Р Е Ш Е Н И Е

   800

 

гр. Габрово, 4.12.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО в закрито разпоредително заседание на четвърти декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

 

при секретаря ………… като разгледа докладваното от съдия Рачев адм. дело № 313 по описа за 2019 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

            Производството е по реда на чл. 298 от АПК и е по повод жалба с вх. № 1786/28.11.2019г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на К.К.М. с ЕГН **********,***, понастоящем изтърпяващ наказание в Затворническо общежитие „Атлант“ – гр. Троян, килия ***.

            1.С жалбата се сочи, че с Решение № 5425/10.04.2019г. постановено по АД № 11273/2017г. Върховният административен съд е отменил Решение № 392/24.07.2017г. на Административен съд Пазарджик постановено по АД № 1000/2016г. и е осъдил Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ да заплати на М. обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди, претърпени от него в резултат на престоя му в затвора в гр. Пазарджик в размер 500.- лева, ведно със законната лихва от завеждането на исковата молба /28.12.2016г./ до окончателното изплащане на сумата.

            2.В жалбата се твърди, че М. се е снабдил с изпълнителен лист на 04.07.2019г., издаден по АД № 1000/2016г. по описа на Административен съд – Пазарджик. Изпълнителният лист бил изпратен по пощата на 15.07.2019г. на Министерството на правосъдието. Листът бил заведен с рег. № 94-К-184 от 22.07.2019г.

            3.Тъй като до 22.08.2019г., а и до настоящия момент, не били предприети никакви действия по удовлетворяване на вземането М., с жалбата се иска да бъдат приложени чл. 298, ал.3 от ГПК, както и чл. 304 от същия кодекс.

            4. С допълнителна молба от 07.10.2019г. се уточнява, че искането е жалбата и допълнителната молба да бъдат изпратени на съдебния изпълнител с район на действие София-град, който е местно компетентен с оглед седалището на длъжника – ГДИН – София, ул. Ген Н. Столевов № 21.

 

            С оглед така изложените твърдения и искания, съдът намира следното:

            Соченият от жалбоподателя текст на чл. 298, ал.3 от АПК е разположен в Дял Пети „Изпълнение на административните актове и съдебните решения“, Глава Седемнадесета „Изпълнение на административни актове и съдебни решения по административни дела, Раздел Шести „Обжалване на действията на органа по изпълнението“. Същият предвижда „Когато незаконосъобразното бездействие е на административен орган по изпълнението, съдът по искане на взискателя налага глобите по чл. 290, ал. 1 и възлага останалите изпълнителни действия до приключване на изпълнението на съдебния изпълнител, в чийто съдебен район е местоизпълнението на задължението. Съдебният изпълнител, на когото е възложено да довърши изпълнителните действия, изисква преписката или си набавя необходимите документи във връзка с производството.“

            Изложеното налага извода, че за да бъдат упражнени описаните правомощия от страна на съда, е необходимо да е образувано изпълнително производство или поне органа по изпълнението да е надлежно сезиран. Съгласно чл. 276, ал.2 от АПК изпълнителното производство започва /през призмата на настоящия случай/ по писмена молба на заинтересования гражданин. Молбата се подава до надлежния орган по изпълнението, като към същата се прилага изпълнителния лист. Нормата на чл. 271, ал.1 от АПК определя кои са компетентните органи по изпълнението като, съгласно т.2 на същата правна, за изпълнение срещу административен орган,  компетентния орган по изпълнението е съдебният изпълнител, в чийто съдебен район е местоизпълнението на задължението, в случая съдебния изпълнител с район на действие София-град.   

            В случая изпълнителния лист е изпратен на Министерството на правосъдието, което министерство нито е длъжник по изпълнителния лист, тъй като ГДИН е самостоятелно юридическо лице, нито е орган по изпълнението.

            Сочената в жалбата норма на чл. 298, ал.3 намира приложение когато е образувано изпълнително производство, орган по изпълнението е административен орган и същият бездейства. В случая както бе посочено компетентен орган по изпълнението е съдебният изпълнител /чл. 271, ал.1, т.2 от АПК/, който към настоящия момент не е надлежно сезиран и изпълнително производство не е образувано.

            Нормата на чл. 304 от АПК е неприложима за Дял Пети от кодекса.  

            Искането е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

 

            За жалбоподателя остава възможността, да изиска от Министерството на правосъдието, да му бъде върнат изпратеният там изпълнителен лист, след което надлежно да сезира компетентния орган по изпълнението, в случая съдебния изпълнител с район на действие София-град, с молба за образуване на изпълнително производство и предприемане на съответните действия по привеждането в изпълнение на изпълнителния лист и удовлетворяване на вземането, което има. Едва след като бъде образувано редовно изпълнително производство, при спазване на разписаните в АПК правила /каквото към настоящия момент липсва/, при наличие на действие от страна на органа по изпълнението, от което не е доволен, би могъл да търси защита по реда на чл. 294-чл.298 от АПК.   

 

            Водим от горното и на основание чл. 298, от Административнопроцесуалния кодекс съдът

 

           Р Е Ш И:

 

            ОТХВЪРЛЯ жалба с вх. № 1786/28.11.2019г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на К.К.М. с ЕГН **********,***, понастоящем изтърпяващ наказание в Затворническо общежитие „Атлант“ – гр. Троян, килия ***.

 

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл. 298, ал.4 от АПК.

 

            На жалбоподателя да се изпрати препис от решението.

 

 

 

 

 

                                                           СЪДИЯ: