О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

№573

Габрово, 26.08.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГАБРОВО в закрито съдебно заседание на двадесет и шести август две хиляди и деветнадесета година  в състав :    

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

 

при секретаря  ................. и в присъствието на прокурора ................ като разгледа докладваното от съдия РАЧЕВ адм. д. № 222 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

                  Производството по делото е по реда на чл.197 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

                  Постъпила е молба с вх. № 1262/14.08.2019г. по описа на Административен съд – Габрово от М.М.И. с ЕГН **********,***, чрез адв. Н. ***, сочена и като съдебен адрес с която се заявява, че молителката е депозирала в Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ жалба против Решение за прекратяване на производството по оценка на проектно предложение № 03-PD/2456 от 28.06.2019г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Тъй като след извършена справка в деловодството на съда било установено че преписката по издаване на административния акт не е изпратена от административния орган на Административен съд – Габрово с посочената молба се иска да бъде приета за разглеждане жалбата й.

                   В срока за администриране на жалбата в деловодството на съда е постъпила жалба с с вх. № 1276/16.08.2019г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на същото лице срещу същия административен акт изпратена от административния орган с приложена към същата преписка в заверено копие. По тази жалба е образувано АД № 227/2019г., което е прекратено на основание чл. 159, т.7 от АПК, производството по делото /с оглед наличието на приложена преписка/ е присъединено към производството по настоящото дело.

 

                  След служебна проверка, относно редовността на оспорването, съдът намира че производството следва да бъде прекратено поради просрочие на оспорването на основание чл. 159, т. 5 от АПК, по следните съображения:

                   Обжалваното Решение за прекратяване на производството по оценка на проектно предложение № 03-PD/2456 от 28.06.2019г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ е постановено на основание чл. 34, ал.4, т.2 от ЗУСЕСИФ. Съгласно чл. 27, ал.4, изр.2 от същия закон в случаите на прекратяване по чл. 34, ал. 4, т. 2 решението може да се оспорва в едноседмичен срок от съобщаването по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.

                   Решението е връчено на М.И. по пощата, срещу разписка, на адреса за кореспонденция посочен от самата нея, като пощенската пратка е получена от майката на кандидата /П.И./ така както са връчвани и други книжа от проведената между страните кореспонденция /така например Известие за доставяне на л. 244 от АД 227/2019г./ Видно от Известието за доставяне на пощенската пратка съдържаща процесния административен акт /л.245/ връчването е осъществено на 03.07.2019г. Тази дата е отбелязана и ръкописно, и чрез поставен щемпел на пощенския оператор. Следва да се отбележи, че на представените от жалбоподателката копия от решението, предмет на обжалване на л.9 от настоящото дело и на л. 9 от АД № 22/19г. е отбелязано с ръкописен текст „получено на 05.07.2019год.“ Тези копия са представени от жалбоподателката, /отбелязването е извършено с почерк наподобяващ почерка на адв. Николова, видно от пълномощното на л.16/ и не следва да бъдат съобразявани от съда. Напротив съдът намира за меродавна дата да връчване на атакуваното решение тази, която е отбелязана на известието за доставяне /л.245/, а именно 03.07.2019г. Седемдневният срок за обжалване на решението е изтекъл на 10.07.2019г. – присъствен ден.

                   Жалбата срещу посоченото решение е подадена по пощата на 12.07.2019г. видно от Удостоверение № 5/6.08.2019г. находящо се на л. 3 от настоящото дело и от пощенски плик, находящ се на л. 19 от АД 227/19г. Факта на подаване на жалбата на 12.07.2019г. не се спори от жалбоподателя, напротив – изрично е деклариран в молбата /л.1 от настоящото дело/.

                   Жалбата е подадена след предвидения в чл. 27, ал.4, изр.2  от ЗУСЕСИФ седемдневен срок 

 

                   Поради изложените причини жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, поради просрочието й, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено.

                   Водим от гореизложеното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд - Габрово,

 

                   ОПРЕДЕЛИ:

 

                   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.М.И. с ЕГН **********,***, чрез адв. Н. ***, сочена и като съдебен адрес против Решение за прекратяване на производството по оценка на проектно предложение № 03-PD/2456 от 28.06.2019г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

 

                   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 222 по описа на Административен съд –Габрово за 2019 година, поради просрочие на оспорването.

 

                   Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България.                    

                   Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“..

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: