Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Частно административно дело No 246/2019 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК М.Д.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 2.9.2019г.
РЕШЕНИЕ № 590 ОТ 02.09.2019 ГОДИНА ОТХВЪРЛЯ молбата на М.Д.К. ***№ 1342/ 2.09.2019г. против действията на органа по изпълнението по принудителното изпълнение на Заповед № 197/15.02.2017г. на Кмета на Община Габрово. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 298, ал.4 от АПК. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
В законна сила на 2.9.2019г.
2 Административно дело No 154/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КУЗИ-ПЕТЪР КУЗЕВ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 4.9.2019г.
РЕШЕНИЕ № 120 от 04.09.2019 година. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” – София, ул. Гурко № 5, да заплати на „*******“ ЕООД Габрово, ул. ******* № 76, с ЕИК ******* сумата 300.- /триста/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, върху присъдената сума, считано от завеждането на исковата молба /18.06.2019г./ до пълното изплащане на задължението. ОТХВЪРЛЯ като недоказан искът на „*******“ ЕООД Габрово, ул. ******* № 76, с ЕИК ******* против Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” – София, ул. Гурко № 5 за присъждане на законната лихва за забава върху присъденото обезщетение за периода от 22.03.2019г. до 7.06.2019г. в размер 6.50 /шест лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” – София, ул. Гурко № 5, да заплати на „*******“ ЕООД Габрово, ул. ******* № 76, с ЕИК ******* сумата 318,11 /триста и осемнадесет лева и единадесет стотинки/ деловодни разноски по настоящото производство, пропорционално на уважената част от иска. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
В законна сила на 24.9.2019г.
3 Административно дело No 181/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.М.С. ДИРЕКТОР НА ОД ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. В.ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 4.9.2019г.
РЕШЕНИЕ № 118 от 04.09.2019 година. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ 07/06/3/0/00544/2/01/04/01 от 11.06.2019г. на Директора на Областна дирекция – Велико Търново на Държавен фонд „Земеделие“. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Областна дирекция – Габрово на Държавен фонд „Земеделие“, за произнасяне при съобразяване на указанията, дадени в мотивите към решението и при наличието на надлежно овластяване за това. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие”, София да заплати на Д.М.С. с ЕГН **********,*** сумата 995,59 /деветстотин деветдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки/ деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
4 Административно дело No 249/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.В.В. ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ,
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 9.9.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 595/09.09.2019 Г. на осн. чл. 135, ал. 2 от АПК Прекратява производството по Адм. дело №249/2019г. по описа на Административен съд Габрово, поради неподсъдност. Изпраща Исковата молба от Г.В. ***, ведно с приложените дела по подсъдност на Административен съд В. Търново. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
5 Административно дело No 250/2019 ДОПК БУЛКАРТО ЕООД - ГАБРОВО ДИРЕКТОР ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 9.9.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 596/09.09.2019 Г. ОТМЕНЯ действия за обезпечаване на доказателства, наложени на "Булкарто"ЕООД, ЕИК107523958, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Индустриална №18 представлявано от управител И.К.И. обективирани в протокол №050901309749К5/20.08.2019г. потвърдени с Решение №171/23.08.2019г. на ВИД Директор на ТД на НАП- В. Търново. ОСЪЖДА „Булкарто“ЕООД гр. Габрово ЕИК107523958 да заплати по сметка на АдмС Габрово сума в размер на 50 /петдесет/ лева, представляваща ДТ по делото. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.9.2019г.
6 Административно дело No 128/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС ЗА ПРОГРАМНИТЕ ПЕРИОДИ 2007-2013Г. И 2014-2020Г. ПРИ МОСВ-ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 12.9.2019г.
