Р Е Ш Е Н И Е

                                                      

гр. Габрово, 2.09.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО в закрито заседание на втори септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

 

при секретаря ………… като разгледа докладваното от съдия Рачев адм. дело № 246 по описа за 2019 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

  

               Производството е по реда на чл. 294 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с глава Тринадесета от същия кодекс.

               Образувано е по молба с вх. № 1342/ 2.09.2019г. по описа на Административен съд – Габрово на М.К. ***. В молбата, се твърди, че служители на фирмата изпълнител, без съгласието на К. са си позволили да влязат в дома на последната и да започнат принудителни изпълнителни действия без разрешение на административен съдия от административен съд в нарушение на чл. 272, ал.2 от АПК. При извършената служебна справка в деловодството на Административен съд – Габрово, се установи, че съдът не е сезиран с мотивирано искане по реда на чл. 272, ал.2 от АПК от страна на изпълнителния орган. По тази причина, съдът намира че молба с вх. № 1342/ 2.09.2019г. следва да бъде квалифицирана като жалба против действие на органа по изпълнението по смисъла на чл. 294 от АПК.

               Съдът се запозна служебно с приложените документи по АД 244/2019г. по описа на Администратиовен съд – Габрово, тъй като с молбата предмет на настоящото производство на практика се обжалват действия на органа по изпълнението предприети по принудителното изпълнение на Заповед № 197/15.02.2017г. на Кмета на Община Габрово, целящо  премахването на незаконния строеж „Дървена покривна конструкция върху заварена жилищна сграда“, изграден в дъното на УПИ ХІV-370 и на границата с УПИ ХV-369 в кв. 110 по плана на гр. Габрово – ІІ етап, І част, с административен адрес Габрово, ул. Ивайло № 9.

 

               Молбата е мотивирана с това че молителката имала молба за отмяна във ВАС с вх. № 14748/30.08.2019г. и че въпреки нейното несъгласие служители на фирмата-изпълнител си позволили да влязат в дома на последната и да започнат принудителни изпълнителни действия без разрешение на административен съдия от административен съд в нарушение на чл. 272, ал.2 от АПК. Тези факти, следвало да обосноват прекратяване на принудителните действия.

               Сочените мотиви срещу действията по принудителното изпълнение:

   - неизпълнение на чл. 272, ал.2 от АПК и

   - висящност на  производства

не водят до друг извод, че е налице незаконосъобразност да принудителното изпълнение.

               Разпоредбата на чл. 272, ал.2 от АПК е неприложима в настоящия случай. В процесната ситуация е приложима специалната нормативна уредба на ЗУТ и Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Габрово /Приета с Решение № 168/28.08.2013 г. от Общински съвет - Габрово, която дерогира приложението на общите правни норми, включително и тази на чл. 272, ал.2 от АПК, визираща съвсем различна хипотеза.

               Висящността на производство по отмяна, посочено голословно в молбата, дори да съществува в действителност, не е пречка да бъде премахнат незаконния строеж. От една страна производството по отмяна което е извънреден способ за извънинстанционен контрол и не влияе върху стабилитета на влязлото в сила Решение № 89 от 03.08.2017 г., постановено по адм. дело № 74/2017 година на Административен съд – Габрово, с което е отхвърлено оспорването срещу заповедта чието принудително изпълнение се оспорва. А от друга страна такова производство /по отмяна/ вече се е развило - с Решение № 9268 от 18.06.2019 година по адм. дело № 4743/2019 година на ВАС – 5-чл. състав е отхвърлено искането на К. по чл. 239, т.1 от АПК за отмяна на Решение № 234 от 08.01.2019 година по адм.дело № 12803/2017 година на ВАС, ІІ отд. и оставеното в сила с него Решение № 89 от 03.08.2017 г., постановено по адм. дело № 74/2017 година на Административен съд – Габрово.

               От така изложеното се налага извод, че молбата на К. насочена срещу предприетите действия по придутилентото изпълнение на  Заповед № 197/15.02.2017г. на Кмета на Община Габрово е неоснователна. Предприетите действия от органа по изпълнението са законосъобразни и жалбата срещу тях следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

  

               Водим от горното, Административен съд - Габрово

 

              РЕШИ:

 

              ОТХВЪРЛЯ молбата на М.Д.К. ***№ 1342/ 2.09.2019г. против действията на органа по изпълнението по принудителното изпълнение на Заповед № 197/15.02.2017г. на Кмета на Община Габрово.  

               Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал.4 от АПК.

 

               Препис от настоящото да се изпрати на страните.

   

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: