Р Е Ш Е Н И Е   № 105

гр.Габрово, 30.09.2019 година

                                                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГАБРОВО............... в открито съдебно заседание на осемнадесети септември две хиляди и деветнадесета година  в състав :

             

   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИВАН ЦОНКОВ

              ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

                                     ЕМИЛИЯ КИРОВА-ТОДОРОВА

 

при секретаря Елка Станчева и в присъствието на прокурора Милчо Генжов, като разгледа докладваното от председателя к.н.а.д. № 88 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            Касационното производство е образувано по депозирана в законния срок жалба Т.П.Д., ЕГН **********, с адрес ***, офис ****, против Решение № 249 от 15.05.2019 г. на Районен съд гр.Габрово, постановено по АНД № 376 по описа за 2019 година. С обжалваното Решение е потвърден Електронен фиш Серия К, № 1994590 издаден от ОД на МВР Габрово, за извършено на 08.02.2019 г. нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, установено с автометизирано техническо средство, с който електронен фиш на жалбоподателя Т.П.Д., в качеството му на управител и представляващ  фирма „*********“ ЕООД, на основание чл. 189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер 100.00 лева.

             В касационната жалбата се твърди, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно поради допуснати нарушения при прилагането на материалния закон и процесуалните правила. Твърди се също, че изводите на първоинстанционния съд били необосновани и неправилни, като не бил даден отговор на всички инвокирани възражения от негова страна. Липсвало правилно посочване на правната квалификация, предвид непосочване разпоредбата на чл.188, ал.2 от ЗДвП, въз основа на която именно представляващия юридическото лице, на което автомобила е собственост следва да носи отговорност, не била индивидуализирана също мобилната система, с която е заснето нарушението, с което било допуснато нарушение на чл.57 от ЗАНН, в която насока се излагат допълнително подробни съображения. В съдебно заседание касационният жалбоподател не се представлява. Моли да бъде отменено обжалваното решение, постановено от ГРС и вместо него да бъде постановено ново, с което да бъде отменен обжалаваният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение установено с автоматизирано техническо средство.   

            Ответната по жалбата страна – ОД на МВР Габрово не се представлява от упълномощен представител, поради което и не изразява становище по жалбата.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Габрово дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата. Решението на Районен съд – Габрово следвало да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

            Касационната жалба е допустима, като подадена в срок, срещу съдебен акт, подлежащ на инстанционен контрол и от процесуално легитимирано лице – страна в първоинстанционното производство.

            Съдът, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните и извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на обжалваното решение /чл. 218, ал. 2 от АПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН/, намира следното:

            Касационната жалба е неоснователна.

            Районният съд е приложил правилно закона. Настоящият състав на Административен съд – Габрово споделя изцяло достигнатите от въззивния съд правни изводи, довели до решение, с което е потвърден обжалваният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение установено с автоматизирано техническо средство. Противно на изложеното в жалбата, ГРС е изложил подробни мотиви по отношение на всички възражения изложени от жалбоподателя. По тази причина и на основание чл. 221, ал.2, изр.2 от АПК тези мотиви не следва да бъдат преповтаряни. Независимо от казаното, с оглед изложените в жалбата оплаквания за допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, следва да се посочи следното:

Правилно, както е отбелязъл съдът, независимо от непосочването ѝ, наказващият орган е приложил в този случай разпоредбата на чл.188, ал.2 от ЗДвП, като е наложил санкция именно на представляващия дружеството. В тази връзка следва да се посочи, че съгласно разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.6 от ЗАНН в НП, в случая в електронния фиш следва да бъдат посочени законните разпоредби, които са били виновно нарушени, тоест нарушената материално правна разпоредба, което в случая е сторено, но няма изисване за посочване на правната норма, съгласно която е ангажирана отговорността на нарушителя, поради което липсва нарушение за каквото се твърди в жалбата. Индивидуализирано е в достатъчна степен и автоматизираното техническо средство, с което нарушението е установено чрез посочване на серийния номер на същото – TFR1-M 512, противно на изложеното в жалбата, приложени са и доказателства относно неговата техническа годност. Липсва и твърдяното нарушения на процесуалната норма на чл.189, ал.4 от ЗДвП, което да е допуснато от страна на АНО, тъй като действително се касае до установяване на нарушение с автоматизирано техническо средство в отсъствието на контролен орган, тоест напълно в съответствие съгласно ТР 1/26.02.2014 г.

            По изложените съображения се налага извода, че Районен съд – Габрово, като е потвърдил обжалваният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение установено с автоматизирано техническо средство, е постановил правилен, валиден и допустим съдебен акт, който не следва да бъде касиран.

            Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. “първо” от АПК, съдът

 

                                                                 Р Е Ш И :

            

           ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249 от 15.05.2019 г. на Районен съд Габрово, постановено по АНД № 376 по описа за 2019 година.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                                       2.