О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №610

                                                        Гр. Габрово, 18.09.2019 година

                                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - гр. Габрово в закрито съдебно заседание  на  осемнадесети септември  две  хиляди  и  деветнадесета  година,  в състав:

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН ЦОНКОВ

при секретаря ………………….., като разгледа докладваното от съдия  Цонков административно дело №  232/2019 год. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба вх. № СДА-01-1288 от 20.08.2019 г. по описа на Административен съд Габрово /АС Габрово/, подадена от Е.П.П., ЕГН **********, с адрес ***, настоящ адрес ***, п.к.5335. С жалбата си същият е оспорил Заповед за одобрение на КККР № 18-2621 от 30.03.2018 година на на Началник СГКК гр.Габрово досежно ПИ с идентификатор № 23185.506.25, ЕКТТЕ 23185 по одобрената кадастрална карта, при отразяването на който са допуснати грешки и непълноти в одобрената с обжалваната заповед кадастрална карта, като не са нанесени коректно квадратурата на имота и неговите граници.  Моли АС Габрово да постанови решение, с което да бъде отменена заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри  по отношение на посочения ПИ като незаконосъобразна.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбоподателят Е.П.П., като наследник на Радка Христова  Пенчева е собственик на ПИ в с.Драганчетата, землище с.Жълтеш, общ.Габрово, съседен с ПИ с идентификатор №  23185.506.25, собственост на Иван Христов Христов, по отношение на който имот е изготвената и одобрена с обжалваната заповед КК и КР, намиращ се в с. Драганчетата, общ.Габрово, землище с.Жълтеш.

Съгласно обжалваната заповед, административното производство е инициирано по заявление /искане/ с Вх.№ 01-16428 от 15.01.2018 г. /л.23/от Иван Христов Христов до Началник СГКК гр.Габрово, въз основа на което заявление е открито производство за изработване на КК и КР по реда на чл. 35а от ЗКИР по отношение на ПИ с идентификатор №  23185.506.25.

Въз основа на посоченото искане, със Заповед № 18-437 от 15.01.2018 г./л.34/, началникът на СГКК-Габрово на основание чл. 35б, ал.1, т.1 от ЗКИР е открил производство по създаване на КККР за процесния имот. Предоставените материали са разгледани от комисия, назначена със Заповед № РД-14-1 от 22.01.2013 година на ИД на АГКК, която е разгледала представените от изпълнителя материали и данни за изработените кадастрални карти и кадастрални регистри по отношение на  процесния имот. Изработените в хода на откритото административно производство КККР са разгледани от комисията, назначена с горепосочената заповед, която с Решение по Протокол № 16 от 02.03.2018 г./л.46-48/ е приела кадастралната карта и кадастралните регистри за ПИ с идентификатор №  23185.506.25, собственост на Иван Христов Христов, след което Началник СГКК гр. Габрово е издал и оспорената в настоящото производство Заповед № 18-2621 от 30.03.2018 г., с която заповед е одобрил изработените КК КР по отношение на процесния имот/л.49/. Следва да се посочи също, че от представената по делото скица за ПИ с идентификатор № 23185.506.27 /л.56/ по одобрената КККР, липсва да е налице обща граница между имота на жалбоподателя и този по отношение на който е одобрена КККР с оспорената заповед – ПИ с идентификатор 23185.506.25, което да обосновава качеството му на заинтересовано лице, което качество е предпоставка за оспорване на заповедта, оспорена в настоящото производство.

За пълнота следва да се посочи и обстоятелството, че във връзка с подадено от Пенчо Иванов Христов, като пълномощник на Константин П. Иванов, собственик на ПИ с идентификатор № 23185.506.27, находящ се също в с.Драганчета, общ.Габрово, граничещ от север с имота на жалбоподателя П. заявление Вх.№ 01-203234 от 10.05.2019 г. за изработване на КККР за имота, с уведомления  № 24-12881 от 10.05.2019 г. и № 24-20747 от 29.07.2019 г., жалбоподателя П. е уведомен за откритата процедура по изготвяне на КККР и за изработената такава/л.8-9/ и е могъл в предоставения от закона 14 дневен срок да направи възражения, при наличие на такива.От обяснителната записка към проекта за изготвената КККР за ПИ с идентификатор №  23185.506.27, е видно, че П. чрез представителя си – Виолета Сарафова е посочил границите на имота си с този на Контантин П., като Сарафова е посочила нематериализирана граница м/у двата имота означена с рагламентирани знаци /дървени колове/, но за граница м/у двата имота е приета материализираната такава чрез изградената масивна ограда в изцяло в имота на жалбоподателя П., посочена от представителя на собствениците Петър Косев. Разликата между двете граници от 1.05 до 2.90 метра определя площ именно от 58 кв.м. Липсват данни за постъпили възражения от страна на Е.П. и така изработената КККР за ПИ с идентификатор №  23185.506.27 след обсъждането и от назначената с цитираната по горе заповед комисия е приета, за което жалбоподателят П. е уведомен с писмо Изх.№ 24-20747 от 29.07.2019 г./л.9/, впоследствие одобрена със заповед на Началник СГКК гр.Габрово.

Преди да пристъпи към разглеждане на жалбата по същество, съдът следва да прецени допустимоттта на същата за разглеждане. В тази връзка настоящият състав намира следното:

Със Закона за изменение и допълнение на ЗКИР /обн. Д.В. бр.57 от 22.07.2016 г./ е изменена разпоредбата на чл. 49а, ал.4 от ЗКИР, която е придобила следната редакция: "Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри по ал.1 не подлежат на обжалване". С тази норма, имаща процесуален характер са изключени от обжалване одобрените кадастрална карта и регистри, изработени по реда на чл. 35а от ЗКИР. Процесуалните норми имат незабавно действие и се прилагат по всички висящи спорове, освен ако в нормативния акт, с който са създадени не е предвидено друго. В случая видно от ПЗР на ЗИДЗКИР /обн. Д.В. бр.57/22.07.2016 г./ липсва уредба за процесуалния ред, по който се довършват висящи съдебни производства по жалби срещу актове, издадени на основание чл. 49а, ал.3 ЗКИР /редакция, обн. в Д.В. бр.29/2006 г./. С § 34 от ПЗР на ЗИДЗКИР /Д.В. бр.57/22.07.2016 г./ е предвидена процедура по довършване на започнатите административни производства по създаване на КККР, /включително и това по чл. 49а и сл. от ЗКИР/, заварени към момента на влизане в сила на посоченото изменение на закона, но няма такава уредба за висящите съдебни производства. За последните важи изменената процесуална норма на чл. 49а, ал.4 /Д.В. бр.57/2016 г./, която изключва от съдебно обжалване такива актове.

В конкретния случай, производството до одобряване на КККР е започнало по реда на чл. 35а от ЗКИР, изработените такива са приети съгласно чл. 49а от ЗКИР и са одобрени с оспорената заповед на основание чл. 49а, ал.3 от с.з. По силата на изменената норма на чл. 49а, ал.4 от ЗКИР /Д.В. бр.57/2016 г./, жалбата на Е.П.П., ЕГН ********** против заповедта на началника на СГКК-Габрово, с която на основание чл. 49а, ал.3 ЗКИР е одобрена първоначална КККР за ПИ с идентификатор №  23185.506.25, собственост на Иван Христов Христов се явява НЕДОПУСТИМА поради липса на предмет – чл. 159, т. 1 АПК. /в тази насока Решение по адм.д.№ 10987/19.10.2016 г. по описа на ВАС/.

Предвид посоченото, подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея производство – прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 1 АПК, Аздминистративен съд Габрово

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Е.П.П., ЕГН **********, с адрес ***, настоящ адрес ***, п.к.5335, с която е оспорил Заповед за одобрение на КККР № 18-2621 от 30.03.2018 година на на Началник СГКК гр.Габрово досежно ПИ с идентификатор № 23185.506.25, ЕКТТЕ 23185 по одобрената кадастрална карта като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 232/2019 г. по описа на Административен съд - Габрово.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 

 

                                                                                 СЪДИЯ: