Р Е Ш Е Н И Е

№ 182

гр.Габрово, 31.12.2019 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГАБРОВО в открито съдебно заседание на десети декември две хиляди и деветнадесета година  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

 

при секретаря  Мариела Караджова и в присъствието на прокурора ................ като разгледа докладваното от съдия РАЧЕВ адм. д. № 278 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

           

         Производството по делото е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 19, ал.2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" /по-долу Наредбата/.

         Образувано е по жалба с вх. № 1576/24.10.2019г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на ЕТ „*****“– Габрово, ул. ****, етаж 1, ап.1, с ЕИК ***, чрез адв. С.К. против Отказ на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ по заявка за плащане № 08/07/280518/47182 от 06.06.2019г., обективиран в Уведомително писмо с изх. № 01-6500/7094 от 12.09.2019г. по описа на ДФЗ за отхвърляне на заявка за плащане № 08/07/280518/47182 от 06.06.2019г.

          С процесното уведомително писмо на основание чл.20, т.2, чл.20а, ал.2т.1 и т.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, чл.10, т.2 от Устройствения правилник на ДФ „Земеделие“ и чл. 19, ал.3 т.2 от Наредбата е отхвърлена заявката за плащане с посочения по-горе номер на търговеца-жалбоподател.

          В жалбата, в становищата по делото, включително и по съществото на спора, се изразява позиция за незаконосъобразност на обжалваното уведомително писмо. На административния орган били представени документи, удостоверяващи факта че доставените домати са произведени от земеделски производител, който е регистриран по реда на Наредба № 3. Освен това единствените бележки на органа се отнасяли за този зеленчук, а с оспореното уведомително писмо се отказвало заплащането на сумите по цялата заявка за плащане, която включвала и други доставени продукти. Иска се отмяна на административния акт.

         В представената „молба-становище“ ответният административен орган, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, оспорва жалбата. Излага подробни съображения в подкрепа на атакуваното уведомително писмо. Твърди че, към представената заявка за плащане не бил приложен сертификат издаден по реда на чл. 23, ал.1 от Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци /Наредба № 16/ във връзка с чл. 21, ал.1 от същата наредба. Въпреки, че подалият заявка търговец бил уведомен за пропуска с Уведомително писмо № 01-6500/6073 от 29.08.2019г., изискуемият документ не бил представен, поради което правилно административния орган бил постановил отказ. Иска се отхвърляне на жалбата и присъждане на разноски.  

         Съдът за да се произнесе съобрази следното:

         Жалбоподателят е подал заявка за плащане с № 08/07/280518/47182 от 06.06.2019г.   за извършени от него доставки на продукти по схема „Училищно мляко“ и по схема „Училищен плод“ за период 01.-31.05.2019г. По делото са приложени документи, удостоверяващи доставката на продукти по двете схеми от страна на търговеца на посочени в заявката за плащане учебни заведения. Фактът че продуктите са доставени на съответните учебни заведения не е спорен между страните.

         При обработката на заявката и приложените към нея документи, административният орган е стигнал до извода че по преписката не е представен сертификат за съответствие на качеството на доставения продукт „домат“, издаден от Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/. Като е намерил, че такъв сертификат е необходим, с Уведомително писмо № 01-6500/6073 от 29.08.2019г., е дал указания на заявителя, че ако не бъде представен такъв сертификат, извършените доставки няма да бъдат отчетени като произведени от земеделски стопани и няма да бъдат взети предвид при изчисляване на доставките.

         В отговор на посоченото уведомително писмо, с Уведомление вх. № 02-070-2600/1163 от 9.09.2019г. едноличният търговец е изразил позиция, че към преписката са представени Сертификат за произход и качество издаден от производителя на продукта „домат“ – „***“ АД и Декларация за качество издадена от търговеца, купил продукта от производителя и доставил същия на жалбоподателя в настоящото производство. Заявил е също, че намира така представените документи за достатъчни за изпълнението на нормативните изисквания.

         С обжалваното уведомително писмо заявката за плащане по схема „Училищен плод“ е отхвърлена на основание чл. 19, ал.3, т.2 от Наредбата.

         Така постановеният административен акт е незаконосъобразен.

         1.На първо място основателни са доводите на търговеца-жалбоподател, че дори да са налице недостатъци в подадената заявка за плащане, в частта й отнасяща се до доставения продукт „домат“, то в останалата й част, отнасяща се до всички останали продукти, недостатъци не са открити от административния орган и следователно последният следва да постанови само частичен отказ съобразно разпоредбата на чл. 19, ал.2 от Наредбата в частта й относно продукта „домат“ и да одобри заявката за плащане в цялата й останала част.

         2.Съдът намира, че не е налице твърдяното в Уведомителното писмо неизпълнение на изискването на чл. 9, ал.1 от Наредбата.

         Съгласно чл. 19, ал.3, т.2 от Наредбата Държавен фонд "Земеделие" отказва изплащането на част или на цялата финансова помощ по заявката за плащане, когато е установено, че не са спазени изисквания на чл. 9, 10, 11 или 11а. От своя страна чл. 9, ал.1 от Наредбата, на която се позовава ответника за да откаже плащането, изисква по Схема "Училищен плод" да се разпределят само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка по приложение № 1а, като се извършват не повече от 46 доставки за учебна година, от които най-малко 1/3 от доставките на всеки доставчик да са на продукти, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани /наредба № 3/.

         Настоящ състав приема, че така поставените изисквания /в чл. 9, ал.1 от Наредбата/ са спазени.

         -Доставеният продукт „домат“ е пресен, а не консервиран или сушен.

         -Продуктът е включен в приложение 1а от наредбата под номер 11

         -Продуктът е произведен от „***“ АД, който е регистриран в регистъра на земеделските стопани /така например вж. https://zemedelieto.bg/?s=%D0%B0%D0%BB%D1%82+%D0%BA%D0%BE/

         -в нормата на чл. 9, ал.1 от Наредбата липсва изискване за представяне на сертификат който задължително да е издаден от органи на БАБХ, нещо повече - в нормата въобще липсва изискване за представяне на сертификат. Но въпреки това, от страна на търговеца пред административния орган са представени Сертификат за произход и качество № 72 от дружеството производител /“Алт Ко“ АД/ (л.147), както и Декларация за качество от 14.05.2019г. (л.146) от дружеството, което е закупило стоката от производителя и е доставило същата на жалбоподателя.  

 

         С оглед изложеното по-горе /п.1 и п.2/, уведомителното писмо следва да бъде отменен, а преписката върната на административния орган за ново произнасяне, при съобразяване с мотивите на настоящото решение.

          

 

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, предл. второ, във вр. с ал.1, чл.173, ал.2 и чл. 174 от АПК, Административен съд Габрово

 

РЕШИ:

 

            ОТМЕНЯ  Уведомително писмо с изх. № 01-6500/7094 от 12.09.2019г. по описа на ДФЗ, с което е отхвърляне на заявка за плащане № 08/07/280518/47182 от 06.06.2019г.

 

ВРЪЩА преписката на същия орган за ново произнасяне в едномесечен срок от влизане на настоящото решение в сила, съобразно мотивите на същото.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Габрово пред Върховен административен съд.

 

         Препис от настоящото да се изпрати на страните.   

 

 

                                              СЪДИЯ: