрово, сектор Пътна полиция Габрово, с която на М.Х.В. ***, ЕГН: **********, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата е наложена глоба в размер на 100.00 /сто/ лв. за нарушение на чл. 150А, ал. 1 от същия нормативен акт. ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в тази му част като законосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА същото съдебно решение в останалата му част. Решението е окончателно.
33 КАНД No 81/2019 Други по ЗАНН ОД НА МВР - ГАБРОВО Т.Ж.Ж. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 23.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 99 от 23.07.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 199 от 8.04.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 191 от 2019 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е отменено Наказателно постановление № 18-0892-000535 от 22.10.2018 г., издадено от Началник сектор Пътна полиция - Габрово към ОД на МВР - Габрово, с което на Т.Ж.Ж. ***, с ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лв. на основание чл. 638, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането, за нарушение на чл. 483, ал. 1, т. 1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
34 КАНД No 82/2019 ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - СОФИЯ Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 23.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 100 от 23.07.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 9 от 12.03.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 5 от 2019 г. по описа на Районен съд Елена, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 196 от 3.12.2018 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, с което на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, София, с ЕИК: 831642181, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000.00 /пет хиляди/ лв. за нарушение на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения, във вр. с чл. 335 от същия закон, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
35 Административно дело No 56/2019 Закон за министерство на вътрешните работи М.Ц.А. НАЧАЛНИК ОБЛАСТНА СЛУЖБА "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 24.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 105 от 24.07.2019 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по Жалба вх. № СДА-01-333 от 5.03.2019 г. по описа на същия съд на М.Ц.А. ***, с ЕГН: **********, против Заповед № Л-634 от 28.11.2018 г. на началник Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – Велико Търново, с която на основание чл. 16а, т. 5, предл. трето от ЗИНЗС, във вр. с чл. 19, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 1 от същия нормативен акт, чл. 194, ал. 2, т. 2, във вр. с т. 1, във вр. с чл. 197, ал. 1, т. 3, чл. 200, ал. 1, т. 11 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца на същия жалбоподател – младши инспектор, надзирател І степен в ареста в гр. Габрово при РС „ИН“ – Габрово към ОС „ИН“– Велико Търново. ОСЪЖДА М.Ц.А. ***, с ЕГН: ********** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София разноски в размер на 100.00 /сто/ лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 211 от ЗМВР.
В законна сила на 24.7.2019г.
36 Административно дело No 75/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.П.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 24.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 96 от 24.07.2019 година. ОТМЕНЯ Заповед № 370 от 11.03.2019 година на Кмет на Община Габрово, като неправилна и незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на основание чл.143, ал.1 от АПК на Г.П.М., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно дело No 86/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МСМ КЛИЙН ООД - ГАБРОВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ" ПРИ ГДФК В ЦУ НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 24.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 98 от 24.07.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "******“ ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.“******“ № 19, ап.18, представлявано от С.Р.Н. – Управител, с която е оспорена Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 10397 от 20.02.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Велико Търново, в дирекция „Оперативни дейности“ при Главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на Националната агенция за приходите, издадена на основание чл. 186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС, разпореждаща запечатване на търговски обект – Магазин за плодове и зеленчуци, находящ се в гр.Габрово, бул.“******“ № 1, стопанисван от дружеството жалбоподател – „******“ ООД Габрово и забрана за достъп до него за срок от 14 дни, като неоснователна и недоказана. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението.
38 Административно дело No 161/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Я.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 24.7.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 503 ОТ 24.07.2019 ГОДИНА На основание чл. 158, ал.3 от АПК, Административен съд Габрово, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Искова молба Вх. № СДА-01-962 от 21.06.2019 г. по описа на АС - Габрово, подадена от М.Я.Я., ЕГН **********, с настоящ адрес ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 161/2019 г. по описа на Административен съд Габрово. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца. РЕШ №258/31.07.2019;ТОМ 3/2019; СТР 93
39 Административно дело No 182/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.И.К. ДИРЕКТОР НА НГПИ ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА - ГР. ТРЯВНА Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 24.7.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 504 ОТ 24.07.2019 ГОДИНА на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Административен съд - Габрово, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.К., ЕГН **********, с адрес ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 182/2019 г. по описа на Административен съд Габрово. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 7-дневен срок от съобщаването му. РЕШ №259/31.07.2019;ТОМ 3/2019; СТР 94
40 Административно дело No 80/2019 Закон за държавния служител А.С.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ -СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 25.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 97 от 25.07.2019 година. ОТМЕНЯ Заповед № ОСОС-11 от 22.03.2019 година на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните – София, с която служебното правоотношение на А.С.Г. е прекратено на основание чл. 107, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата претенция на А.С.Г. за присъждане на обезщетение за времето, през което А.С.Г. не е бил на служба поради прекратяването на служебното му правоотношение и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните – София да заплати на А.С.Г. *** с ЕГН ********** сумата от 425 /четиристотин двадесет и пет/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, с която се прекратява производството, полежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 170/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми И.Б.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 26.7.2019г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 26.07.2019 ГОДИНА. На осн. чл.159, т.5 от АПК оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството п оделото.
42 Административно дело No 93/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 31.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 104 от 31.07.2019 година. ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 21, ал. 1, ал. 2, ал. 3; чл. 21а, ал. 4, т. 1 и ал. 7, т. 1; чл. 34, ал. 4 от Наредба за реда за управлението, стопанисването и ползването на горските територии – общинска собственост, приета с Решение на Общински съвет /ОбС/ Дряново № 116 от 21.06.2012 г. по Протокол № 18 от заседание на същия колективен орган на местно самоуправление, изменена с Решение № 552 от 11.05.2015 г. на същия колективен орган, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Община Дряново да заплати на Районна прокуратура Габрово деловодни разноски на стойност 20.00 /двадесет/ лв., заплатени от последната за обнародване на съобщение в Държавен вестник. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
43 Административно дело No 108/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.Р.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР - ПЛАМЕН ПЕНКОВ ПРИ РУ НА МВР - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 31.7.2019г.
РЕШЕНИЕ № 109 от 31.07.2019 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по Жалба с вх. № СДА-01-690 от 10.05.2019 г., подадена от Б.Р.Д. ***, с ЕГН: **********, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0341-000037 от 1.03.2019 г. на полицейски инспектор към ОД на МВР – Габрово, Районно управление /РУ/- Севлиево, Пламен Георгиев Пенков, с която на основание чл. 171, т. 1, б. „ж“ от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ на жалбоподателя Б.Р.Д. е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - временно отнемане на свидетелство за управление на МПС за срок от един месец. ОСЪЖДА Б.Р.Д.,***, с ЕГН: ********** да заплати на администрацията със статут на юридическо лице, при която осъществява служебните си задължения ответната страна – Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово, разноски по делото на стойност 100.00 /сто/ лв., съставляващи юрисконсултско възнаграждение за осъществено пред настоящата съдебна инстанция представителство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл. 172, ал. 5 от Закона за движението по пътищата.