Административен съд - Габрово
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2019г. до 30.11.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 204/2019 Закон за социално подпомагане А.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СЕВЛИЕВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 1.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 150/01.11.2019 Г. ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-ЕВ-С/234 от 05.06.2019г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Севлиево. ИЗПРАЩА преписката на Директор на Дирекция "Социално подпомагане" - Севлиево за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона, в едномесечен срок от влизане на настоящото решение в сила. ОСЪЖДА Агенцията за социално подпомагане - София заплати на Г.Х.Н. с ЕГН **********,*** сумата 500.- /петстотин/ лева – разноски по делото, на основание чл. 143, ал.3 от АПК във връзка с чл. 38, ал.2 от Закона за адвокатурата. Решението подлежи на касационно оспорване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от получаване на препис от Решението, съгласно разпоредбата на чл. 211, ал. 1 АПК.
В законна сила на 26.11.2019г.
2 Административно дело No 242/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.С. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР - ПЛАМЕН ПЕНКОВ ПРИ РУ НА МВР - СЕВЛИЕВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 1.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 152 от 01.11.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „б“ от Закона за движение по пътищата № 19-0341-000154 от 25.06.2019 година, издадена от полицейски инспектор в Районно управление – Севлиево при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово. Решението е окончателно на основание чл. 172, ал. 5. изр. 2 от ЗДвП.
В законна сила на 1.11.2019г.
3 Административно дело No 158/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Ц.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГАБРОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 4.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 146 от 4.11.2019 година. ОТХВЪРЛЯ предявения с вх. № СДА-01-1007/30.06.2017 г. иск на А.Ц.П. ***, ЕГН: ********** против Областна администрация Габрово с претенция за 180 000.00 лв. неимуществени вреди от неправомерни действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица при същата, като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА А.Ц.П. ***, ЕГН: ********** да заплати на Областна администрация Габрово деловодни разноски за настоящата съдебна инстанция в размер на 200.00 /двеста/ лв. Препис от Решението да се изпрати на страните в едно със съобщенията. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
4 Административно дело No 292/2019 Изборен кодекс В.Х.В. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 6.11.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №718/06.11.2019 Г. ПРИСЪЕДИНЯВА Адм. дело №292/2019 година по описа на Административен съд Габрово към Адм. дело № 291/2019 година по описа на Административен съд Габрово за разглеждане в едно производство и издаване на общо Решение. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело №292/2019 година по описа на Административен съд Габрово. Определението не подлежи на обжалване. решение пореден № 463/19.11.2019 г., том 4/2019 г., стр. 109
5 Административно дело No 293/2019 Изборен кодекс Г.Н.Ц. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 6.11.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №717/06.11.2019 Г. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 293/2019 година по описа на Административен съд – Габрово към адм. дело № 291/2019 година по описа на Административен съд - Габрово за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 293/2019 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението не подлежи на обжалване. решение пореден № 464/19.11.2019 г., том 4/2019 г., стр. 110
6 Административно дело No 294/2019 Изборен кодекс М.Й.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 6.11.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №719/06.11.2019 Г. ПРИСЪЕДИНЯВА Адм. дело №294/2019 година по описа на Административен съд Габрово към Адм. дело № 291/2019 година по описа на Административен съд Габрово за разглеждане в едно производство и издаване на общо Решение. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело №294/2019 година по описа на Административен съд Габрово. Определението не подлежи на обжалване. решение пореден № 465/19.11.2019 г., том 4/2019 г., стр. 111
7 Административно дело No 296/2019 Изборен кодекс ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ВОЛЯ" - ВАРНА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 6.11.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №721/06.11.2019 ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 296/2019 година по описа на Административен съд – Габрово към адм. дело № 291/2019 година по описа на Административен съд - Габрово за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 296/2019 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението не подлежи на обжалване. решение пореден № 466/19.11.2019 г., том 4/2019 г., стр. 112
8 КАНД No 106/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ДРЯНОВО КЪМ ОД НА МВР ГАБРОВО С.Д.М. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 6.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 136 ОТ 06.11.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21 от 15.07.2019 година на Районен съд – Дряново, постановено по АНД № 47 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
9 КАНД No 112/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Т.К.К. Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 6.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 138 ОТ 06.11.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 367 от 23.07.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 482 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
10 КАНД No 118/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.С.С. ОД НА МВР - ГАБРОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 6.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 141 ОТ 06.11.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 23 от 05.08.2019 година на Районен съд – Дряново, постановено по АНД № 46 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
11 Административно дело No 295/2019 Изборен кодекс К.Г.К. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 7.11.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №723/07.11.2019 Г. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 295/2019 година по описа на Административен съд – Габрово към адм. дело № 291/2019 година по описа на Административен съд - Габрово за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 295/2019 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението не подлежи на обжалване. решение пореден № 470/19.11.2019 г., том 4/2019 г., стр. 117
12 Административно дело No 298/2019 Изборен кодекс Г.К.Н. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТРЯВНА Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 7.11.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №725/07.11.2019 Г. ПРИСЪЕДИНЯВА Адм. дело №298/2019 година по описа на Административен съд Габрово към Адм. дело № 297/2019 година по описа на Административен съд Габрово за разглеждане в едно производство и издаване на общо Решение. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело №298/2019 година по описа на Административен съд Габрово. Определението не подлежи на обжалване. решение пореден № 471/19.11.2019 г., том 4/2019 г., стр. 118
13 Административно дело No 239/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.К.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 8.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 157/08.11.2019 Г. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на П.К.С.,*** с ЕГН **********, сумата 600.- /шестстотин/ лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от завеждането на исковата молба /27.08.2019г./ до пълното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ул. България № 23 да заплати на П.К.С.,*** с ЕГН **********, сумата 310.- /триста и десет/ лева деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му.
14 Административно дело No 288/2019 Изборен кодекс И.Г.Ц. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДРЯНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Определение от 8.11.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №727/08.11.2019 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от И.Г.Ц. – кандидат за общински съветник от партия БДС „Радикали“, заведена с вх. № 201 от 29.10.2019 година в ОИК – Дряново, адресирана до ОИК – Дряново, заведена в Административен съд – Габрово с вх. № СДА-01-1634 от 05.11.2019 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 288/2019 година по описа на Административен съд – Габрово. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страната. Препис от настоящото определение да се изпрати на И.Г.Ц. и на Общинска избирателна комисия – Дряново. решение пореден № 473/19.11.2019 г., том 4/2019 г., стр. 121
В законна сила на 22.11.2019г.
15 КАНД No 105/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.Г. ОД НА МВР ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 8.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 135 ОТ 08.11.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 60 от 01.07.2019 година на Районен съд - Севлиево, постановено по АНД № 212 по описа за 2019 година. Решението е окончателно.
16 КАНД No 111/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.И.И. РУ НА МВР - ГАБРОВО,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО
Председател и докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 8.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 137 ОТ 08.11.2019 Г. ОТМЕНЯ Решение № 354 от 11.07.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 462 по описа за 2019 година. ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 19-1752-000069 от 16.04.2019г. на Началника РУ-Габрово, при ОД на МВР - Габрово. Решението е окончателно.
17 КАНД No 116/2019 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО Ю.С.К. Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 8.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 139 ОТ 08.11.2019 Г. ОТМЕНЯ Решение № 386 от 01.08.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 486 по описа за 2019 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 27-0000063 от 25.04.2019 година на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – гр. Габрово, с което на Ю. Себатин К. *** за нарушение на чл. 6, ал. 1, изр. 1, предл. 3 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/ на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от с.з. е наложена глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева. Решението е окончателно.
18 КАНД No 117/2019 ЗАНН: ИААА Д.Й.М. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 8.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 140 ОТ 08.11.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 350 от 08.07.2019 година на Районен съд – Габрово, постановено по АНД № 485 по описа за 2019 година Решението е окончателно.
19 Административно дело No 184/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ТРЯВНА Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение (второ) от 11.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 732/11.11.2.19Г. ПОПРАВЯ Решение № 149 от 18.10.2019г. постановено от Административен съд – Габрово по АД № 184 по описа на съда за 2019г. както следва: Абзац втори от диспозитива на решението да се чете: ОСЪЖДА Община Трявна да заплати на Районна прокуратура – Габрово сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване по реда на обжалване на поправеното решение – пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен от съобщаването му. След влизане в сила на настоящото решение, същото да бъде отбелязано в поправеното Решение № 149 от 18.10.2019г. постановено от Административен съд – Габрово по АД № 184 по описа на съда за 2019г. и преписите от същото. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
20 КАНД No 106/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ДРЯНОВО КЪМ ОД НА МВР ГАБРОВО С.Д.М. Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение (второ) от 11.11.2019г.
