Р Е Ш Е Н И Е  № 598

                                    Гр.Габрово, 12.09.2019 година

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГАБРОВО …............... колегия, в закрито съдебно заседание на  дванадесети септември две хиляди и деветнадесета година,  в състав :           

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИВАН ЦОНКОВ

при участието на секретаря ….................. и в присъствието на прокурора ……................. като разгледа докладваното от съдия  ЦОНКОВ  административно дело   128   по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 175, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс/АПК/,

Образувано е по молба Вх. № СДА-01-1266 от 15.08.2019 г. на Владислав Д. – процесеулен представител на В.К. – Главен директор на ГД Оперативна програма „Околна среда“ и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ по Адм. дело № 128/2019 г. по описа на Административен съд Габрово, с искане за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на постановеното по същото дело Решение № 100 от 02.08.2019 г., като в диспозитива на Решението е изписано, „Оставя без уважение жалбата на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1, Булстат *******, представлявана от  И.И.– Кмет, с която е оспорила Решение  Изх. № 2-007-0001-2-213 от 13.05.2019 година на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда /УО на ОПОС/ и Гл.директор на  на ГД на ОПОС- г-жа В.К., без да е изписано, че оспореното решение е обжалвано „в частта му касаеща извършено нарушение на чл.63, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗОП, във вр. с чл.59, ал.2 и ал.5 от ЗОП“.

Препис от молбата за поправка на допуснатата явна фактическа грешка е изпратен на жалбоподателя и писмен отговор не е постъпил в определения от съда срок.

            Във връзка с горното настоящият състав на съда намира, че в диспозитива на решението действително е допусната очевидна фактическа грешка, която следва да бъде отстранена, при което в диспозитива на Решение № 100 от 02.08.2019 г. по адм. д. № 128/2019 г. на АС Габрово, след изречението „Оставя без уважение жалбата на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1, Булстат *******, представлявана от  И.И.– Кмет, с която е оспорила Решение  Изх. № 2-007-0001-2-213 от 13.05.2019 година на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ и Гл.директор на  на ГД на ОП“ОС“- г-жа В.К., следва да бъде добавен израза „в частта му касаеща извършено нарушение на чл.63, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗОП, във вр. с чл.59, ал.2 и ал.5 от ЗОП“, така както е изписано в обстоятелствената част на решението, съобразно изложеното в жалбата на Община Севлиево и петитума съдържащ се в същата.

Воден от горното и на основание чл. 175, ал. 1 във връзка с ал. 2 от АПК, съдът

 

                                                     Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 100 от 02.08.2019 г., постановено по адм. д. № 128/2019 г. на АС Габрово, като диспозитива на последното Решение вместо: „Оставя без уважение жалбата на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1, Булстат *******, представлявана от  И.И.– Кмет, с която е оспорила Решение  Изх. № 2-007-0001-2-213 от 13.05.2019 година на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ и Гл.директор на  на ГД на ОП“ОС“- г-жа В.К.“, същият следва да се чете:

„Оставя без уважение жалбата на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1, Булстат *******, представлявана от  И.И.– Кмет, с която е оспорила Решение  Изх. № 2-007-0001-2-213 от 13.05.2019 година на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ и Гл. директор на  на ГД на ОПОС- г-жа В.К., в частта му касаеща извършено нарушение на чл.63, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗОП, във вр. с чл.59, ал.2 и ал.5 от ЗОП“.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

След влизането му в сила, решението да се отбележи върху поправеното Решение № 100 от 02.08.2019 г., постановено по адм. дело № 128/2019 г. по описа на АС Габрово.

Препис от решението да се изпрати на страните.

 

СЪДИЯ: