О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

по хода на делото

 

632

 

гр. Габрово, 26.09.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГАБРОВО в закрито заседание на двадесет и шести септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря ………………… като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина адм. дело № 245 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба на Х.Д.Д. *** и Общинско предприятие  „Обреди“ – Севлиево и с искане за обявяване нищожността на административен акт, посочен в молбата.

В исковата молба се прави искане за отвод на целия съдийски състав на Административен съд – Габрово с мотив за наличие на вече формирано убеждение и изразена позиция по предходни дела по отношение на същия казус, заведени от молителя, поради което последният намира, че е лишен от възможността да получи правосъдие от компетентен съд и не може да разчита на обективност и безпристрастност.

Извършената служебна справка сочи, че по инициатива на същия молител в Административен съд – Габрово са образувани ч. адм. дело №  93/2018 година, адм. дело № 102/2018 година, адм. дело № 310/2018 година, адм. дело № 362/2018 година, адм. дело № 20/2019 година, както и настоящото адм. дело № 245/2019 година. Съдия Даниела Гишина е била определена за докладчик по адм. дело № 102/2018 година, по което е постановено Определение № 284 от 08.05.2018 година, с което производството по делото е прекратено и исковата молба е изпратена по подсъдност на Районен съд – Севлиево.

Настоящият съдебен състав намира, че вече е изразил становище относно характера на идентична претенция на ищеца и реда за разглеждането ѝ и с цел недопускане на съмнения в безпристрастността на съдебния състав съдия Даниела Гишина следва да се отведе от разглеждане на настоящото дело.

 

Водим от горното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 във връзка с ал. 2 и чл. 23 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, съдът в настоящия състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТВЕЖДА съдия Даниела Гишина от разглеждане на адм. дело № 245/2019 по описа на Административен съд – Габрово.

 

ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен по степен съседен съд, който да разгледа делото, тъй като и петимата съдии от Административен съд – Габрово са се отвели от разглеждане на делото и е налице хипотезата на чл. 133, ал. 6 от АПК. 

            

 

                                         

                                                                     АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: