Р Е Ш Е Н И Е   № 107

гр.Габрово, 30.09.2019 година

                                                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГАБРОВО............... в открито съдебно заседание на осемнадесети септември две хиляди и деветнадесета година  в състав :

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИВАН ЦОНКОВ

              ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

                                     ЕМИЛИЯ КИРОВА-ТОДОРОВА

при секретаря Елка Станчева и в присъствието на прокурора Милчо Генжов, като разгледа докладваното от председателя к.н.а.д. № 94 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            Касационното производство е образувано по депозирана в законния срок жалба от П.А.И., ЕГН **********, с адрес ***, против Решение № 48 от 07.06.2019 г. на Районен съд гр.Севлиево, постановено по АНД № 89 по описа за 2019 година. С обжалваното Решение е потвърдено Наказателно постановление/НП/, № 18-0892-000509 от 17.10.2018 г., издадено от П. П. - Началник Сектор към ОД на МВР Габрово – Сектор Пътна полиция/ПП/ Габрово, в частта му, с която за извършено на 11.09.2018 г. нарушение на чл.38, ал.3 от ЗДвП – не пропуска попътно движещо се ППС от лявата му страна, при завиване в обратна посока, при недостатъчна ширина от другата част на платното и наличие на пътна маркировка М1 - единична непрекъсната линия, с което става причина за ПТП с материални щети, с което  НП на жалбоподателя И., на основание чл. 179, ал.2, във вр. с чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер 200.00 лева. Със същото НП за допуснато нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП – непредставяне на ППС за технически преглед, на основание чл.181 , т.1 от ЗДвП, на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева, като в тази му част НП е влязло в сила, предвид липсата на обжалване пред въззивната инстанция по отношение на това нарушение.

             В касационната жалбата се твърди, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, т.к. се базирало единствено на ответника, който бил инструктор и близък с ПП, с предположения, без нито един свидетел очевидец. В жалбата се излагат подробни доводи, обосноваващи липсата на виновно поведение от страна на жалбоподателя И. при предприетата маневра на пътното платно за завиване в обратна посока с управлявания от него автомобил и че виновен за настъпилото ПТП е именно мотоциклетиста, появил се незнайно откъде и очевидно движещ се с висока скорост, в която насока пътните полицаи не са предприели никакви действия за установянето и. На мястото където е придприел маневрата имоло уширение на пътното платно за автобусна спирка и мила одстатъчно място за извършване на маневрата, автомобила му бил с малки габарити и мотоциклетистът спокойно можел да мине покрай него, а инструктор не би допуснал да се бутне в спрялия му и полуобърнат в обратна посока автомобил, като излага и съмнения за употреба на медикаменти забавящи реакциите му, но бил подложен единствено на тест за алкохол.

 В съдебно заседание касационният жалбоподател се явява лично, поддържа жалбата по съображенията изложени в същата. Моли да бъде отменено обжалваното решение, постановено от СРС и вместо него да бъде постановено ново, с което да бъде отменено обжалваното НП, с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева.

            Ответната по жалбата страна – ОД на МВР Габрово не се представлява от упълномощен представител, поради което и не изразява становище по жалбата.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Габрово дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата. Решението на Районен съд – Севлиево следвало да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

            Касационната жалба е допустима, като подадена в срок, срещу съдебен акт, подлежащ на инстанционен контрол и от процесуално легитимирано лице – страна в първоинстанционното производство.

            Съдът, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните и извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на обжалваното решение /чл. 218, ал. 2 от АПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН/, намира следното:

            Касационната жалба е неоснователна.

Районният съд е приложил правилно закона. Настоящият състав на Административен съд – Габрово споделя изцяло достигнатите от въззивния съд правни изводи, довели до потвърждаване на Наказателното постановление. Противно на изложеното в жалбата, СРС е изложил подробни мотиви по отношение на всички възражения изложени от жалбоподателя, които се споделят от настоящия състав на касационната инстанция. С оглед посоченото и на основание чл. 221, ал.2, изр.2 от АПК тези мотиви не следва да бъдат преповтаряни. За пълнота следва да се посочи, че липсват допуснати нарушения на административно производствените  правила, а както правилно съдът е отбелязъл, правилно е приложен от страна на АНО и материалният закон. Изложените в касационната жалба оплаквания са неоснователни и най вече ирелевантни по отношение допуснатото от жалбоподателя нарушение на ЗДвП, при предприемане маневра в обратна посока и то при наличие на пътна маркировка М1, при наличието на която е забранено пресиченето и, съответно изпреварване, завиване в обратна посока и пр. Наред с допуснатото нарушение по отношение пресичането на забранителната пътна маркировка, при предприетата маневра за завиване в обратна посока, жалбоподателят е следвало да се убеди, че не застрашава останалите участници в движението. Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.1 от ЗДвП Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да заобиколи пътно превозно средство, да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение“, но очевидно преди да предприеме вманевлата си за завиване в обратна посока, жалбоподателят не се е убедил, че не застрашава останалите участници в движението, тези, които преминават от лявата му страна, какъвто е и мотоциклетистът – другият участник в произшествието. Освен казаното, посочената като нарушена разпоредба на чл.38, ал.3 от ЗДвП сочи, че „При недостатъчна широчина завиването в обратна посока може да започне и от друга част на платното за движение, но водачът на завиващото пътно превозно средство е длъжен да пропусне и попътно движещите се от лявата му страна пътни превозни средства“, което очевидно в случая жалбоподателят И. не е сторил, с което е станал причина за ПТП, съответно е осъществил състава на вмененото му във вина административно нарушение. Извършеното нарушение се доказва безспорно, както от събраните и приложени по делото писмени доказателства, така и от събраните гласни такива - показанията на разпитните по делото свидетели.

Липсват и основания, противно на изложеното в жалбата, които да обосновават отмяната на обжалваното решение, респективно на потвърденото с него и обжалвано пред съда НП, с което на жалбоподателя за така допуснатото нарушение е наложена посочената по горе санкция, а по отношение на второто нарушение – непредставянето на ППС за преглед, липсва обжалване, поради което НП в тази му част е влязло в сила. Както се посочи, в хода на административно наказателното производство липсват допуснати нарушения на административно производствените правила, а също така и на материалния закон, а и жалбоподателя не сочи за наличието на такива, излагайки единствено съждения според които липсва вина от негова страна за настъпилото ПТП.

            По изложените съображения се налага извода, че Районен съд – Севлиево, като е потвърдил обжалваното пред него наказателно постановление в обжалваната му част, е постановил правилен, валиден и допустим съдебен акт, който не следва да бъде касиран.

            Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. “първо” от АПК, Административен съд Габрово

                                                          Р Е Ш И :

           ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48 от 07.06.2019 г. на Районен съд Севлиево, постановено по АНД № 89 по описа за 2019 година.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                       2.