О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  631

 

гр. Габрово, 26.09.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГАБРОВО в закрито съдебно заседание на двадесет и шести септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря ………………… като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина адм. дело № 178 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „В.“ ЕООД – гр. Габрово срещу Заповед № 494 от 11.06.2019 година на Председателя на Комисията за защита на потребителите /КЗП/, с която на основание чл. 177, ал. 2, т. 1, б. „в“ от Закона за туризма /ЗТ/ е наложена принудителна административна мярка „временно затваряне на туристически обект“ по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗТ – заведение за хранене и развлечение, находящо се на посочен адрес в гр. Габрово, стопанисвано от оспорващото дружество.

            По делото е насрочено открито съдебно заседание на 03.10.2019 година от 10.15 часа.

            С вх. № СДА-01-1380 от 16.09.2019 година е депозирано писмено изявление от конституирания като ответна страна Председател на КЗП, чрез надлежно упълномощен процесуален представител /л. 30/, с което се представя надлежно заверено копие на Заповед № 750 от 09.09.2019 година на Председателя на КЗП, с която е отменена оспорената Заповед № 494 от 11.06.2019 година на Председателя на КЗП  и се прави искане за оставяне на оспорването без разглеждане и прекратяване на производството на основание чл. 159, т. 3 от АПК.

От фактическа и правна страна съдът съобрази следното:

Актът, чиято законосъобразност е въведена като предмет на съдебен контрол по настоящото дело, е отменен от издателя с представената последваща негова Заповед № 750 от 09.09.2019 година на Председателя на КЗП, с чието издаване действието на първата заповед е преустановено преди реалното ѝ привеждане в изпълнение.

Оттеглянето и отмяната са волеизявления на издателя на акта, които са насочени към едностранно прекратяване на вече разпоредени права и задължения и имат за резултат прекратяване действието на първоначалния акт. Настоящият съдебен състав приема, че в случая е налице оттегляне на административния акт по смисъла на чл. 159, т. 3 от АПК, което е основание за прекратяване на производството. Поради обстоятелството, че актът е оттеглен преди първото по делото заседание, съгласие на оспорващия не е необходимо – аргумент от чл. 156, ал. 2 от АПК. С оттеглянето на акта отпада и правният интерес от неговото оспорване, тъй като искането на засегнатото лице за отмяната му е вече удовлетворено. Съществуването на оспорения административен акт е част от фактическия състав на правото на оспорване, поради което е налице и самостоятелно основание по чл. 159, т. 4 от АПК за прекратяване на делото. С настъпването на правните последици от отмяната на акта за жалбоподателя не е налице правен интерес от оспорване, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид факта, че оспорващото дружество в жалбата е направило искане за присъждане на направените в производството разноски, а по делото е представен Договор за правна защита и съдействие от 08.07.2019 година /л. 5/, съгласно който договореното между страните адвокатско възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева е платено изцяло и в брой при подписване на договора, то на основание чл. 143, ал. 2 от АПК на оспорващото дружество следва да бъдат заплатени направените по делото разноски в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева – 50 /петдесет/ лева дължима и внесена държавна такса /л. 3/ и 500 /петстотин/ лева заплатено адвокатско възнаграждение.

 

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 3 и 4 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „В“ ЕООД – гр. Габрово срещу Заповед № 494 от 11.06.2019 година на Председателя на Комисията за защита на потребителите.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 178/2019 година по описа на Административен съд – Габрово.

ЗАЛИЧАВА датата на открито съдебно заседание, насрочено по делото.

ОСЪЖДА Комисията за защита на потребителите да заплати на „В.“ ЕООД – гр. Габрово с ЕИК ***** сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

 

    

                                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: