Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2019г. до 31.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 134/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Й.П. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР ПРИ ОД НА МВР -РУ СЕВЛИЕВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 1.8.2019г.
РЕШЕНИЕ № 116 от 01.08.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Й.П., ЕГН **********, с адрес ***, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 19-0341-000066 от 08.04.2019 г. на Г.А.- Началник Сектор към ОД на МВР Габрово – РУ Севлиево, с която на П. на основание чл.171, т.1, б.“Б“ от ЗДвП е наложена ПАМ – Временно отнемане на СУМПС, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, за извършено нарушение на чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП, като неоснователна и недоказана. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.8.2019г.
2 Административно дело No 109/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕСИ ТРАНС 07 ЕООД - КАЗАНЛЪК ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР КЪМ ОДМВР ГАБРОВО, РУ - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 2.8.2019г.
РЕШЕНИЕ № 110 от 2.08.2019 година. ОТМЕНЯ по Жалба с вх. № СДА-01-691 от 10.05.2019 г., подадена от „Еси Транс 07“ ЕООД, със седалище гр. Казанлък, ЕИК: 200436131, представлявано от управител Асен Асенов Табаков, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0341-000038 от 1.03.2019 г. на полицейски инспектор към ОД на МВР – Габрово Пламен Георгиев Пенков, при Районно управление /РУ/- Севлиево ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово да заплати на жалбоподателя „Еси Транс 07“ ЕООД, със седалище гр. Казанлък, ЕИК: 200436131, разноски по делото на стойност 350.00 /триста и петдесет/ лв., съставляващи 50.00 /петдесет/ лв. заплатена държавна такса и 300.00 /триста/ лв. договорено и изплатено адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл. 172, ал. 5 от Закона за движението по пътищата.
В законна сила на 2.8.2019г.
3 Административно дело No 128/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС ЗА ПРОГРАМНИТЕ ПЕРИОДИ 2007-2013Г. И 2014-2020Г. ПРИ МОСВ-ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 2.8.2019г.
РЕШЕНИЕ № 100 от 02.08.2019 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1, БУЛСТАТ *******, представлявана от И.И.– Кмет, с която е оспорила Решение Изх. № 2-007-0001-2-213 от 13.05.2019 година на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма околна среда /УО на ОПОС/ и Гл.директор на на ГД на ОПОС- г-жа В.К.. ОСЪЖДА Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1, БУЛСТАТ *******, представлявана от И.И.– Кмет, да заплати в полза на МОСВ – Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ сума в размер на 100 /сто/ лева, представляващи деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението на страните.
4 Административно дело No 176/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК "МУСАЛА 1" - СЕВЛИЕВО,
Р.В.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 2.8.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 535 ОТ 02.08.2019 ГОДИНА на основание чл. 158, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 151, т. 3 от АПК, Административен съд Габрово ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба с вх. № СДА-01-1054 от 5.07.2019 г., подадена от Р.В.С. ***, с ЕГН: **********, против Отказ за одобряване на инвестиционен проект на главен архитект на Община Севлиево с изх. № ДД-4А-2063/2/ от 11.06.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 176 от 2019 . по описа на същия съд. Препис от определението да се изпрати на страните в едно с призовките. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне с частна жалба, подадена чрез Административен съд Габрово до Върховен Административен съд. РЕШ.№266/29.08.2019 СТР.110 ТОМ 3/2019
В законна сила на 15.8.2019г.
5 Административно дело No 137/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГАБРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР - ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 5.8.2019г.
РЕШЕНИЕ № 107 от 05.08.2019 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Община Габрово против Решение № РД-02-36-648 от 22.05.2019 година на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството сумата от 2529.44 /две хиляди петстотин двадесет и девет лева и 44 ст./ лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 167/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Л.Л. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР КЪМ ОДМВР ГАБРОВО, РУ - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 5.8.2019г.
РЕШЕНИЕ № 115 от 05.08.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата М.Л.Л. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. „а“ от Закона за движение по пътищата № 19-0341-000118 от 30.05.2019 година, издадена от полицейски инспектор към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово, Районно управление - Севлиево. На основание чл. 172, ал. 5, изр. 2 от ЗДвП настоящото решение не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.8.2019г.