РЕШЕНИЕ №731/11.11.2019Г. ПОПРАВЯ Решение № 136 от 6.11.2019г. постановено от Административен съд – Габрово по КАНД № 106 по описа на съда за 2019г. както следва: В заглавната част на решението, датата на която е проведено публичното заседание по делото да се чете „в публично заседание на двадесет и трети октомври“ Решението не подлежи на обжалване. Настоящото решение да бъде отбелязано в поправеното Решение № 136 от 6.11.2019г. постановено от Административен съд – Габрово по КАНД № 106 по описа на съда за 2019г. и преписите от същото. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
21 КАНД No 111/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.И.И. РУ НА МВР - ГАБРОВО,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО
Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение (второ) от 11.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 734/11.11.2019Г. ПОПРАВЯ Решение № 137 от 8.11.2019г. постановено от Административен съд – Габрово по КАНД № 111 по описа на съда за 2019г. както следва: В заглавната част на решението, датата на която е проведено публичното заседание по делото да се чете „в публично заседание на двадесет и трети октомври“ Решението не подлежи на обжалване. Настоящото решение да бъде отбелязано в поправеното Решение № 137 от 8.11.2019г. постановено от Административен съд – Габрово по КАНД № 111 по описа на съда за 2019г. и преписите от същото. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
22 КАНД No 112/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГАБРОВО Т.К.К. Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение (второ) от 11.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 733/11.11.2019Г. ПОПРАВЯ Решение № 138 от 6.11.2019г. постановено от Административен съд – Габрово по КАНД № 112 по описа на съда за 2019г. както следва: В заглавната част на решението, датата на която е проведено публичното заседание по делото да се чете „в публично заседание на двадесет и трети октомври“ Решението не подлежи на обжалване. Настоящото решение да бъде отбелязано в поправеното Решение № 138 от 6.11.2019г. постановено от Административен съд – Габрово по КАНД № 112 по описа на съда за 2019г. и преписите от същото. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
23 КАНД No 118/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.С.С. ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение (второ) от 11.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 735/11.11.2019Г. ПОПРАВЯ Решение № 141 от 6.11.2019г. постановено от Административен съд – Габрово по КАНД № 118 по описа на съда за 2019г. както следва: В заглавната част на решението, датата на която е проведено публичното заседание по делото да се чете „в публично заседание на двадесет и трети октомври“ Решението не подлежи на обжалване. Настоящото решение да бъде отбелязано в поправеното Решение № 138 от 6.11.2019г. постановено от Административен съд – Габрово по КАНД № 118 по описа на съда за 2019г. и преписите от същото. Препис от настоящото да се изпрати на страните.
24 Административно дело No 191/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители П.П.Г. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 14.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 151 от 14.11.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.П.Г. *** против Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019 година на министъра на земеделието, храните и горите, с която е одобрен окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2018 година, в частта, с която е изключена площ от парцел с идентификатор 29547-12-7-1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 268/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДИ ЕС ДИ ГРУП ЕООД - ТРЯВНА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" - СОФИЯ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ" ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 14.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 162 ОТ 14.11.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорване по жалба на "Ди Ес Ди груп" ЕООД, ЕИК 203952270 със седалище и адрес на управление гр. Трявна, ул. "Кисийска мера" №18, представлявано от управител Д.Х.Д. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ №0396864/04.07.2019г., издадена от Началник отдел "Оперативни дейности" София в ГД Фискален контрол в ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка "запечатване на търговски обект – студио за красота Face, находящ се в гр. София, ул. Калиманци №45, стопанисван от „Ди Ес Ди груп“ЕООД гр. Трявна с ЕИК203952270 и забрана достъп до него за срок от 5 (пет) дни", на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "д" и чл. 186, ал. 3 от ЗДДС, потвърдена с Решение №ГДФК- 73/12.08.2019г. на Директор Дирекция Оперативни дейности в ГД Финансов контрол пре ЦУ на НАП. ОСЪЖДА "Ди Ес Ди груп" ЕООД, ЕИК 203952270 със седалище и адрес на управление гр. Трявна, ул. "Кисийска мера"№18, представлявано от упрявител Д.Х.Д., да заплати в полза на Национална агенция за приходите - Централно управление, сумата от 100 (сто) лева разноски по делото, съставляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд - в 14- дневен срок, от съобщаването му.
26 КАНД No 114/2019 ЗАНН: РДГ К.Н.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 133 ОТ 15.11.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 65 от 15.07.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 221 от 2019 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1810500582 от 30.05.2019 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, с което на К.Н.П. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 257, ал. 1, т. 1 от Закона за горите /ЗГ/ е наложена административна санкция – глоба в размер на 300.00 /сто/ лв. за нарушение на чл. 12б, ал. 1, т. 7 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, във вр. с чл. 53, ал. 2, т. 5 от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
27 КАНД No 119/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГАБРОВО ТИСИНА ООД Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 15.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 134 ОТ 15.11.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 24 от 14.08.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 56 от 2019 г. по описа на Районен съд Дряново, с което е отменено Наказателно постановление № 07-001097 от 12.03.2019 г., издадено от директора на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово, с което на „***“ ООД, гр. Габрово, ЕИК: 107531500 е наложена имуществена санкция в размер на 300.00 лв. за нарушение на чл. 52, ал. 1 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, във вр. с чл. 3 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука, като законосъобразно. Решението е окончателно.
28 Административно дело No 291/2019 Изборен кодекс М.Д.В.,
В.Х.В.,
Г.Н.Ц.,
М.Й.М.,
К.Г.К.,
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ВОЛЯ" - ВАРНА
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 19.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 164 ОТ 19.11.2019 Г. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 121-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия – Габрово, за избиране на общински съветници. Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд Габрово пред Върховния административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
29 Административно дело No 160/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГАБРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ДРЯНОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Определение от 20.11.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 762/20.11.2019Г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Прокурор от Районна прокуратура – Габрово, да бъде изменено Определение постановено по настоящото дело в открито съдебно заседание на 9.10.2019г. в частта му относно разноските. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от уведомяването на страните чрез Административен съд – Габрово до Върховен административен съд на Република България.
30 Административно дело No 224/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.О.О.,
ОД НА МВР ЛОВЕЧ
  Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 20.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 166 от 20.11.2019 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Ловеч да заплати на Д.О.О. с ЕГН ********** *** сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 52/2019 по описа на Районен съд - Тетевен, ведно със законната лихва върху обезщетението, считано от датата на подаване на исковата молба, а именно 15.08.2019 година, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Ловеч да заплати на Д.О.О. с ЕГН ********** *** сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева, представляваща направени от страната разноски пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 261/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.А.К. ОД НА МВР - ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 20.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 169 от 20.11.2019 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово да заплати на Н.А.К. *** с ЕГН ********** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 176/2018 по описа на Районен съд – Трявна ведно мораторна лихва върху обезщетението за периода 03.01.2019 – 20.09.2019 година в размер на 21.75 лева, както и законна лихва за забава върху обезщетението, считано от датата на завеждане на иска /20.09.2019 година/ до пълното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово да заплати на Н.А.К. *** с ЕГН ********** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени от страната разноски пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 277/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.М.И. РЕКТОР НА ТУ ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Определение от 20.11.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 763 ОТ 20.11.2019 ГОДИНА ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.М.И. *** против Решение № 3-01-151/2.04.2019г. на Анатолий Александров, И.Ф. на Ректор на Технически университет – Габрово. ОСЪЖДА К.М.И. *** да заплати на Технически университет – Габрово сумата 500.00 /петстотин/ лева, деловодни разноски за изплатено адвокатско възнаграждеуние. Определението подлежи на обжалване на основание чл.200, ал.2 от АПК, в седемдневен срок от уведомяването на страните, с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд Габрово. Препис от определението да се изпрати на страните.
33 Административно дело No 297/2019 Изборен кодекс К.П.М.,
Г.К.Н.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТРЯВНА Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 20.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 165 ОТ 20.11.2019 Г. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 139-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия – Трявна, за избиране на общински съветници. Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд Габрово пред Върховния административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
34 Административно дело No 237/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.С.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 21.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 167 от 21.11.2019 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Г.С.П. с ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 7/2019 по описа на Районен съд - Габрово, ведно със законната лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба /27.08.2019 година/ до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на Г.С.П. с ЕГН ********** ***0 /триста и десет/ лева, представляваща направени от страната разноски пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 240/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 21.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 168 от 21.11.2019 година. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на М.М.И. с ЕГН ********** *** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди - заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 5/2019 по описа на Районен съд – Габрово и КАНД № 71/2019 по описа на Административен съд - Габрово, ведно със законната лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба /27.08.2019 година/ до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Велико Търново да заплати на М.М.И. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени от страната разноски пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
36 КАНД No 125/2019 ЗАНН: КЗП ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД - СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Решение от 21.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 146 ОТ 21.11.2019 Г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №66/02.08.2019г. по НАХД№236 по описа на Севлиевски районен съд за 2019г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО е ОКОНЧАТЕЛНО и НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.
37 Административно дело No 172/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.М.К. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 22.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 158 ОТ 22.11.2019 Г. ОТМЕНЯ Заповед № 1051 от 02.11.2017г. на Заместник Кмет на община Севлиево, с която е разпоредено в едномесечен срок от връчване на заповедта, да бъде премахнат незаконен строеж – „Сглобяема стопанска постройка“ на един етаж, с дървена конструкция, с дължина 25.50 м. и ширина 4.10 м., находяща с в ПИ 247008, в землището на с.Кръвеник, общ.Севлиево. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.
38 Административно дело No 192/2019 КСО В.П.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 22.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 153 от 22.11.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.А., с адрес ***6, против Решение № 1012-04-37#4 от 16.05.2019 год. на Директора на ТП на НОИ гр.В.Търново, с което жалбата и срещу Разпореждане № 5104-04-21 от 05.03.2019 г. на длъжностното лице по чл.60, ал.1 от КСО при ТП на НОИ гр.В.Търново е оставена без уважение, като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА В.П.А., с адрес ***6 да заплати на основание чл.143, ал.3 от АПК на ТП на НОИ гр.Велико Търново разноски по делото в размер на 100/сто/ лева. ОСЪЖДА В.П.А., с адрес ***6 да заплати на основание чл.143, ал.4 от АПК на „*****“ ЕООД, ЕИК*****, със седалище и адрес на управление гр.Павликени, ул.“*****“ № 10Б, представлявано от Д.Г.А.В. Търново разноски по делото в размер на 300/триста/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд Габрово, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 220/2019 ДОПК МЕБЕЛЕН ЗАВОД "ИЗКУСТВО" ЕООД - ГР. ТРЯВНА ДИРЕКТОР ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 22.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 160 от 22.11.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „************“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр.Трявна, ул.“******“ № 160, представлявано от О.Ю.О. – Управител, против Решение № 88 от 03.06.2019 г. на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, с което е оставена без разглеждане, като процесуално недопустима подадената от същото дружество жалба с вх. № 6683 от 10.04.2019 г., по описа на ТД на НАП В.Търново - офис Габрово, заведена в деловодството на ТД на НАП В.Търново с Вх. № 10140 от 11.04.2019 г., като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА „************“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр.Трявна, ул.“******“ № 160, представляван от О.Ю.О. – Управител на основание чл.161, ал.1 от ДОПК, във вр. с вр. чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, да заплати в полза на ТД на НАП- В.Търново, с адрес гр. В. Търново, пл. „Център“ № 2 сума в размер на 500.00 /петстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението съгласно разпоредбата на чл. 268, ал. 2 от ДОПК е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.11.2019г.
40 Административно дело No 256/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Т.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 22.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 155 от 22.11.2019 година. ОТХВЪРЛЯ изцяло предявеният иск от ищец М.Т.И. ***, с ЕГН: **********, подаден чрез адв. Е. Д. Ц. ***, против Регионална дирекция по горите – Велико Търново, със стойност от 1 300.00 /хиляда и триста/ лв., съставляваща претенция за причинени имуществени и неимуществени вреди и лихва за забава от предявяването на исковата молба до заплащането на главницата, като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.
41 Административно дело No 241/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД МВР ГАБРОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 161 от 25.11.2019 година. Отменя по жалба на М.А.А., ЕГН **********, с адрес *** Заповед за прилагане на Принудителна административна мярка № 19-0892-000198 от 22.07.2019 година, издадена от П.П.– Началник Сектор към ОД на МВР Габрово – Сектор Пътна полиция Габрово, с която на основание чл. 171, т. 1, б. "б" от ЗДвП на същта е наложена Принудителна административна мярка отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неправилна и незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОД на МВР Габрово да заплати на М.А.А., ЕГН **********, с адрес ***, сумата в размер на 310 (триста и десет) лева, представляваща сторените от нейна страна разноски в производството по делото за адвокатско възнаграждение и заплатена държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.11.2019г.
42 Административно дело No 251/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Ц.П. СТОЛИЧНА ОБЩИНА Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 25.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 154 от 25.11.2019 година. ОТХВЪРЛЯ предявения с вх. № СДА-01-1042/5.07.2017 г. иск на А.Ц.П. ***, ЕГН: **********,*** претенция за 100 000.00 лв. неимуществени вреди от неправомерни действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица при същата, като недоказан и неоснователен. Преписи от Решението да се изпратят на страните в едно със съобщенията. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок чрез Административен съд Габрово до Върховен административен съд.
43 Административно дело No 306/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.П.В.   Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 25.11.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 772/25.11.2019Г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 306 по описа на Административен съд –Габрово за 2019 година, като неподведомствено на този съд. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Севлиево, по компетентност. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
44 КАНД No 120/2019 Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР" - СОФИЯ Д.Н.Д. Председател и докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 25.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 142 от 25.11.2019 година. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 376 от 29.07.2019 г. на Районен съд гр.Габрово, постановено по АНД № 397 по описа за 2019 година, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
45 Административно дело No 101/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР - ГАБРОВО Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. РАЧЕВ
Решение от 27.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 163/27.11.2019 Г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.Г.Д. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 9 против Заповед № 264з-677 от 27.03.2019г. на Директора на ОД на МВР - Габрово. ОСЪЖДА Д.Г.Д. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 9 да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово сумата 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за защита от юрисконсулт в процеса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
46 Административно дело No 155/2019 Закон за данък върху добавената стойност МАНДРА САРАЯ ООД - С. СТОЙЧЕВЦИ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ПО ПРИХОДИТЕ В ДИРЕКЦИЯ "ОДОП" ПРИ ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Решение от 27.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 173 от 27.11.2019 година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "******" ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление община Габрово, с.Стойчовци, ******, представлявано от Д.Х.- Управител против Ревизионен акт № Р-04000717009005-091-001 от 06.03.2019 г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП- Велико Търново, потвърден с Решение № 64 от 23.05.2019 година на директора на Дирекция "ОДОП" В.Търново. ОСЪЖДА "******" ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление община Габрово, с.Стойчовци, ******, представлявано от Д.Х.- Управител да ЗАПЛАТИ на Дирекция "ОДОП" при ЦУ на НАП сумата от 968.60 /деветстотин шестдесет и осем лева и 60 стотинки/лева, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на РБ – София, чрез Административен съд Габрово, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
47 Административно дело No 281/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО Докладчик:
ГАЛИН Н. КОСЕВ
Определение от 28.11.2019г.
ПРЕКРАТЕНО В О.С.З. НА 28.11.2019 Г. ОСТАВЯ без разглеждане подадената жалба от М.Д.К. против мълчалив отказ по подадено Заявление от 12.09.2019 г. като процесуално недопустима на основание чл. 159, т. 3 и т.4 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело №281/2019г. на Административен съд Габрово, поради липса на правен интерес от оспорването с оглед предоставяне на поисканите от М.К. *** в хода на настоящото производство. ОСЪЖДА Община Габрово да заплати на М.Д.К. сума в размер на 10.00 /десет/ лева, представляваща направени от нея разноски по делото – ДТ. Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ВАС в седмодневен срок, който за жалбоподателката е от днес, а за ответника - Кмет на Община Габрово от съобщението.
48 КАНД No 121/2019 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ГАБРОВО Д.С.С. Председател:
ИВАН Н. ЦОНКОВ
Докладчик:
ЕМИЛИЯ К. КИРОВА
Решение от 28.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 144 от 28.11.2019 ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 68 от 19.08.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 235 от 2019 г. по описа на Районен съд Севлиево, с което е отменено Наказателно постановление № 27-0000081 от 5.06.2019 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – гр. Габрово, с което на Д.С. ***, ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 20000.00 /две хиляди/ лв. за нарушение на чл. 12б, ал. 10 от Закона за автомобилните превози, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия нормативен акт, като мотивирано и законосъобразно. Решението е окончателно.
49 Административно дело No 79/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители ЗЕТА ОРИОНИС ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ДАНИЕЛА И. ГИШИНА
Решение от 29.11.2019г.
РЕШЕНИЕ № 159 от 29.11.2019 година. ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. № 02-070-2600/316 от 14.02.2019 година, подписано от зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, в частта на намалението от 3195.62 лева на претендираната за финансово подпомагане по съответното направление сума, и ВРЪЩА административната преписка в тази ? част на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за ново произнасяне, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „*******“ ЕООД – с. Черневци, община Габрово за присъждане на направените по делото разноски /държавна такса и депозит за вещо лице/. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Г.Н. *** за присъждане на адвокатско възнаграждение при условията на чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.