РЕШЕНИЕ № 598 ОТ 12.09.2019 ГОДИНА ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 100 от 02.08.2019 г., постановено по адм. д. № 128/2019 г. на АС Габрово, като диспозитива на последното Решение вместо: „Оставя без уважение жалбата на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1, Булстат *******, представлявана от И.И.– Кмет, с която е оспорила Решение Изх. № 2-007-0001-2-213 от 13.05.2019 година на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ и Гл.директор на на ГД на ОП“ОС“- г-жа В.К.“, същият следва да се чете: „Оставя без уважение жалбата на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1, Булстат *******, представлявана от И.И.– Кмет, с която е оспорила Решение Изх. № 2-007-0001-2-213 от 13.05.2019 година на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ и Гл. директор на на ГД на ОПОС- г-жа В.К., в частта му касаеща извършено нарушение на чл.63, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗОП, във вр. с чл.59, ал.2 и ал.5 от ЗОП“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. След влизането му в сила, решението да се отбележи върху поправеното Решение № 100 от 02.08.2019 г., постановено по адм. дело № 128/2019 г. по описа на АС Габрово. Препис от решението да се изпрати на страните.
7 Административно дело No 69/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ТРЯВНА Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Определение от 18.9.2019г.
ПРЕКРАТЕНО В О.С.З. НА 18.09.2019 Г. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 69 по описа за 2019 г. на Административен съд Габрово на основание чл. 159, т. 3 от АПК.
8 Административно дело No 232/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър Е.П.П. НАЧАЛНИК НА СГКК - ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 18.9.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 610 ОТ 18.09.2019 ГОДИНА на основание чл. 159, т. 1 АПК, Аздминистративен съд Габрово ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Е.П.П., ЕГН **********, с адрес ***, настоящ адрес ***, п.к.5335, с която е оспорил Заповед за одобрение на КККР № 18-2621 от 30.03.2018 година на на Началник СГКК гр.Габрово досежно ПИ с идентификатор № 23185.506.25, ЕКТТЕ 23185 по одобрената кадастрална карта като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 232/2019 г. по описа на Административен съд - Габрово. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
9 Административно дело No 132/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГАБРОВО, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗАМ. МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 20.9.2019г.
РЕШЕНИЕ № 119 от 20.09.2019 година. ОТМЕНЯ Решение РД-02-36-644 от 22.05.2019г. на Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ /ОПРР/, в частта му, с която е установена нередност, установено е нарушение, определена е финансова корекция и е изчислен размера на финансовата корекция – 2,022.02 лева. ОСЪЖДА Министерството на регионалното развитие и благоустройството – София да заплати на Община Габрово, ЕИК ******, Габрово, пл. Възраждане № 3, представлявана от кмета на общината Таня Христова, сумата 100.- /сто/ лева, деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Габрово срещу Решение РД-02-36-644 от 22.05.2019г. на Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ /ОПРР/, в частта му, с която е прекратен сигнала по т. А.2. поради установена липса на нередност, поради липса на интерес от оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 132 по описа на Административен съд – Габрово за 2019г. в тази му част на основание чл. 159, т.4 от АПК. Решението в тази му част, с характер на определение, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, с частна жалба чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
10 Административно дело No 76/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ТРЯВНА Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 25.9.2019г.
Протоколно определение от о.с.з. на 25.09.2019 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на РП Габрово срещу Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Трявна, приета с Решение № 85/14.08.2014 г. на ОбС Трявна в цялост. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ****ЕООД с вх. № 683/09.05.2019 г. срещу чл. 35, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Трявна, приета с Решение № 85/14.08.2014 г. на ОбС Трявна. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 76/2019 г. по описа на АС Габрово. ОСЪЖДА ОБЩИНА ТРЯВНА да заплати на Районна прокуратура Габрово сторените по делото разноски в размер на 20 лева. ОСЪЖДА ОБЩИНА ТРЯВНА да заплати на ****ЕООД, ЕИК ****, представлявано от управителя Юрий Сидоров сумата от 300 лева, представляващи заплатен адвокатски хонорар. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба в седемдневен срок чрез АС Габрово пред ВАС на РБ, който срок за протестиращия прокурор и ОП Габрово тече от днес, а за неявилите се страни от уведомяването.
11 Административно дело No 243/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 25.9.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 628 ОТ 25.09.2019 ГОДИНА На основание чл. 159, т. 8 от АПК, Административен съд - Габрово, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С. Стойчев, ЕГН **********, с адрес ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 243/2019 г. по описа на Административен съд Габрово. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 7-дневен срок от съобщаването му.
12 Административно дело No 178/2019 Закон за защита на потребителите ВИКТИН ЕООД - ГАБРОВО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 26.9.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №631/26.09.2019 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Виктин“ ЕООД – гр. Габрово срещу Заповед № 494 от 11.06.2019 година на Председателя на Комисията за защита на потребителите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 178/2019 година по описа на Административен съд – Габрово. ЗАЛИЧАВА датата на открито съдебно заседание, насрочено по делото. ОСЪЖДА Комисията за защита на потребителите да заплати на „Виктин“ ЕООД – гр. Габрово с ЕИК 202626345 сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 245/2019 Други дела по ЗОС и ЗДС Х.Д.Д. ОБЩИНА СЕВЛИЕВО,
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДИ" СЕВЛИЕВО
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 26.9.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №632/26.09.2019 ОТВЕЖДА съдия Даниела Гишина от разглеждане на адм. дело № 245/2019 по описа на Административен съд – Габрово. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен по степен съседен съд, който да разгледа делото, тъй като и петимата съдии от Административен съд – Габрово са се отвели от разглеждане на делото и е налице хипотезата на чл. 133, ал. 6 от АПК.
14 Административно дело No 102/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Г.И.Г. ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" НА МВР - СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 27.9.2019г.
РЕШЕНИЕ № 122/27.09.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.И.Г. ЕГН********** *** против Заповед №1983к-537/10.04.2019г. на Директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи – София. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
15 КАНД No 86/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.К.М. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 27.9.2019г.
РЕШЕНИЕ № 109 ОТ 27.09.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 278 от 17.06.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 456 от 2019 г. по описа на Районен съд Габрово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-0892-000026 от 19.03.2019 г., издадено от Началник сектор Пътна полиция – Габрово при ОД на МВР - Габрово, с което на касатора В.К.М. ***, с ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 20.00 лв. на основание чл. 180, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на чл. 98, ал. 1, т. 1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
16 КАНД No 93/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Н.Х. РУ НА МВР - СЕВЛИЕВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 27.9.2019г.
РЕШЕНИЕ № 110 ОТ 27.09.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 42 от 14.05.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 134 от 2019 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 19-0341-000065 от 27.02.2019 г., издадено от Началник сектор Пътна полиция – Севлиево при ОД на МВР - Габрово, с което на Х.Н.Х. *** с ЕГН: ********** са наложени две санкции - глоба в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от 24 месеца, на основание чл. 174, ал. 3, предл. второ от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на чл. 174, ал. 3 от същия нормативен акт Решението е окончателно.
17 Административно дело No 115/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми З.М.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 30.9.2019г.
РЕШЕНИЕ № 130 ОТ 30.09.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване на З.М.И. против Заповед №880 от 13.05.2019г. на Кмет на Община Габрово, като неправилно. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от Решението да се изпрати на страните.
18 КАНД No 88/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.П.Д. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 30.9.2019г.
РЕШЕНИЕ № 105 ОТ 30.09.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249 от 15.05.2019 г. на Районен съд Габрово, постановено по АНД № 376 по описа за 2019 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
19 КАНД No 92/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.С.В. РУ НА МВР - СЕВЛИЕВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 30.9.2019г.
РЕШЕНИЕ № 106 ОТ 30.09.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 47 от 05.06.2019 г. на Районен съд Севлиево, постановено по АНД № 100 по описа за 2019 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
20 КАНД No 94/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.А.И. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 30.9.2019г.
РЕШЕНИЕ № 107 ОТ 30.09.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48 от 07.06.2019 г. на Районен съд Севлиево, постановено по АНД № 89 по описа за 2019 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.