7 Административно дело No 77/2019 Закон за социално подпомагане Й.С.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО,
ДИРЕКТОР ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРИ ОБЩИНА ГАБРОВО
Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 6.8.2019г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ О.С.З. НА 06.08.2019 Г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 77/2019 г. по описа на АС Габрово поради недопустимост на жалбата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба в седемдневен срок чрез АС Габрово пред ВАС на РБ, който срок за явилите се страни тече от днес, а за неявилата се страна от уведомяването и. РЕШ.№269/29.08.2019 СТР.116 ТОМ 3/2019
8 Административно дело No 215/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Д.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - ГР. РУСЕ Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 6.8.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 543 ОТ 06.08.2019 ГОДИНА ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, наименована „Молба“, с вх. № СДА-01-1224 от 2.08.2019 г., подадена от М.Д.К.,***, с ЕГН: **********, против: 1. Заповед № ДК-02-СЦР-30 от 2.05.2011 г. „на ДНСК“ и 2. Определение № 3195 от 6.03.2019 г. по адм. д. № 14878 от 2018 г. на ВАС, 5-членен състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 215 от 2019 г. по описа на същия съд и ИЗПРАЩА жалбата в частта й против Определение № 3195 от 6.03.2019 г. по адм. д. № 14878 от 2018 г. на ВАС, 5-членен състав във Върховен административен съд за произнасяне по подсъдност. В тази част определението не подлежи на обжалване. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 215 от 2019 г. в частта му против Заповед № ДК-02-СЦР-30 от 2.05.2011 г. „на ДНСК“, като недопустимо. В тази част настоящият съдебен акт подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7-дневен срок чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката със съобщението. РЕШ.№270/29.08.2019 СТР.117 ТОМ 3/2019
9 Административно дело No 129/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.М.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГР. ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 7.8.2019г.
РЕШЕНИЕ № 112 от 7.08.2019 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на Божидар Димитров Върбанов от гр. Габрово, ЕГН: **********, сумата от 300.00 /триста/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт Наказателно постановление № 18-0360-000236 от 31.12.2018 г. на началник РУ – Трявна при ОД на МВР – Габрово, в едно с лихвата за забава върху тази сума от 5.06.2019 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на Божидар Димитров Върбанов от гр. Габрово, ЕГН: **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв., съставляваща направени по настоящото дело разноски – 300.00 /триста/ лв. адвокатски хонорар и 10.00 /десет/ лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
10 Административно дело No 142/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Д.В. ОД НА МВР ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 7.8.2019г.
РЕШЕНИЕ № 113 от 7.08.2019 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на Б.Д.В. ***, ЕГН: **********, сумата от 300.00 /триста/ лв., съставляваща причинена му вреда – последица от незаконосъобразно издадено и отменено като такова с влязъл в сила съдебен акт Наказателно постановление № 18-0360-000236 от 31.12.2018 г. на началник РУ – Трявна при ОД на МВР – Габрово, в едно с лихвата за забава върху тази сума от 5.06.2019 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Габрово да заплати на Б.Д.В. ***, ЕГН: **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв., съставляваща направени по настоящото дело разноски – 300.00 /триста/ лв. адвокатски хонорар и 10.00 /десет/ лв. заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
В законна сила на 27.8.2019г.
11 Административно дело No 163/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ГЪЛЪБОВА ООД - С. ПОПОВЦИ И.Д. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ЕФК" И РЪКОВОДИТЕЛ УО НА ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 7.8.2019г.
РЕШЕНИЕ № 111 от 07.08.2019 година. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Г.“*** против Решение № РД-16-990 от 27.05.2019 година на и.д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 година. ОСЪЖДА „Г.“*** с ЕИК ****** да заплати на Министерство на икономиката сумата от 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 196/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.П.   Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 8.8.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 544 ОТ 08.08.2019 ГОДИНА ОСТАВЯ без уважение искавнето на Д.С.П., с адрес *** /непосочен в жалбата/, понастоящем с адрес гр.Варна, ул.“Петко Стайнов“ № 7, стая 406, за предоставяне на правна помощ. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.П., с адрес ***/непосочен в жалбата/, понастоящем с адрес гр.Варна, ул.“Петко Стайнов“ № 7, стая 406. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 196 по описа за 2019 год. на Административен съд Габрово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщението за изготвянето му, чрез АС Габрово. На основание чл.138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на жалбоподателя. РЕШ.№274/29.08.2019 СТР.124 ТОМ 3/2019
В законна сила на 16.8.2019г.
13 Административно дело No 171/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Б.Т.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 9.8.2019г.
РЕШЕНИЕ № 114 от 9.08.2019 година. ОТМЕНЯ Заповед № 1177 от 13.06.2019 г. на кмета на Община Габрово, с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, чл. 15, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от НУРУЖННОЖ се прекратява наемното правоотношение между Община Габрово и Б.Т.С. *** с ЕГН: **********, на основание Констативен протокол от 16.04.2019 г. на Дирекция УТ при Община Габрово, от който е видно, че обитаваната от нея сграда е частна общинска собственост, намираща се в гр. Габрово, бул. „Априлов“ № 47Е, която е негодна за експлоатация, както и Решение на Комисията по чл. 7, ал. 1 от НУРУЖННОЖ, проведено на 19.04.2019 г. – Протокол № 5, съобщено на лицето на 22.04.2019 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 46, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
В законна сила на 9.8.2019г.
14 Административно дело No 124/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация А.М.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 12.8.2019г.
РЕШЕНИЕ № 117 от 12.08.2019 година. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх. № СДА-01-811 от 28.05.2019 г., подадена от А.М.Н. ***, ЕГН: **********, на Заповед № 886 от 13.05.2019 г., издадена от кмета на Община Габрово, с която на основА.е чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 6, т. 7, т. 9 и ал. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, чл. 15, ал. 1, т. 1 – 3 и ал. 2, във вр. с чл. 4, ал. 2, т. 9 и т. 11 от НУРУЖННОЖ се прекратява наемното правоотношение между Община Габрово и жалбоподателката, поради това, че е налице: неплащане на наемната цена и консумативни разноски за повече от 3 месеца; изтичане на срока за настаняване; отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище, които мотивите са обективирА. в решение на Комисията по чл. 7, ал. 1 от НУРЖННОЖ, проведено на 19.04.2019 г. – Протокол № 5, като неоснователно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основА.е чл. 46, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
В законна сила на 12.8.2019г.
15 Административно дело No 227/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители М.М.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 19.8.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 560/19.08.2019Г. ПРИСЪЕДИНЯВА производството по жалба с вх. 1276/16.08.2019г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на М.М.И. с ЕГН **********,***, чрез адв. Н. ***, сочена и като съделбена адрес против Решение за прекратяване на производството по оценка на проектно предложение № 03-PD/2456 от 28.06.2019г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ към производството по АД № 222 по описа на Административен съд – Габрово за 2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 227 по описа на Административен съд – Габрово за 2019г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, чрез Административен съд – Габрово, до Върховен административен съд в седемдневен срок от уведомяването на страните. На страните да се изпрати препис от определението РЕШ.№277/29.08.2019 СТР.131 ТОМ 3/2019
16 Административно дело No 200/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.И.Х. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 22.8.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 569/22.08.2019 Г. На основание чл. 200, ал. 1 от АПК, чл. 27, ал. 4, изр. 3 от ЗУСЕСИФ, ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Х. *** подадена чрез пълномощник адв. Н. ***, срещу Решение № 03- PD/2468/28.06.2019г. на Изп. Директор на ДФ Земеделие Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС. РЕШ.№278/29.08.2019 СТР.132 ТОМ 3/2019
17 Административно дело No 112/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители ФОНДАЦИЯ "БИОЛЕНД" ГР. СЕВЛИЕВО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 26.8.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 575/26.08.2019Г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 112 по описа на Административен съд – Габрово за 2019г. поради отказ от оспорването. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово в седемдневен срок от уведомяването на страните. На страните да се изпрати препис от определението. РЕШ.№279/29.08.2019 СТР.135 ТОМ 3/2019
18 Административно дело No 222/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители М.М.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 26.8.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 573/26.08.2019Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.М.И. с ЕГН **********,***, чрез адв. Н. ***, сочена и като съдебен адрес против Решение за прекратяване на производството по оценка на проектно предложение № 03-PD/2456 от 28.06.2019г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 222 по описа на Административен съд –Габрово за 2019 година, поради просрочие на оспорването. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.. РЕШ.ПОР.№280/29.08.2019 СТР.136 ТОМ 3/2019
19 Частно административно дело No 244/2019 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК М.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 30.8.2019г.
РЕШЕНИЕ № 587/30.08.2019Г. ОТХВЪРЛЯ молба с вх. № 1329/ 29.08.2019г. по описа на Административен съд – Габрово на М.Д.К. *** и придружаваща я жалба с вх. № 1330 от същата дата, с които се иска отмяна и спиране на принудителното изпълнение на Заповед № 197/15.02.2017г. на Кмета на Община Габрово. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал.4 от АПК. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
В законна сила на 30.8.2019г.