О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 595

гр.Габрово, 09.09.2019 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ГАБРОВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ............... колегия в закрито разпоредително заседание на девети септември ................. през две хиляди и деветнадесета година  в състав :          

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИН КОСЕВ

при секретаря  ................. и в присъствието на прокурора ................ като разгледа докладваното от съдия КОСЕВ АДМ. Д. № 249 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Производство по чл. 1, ал.1 във вр с  чл. 7 от ЗОДОВ.

Производството по делото е образувано по Искова молба на Г.В.В. депозирана до ОС В. Търново срещу ВСС и Република България, представлявана от Министъра на финансите с която е претендирано заплащане на обезщетение за причинени вреди от противоправно поведение на ответника ВСС, изразяващо се в „назначаване на некомпетентен, неквалифициран, непознаващ правата и задълженията си, непознаващ българското и общностното законодателство и нелоялен към Етичния кодекс на българските магистрати“- съдия ***, като е конкретизиран размер на обезщетението ** лева, ведно със законната лихва от датата на Исковата молба /08.04.2018г./ и мораторна лихва за забава от датата на увреждане /29.03.2018г./ в размер на ***лева, до окончателното изплащане на сумите.

С постановени Определения по така образуваното дело всички съдии от ВТОС са отстранени, при което с Разпореждане №413/16.10.2018г. по гр.д.№321/2018г. на ОС В. Търново производството е прекратено и делото изпратено на АпС В. Търново за определяне на друг равен по степен съд за разглеждането му.

С Определение №361/23.10.2018г. по в.ч.гр.д.№441/2018г. по описа на ВТАпС гр.д.№321/2018г. по описа на ВТОС ведно с приложените към него дела е изпратено на осн. чл. 23, ал. 3 от ГПК за разглеждане от ОС Габрово.

С Определение №717/07.08.2019г. по гр.д.№81/2018г. по описа на ГОС е прието, че делото е подсъдно на АдмС Габрово, прекратено е производството по същото, като Исковата молба с приложените дела е изпратена по подсъдност на Административен съд Габрово на осн. чл. 118, ал. 2 от ГПК.

Настоящият съдебен състав на ГАС намира, че производството образувано по Искова молба на Г.В. не му е местно подсъдно, тъй като съгласно разпоредбата на  чл. 7 от ЗОДОВ, искът за обезщетение се предявява по мястото на увреждането или по местожителството на увредения срещу органите по чл. 1, ал.1 и чл. 2, ал.1 от ЗОДОВ, от чиито незаконни актове, действия и бездействия са причинени вредите. Тази разпоредба дава възможност на ищеца да избере местно компетентния съд при посочената алтернатива, като приложението на разпоредбата не се изключва от тази на чл. 133, ал.2 от АПК.

Предявеният иск е с правно основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, при което съгласно чл. 1, ал.2 от ЗОДОВ, в приложимата редакция, в сила от 11.12.2012 г. – ДВ бр.98/2012 г., исковете по ал.1, се разглеждат по реда, установен в АПК, като местната подсъдност се определя по реда на чл. 7, ал.1. Според  чл. 7, ал.1 от ЗОДОВ, ред. ДВ бр.98/2012 г., искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения, срещу органите по чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ. Така уредената местна подсъдност се явява специална по отношение на правилата на АПК, поради което следва да намери приложение при искове с правно основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ.

Предвид разпоредбата на  чл. 7 от ЗОДОВ, искът за обезщетение се предявява по мястото на увреждането или по местожителството на увредения срещу органите по чл. 1, ал.1 и чл. 2, ал.1 от ЗОДОВ, от чиито незаконни актове, действия и бездействия са причинени вредите. Тази разпоредба дава възможност на ищеца да избере местно компетентния съд при посочената алтернатива, като приложението на разпоредбата не се изключва от тази на чл. 133, ал.2 от АПК. В. е деларирал в Декларация за материално и гражданско състояние във връзка с Искане по чл. 83, ал. 2 от ГПК постоянен адрес ***. Търново. Освен това депозираната Искова молба е до ОС В. Търново, което изразява също желанието на ищеца иска му да бъде разгледан по неговия постоянен адрес, който е в обхвата на АдмС В. Търново.

По изложените по- горе съображения настоящия съдебен състав на ГАС намира, че компетентен да разгледа Исковата молба на Г.В. срещу ВСС и Република България, представлявана от Министъра на финансите с която е претендирано заплащане на обезщетение за причинени вреди от противоправно поведение на ответника ВСС, изразяващо се в „назначаване на некомпетентен, неквалифициран, непознаващ правата и задълженията си, непознаващ българското и общностното законодателство и нелоялен към Етичния кодекс на българските магистрати“- съдия ***, като е конкретизиран размер на обезщетението *** лева, ведно със законната лихва от датата на Исковата молба /08.04.2018г./ и мораторна лихва за забава от датата на увреждане /29.03.2018г./ в размер на *** лева, до окончателното изплащане на сумите, е Административен съд В. Търново.

Предвид изложеното Габровски административен съд намира, че производството по настоящото дело следва да се прекрати по него, като неподсъдно.

Производството по така образуваното дело пред ГАС следва да бъде прекратено на посочените по- горе основания и Исковата молба на Г.В. да бъде изпратена за разглеждане по подсъдност в Административен съд В. Търново на осн. чл. 135, ал. 2 от АПК.

Въз основа на гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Прекратява производството по Адм. дело №249/2019г. по описа на Административен съд Габрово, поради неподсъдност.

Изпраща Исковата молба от Г.В. ***, ведно с приложените дела по подсъдност на Административен съд В. Търново.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.              

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : .................................