О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   892

гр. Габрово, 31.12.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО в закрито разпоредително заседание на тридесет и първи декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

 

при секретаря ………… като разгледа докладваното от съдия Рачев адм. дело № 357 по описа за 2019 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по повод жалба с вх. № 1962/31.12.2019г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на С.Д.М. – общински съветник в Общински съвет Дряново срещу Решение № 15 по Протокол № 5 от 23.12.2019г. и против Разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на т.1 и т.2 от посоченото решение.

 

           При извършената проверка относно допустимостта на жалбата, съдът установи, че последната следва да бъде оставена без разглеждане, а производството делото следва да бъде прекратено следните съображения.

            1. Производството е образувано по жалба на оспорващия, в качеството му на общински съветник. Видно от представения Протокол № 5 от проведеното на 23.12.2019г. заседание на Общински съвет – Дряново /извлечение/, С.М. е взел участие в гласуването на посоченото решение № 15.

            Общинският съвет е колективен орган, който се състои от избраните общински съветници, чиито решения се вземат по реда и на основание мнозинството, определено в чл. 27 ЗМСМА, като в прерогативите на общинския съветник не е включена законова възможност да обжалва прието решение. Общинският съветник има законово задължение по чл. 36, ал. 1, т. 2 ЗМСМА да присъства на заседанията на общинския съвет и да участва в решаването на разглежданите въпроси, но той е обвързан от приетото решение и не може да оспорва неговата законосъобразност по реда на ЗМСМА. Правото на оспорване е дадено в защита на субективни материални права, засегнати от административния акт, а несъгласието на съответния общински съветник със становището на мнозинството се изразява с начина на гласуване при вземане на решението.

            2.От друга страна не са представени доказателства, а и никъде в жалбата, не се твърди, че с взетото решение е засегнат личен интерес на жалбоподателя.

            Наличието на пряк и личен правен интерес на оспорващия е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата срещу административен акт. При липсата й в процесния случай, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея съдебно производство - прекратено на основание чл. 159, т. 4 АПК.

 

            Водим от горното и на основание чл. 159, т.4 от АПК съдът

 

 

           О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1962/31.12.2019г. по описа на Административен съд – гр. Габрово на С.Д.М. – общински съветник в Общински съвет Дряново срещу Решение № 15 по Протокол № 5 от 23.12.2019г. и срещу Разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на т.1 и т.2 от посоченото решение.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 357 по описа на Административен съд – Габрово за 2019г.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от уведомяването на страните, пред Върховен административен съд на Република България, чрез Административен съд – Габрово.

 

            Да се уведоми жалбоподателят и Общински съвет - Дряново.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: