Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

111

 

гр. Габрово, 07.08.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГАБРОВО в публично заседание на двадесет и пети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря РАДОСЛАВА КЪНЕВА и с участието на прокурора ……………… като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина адм. дело № 163 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

             Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 27, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/.

Производството е образувано по жалба на „Г.“*** против Решение № РД-16-990 от 27.05.2019 година на и.д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 година.

В жалбата се твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно, тъй като е издадено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с разпоредбите на приложимия материален закон. Оспорващото дружество счита, че при извършване на техническата и финансова оценка на подаденото от дружеството проектно предложение не са спазени критериите и методологията за Условия за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, поради което предложението е получило по-малък от реалния брой точки съгласно съдържанието на проектното предложение и приложените към него документи, а докладът на оценителската комисия е одобрен от Управляващия орган в нарушение на закона. В жалбата са описани подробно екипът на проекта и трите работни места, чието разкриване се предвижда, като се сочи, че в противовес с изнесената информация във Формуляра за кандидатстване /ФК/, приложения Бизнес план и изискуемите документи предложението е получило 0 /нула/ точки по Раздел І „Ефективност на предприемаческата идея“ и Раздел ІІ „Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“, а по останалите раздели субективно са намалени точките, без да е налице обосновка за причините, довели до намаляването от страна на независимите оценители. Прави се искане за отмяна на оспореното решение и връщане на преписката за ново произнасяне с указания за прилагане на закона.

В открито съдебно заседание оспорващото дружество се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител – адвокат /л. 213/, поддържа се жалбата, както и искането по същество, съображения за което са развити в депозирана по делото писмена защита /л. 250-252/. Заявява се претенция за присъждане на направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение, във връзка с което се представя списък ведно с договор за правна защита и съдействие /246-247/. В писмените бележки се навеждат доводи за съществени нарушения на административно-производствените правила при издаване на оспореното решение поради липса на Оценителен доклад от Оценителната комисия и приемане на Решение № 3 на Оценителната комисия по Протокола за техническа и финансова оценка в нарушение на Вътрешните правила за работа на комисията, тъй като решението на комисията не е било докладвано на и одобрено от Управляващия орган, както и поради нарушение на чл. 26, ал. 7 от ЗУСЕСИФ; по отношение на нарушението на приложимия материален закон  се навеждат доводи, че в условията за кандидатстване не е предвиден задължителен минимален размер на разходите за възнаграждения, поради което оспорващото дружество счита, че те могат да бъдат и 0% от заявеното финансиране по проекта, т.е. да не са заявени за финансиране със средства по него.  

Ответната страна на и.д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 година не се явява и не се представлява в открито съдебно заседание. В придружаващото жалбата и административната преписка писмо /л. 1-2/ чрез надлежно упълномощен процесуален представител /л. 29/ се заявява становище за неоснователност и недоказаност на оспорването, по същество се прави искане за отхвърляне на оспорването; претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена от надлежна страна, срещу административен акт, подлежащ на съдебен контрол, и в законоустановения срок по чл. 149, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 27, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, указан от административния орган в оспорения акт. Решението е връчено на оспорващото дружество на 31.05.2019 година /л. 31/, а жалбата срещу решението е депозирана чрез административния орган на 13.06.2019 година /л. 3/.

             След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, на доводите и възраженията на страните, и като извърши служебна проверка за законосъобразност по реда чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146 от АПК, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Оспорващото дружество „Г.“*** е кандидатствало за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 година, процедура по подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, като е подало проектно предложение с регистрационен № BG16RFOP002-2.024-1512 /л. 82-96/. Не е спорно между страните, че проектното предложение е преминало през етапа на оценка на допустимост и административно съответствие и е допуснато до етап оценка за техническо и финансово съответствие. Проектното предложение е оценено от двама оценители с право на глас от състава на Оценителната комисия, назначена по реда на чл. 12 и сл. от Постановление № 162 на МС от 5.07.2016 година за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 година. В резултат на извършеното оценяване процесното предложение е получило 41.5 точки, при минимален брой 51 точки за по покриване на критериите за качество по процедурата, формирани като сбор от средноаритметичния брой точки, присъдени от двамата оценители по всеки от критериите за техническа и финансова оценка /таблица на л. 172 от делото, № от таблицата – 503/.

Ръководителят на УО е одобрил представения му оценителен доклад, изготвен от комисията, и е издал оспореното в настоящото производство Решение № РД-16-990 от 27.05.2019 година, с което е отказал предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за проектното предложение на „Г.“ ООД, тъй като е получило по-малко от минималния брой от 51 точки и е включено в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения.

Оценяването на проектните предложения чрез подбор се извършва в специално административно производство, при строго регламентирана процедура, разписана в Глава трета от ЗУСЕСИФ, в частност - в Раздел втори. С оглед равнопоставеността на кандидатите, проектните предложения се оценяват съобразно единни одобрени условия за кандидатстване и приети критерии и методология за оценка - чл. 26, ал. 1 и ал. 4 от ЗУСЕСИФ във връзка с ПМС № 162/2016 година.

Административните актове по Глава трета ЗУСЕСИФ се оспорват по реда на АПК /арг. от чл. 27, ал. 1 от ЗУСЕСИФ/. В това производство съдът е длъжен да извърши проверка за спазване на правилата за формиране на оценителната комисия - спазени ли са изискванията на чл. 33, ал. 1 и 3 от ЗУСЕСИФ във връзка с чл. 12, 13, 15 и 16 от ПМС № 162/2016 година, правилата за извършване на оценъчната дейност - изискванията на чл. 17, 18 и 19 от ПМС № 162/2016 година и правилата за документиране и отчет на дейността на комисията - изискванията на  чл. 20 от ПМС № 162/2016 година. Съдът не може да извършва контрол за законосъобразност на самата оценъчна дейност на комисията. Оценителната дейност се осъществява в рамките на нормативно и административно установени правила, но самата тя има експертно-оценъчен характер. Експертно-оценъчната дейност изисква притежаването на специални знания, които не са част от компетентността на органа и именно поради това законодателят е предвидил нейното използване при издаването на акта. Има разлика между правила, въз основа на които се извършва определена оценъчна дейност, и правила за упражняване на компетентност. За законосъобразността на един административен акт, който по силата на закона е обоснован с резултата от оценъчна дейност на нарочен помощен орган, е важно да се провери спазени ли са правилата за оценъчната дейност, но не и да се проверява и още повече да се замества оценъчната дейност, обективирана в мотивите на акта, с преценката на съда. Видно от разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, самият административен орган има правомощието да одобри предложението на оценителната комисия или тогава, когато прецени, че в процедурата са допуснати съществени нарушения, да я върне или да я прекрати. Следователно, административният орган не може да замества експертно-оценителната дейност на комисията и да определя вместо нея или изменя присъдените точки по отделните критерии, а може само да прецени спазени ли са правните изисквания при осъществяване на тази експертно-оценителна дейност.

Видно от Заповеди №№ РД-16-1590 от 27.12.2018 година /л. 77-81/ и РД-16-246 от 14.02.2019 година /л. 75-76/, и двете на УО, съответно на изискванията на чл. 12 от ПМС № 162/2016 година, назначена е комисия, съставена от председател без право на глас, 4 секретари без право на глас и 39 редовни и 3 резервни членове с право на глас, като всички са щатни служители на УО. От събраните по делото доказателства не може да се направи извод за нарушаване от страна на комисията на изискванията на чл. 17-19 от ПМС № 162/2016 година, а и липсват наведени доводи от оспорващото дружество в тази насока. Конкретното проектно предложение е оценено от двама редовни членове на оценителната комисия с право на глас, като по отношение на конкретните оценители не се установяват нарушения на изискванията към тях. След приключване на дейността си, оценителната комисия е изготвила Протокол от техническа и финансова оценка /л. 129-141/ с приложени към него списъци /л. 142-199/, който отговаря на изискванията на чл. 20 от ПМС № 162/2016 година и от който е ясно, че процесното предложение е отхвърлено, тъй като е получило по-малко от изискуемия минимален брой от 51 точки.

Видно от представените и приети като доказателства по делото оценителни листове /л. 97-112 и 113-128/, по Група І, І. „Ефективност на предприемаческата идея“ оценителите са дали съответно 28 и 33 точки при максимален праг от 43 точки, като присъждането на конкретен брой точки по всеки един от критериите, независимо дали са по-малко или съвпадат с максималните, е мотивирано в графа „Забележки“. И двамата оценители са присъдили 0 точки относно критерий 2.2 /Кандидатът е наел /преди подаване на проектното предложение/ или предстои да наеме /по време на изпълнението на проекта/ лице/лица с трайни увреждания/, като е посочено, че критерият не е изпълнен, тъй като в т. 5 Бюджет от ФК не е предвидено възнаграждение за заложената позиция Конструктор. По критерий 6. „Устойчива заетост  в резултат от реализацията на предприемаческата идея“ също са присъдени 0 точки, като мотивът отново е липса на предвидени възнаграждения в т. 5 Бюджет от ФК. По всички критерии от Група ІІ. „Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“ оценителите са присъдили по 0 точки, мотивирани отново от обстоятелството, че липсват предвидени разходи за възнаграждение на предприемача и екипа в т. 5 Бюджет от ФК. По критериите от Група ІІІ „Приоритизация на проекти“ и Група ІV „Реалистичност на разходите по проекта“ при присъждането на точки, по-малко от максимално предвидените, са посочени мотиви. Като краен резултат оценителите са присъдили съответно 39 и 44 точки, тоест разликата между сбора точки на двамата оценители е 5 и не е било необходимо назначаването на трети оценител съгласно чл. 19, ал. 3 и 4 от ПМС № 162/2016 година.

По отношение на всички критерии, по които  са присъдени 0 точки поради липса на предвидени разходи за възнаграждение на предприемача и екипа в т. 5 Бюджет от ФК, следва да се посочи, че неприсъждането на точки е в съответствие с Решение № 3 от Протокол от техническа и финансова оценка /л. 129-141/, според което, най-общо казано, в случай че не са предвидени разходи за възнаграждения със средства по проекта на екипа на кандидата, включително физическото лице – предприемач и/или лица, различни от предприемача, които са поименно посочени или разходите за лицата са премахнати от бюджета на проектното предложение, то оценителите не вземат предвид представената информация и приложените документи по отношение на тези лица и не поставят /или поставят по малък брой точки по критериите в Раздел ІІ. „Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“ от критериите за „Техническа и финансова оценка“ /Приложение Ж към Условията за кандидатстване/. В случая не се касае за изменение на условията за кандидатстване в нарушение на чл. 26, ал. 7 от ЗУСЕСИФ, нито за допуснато от оценителната комисия нарушение на чл. 19, ал. 5 от ПМС № 162/2016 година. Правилата за оценяването на проектните предложения чрез подбор на етап техническа и финансова оценка се извеждат от нормата на чл. 19 от ПМС № 162/2016 г. Съгласно посочената по-горе разпоредба на чл. 19, ал. 5 от ПМС № 162/2016 при оценката на проектните предложения оценителната комисия може да изисква допълнителна пояснителна информация от кандидатите, като срокът за представянето ѝ не може да бъде по-кратък от една седмица, като е предвидено и изключение на възможността за изискване на допълнителна информация, а именно тази възможност не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУСЕСИФ. Именно въз основа на нормата на  чл. 19, ал. 5 от ПМС № 162/2016 година, която е специална по отношение на чл. 34, ал. 3 от АПК, за оценителната комисия е налице забрана да уведоми жалбоподателя, че е налице непълна и/или неточна информация в подаденото проектно предложение и да му укаже да коригира същото, така че да отговаря на критериите за техническа и финансова оценка, посочени в Насоките за кандидатстване по процедурата. Това е така, тъй като констатираните от оценителната комисия пропуски и несъответствия са съществени и тяхното коригиране би довело до подобряване качеството на самото проектно предложение, което е в разрез с принципите на свободна и лоялна конкуренция и на равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Съответни на критериите и методологията са констатациите на оценителната комисия, че в проектното предложение /т. 5 Бюджет от Формуляра за кандидатстване/ не са предвидени разходи за възнаграждения на екипа. Съобразно Условията за кандидатстване за екипа се изискват разходи за възнаграждение и същите са предвидени като допустими разходи по проекта – до 50 % от общо допустимите разходи по проекта. Следва да се има предвид и това, че според Условията за кандидатстване /л. 45-74/ персоналът по проекта следва да е нает единствено за целите на проекта на трудов договор, а съгласно чл. 242 от Кодекса на труда положеният труд по трудово правоотношение е възмезден.

В горния смисъл са мотивите на Решение № 12423 от 16.10.2018 г. на ВАС по адм. д. № 3573/2018 г., VII отд.

При оценката на процесното проектно предложение оценителната комисия не е допуснала нарушения на установените правила за оценяване, поради което възприемането ѝ от административния орган и превръщането ѝ във властническо волеизявление е материално законосъобразно.

По изложените съображения съдът намира, че оспореното Решение № РД-16-990 от 27.05.2019 година на и.д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 година е издадено от компетентен орган предвид разпоредбата на чл. 38, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 5 от ЗУСЕСИФ и представената Заповед № РД-16- 785 от 17.05.2019 година на министъра на икономиката /л. 30/, в писмена форма, при спазване на административно-производствените правила и материалноправните разпоредби, както и в съответствие с целта на закона, което обуславя извода за законосъобразност на акта и съответно неоснователност на оспорването.

При този изход на спора, предвид разпоредбата на чл. 143, ал. 3-4 от АПК и своевременно направено искане от процесуалния представител на ответната страна, оспорващата страна следва да бъде осъдена да заплати на ответната страна юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева за настоящата инстанция, изчислен по реда на чл. 78, ал. 8 от ГПК, вр. чл. 37 от Закона за правната помощ, вр. чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, съобразен с вида и количеството на извършената дейност от процесуалния представител на ответната страна, както и с продължителността на производството пред настоящата инстанция.

 

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно от АПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Г.“*** против Решение № РД-16-990 от 27.05.2019 година на и.д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 година.

ОСЪЖДА „Г.“*** с ЕИК ****** да заплати на Министерство на икономиката сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

 

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: