О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  885

 

гр. Габрово, 30.12.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГАБРОВО в закрито съдебно заседание на тридесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря ………………… като разгледа докладваното от съдия Гишина адм. дело № 228 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото определение се постановява след като с Определение № 16429 от 03.12.2019 година по адм. дело № 13415/2019 година на ВАС, ІІ отделение е отменено 

Определение № 674 от 15.10.2019 година, постановено по адм. дело № 228/2019 година по описа на Административен съд - Габрово, в частта в която жалбата на Т.Л.Г. *** е оставена без разглеждане, а производството по делото в тази му част е прекратено, като делото е върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на Т.Г.. В мотивите на отменителното определение на ВАС е прието, че е налице искане за осигуряване на достъп било с транспортни средства, било осигуряване право на преминаване през чужд имот, без това да става с транспортни средства, т.е. става въпрос за учредяване на сервитут или по чл. 190 от ЗУТ - сервитут за временен път или по чл. 192 от ЗУТ - сервитут за преминаване през чужд имот, като и в двата случая компетентен да се произнесе с индивидуален административен акт е кметът на съответната община, а неговият отказ - изричен или мълчалив - подлежи на съдебен контрол. Съдебният състав е приел, че е формиран мълчалив отказ по чл. 58, ал. 1 АПК, тъй като административният орган не се е произнесъл в законовия срок по подаденото до него заявление, което е депозирано на 25.06.2019 година. Съгласно чл. 57, ал. 1 от АПК срокът за произнасяне на административния орган е 14-дневен, който в случая е изтекъл на 9.07.2019 година. С тези доводи съдът е отменил посоченото по-горе определение в обжалваната част и и върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия след преценка допустимостта на жалбата на останалите основания по чл. 159 от АПК.

От фактическа и правна страна съдът съобрази следното:

Жалбоподателят Т.Л.Г. е подал искане до Кмета на Община Севлиево с рег. № ДД-2-Г-11.214 от 25.06.2019 година /л. 16-17 от делото/, с което като собственик на поземлен имот с идентификатор № 65927.552.302 съгласно план на новообразуваните имоти е поискал от Кмета на Община Севлиево издаването на административен акт, с който да осигури правото на Г. на достъп до имота му  и да приведе акта в изпълнение.

Според мотивите на Определение № 16429 от 03.12.2019 година по адм. дело № 13415/2019 година на ВАС, ІІ отделение по така посоченото искане е формиран мълчалив отказ по чл. 58, ал. 1 АПК.

По искането на Т.Л.Г. не са предприемани действия по чл. 30 и/или чл. 45 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от АПК административният акт се издава до 14 дни от датата на започване на производството, т.е. в процесния случай срокът за произнасяне от страна на Кмета на Община Севлиево е изтекъл на 09.07.2019 година включително. Съгласно чл. 58, ал. 1 от АПК непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът.  Сроковете за оспорване са уредени в чл. 149 от АПК, като според ал. 2 мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. От посоченото следва, че формираният в процесния случай мълчалив отказ е можел да бъде оспорен пред съда с подаване на жалба до 09.08.2019 година.

Видно от представената по делото административна преписка, жалбата на Т.Л.Г. е депозирана чрез Кмета на Община Севлиево до Административен съд – Габрово на 13.08.2019 година /л. 2/. Жалбата носи дата 12.08.2019 година, но липсват данни за изпращането ѝ на тази дата.

При така установените факти настоящият съдебен състав намира, че жалбата, с която е сезиран, е просрочена – подадена е след изтичане на едномесечния срок, визиран в чл. 149, ал. 2 от АПК, поради което следва да бъде оставена без разглеждане поради недопустимост, а съдебното производство да бъде прекратено, тъй като срочността на оспорването е абсолютна процесуална предпоставка за развитието на съдебното производство, за която съдът следи служебно.

 

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Т.Л.Г. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Севлиево по искане на Т.Л.Г. с вх. № ДД-2-Г-11.214 от 25.06.2019 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 228 по описа за 2019 година на Административен съд – Габрово в тази част.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба  пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението, което съобщение да се извърши чрез връчване на препис от настоящото определение.  

          

 

                                     

 

                                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: