О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 891

гр. Габрово, 31.12.2019 година

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ГАБРОВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ............... колегия в закрито разпоредително заседание на тридесет и първи декември ................. през две хиляди и деветнадесета година  в състав :    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИН КОСЕВ

при секретаря  ................. и в присъствието на прокурора ................ като разгледа докладваното от съдия КОСЕВ АДМ.Д. №356 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

           

Производството е по реда на чл. 60, ал. 4 – ал. 7 от АПК във вр. с чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА.

Производството по делото е образувано по Жалба на С.Д.М.-*** против Решение №14 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново и допуснатото Предварително изпълнение на Решение №14 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново с искане за отмяна на обжалвания акт на ОбС Дряново, както и за спиране или отмяна на допуснатото предварително изпълнение на същия. По подробни съображения, сочещи на нищожност и незаконосъобразност на оспореното Решение на ОбС Дряново, на противоречието му с приложимите материалноправни норми и с целта на закона, се иска да бъде отменено от съда, като по изложени мотиви се претендира отмяна или спиране на разпореденото предварително изпълнение на оспорения акт.

Съдът намира така подадената жалба за процесуално недопустима по следните съображения.

Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА актовете на Общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд.

С Решение №14 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново е взето решение за прекратяване на Договор за наем №174/22.12.2014г. сключен между Община Дряново и представляваното от д- р Нено Бонев Ненов, в качеството му на едноличен собственик на капитала и управител „Д- р Нено Бонев Ненов- индивидуална практика за първична медицинска помощ“ЕООД, считано от 31.12.2019г. на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Дряново, „Бивша детска поликлиника“. Със същото Решение посочения имот, частна общинска собственост се отдава под наем, без търг или конкурс на д- р Нено Бонев Ненов с ЕГН**********, в качеството му на физическо лице- дипломиран общопрактикуващ лекар. Допуснато е предварително изпълнение на така взетото Решение №14 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново, като са изложени мотиви в тази насока.

Безспорно установено по делото е, че жалбоподателя С.Д.М., към момента на приемане на процесното Решение №14 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново и към момента не депозиране на настоящата жалба е общински съветник в ОбС Дряново. Самият той е посочил, че подава жалбата си до АС Габрово в това си качество. С.М. е участвал в заседанието на ОбС Дряново на 23.12.2019г. като общински съветник, като видно от приложения по делото Протокол №5/23.12.2019г. същият е гласувал против така приетото Решение, предмет на настоящото производство.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се състои от избраните общински съветници. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на предвидената в ЗМСМА клетва. От този момент общинският съветник има законово регламентирани права и задължения. Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА общинският съветник има право да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета. Приетото с мнозинство решение става решение на колективния орган, независимо кой общински съветник е гласувал за, кой aпротив и кой въздържал се. В случая оспорващият общински съветник М. е присъствал, гласувал е, като не е бил съгласен с мнозинството. Общинският съветник не е индивидуален участник в административното правоотношение, което се развива от една страна между общинския съвет като колективен административен орган и от друга – субекта, адресат на административния акт. След като решенията изхождат от името на колективния орган като цяло, а не на отделни негови членове, то и общинският съветник не може да има правен интерес, различен от този на колективния орган.

Неотносими към спора са основните възражения в жалбата, че решението било взето при нарушена процедура, при липса на материална компетентност и в нарушение на административно производстевинте правила. В случая от първостепеннно значение е наличието на правен интерес от оспорването, при което след като такова бъде констатирано се преценява жалбата и заявените в нея искания по същество.

В разпоредбата на чл. 120 от Конституцията на Република България е предвиден всеобщ съдебен контрол за законосъобразност на актовете и действията на административните органи, но той не е неограничен. За да има правен интерес да обжалва определен административен акт, оспорващият трябва да докаже, че той рефлектира пряко и непосредствено в правната му сфера и предизвиква неблагоприятни последици. В конкретния случай обжалваното решение за прекратяване на договор на наем и отдаване под наем без търг или конкурс на имот, частна общинска собственост по никакъв начин не накърнява правата на общинския съветник.

По изложените съображения жалбоподателят, в качеството си на общински съветник, не е активно легитимиран да обжалва решение на общинския съвет, в състава на който е включен.

Общинският съветник е избран член на съответния общински съвет и положил клетвата по чл. 32, ал. 1, разполага с пълномощията по чл. 20, 21, 29, 33, 34, 36 ЗМСМА, но еднолично не може да оспорва законосъобразността на приетите решения на общинския съвет, без значение дали тези решения са оспорени по реда на чл. 32, ал. 2 ЗА или по реда на чл. 45, ал. 2 ЗМСМА.

Съдебното оспорване законосъобразността на административните актове, за конкретния случай на Решението на Общинския съвет на Община Дряново, винаги трябва да се основава на нормативно овластяване със закон.

В приложимия закон ЗМСМА не се съдържа правна норма, която да допуска обжалване на решенията на общинския съвет от общински съветник на основание пълномощията му на общински съветник. В представената пред АС Габрово липсват изложени мотиви досежно правния интерес от оспорване на процесното Решение на ОбС Дряново.

По изложените по- огре съображения настоящия съдебен състав на ГАС намира, че е сезиран с процесуално недопустима за разглеждане по същество жалба, като недопустимо е и заявеното искане за отмяна или спиране на допуснатото предварително изпълнение на оспореното Решение №14 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново, поради липса на правен интерес у оспорващия С.М.. Подадената жалба против Решение №14 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново, както и искането за спиране на допуснатото предварително изпълнение на ОбС Дряново следва да бъдат оставени без разглеждане и производството по делото да бъде прекратено.

Воден от изложеното, съдът

  

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ без разглеждане, като процесуално недопустима, поради липса на правен интерес жалба на С.Д.М.,*** против Решение №14 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново, на основание чл. 159, т. 4 АПК.

ОСТАВЯ без разглеждане, като процесуално недопустимо, поради липса на правен интерес Искане, заявено жалба на С.Д.М.,*** против Решение №14 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново за спиране или отмяна на допуснатото предварително изпълнение на оспореното Решение №14 по Протокол №5/23.12.2019г. на Общински съвет Дряново, на основание чл. 159, т. 4 АПК.

 Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните по делото.

 

 

                                   

                                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: