Р Е Ш Е Н И Е  130

Габрово, 30.09.2019 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГАБРОВО ……..  в открито съдебно заседание на  двадесет и четвърти септември през две хиляди и деветнадесета година,  в състав :  

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИН КОСЕВ       

при секретаря ЕЛКА СТАНЧЕВА и в присъствието на прокурор ………… като разгледа докладваното от съдия КОСЕВ  Адм. дело№ 115 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145- 178 от АПК.

Образувано е по жалба от З.М.И. ***, с която е оспорена Заповед  №880 от 13.05.2019г. от Кмет на Община Габрово.

С оспорената Заповед на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 1, т. 7 и т. 9 и ал. 2 от ЗОС и чл. 15, ал. 1, т. 3 и ал. 3 във вр. с чл. 4, ал. 2, т. 9 от НУРУЖННОЖ са прекратени наемните правоотношения между Община Габрово и жалбоподателката, възникнали по силата на Договор № 802-ОССД-16 от 26.07.2016г., изменен с допълнително Споразумение от 29.10.2018г. за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ жилище, намиращо се в гр.**********, ул.”**********” №*, ет. *, актувано с АОС №1608 от 10.11.2004г., поради неплащане на консумативните разноски за повече от 3 месеца, отпадане на условията за настаняване на наемателя и Решение на Комисията по чл. 7, ал.1 от НУРУЖННОЖ, обективирано в Протокол №5 от 19.04.2019г., съобщено на З.И. на 22.04.2019г.

С жалбата се твърди, че оспорената Заповед  №880 от 13.05.2019г. от Кмет на Община Габрово била неоснователна и незаконосъобразна, поради което се претендира нейната отмяна.

         В съдебно заседание жалбоподателката З.И., редовно призована, се явява лично, като заявява че поддържа подадената жалба по същество и заявеното искане за отмяна на оспорената Заповед. Твърди, че имала нужда от жилището и отговаряла на условиятаза настаняване.

         Ответната по жалбата страна– Кмет на Община  Габрово, чрез процесуалния си представител- юрисконсулт, изразява становище за неоснователност на жалбата, счита Заповедта на Кмет на Община Габрово, с която, са прекратени наемните правоотношения между Община Габрово и жалбоподателката З.И., възникнали по силата на Договор №802-ОССД-16 от 26.07.2016г., за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ жилище, намиращо се в гр. Габрово, като правилна и законосъобразна да бъде потвърдена. 

          От съвкупната преценка на събраните по делото доказателства и след като обсъди доводите на страните, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

          Жалбата е подадена в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.   

 По силата на Договор за отдаване под наем на общинско жилище собственост на Община Габрово №802-ОССД-16 от 26.07.2016г., сключен между жалбоподателката З.М.И. ***, представлявана от  Кмет и Заповед №1235 от 27.06.2016г. на Кмет на Община Габрово, на жалбоподателя И. е предоставено за ползване общинско жилище – етаж от къща, находящ се в гр.*********, ул.”********” №*, ет. *, актувано с АОС №1608 от 10.11.2004г. Договорът е сключен на основание чл. 14, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища /НУРУЖННОЖ/ за срок от три години, продължен със Допълнително Споразумение, като срока на Договора изтича на 26.07.2019г., видно от приложения по делото договор и допълнително споразумение.

Поради натрупани консумативни разноски- неплащане на консумативните разноски за повече от 3 месеца /Заведено срещу З.И. изпълнително дело от ВиК за задължения в размер на 8 136, 95 лева/ и просрочени от И. публични задължения към бюджета на държавата, със свое Решение обективирано в Протокол №5 от 19.04.2019г., взето на проведено заседание от същата дата, Комисията по чл. 7, ал. 1 от НУРУЖННОЖ е решила наемното правоотношение с наемателя и жалбоподател в настоящото производство, да бъде прекратено на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 и т. 9 и ал. 2 от ЗОС и чл. 15, ал. 1, т. 3 и ал. 3 във вр. с чл. 4, ал. 2, т. 9 от НУРУЖННОЖ, поради неплащане на консумативни разноски за срок повече от 3 месеца. Въз основа на Решението  на Комисията по чл. 7 от НУРОЖННОЖ, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 2 от ЗОС, във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 7 и т. 9 от ЗОС и чл. 15, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от НУРОЖННОЖ, Кмета на Община Габрово със Заповед №880 от 13.05.2019г., е прекратил наемното правоотношение между Община Габрово и З.М.И. за ползваното от същата жилище- общинска собственост.

Заповедта е връчена на жалбоподателя З.М.И. лично на 13.05.2019г., видно от извършеното удостоверяване на връчването върху представена разписка към Заповедта. Жалбоподателката е оспорила издадената Заповед за прекратяване на договора за наем на общинско жилище пред АС Габрово. По делото е представена административната преписка по издаване на оспорената Заповед. Представен е препис от Наредбата определяща условията за настаняване в общинско жилище – НУРУЖННОЖ, в редакцията и към момента на издаване на оспорената Заповед. Същата е налична и на сайта на Община Габрово и достъпна за ползване за потребителите.  

            С оглед посочените фактически констатации, съдът след като се съобрази с изискванията на чл. 168, ал. 1 от АПК, въз основа на представените по делото доказателства, провери законосъобразността на обжалвания административен акт на всички основания съгласно чл. 146 от АПК, намира за установено следното от правна страна :

            Условията и редът за предоставяне и ползване под наем на жилище общинска собственост, са уредени в Закон за общинската собственост и издадената въз основа на чл. 45а от същия  НУРОЖННОЖ.. В чл. 4, ал. 2 от същата Наредба са посочени изчерпателно условията на които следва да отговарят гражданите за настаняване под наем в  жилища  собственост на Община Габрово. Съгласно чл. 7 от Наредбата, Кметът на общината назначава комисия, която картотекира нуждаещите се граждани въз основа на подадените от тях молби декларации, в зависимост от това дали отговарят на условията  по чл. 4, ал. 2 от Наредбата, като взема решение за включване или не включване на гражданите в картотеката и определя степента на жилищна нужда при наличие на такава.  В чл. 15 от Наредбата са посочени основанията въз основа на които наемните отношения се прекратяват.

За да приеме Решение, обективирано в Протокол №5/19.04.2019г. Комисията по чл. 7 от НУРОЖННОЖ е констатирала, че са налице натрупани задължения /8 136, 95 лева към ВиК/ поради неплащане на консумативните разноски за повече от 3 месеца, както и отпадане на условията за настаняване на наемателя. По тези причини, Комисията е взела решение същият да не бъде продължаван и да бъде прекратен на основание чл. 15, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от НУРУЖННОЖ.. Въз основа на така приетото от комисията Решение, Кметът на Община Габрово е издал обжалваната Заповед №880 от 13.05.2019г., с която е прекратил Договор № 802-ОССД-16 от 26.07.2016г. за отдаване под наем на жилище общинска собственост, сключен между жалбоподателката от една страна, като наемател и Община Габрово от друга като наемодател.

Преценката на условията на които следва да отговаря З.И. като наемател на общинско жилище от Комисията по чл. 7 от НУРОЖННОЖ представлява административна процедура, в хода на която се установяват предпоставките за продължаване или не на наемното правоотношение. Предвид на така изложеното е и предвиденото в чл. 7, ал. 3 от Наредбата задължение за съобщаване на Решението на Комисията по реда на АПК. При условие, че лицето не е съгласно с констатациите на Комисията то има правото да оспори нейното Решение, като в отделно производство докаже правотата на твърдението си и съответно обори констатациите на Комисията. В тази насока и съдебна практика- Решение №8813/14.07.2016г. по АД№9148/2015г. на ВАС.

Видно от Представено като доказателство по делото Писмо №ОССД-03.0160/22.04.2019г. от Община Габрово до З.И. със същото й е съобщено за Решението на Комисията, обективирано в Протокол №5/19.04.2019г., както и за издадената Заповед №880/13.05.2019г. на Кмет на Община Габрово, при което цитирания Протокол, обективиращ Решението на Комисията е бил връчван на З.И., като й е било указано, че същото подлежи на съдебно обжалване в отделно производство. В тази насока е и изявлението на пр. представител на Кмет на Община Габрово в съдебно заседание по делото от 24.09.2019г., а именно че съобщаването на Протокола и решението на Комисията на З.И. е осъществено с посоченото по- горе Писмо. Налице е подадена Жалба от З.И. за оспорване на Протокола и решението на Комисията, което не е уважено от Кмет на Община Габрово, като в резултат на това е издадена и процесната Заповед.    

 Възраженията на жалбоподателката се свеждат основно до това, че договора е следвало да бъде продължен, тъй като тя отговаря на изискванията на Наредбата и практически не разполагат с друг имот, а комисията по чл. 7 от НУРУЖННОЖ при Община Габрово не е била достатъчно обективна при преценката на нейното семейно и материално състояние. Жалбоподателката изразява готовност да изплати натрупаните задължения във връзка с ползването на наетото жилище.

Тези възражения жалбоподателката И. е изложила по повод оспорване на Решението на Комисията, но това не е прието от административния орган.

ЗОС действително предвижда възможност за продължаване срока на договора, но при определени условия. Съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 4 от ЗОС, след изтичане срока на настаняване наемното правоотношение може да бъде продължено, ако наемателят отговаря на условията за настаняване под наем в общинско жилище. В закона е предвидена възможност за продължаване срока на договора, но не и автоматически същият да бъде продължен или да стане безсрочен. Това е така, тъй като ЗОС се явява специален закон по отношение на ЗЗД и намират приложение именно неговите разпоредби, а не общите правила по ЗЗД. В случая става въпрос за една правна възможност и то такава, за която е необходимо наличието на определени предпоставки – споменатите условия за настаняване под наем в общинско жилище, определени с НУРОЖННОЖ, издадена на основание чл. 45а от ЗОС. Тази възможност е зависела от преценката на административния орган – в случая Кмет на Община Габрово, който в рамките на оперативната си самостоятелност е преценил, че са налице основания за прекратяване на договора – неплащане на консумативни разноски, свързани с ползването на жилището за повече от 3 месеца, каквото е задължението на И. към ВиК, както и решението на комисията по чл. 7 от Наредбата. Именно тези предпоставки са дали повод и основание на  комисията по чл. 7 от НУРОЖННОЖ да приеме, че са налице основания за прекратяване на наемното правоотношение с И., тъй като същата не е спазила условията за настаняване в общинско жилище, като мотиви за това решение са именно констатацииите на комисията, че въз основа на извършената проверка е установено, че са налице натрупани задължения за консумативни разноски свързани с по на жилището за повече от 3 месеца, което обстоятелство Комисията изрично е посочила в Решението си и същото е залегнало като констатация в Протокола от заседанието на Комисията. Обжалваната Заповед  №808 от 13.05.2019г. на Кмет на Община Габрово е издадена от компетентен за целта съгласно чл. 46, ал.2 от ЗОС и чл. 15, ал. 2 от НУРОЖННОЖ орган- Кмет на Община Габрово, в правомощията му по чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА. При издаването на процесната Заповед са спазени изискванията на чл. 46, ал.2 от ЗОС и чл. 15, ал.2 от НУРУЖННОЖ и по-точно спазена е формата, като е оформена в писмен документ съдържащ правните и фактическите основания - мотивите за издаването на заповедта и е определен срок за освобождаване на жилището в съответствие с изискването на чл. 46, ал.2 от ЗОС. При издаването на оспорената Заповед са спазени процесуалните правила, залегнали в ЗОС и НУРУЖННОЖ, като преди издаването на атакуваната Заповед е било налице изразено становище на Комисията по чл. 8 от Наредбата – Решение по Протокол №5 от 19.04.2019г., основание на което се е позовал и кмета на Община Габрово, като същото е връчено на жалбоподателката И. по реда на АПК като да й е указано, че може го обжалва, при условие че не е съгласна с констатациите залегнали в него. В тази връзка е и представената жалба до АО от З.И., която не е уважена от Кмет на Община Габрово. Налице са доказателства за надлежно връчване на Заповедта. От така изложеното следва обоснован извод, че обжалваната Заповед  е издадена в съотвествие с установените процесуални правила в ЗОС и НУРУЖННОЖ, поради което се явява правилна и законосъобразна. Предвид изложеното  обжалваната  Заповед №880 от 13.05.2019г. на Кмет на Община Габрово, с която е прекратен Договор № 802-ОССД-16 от 26.07.2016г. за отдаване под наем на общинско жилище следва да бъде потвърдена.

По отношение на разноските: Страните не са претендирали разноски, поради което не следва да се присъждат такива.

По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2, пр. 4, във вр. с ал.1 от АПК, Административен съд Габрово

Р  Е  Ш  И:

ОТХВЪРЛЯ оспорване на З.М.И. против Заповед №880 от 13.05.2019г. на Кмет на Община Габрово, като неправилно.

РЕШЕНИЕТО  подлежи  на  обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от Решението да се изпрати на страните.

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